Archives

Calendar

October 2019
M T W T F S S
« Sep    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirthaпаун

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

(продължава от предишния петък)

Свами Тиртха: Какви други видове гуру имате?

Парамананда: Самаста-гуру.

Свами Тиртха: Много добре! Какво е самаста?

Парамананда: Целокупната парампара.

Свами Тиртха: Да. Самаста-гуру са всички учители заедно. Това означава, че служейки на своя учител, служим на всички учители. Призовавайки вниманието на своя учител, призоваваме вниманието на всички предходни учители. Гуру е доброжелател, а ние имаме толкова много доброжелатели. Това е много хубаво чувство, усещаме се много защитени. Това е аспектът самаста-гуру – всички предишни ачарии, доброжелатели и светци работят за нас, молят се за нас. Какъв гуру още има?

Отговор: Негативният гуру. Който ни дава пример какво да не правим.

Свами Тиртха: Много добре! Веднъж разговарях с един суфи учител и той каза: „Ако срещнеш дервиш менте, търси, защото трябва да има и истински”. А след това добави: „Виждал ли си някога фалшива 75 доларова банкнота? Не, защото не съществува оригинална 75 доларова банкнота. Но може да се натъкнеш на фалшива 100 доларова банкнота, защото има и оригинална 100 доларова банкнота.” Това означава, че ако срещнеш фалшив, негативен учител – търси! Трябва да има и истински! Защото се казва, че дори от неистинския учител, от негативния гуру можем да научим много – за самите себе си. Много добре! Кой още?

Парамананда: Раса-гуру?

Свами Тиртха: Най-сетне! Раса-гуру – който ни въвежда в божественото настроение на обожание, на връзка, на принос. Мисля, че сме обсъждали тази тема, но е добре да споменем, че Бхактивинода Тхакура е написал новела за духовния път, „Джайва Дхарма” – „Дългът на човешките същества”. Там практикуващите са изпратени при свят възвишен учител. Те са ученици на един учител, но той ги изпраща при друг, за да се консултират по темите за раса. Отиват при светия учител и той ги пита: „Защо сте дошли?” „Бихме искали да си изясним каква е нашата раса.” Учителят казва: „Много добре. Какви са вашите чувства?” и единият отговаря: „Ами, аз се чувствам много привлечен към пауните във Вриндавана. Бих бил много щастлив и удовлетворен с такава позиция – да съм паун във Вриндавана.” Учителят казва: „Много хубаво, синко! Продължавай!” И така, расик ачарията ще ни въведе в някоя раса, в някакъв специфичен тип служене. Да не би да очаквахте нещо друго? Мисля, че това е достатъчно висше.

Мисля, че тук трябва да спрем нашето търсене на още и още гуру. Всъщност, като встъпите там ще срещате единствено гуру. Защото кой е гуру? Този, когото можем да следваме. Който е по-напред от нас. Който служи по-добре, който знае по-добре. Не че знае по-добре, но служи по-добре, чувства по-добре. Именно затова го следваме и го приемаме за авторитет. А в духовното небе всеки е по-възвишен от нас, защото ние сме новодошли. От материална гледна точка можем да си речем: „О, да съм последен не е много добре. Защото всички останали са преди мен.” Но казвам ви, много е хубаво, защото тогава всеки ще се отнася с вас като с най-мъничките, най-младите братя и сестри. Най-нежните грижи и внимание ще дойдат към вас. И всъщност това е нашата философия. Това е нашата цел – да станем най-последните. Но сега виждате колко славно е да си най-последен. Защото всеки се стреми да ви обръща внимание.

И тази глава приключва така: “Понякога началният учител може да има ученик, който е необикновено учен. Спомням си един случай от ученическите си години, когато в час по история трябваше да четем за известния политик Едмънд Бърки и данъчните закони, приети от Парламента по времето на Американката Гражданска Война. Било така, че служенето му било толкова оценено, че той бил удостоен с титлата „лорд”, а за да го направят лорд, баща му и дядо му също трябвало да станат лордове. Титлата „лорд” се спуска отгоре надолу, но в този случай се издигнала отдолу нагоре! На внука първи било дадено признанието „лорд”, а след това на бащата и на дядото. Внукът първи получил титлата заради способностите си. Така че може да се случи поради предходно стечение на обстоятелствата, по-малко квалифициран човек да даде начален тласък на друг, който е по-квалифициран, а в замяна той по-късно да му помогне. По такъв начин гуру учи на божествено съзнание различни хора на различни места. Човек може да получи помощ от различни места.[1]

 

(следва продължение)

[1] „Златната стълба”, Гл.2 Вселенският ум, абсолютната подкрепа, от Шрила Шридхара Махарадж

 

 паун

(Conferencia de Sami Tirtha, mayo 2013, Sofía)
 
(Continua la conferencia u del pasado viernes)
 
Swami Tirtha: Que otros tipos de gurú tenéis? 
Paramananda: Samasta guru.
Swami Tirtha: Muy bien! Quien es samasta? Que es? 
Paramananda: La parampara en completo.
Swami Tirtha: Si. Guru Samasta son los maestros unidos. Ello significa que sirviendo a nuestro maestro, servimos a todos. Llamando la atención de nuestro maestro, llamamos asimismo la atención de todos los maestros previos. Gurú es bondadoso y bien intencionado y tenemos tantos de ellos. Es un buenísimo sentimiento, nos sentimos muy protegidos. Este es el aspecto samasta gurú – todos los acharyas bondadosos obrando por nosotros, plegrias unidas por nosotros. Otros gurus mas?
Respuesta: El guru negative. El que nos da el ejemplo de lo que no debemos hacer.
Swami Tirtha: Muy bien. Una vez yo estaba conversando con un maestro Sufi quien me dijo: “Cuando encuentres a un derviche falso, sigue buscando pues debería de haber uno verdadero”. Y luego añadió: “Has visto un falso billete de 75 dólares? No, ya que no hay uno original de 75 dólares. Por lo tanto, siempre puedes hallar un billete falso de 100 dólares ya que existe el original billete de 100 dólares.” Lo que significa que si encuentras a un falso gurú – sigue buscando! Debe de haber uno verdadero!! Se dice que siempre se aprende algo, tanto del falso como del verdadero y hasta del gurú negativo podemos aprender mucho más – de nosotros mismos. Muy bien! Y otros mas?
Paramananda: Rasa-guru?
Swami Tirtha: Por fin! Rasa-gurú – quien nos introduce al divino estado de la adoración, de la conexión, de la contribución. Cero que ya hemos debatido sobre el tópico, pero vale mencionar que Bhaktivinoda Thakura escribió una novela revelando el trayecto espiritual, “Jaiva Dharma” – “El deber de los seres humanos”. En esta novela los practicantes se ven dirigidos a un santo gurú muy elevado. Son discípulos de un maestro que los alienta a buscar otro maestro para que los consulte sobre el tópico de rasa. Van a ver al maestro sagrado quien pregunta: “Por qué habéis venido?” “Bueno quisieramos aclararnos de nuestra rasa”. Tel maestro pregunta: “Muy bien, que es lo que sentís?” y entonces alguien responde: “Bueno me siento muy atraído por los pavos reales en Vrindavana. Sería muy feliz y satisfecho con semejante posición – ser pavo real en Vrindavana.” El maestro dijo: “Muy bien, hijo mío. Sigue adelante!” Así que un rasic acharya nos introducirá a una raza, a un servicio específico. Tal vez habéis esperado otra cosa? Creo que es algo suficientemente elevado.
Creo que ya debemos dejar de buscar a otros gurús. En realidad, habiendo comenzado la búsqueda ya vais a hallar a un solo gurú. Quien es guru? La persona que podemos seguir. Alguien adelantado. Alguien que llegue a servir mejor, que sepa más. No alguien que sepa más, sino alguien que llegue a server mejor, a sentir mejor. Por esta razón vamos a seguirle y aceptaremos su autoridad. En el cielo espiritual cada uno está en posición más elevada que la nuestra ya que somos recién llegados. Desde el punto de vista material podemos pensar: ‘Oh, no es bien estar el ultimo, ya que todos están delante. y enfrente.’ Por lo tanto yo os diré que es algo muy bueno, puesto que cada uno os va a tratar como a hermanas y hermanos menores. Con cuidados y atenciones mas tiernos. En efecto, esta es nuestra filosofia. Este es nuestro objetivo – llegar a ser los ultimos. Ahora ya veis que ser el ultimo resulta glorioso. Cada uno se esfuerza a poner atencion en vosotros.
Y el capítulo se termina rezando: “A veces un maestro de la primaria puede tener alumnos con saberes extraordinarios. Tengo un recuerdo escolar de unas clases de historia y la lectura referida al famoso político Edmund Burke y las leyes fiscales adoptadas por el a Parlamento en la época de la Guerra Revolucionaria en (Norte)América. Su servicio fue tan altamente apreciado que le atribuyeron el título de ‘lord’ y para que llegara a ser Lord, debían atribuir el título a su padre y a su abuelo. El título de Lord se atribuye desde arriba hacia abajo pero en esta caso el titulo vino desde abajo hacia arriba. El nieto fue el primero en obtener el precioso título gracias a sus propias cualidades y capacidades. Las condiciones previas pueden causar el empuje de una persona menos calificada para otros más merecedores en cambio de su respaldo ulterior. De tal modo el gurú ensena a diferente gente en diferentes sitios la Divina consciencia. Ayuda y respaldo pueden venir de doquier.” [1]
 
(Sugue continuacion)
 
1. “La escalera de oro”, Capítulo 2, por Shrila Shridhara Maharaj

 паун

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Свами Тиртха: Какие у вас есть другие типы гуру?

Парамананда: Самаста-гуру.

Свами Тиртха: Очень хорошо! Что такое самаста?

Парамананда: Вместе взятое сообщество всей парампары.

Свами Тиртха: Да. Самаста-гуру это все учителя вместе. Это означает, что служа своему учителю, служим всем учителям. Призывая внимание своего учителя, призываем внимание всех предыдущих учителей. Гуру доброжелатель, а у нас так много доброжелателей. Это очень хорошее чувство, чувствуем себя защищенными. Это аспект самаста-гуру – все предыдущие ачарии, доброжелатели и светые работают на нас, молятся за нас. Какой гуру еще есть?

Ответ: Негативный гуру. Который дает нам пример что не надо делать.

Свами Тиртха: Очень хорошо! Однажды я разговаривал с одним суфи учителем и он сказал: „Если встретишь фальшивого дервиша, ищи, потому что должен быть и настоящий”. А потом добавил: „Ты видел когда-нибудь фальшивую 75 доларовую купюру? Нет, потому что не существует оригинальной 75 доларовой купюры. Но можете встретить фальшивую 100 доларовую купюру, потому что есть и оригинальная 100 доларовая банкнота.” Это означает, что если встретишь фальшивого, негативного учителя – ищи! Должен быть и настоящий! Потому что сказано, что даже у неистинного учителя, у негативного гуру можем научиться многому – о самих себе. Очень хорошо! Кто еще?

Парамананда: Раса-гуру?

Свами Тиртха: Наконец-то! Раса-гуру – который познакомит нас с божественным настроением обожания, связи, пожертвования. Думаю, что мы обсуждали эту тему, но неплохо упоменуть, что Бхактивинода Тхакур написал новеллу о духовном пути, „Джайва Дхарма” – „Долг человеческих существ”. Там практикующие посланы к святому возвышенному учителю. Они ученики одного учителя, но он их посылает к другому, чтобы консультировались по темам о расе. Приходят к святому учителю и он их спрашивает: „Зачем пришли?” „Мы хотели бы выяснить какова наша раса.” Учитель говорит: „Очень хорошо. Какие у вас чувства?” и один отвечает: „Ну что ж, меня очень привлекают павлины во Вриндаване. Я был бы счастлив и удовлетворен таким положением – быть павлином во Вриндаван.” Учитель сказал: „Очень хорошо, сынок! Продолжай!” И так, расик ачария введет нас в какую-то расу, в какой-то специфический тип служения. Разве вы ожидали нечто другое? Думаю, что это достаточно высшее.

Думаю, что здесь надо остановить наши поиски еще и еще гуру. Всущности, когда вступите там будете встречать только гуру. Потому что кто гуру? Тот, кого можем следовать. Кто впереди нас. Который служит лучше, который знает лучше. Не то что знает лучше, но служит лучше, чувствует лучше. Именно поэтому следуем за ним и принимаем его за авторитета. А в духовном небе каждый более возвышен чем мы, потому что мы новопришедшие. С материальной точки зрения можем подумать: „О, быть последним не очень хорошо. Потому что все остальные передо мной.” Но я вам говорю, это очень хорошо, потому что тогда каждый относится с вами как с самыми маленькими, самыми младшими братьями и сестрами. Самая нежная забота и внимание придут к вам. И всущности это есть наша философия. Это наша цель –стать самыми последними. Но теперь вы видите как славно быть последним. Потому что каждый стремится обращать на вас внимание.

И эта глава заканчивается так: “Иногда у учителя начальных классов может быть ученик, который впоследствии станет выдающимся ученым. Я помню, в школьные годы однажды на уроке истории мы должны были читать о государственном деятеле Эдмунде Бёрке, о законах налогообложения, принятых Парламентом во времена Американской революционной войны. Случилось так, что его служба получила столь высокую оценку, что ему был дарован титул лорда. И для того, чтобы сделать его лордом, его отцу, а затем и его деду также был дарован этот титул. Обычно титул лорда „нисходит” сверху вниз, но в данном случае он „пошел” снизу вверх! Сначала внуку было присвоено звание лорда, а уже затем отцу и потом — деду. Внук первым получил этот титул благодаря своим способностям. Итак, может случиться так, что в силу каких-то предыдущих событий менее квалифицированная личность вначале даст толчок более квалифицированной, и, в свою очередь, более опытная личность может в будущем помочь ей. Так Гуру будет учить сознанию Бога различных людей в разных местах. Человек может обрести поддержку с разных сторон.[1]

 

(продолжение следует)

 

[1] „Золотая лестница”, Гл.2 Вселенский разум, поддержка Абсолюта, Шрила Шридхара Махарадж

 птички

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.01.2014, evening, Sofia)

Question of Mahadev: Maharaj, as all the souls are individuals and in the same time they are part of the cosmic Soul, in our connection with the spiritual master do we lose our individuality by serving him completely and forgetting our personal everything or we add more quality to our selves? And also how could we get this perspective that we add more quality instead of feeling that we lose something?

Swami Tirtha: Very good question, thank you! I share the second version – that we don’t lose but rather add something. But we should strictly differentiate between the two features of the soul and a human being. One is the personality and the other is the individuality. Personality is limited by material factors like karma, gunas, samsara, so many things. Depends on the family, on the training, on the experience, so many factors – it’s limited. It changes from time to time. But the individuality never changes. Your being a chit-kana or a spark of consciousness – it never changes. Whatever changes this is the conception that we have about ourselves.

Usually people have three different identities: one that they show to others; the second – what they think themselves to be; and the third – what they really are. In most of the cases these three are very far away from each other. But in case of devotional purification these come together. You don’t want to show a face to others, your self-analysis is strong and precise enough – to understand your self, not your false identity. We shall lose all these misconceptions in this process. So if we lose something – it is this personality basket, so to say – conceptions, feelings, misconceptions, etc. – all the things that are impermanent. But this loss will help us to come closer to our real selves, to our real identity, individuality. Because if there is no individuality, if there is no in that sense personal concept, vigraha, then there is no chance for service.

So please try to remember this difference between your personality and your individuality. Personality changes, individuality or identity never changes.

And the next question was how we can develop this gaining mentality. Our well-wishers have great faith in us. We don’t see our future. They don’t only see our future, but they are working for that future. And their power is stronger than our resistance. So we might think that we lose, but actually finally we shall gain everything.

Shrila Shridhara Maharaj described it in a following way: first when I’m introduced in the practice of devotion, I might think that I should risk everything and it is unsure if I will gain anything. All risk – no gain. Would you join such a game? It’s risky! All risk – no gain. But meanwhile you will get the instruction: no risk – no gain. If you don’t risk, you will not achieve anything. And at the end, after accomplishment you will see – no risk and all gain. Because what I have lost is insignificant, what I have gained – invaluable.

 

 

 птички

 (részlet Szvámí Tírtha 2014. január 9-én elhangzott szófiai tanításából) 

Mahádév kérdése: Mahárádzs, mivel valamennyi lélek egyben individuum és a kozmikus Lélek része is, vajon a lelki tanítómesterünkkel való kapcsolat során teljesen elveszítjük az individualitásunkat azáltal, hogy Őt szolgáljuk megfeledkezve személyes dolgainkról, avagy saját önvalónk fog ez által gazdagodni? S vajon hogy tehetnénk szert arra a perspektívára, hogy ez minőségi gazdagodás, s ne azt érezzük, hogy elveszítünk valamit?

Szvámí Tírtha: Nagyon jó kérdés, köszönöm neked. A második változatban hiszek – nem veszítünk semmit, sokkal inkább hozzáteszünk valamit. Viszont nagyon is szükséges különbséget tennünk a lélek és az ember két sajátossága között. Egyik a személyiség, a másik az individualitás. A személyiséget pusztán anyagi tulajdonságok határozzák meg, mint a karma, a gunák, a szamszára és még sok egyéb – család, képzettség, tapasztalások és még sok másik tényező függvénye, korlátozott, időről időre változik. Ezzel szemben az individualitás mindig állandó, a csit-kana vagyis a tudatosság szikrája – sohasem változik. Ami változik, az a magunkról alkotott elképzelés. 

Az emberek általában három identitással rendelkeznek: az egyik – amit másoknak mutatnak; a második – aminek gondolják magukat; és a harmadik – amilyenek valójában. A legtöbb esetben ez a három nagyon messze esik egymástól, de az odaadással való megtisztulás során ezek összeérnek – nem akartok hamis képet festeni önmagatokról mások felé, erős az önelemzésetek és eléggé precíz is ahhoz, hogy megértsétek a saját önvalótokat, nem pedig a hamis identitásotokat. A folyamat során el fogunk veszíteni valamennyi hamis elképzelést, vagyis ténylegesen elveszítünk valamit, ezt a „személyiség – csomagot”: az elképzeléseket, az érzelmeket, a hamis koncepciókat, stb. – egyetlen ilyen dolog sem állandó. Ám ez a veszteség segíteni fog bennünket abban, hogy közelebb kerüljünk valódi önvalónkhoz, a saját identitásunkhoz, individualitásunkhoz. Hiszen ha nincsen individualitás, és ha nincsen ebben az értelemben vett személyes koncepció (vigraha), akkor a szolgálatra sincs esély.

Kérlek Benneteket, jegyezzétek meg a személyiség és az individualitás közötti különbséget! A személyiség változik, az individualitás, avagy identitás sohasem.

A következő kérdés az volt, hogyan tudjuk fejleszteni azt a mentalitást, hogy gyarapodunk. A jótevőinknek nagy hite van bennünk. Mi nem látjuk a saját jövőnket, ők nemcsak látják a jövőnket, de ezen a jövőn dolgoznak. S az ő erejük erősebb, mint a mi ellenállásunk. Tehát lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy veszítünk, ám valójában a végén mindent elnyerünk. 

Sríla Shrídhar Mahárádzs a következő módon írta le a folyamatot: először amikor az odaadás gyakorlatába bevezetnek, lehet, hogy azt gondolom, hogy mindent kockára teszek, és bizonytalan, hogy nyerek-e bármit is. Mindent kockáztatok, és semmi nyereség. Ti csatlakoznátok egy ilyen játékhoz? Olyan kockázatos! Mindent kockáztatok, és semmi nyereség. Ám időközben arra tanítanak, hogy ha nincs kockázat, nincs nyereség. Ha nem kockáztatsz, nem fogsz semmit sem elérni. S a végén, a beteljesülés után kiderül, hogy nem volt kockázat, és mindent elnyertem. Hiszen amit elveszítettem, az jelentéktelen, amit elnyertem – az felbecsülhetetlen.птички

(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)

Въпрос на Махадев: Махарадж, тъй като всички души са индивиди и в същото време всички са частици от Върховната Душа, във връзката си с духовния учител ние губим ли своята индивидуалност като му служим напълно и забравяме всичко лично, или добавяме повече качество към себе си? И също, как можем да добием тази перспектива, че добавяме повече качество вместо да чувстваме, че губим нещо?

Свами Тиртха: Много добър въпрос, благодаря ти! Аз споделям второто виждане – че не губим, а по-скоро добавяме нещо. Но трябва ясно да разграничаваме между двата аспекта на душата и на човешкото същество. Едното е личността, другото е идентичността. Личността е ограничена от материални фактори като карма, гуни, самсара, толкова много неща. Зависи от семейството, от образованието, от преживяното – множество фактори я обуславят. Тя се променя от време на време. Но индивидуалността никога не се променя. Това, че сте чит-кана или искрици съзнание, никога не се променя. Което се променя е разбирането, което имаме за себе си.

Хората обикновено имат три различни самоличности: една, която показват пред другите; втора – за каквито се мислят; и трета – каквито наистина са. В повечето случаи трите са много далеч една от друга. Но в процеса на пречистване в живота в преданост, те се събират в едно. Не искаш да показваш маска пред останалите, себе-анализът ти е достатъчно ясен и прецизен – разбираш себе си, а не фалшивата си самоличност. Ние изгубваме всичките си погрешни разбирания в този процес. Така че ако губим нещо – това е тази кошница на личността, така да се каже – схващания, чувства, неразбиране и т.н. – всички неща, които са непостоянни. Но тази загуба ни помага да се доближим до истинските себе си, до истинската си идентичност, индивидуалност. Защото ако няма индивидуалност, ако в този смисъл няма личностна концепция, виграха, тогава няма шанс за служене.

Затова моля ви, опитайте се да запомните тази разлика между вашата личност и вашата индивидуалност. Личността се променя, индивидуалността или идентичността никога не се променя.

А другият въпрос беше как можем да развием тази нагласа, че печелим. Нашите доброжелатели имат голяма вяра в нас. Ние не виждаме своето бъдеще. Те не само виждат бъдещето ни, но работят за това бъдеще. И тяхната сила е по-голяма от нашата съпротива. Така че може да си мислим, че губим, но всъщност в крайна сметка печелим всичко.

Шрила Шридхара Махарадж описва това по следния начин: отначало, когато ме въведат в практиките на предаността, може да си помисля, че трябва да рискувам всичко, без да е сигурно дали ще спечеля каквото и да било. Целия риск – никаква печалба. Бихте ли се въвлекли в подобна игра? Рисковано е! Рискуваш всичко, а печалба няма. Но междувременно ще получиш наставлението: без риск няма печалба. Не рискуваш ли, нищо няма да постигнеш. А накрая, след съвършенството, ще видиш – не е имало никакъв риск, а съм спечелил всичко. Защото каквото съм изгубил е незначително, а каквото съм спечелил – неоценимо.

 

 

 Prabhupad in laugh

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)

(continues from the previous Friday) 

That is the function of the chaitya-guru – God, inner guidance, antaryami, living in your heart and guiding you. What other types of guru do you have?

Kripadham: Sannyas-guru.

Swami Tirtha: Correct. Sannyas-guru is also there – who will introduce us to the renounced order of life. In general sense it is not necessary for everyone to become a sannyasi, but considering the mood of total dependence on the divine guidance and no second objective, everybody should become a sannyasi. So, not formally, but essentially. Sannyas doesn’t mean that you have the best computers and everybody is giving the flower garland to you. This is not the definition of sannyas order. But the inner mood of developing a total dependence on God – this is sannyas. So, this is the sannyas-guru – who will introduce us either formally or essentially to this mood of focusing our attention completely on Krishna. Other type of guru?

Hayagriva: Param-guru.

Swami Tirtha: Param-guru! Correct! You see, we have a collection of gurus. Param-guru is always very important. You know something! Because what happens? Our spiritual master has to take full responsibility for us. Therefore he will chastise us: “Hey, my dear son, my dear daughter! Don’t be lazy, go, do!” And sometimes this is a burden. Just like a father. The fathers are always busy instructing their children. But what about the grandfather? The param-guru is always smiling, always very gentle: ”Oh, my dear son, my dear daughter, don’t worry! Maybe your father is little upset today, but just come to me!” Have you met in your dreams Shrila Prabhupada?

 Hayagriva: I don’t remember.

Swami Tirtha: Oh, then you didn’t. What is the feeling? Just like your real grandfather who is ready to embrace you when your heart is broken. So, param-guru is very important. Because when we cannot tolerate our spiritual master, then the superior can enter and can solve the problem. Param-guru is a very important function. If there is anything missing in the guru, then the param-guru can enter, can compensate. Next?

Answer: Adi-guru.

Swami Tirtha: Oh, very good! Who is adi-guru?

Answer: Krishna.

Hayagriva: Lord Balaram.

Other: Radharani.

Swami Tirtha: Balaram, yes. Radharani. And sometimes even Ananga Manjari. So, it’s a new horizon of spiritual masters and mistresses, so to say. Adi means first, first guru. Who is the first guru? It’s God. It’s a divine function. ‘I am the source, I am the goal and I am the leader. I will help you to come back to Me.’ This is the adi, the original, the primordial guru function. And this divine invitation function is dedicated to certain personalities. So, adi guru I think represents the guru-tattva in the most complete, most profound manner.

Question: Like Shri guru?

Swami Tirtha: Shri guru is little different, because adi guru is absolutely a divine function – there is no human interference there. Shri guru means that I see my master, but I see the Shri, the divine function in him, through him. There is a set of mantras for the brahmanas and actually there are two versions of one mantra. One is aim gurave namaha, and the other is aim shri gurave namaha. I am in favor of the second version, because that combines the guru-person and the guru-tattva conception. In this way this is not a personality cult, but a divine culture. It’s a big difference. So, that is the adi guru and Shri guru function. Other types of guru?

(to be continued)

 

 Prabhupad in laugh

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Ez a csaitja-guru funkciója – Isten bennünk lakó belső útmutatása; antarjámi, aki a szívedben lakik és vezet téged. Milyen egyéb guru létezik még?

Krpadhámá: Szannjász-guru.

Szvámí Tírtha: Pontosan. Ott van még a szannjász-guru is – aki a lemondott életrendbe vezet be bennünket. Általánosságban nem szükségszerű, hogy mindenki szannjászí legyen, de az isteni irányítástól, s nem mástól való teljes függés hangulatának tekintetében mindenkinek szannjászívá kell válnia. Nem formálisan, hanem lényegileg. A szannjász nem azt jelenti, hogy neked van a legjobb számítógéped, és mindenki neked adja a virágfüzért. Nem ez a definíciója a szannjász rendnek. Hanem az Istentől való teljes függés benső hangulatának kifejlesztése – ez a szannjász. Tehát, ez a szannjász-guru – aki bevezet bennünket akár hivatalosan, akár a lényeget tekintve, Krsnára irányuló figyelmünk teljes összpontosításának hangulatába. Másfajta guru?

Hajagríva: Param-guru.

Szvámí Tírtha: Param-guru! Helyes! Látjátok, egész gyűjteményünk van gurukból. A param-guru mindig rendkívül fontos. Tudtok valamit! Mert mi történik? A lelki tanítómesterünknek teljes felelősséget kell vállalnia értünk. Ezért fegyelmezni fog bennünket: “Hé, drága fiam, kedves lányom! Ne légy lusta, menj, és csináld!” S néha ez igen terhes. Épp úgy tesz, mint egy apa. Az apák mindig azzal vannak elfoglalva, hogy oktatják a gyermekeiket. De mi a helyzet a nagypapával? A param-guru mindig mosolyog, mindig nagyon gyengéd: ”Ó, kedves fiam, drága lányom, ne aggódj! Talán az édesapád ma kicsit zaklatott, de csak gyere hozzám!” Találkoztatok már álmotokban Sríla Prabhupáddal?

 Hajagríva: Nem emlékszem.

Szvámí Tírtha: Ó, akkor biztosan nem. Milyen érzés? Pont olyan, mint az igazi nagypapád, aki kész magához ölelni, amikor össze van törve a szíved. Tehát, a param-guru nagyon fontos, mert amikor nem tudjuk tolerálni a saját lelki tanítómesterünket, akkor a feljebbvaló be tud kapcsolódni és megoldja a problémát. A param-gurunak nagyon fontos feladata van. Ha létezik bármi, ami hiányzik a guruból, akkor a param-guru be tud kapcsolódni, képes kompenzálni. Következő példa?

Válasz: Ádi-guru

Szvámí Tírtha: Ó, nagyon jó! Ki az ádi-guru?

Válasz: Krsna.

Hajagríva: Lord Balarám.

Másvalaki: Rádhárání

Szvámí Tírtha: Balarám, igen. Rádhárání. S néha még Ananga Manydzsarí. Tehát ez a lelki tanítómestereknek és mesternőknek (hogy úgy mondjam) egy új horizontja. Ádi azt jelenti első, az első guru. Ki az első guru? Isten. Ez egy isteni funkció. ‘Én vagyok a forrás, Én vagyok a cél és Én vagyok a vezető. Segíteni fogok neked, hogy visszatérj Hozzám.’ Ez az ádi, az eredeti, az ősi gurui funkció. S ez az isteni meghívás funkció bizonyos személyiségekre van ráruházva. Tehát, az ádi-guru, úgy gondolom, a guru-tattvát a legteljesebb és legmélyebb módon képviseli.

Kérdés: Mint Srí guru?

Szvámí Tírtha: Srí guru egy kicsit különbözik, mert az ádi-guru egy teljesen isteni funkció – nincs benne jelen emberi beavatkozás. Srí guru annyit jelent, hogy látom a mesterem, de látom a Srí-t, az isteni funkciót benne, rajta keresztül. Egy sor mantra létezik a bráhmanák számára, sőt egy mantrának van két változata is. Az egyik aim guravé namah, a másik aim srí guravé namah. Én a második verziót támogatom, mert az ötvözi a guru mint  személy és a guru-tattva koncepcióját. Ily módon ez nem egy személyi kultusz, hanem egy isteni kultúra. Ez nagy különbség. Tehát, ezek az ádi-guru és Srí guru funkciók. Más fajta guruk?

(folytatása következik)

 Prabhupad in laugh

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

(продължава от предишния петък) 

Такава е функцията на чайтя-гуру – Бог, вътрешният водач, антарями, който живее в сърцето и ви насочва. Какви други видове гуру има?

Крипадхам: Санняс-гуру.

Свами Тиртха: Правилно. Има и санняс-гуру – който ще ни въведе в ордена на отречението в живота. В общ смисъл не е необходимо всеки да става санняси, но що се отнася до настроението на пълна зависимост от божествената насока, без никаква друга цел, всеки трябва да стане санняси. Не формално, а по същина. Санняс не означава да имате най-добрите компютри и всеки да ви дава цветни гирлянди. Не това е дефиницията за ордена на отречението санняс. Но вътрешното настроение за развиване на пълна зависимост от Бога – това е санняс. Така че това е санняс-гуру който ни въвежда, било то формално или по същина, в това настроение на съсредоточено напълно върху Кришна внимание. Други видове гуру?

Хаягрива: Парам-гуру.

Свами Тиртха: Парам-гуру! Точно така! Виждате, имаме колекция от гуру. Парам-гуру винаги е много важен. Ти знаеш нещичко! Защото какво се случва? Нашият духовен учител трябва да поеме пълна отговорност за нас. Затова той ни гълчи: „Хей, скъпи синко, скъпа дъще! Не мързелувай, действай, работи!” И понякога това тежи. Точно като един баща. Бащите винаги са заети да поучават децата. А дядото? Парам-гуру винаги се усмихва, винаги е нежен: „О, скъпи синко, скъпа дъще, не се тревожи! Може баща ти да е малко разстроен днес, но просто ела при мен!” Срещал ли си насън Шрила Прабхупада?

Хаягрива: Не си спомням.

Свами Тиртха: О, тогава значи не си. Какво е чувството? Досущ като истинския ти дядо, готов да те прегърне, когато сърцето ти е разбито. Така че парам-гуру е много важен. Защото когато не можем да издържаме своя духовен учител, по-старшият може да се намеси и да реши проблема. Парам-гуру е много важна функция. Ако нещо липсва в гуру, парам-гуру може да се намеси и да компенсира. Още?

Отговор: Ади-гуру.

Свами Тиртха: О, много добре! Кой е ади-гуру?

Отговор: Кришна.

Хаягрива: Бог Баларам.

Друг: Радхарани.

Свами Тиртха: Баларам, да. Радхарани. А понякога дори Ананга Манджари. Това е нов хоризонт от духовни учители и учителки, така да се каже. Ади означава пръв, първият гуру. Кой е първият гуру? Това е Бог. Това е божествена функция. „Аз съм източникът, Аз съм целта и Аз съм водачът. Ще ви помогна да се върнете при Мен.” Това е ади, изначалната, предвечна гуру функция. И тази изначална функция да приканват е дадена на различни личности. Ади-гуру, смятам, представя гуру-таттва по най-пълен, най-задълбочен начин.

Въпрос: Като Шри гуру?

Свами Тиртха: Шри гуру е малко по-различно, защото ади-гуру е изцяло божествена функция – там няма човешка намеса. Шри гуру означава, че виждам своя учител, но виждам и Шри, божествената функция, проявена в него, чрез него. Има един набор от мантри за брахманите, и всъщност има две версии на една от тези мантри. Едната е аим гураве намаха, а другата е аим шри гураве намаха. Аз предпочитам втората версия, защото тя съчетава и личността на гуру, и концепцията за гуру-таттва. По този начин това не е култ към личността, а божествена култура. Има голяма разлика. Така че това са функциите ади-гуру и Шри гуру. Други видове гуру?

(следва продължение)

 

 Prabhupad in laugh

(Conferencia de Swama Tirtha mayo 2013, Sofía) 

(continua la conferencia del pasado viernes) 

Esta es la función de chaitya-guru – Dios, guía interior, antaryami, viviendo en el corazón e indicando la dirección a seguir. Que otros tipos de gurú tenemos?

Kripadham: Sannyas-guru.

Swami Tirtha: Correcto. También existe .Sannyas-guru– quien va introducirnos para llegar a ser sannyasi, por lo tanto, al considerar la dependencia total de un guía divino, y el segundo objetivo, en fin de cuentas todos van a llegar a sersannyasi. Y no pro-forma sino esencialmente. Sannyas no significa estar en posesión de los mejores ordenadores y recibir cada día guirnaldas multicolores de flores. No es esta la definición del Orden de sannyas La disposición interna a ir desarrollando plena dependencia de Dios – esto si es la esencia de sannyas. Entonces el sannyas-guru – es quien nos va a introducir sea pro-forma, sea esencialmente en la disposición de plena concentración de la atención en Krishna. Otros tipos de guru?

Hayagriva: Param-guru.

Swami Tirtha: Param-guru! Correcto! Ya veis que tenemos toda una colección de

Gurús. Param-guru . Tú ya sabes algo de ello! Que es lo que pasa? Nuestro maestro espiritual debe encargarse plenamente de responsabilidad por nosotros. Por esta razón nos va a amonestar: “Hey, querido hijo mío o hija mía! No debes ser perezoso (a), debes obrar, debes trabajar!” A veces esto nos resulta pesado. Es igual a lo que haría un padre. Los padres siempre están ocupados a amonestar y a aleccionar a sus hijos. Y el abuelo? El param-guru siempre está sonriendo, siempre es tierno con los niños: ”Oh, querido hijo mío, querida hija mía, no debes preocuparte! Tal vez tu padre está algo apesadumbrado hoy, simplemente ven conmigo!” Has encontrado en tus sueños a Shrila Prabhupada?

Hayagriva: No recuerdo.

Swami Tirtha: Oh, entonces no lo habras visto. Que sentimiento se desprende? Es en absoluto como un abuelo real, listo a abrazarte cuando tienes el corazón afligido. Es que el param-guru es importantísimo. Cuando ya no podemos tolerar a nuestro maestro espiritual, el superior puede intervenir para solucionar el problema. Param-guru tiene función muy importante. Si algo nos hace falta, el param-guru puede venir a compensarnos. Otros

Respuesta: Adi-guru.

Swami Tirtha: Oh, muy bien! Quien es el adi-guru?

Respuesta: Krishna.

Hayagriva: Dios Balaram.

Otro: Radharani.

Swami Tirtha: Balaram, si, Radharani. Y a veces hasta Ananga Manjari. Es, digamos, un nuevo horizonte de maestros y maestras espirituales. Adi significa primero, el primer guru. Quien es el primer guru? Es Dios, el Supremo. Es una funcuinb divina. ‘Soy el manantial. Spy el objetivo y soy el guia. Os ayudare a volver hacia Mi.’ Este es el adi, el original. La función primordial del gurú. Esta función primordial es la invitación a ciertas personas. Creo que adi gurú representa al guru-tattva de un modo muy completo.

Pregunta: Como el Shri gurú?

Swami Tirtha: Shri gurú es algo diferente puesto que el adi guru es una función absolutamente divina- sin interferencia humana. . Shri gurú significa que veo a mi maestro pero también veo a Shri, la divina función, encarnada en El. Hay una serie de mantras para brahmanas y en realidad existen dos versiones de una mantra. Un es la aim gurave namaha, y la otra es aim shri gurave namaha. Prefiero la segunda versión puesto que reúne el gurú- persona y el concepto de guru-tattva. De este modo ya no se trata de culto a la persona sino de cultura divina. Hay una diferencia. Estas son pues las funciones de adi guru y Shri guru Otros tipos de gurú?

(Sigue continuacion)

 « Older Entries Newer Entries »