Sharanagati

Collected words from talks of Swami TirthaJan

17

Gurudeva

 

Swami Bhakti Kamala Tirtha was born in Hungary in 1959. In his youth he receives initiation into the line of Gaudia Vaishnavism from his spiritual master, Bhakti Abhay Narayan Maharaj, disciple of A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada and Shrila Bhakti Rakshak Shridhara Dev Goswami. Few years later Swami Tirtha enters the renounced order sannyas and after departure of his spiritual master in 1993, starts to accept under his care spiritual aspirants as disciples. Swami Tirtha is preaching the ancient traditional path of Bhakti-yoga, traveling in many countries and delivering spiritual talks, dedicated to helping people in growing their inner potential of awareness and reviving their living and loving connection to the Divinity.

This web-site is a depository of the words of wisdom, collected by students during the lectures and seminars of our beloved Gurudeva, Swami Bhakti Kamala Tirtha, from year 2006 onwards. Different topics are compiled into separate articles, divided into categories in various languages. The web-site is living, with ongoing updates of fresh contents every Monday and Friday. New podcasts, consisting of short audio-lectures and bhajans, are released each Wednesday.

Follow the updates on Facebook: https://www.facebook.com/pages/Bhakti-Kamala-Tirtha-Swami/211258603383?fref=ts

 

In the hope that these teachings might find resonance in our readers’ hearts, being a firm support in times of hardship and an inspiration in times of joy, remaining at your service:

Abhay Charan das
Chitra Devi dasi
Gyöngyi Fodorné Miskolczi
Madhava Sangini Devi dasi
Hari Lila Devi dasi
Vasanti Rasa Devi dasi
Damodar das
Dora Solakova
Svetlomira Solakova
Aradhana Devi dasi
Prema Anandini Devi dasi
Prema Shakti Devi dasi
Premananda das
Paramananda das
Sarvabhauma das
Krishnapria Devi dasi
Karunamayi Devi dasi
Prem Gopal Das
Gopal Shakti Devi dasi
Manjari Devi dasi
Manohari dasi
Palana Shakti Devi dasi

vancha-kalpatarubyash cha
kripa sindhubya eva cha
patitanam pavanebhyo
vaisnavebhyo namo namaha


Magyar

Szvámí Bhakti Kamala Tírtha 1959-ben született Magyarországon. Fiatalon nyert beavatást a Gaudíja Vaisnavizmusba lelki tanítómesterétől Bhakti Abhaj Nárájan Mahárádzstól, aki A. Cs. Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád és Sríla Bhakti Raksak Srídhar Dév Gószvámí tanítványa. Néhány évvel később Szvámí Tírtha belép a szannjász lemondott rendjébe, és lelki tanítómestere 1993-as eltávozása után kezd gondoskodni lelki törekvőkről, mint tanítványokról. Szvámí Tírtha az ősi tradicionális vonalról, a Bhakti-jógáról prédikál, sok országba elutazva, lelki beszédeket tartva, életét arra szentelve, hogy segítse az embereket belső tudatosságuk növelésében, valamint szeretetteljes és élő kapcsolatuk felelevenítésében az Istenséggel.
Ez a weboldal a bölcsesség szavainak megőrzője, melyet a tanítványok gyűjtöttek össze szeretett Gurudévánk, Szvámí Bhakti Kamala Tírtha által tartott leckék, szemináriumok alatt, 2006-tól kezdődően. A különböző témákat, különböző cikkekbe, kategóriákba gyűjtöttük, különféle nyelveken. A weboldal élő, folyamatos frissítésekkel minden hétfőn és pénteken. Minden szerdán új felvételeket teszünk közzé, rövid lecke-részletekkel és bhadzsanokkal.
Kövesd a frissítéseket a Facebook-on: https://www.facebook.com/pages/Bhakti-Kamala-Tirtha-Swami/211258603383?fref=ts

 

Remélve, hogy ezek a tanítások megrezegtetik olvasóink szívét, szilárd támogatást nyújtva a nehézségekben és inspirációt az örömteli időkben, maradva szolgálatotokban:

 

Abhaj-csaran dász
Csitrá déví dászí
Gyöngyi Fodorné Miskolczi
Mádhava Szanginí déví dászí
Harilílá déví dászí
Vaszanti-rasza déví dászí
Dámódár dász
Dora Solakova
Svetlomira Solakova
Aradhana Devi dasi
Prémánandiní déví dászí
Préma-shakti déví dászí
Prémánanda dász
Szárvabhauma dász
Krsnaprijá déví dászí
Karunámají déví dászí
Prém-gópál dász
Gópál Shakti déví dászí
Mandzsarí déví dászí
Manóhari dászí
Phálana-shakti déví dászí

 

ványcshá-kalpatarubhjas csa
krpá-szindubhja éva csa
patitánám pávanebhjó
vaisnavebhjó namó namah


Български

Свами Бхакти Камала Тиртха е роден в Унгария през 1959. В младостта си той получава посвещение в линията на Гаудия Ваишнавизма от своя духовен учител, Бхакти Абхай Нараян Махарадж, ученик на А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада и Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев Госвами. Няколко години по-късно Свами Тиртха встъпва в ордена на отречението санняса и след гибелта на духовния си учител през 1993, започва да приема под грижите си духовно устремени ученици. Свами Тиртха проповядва древната традиционна пътека Бхакти-йога, като пътува в много страни и изнася духовни беседи, помагайки на хората да развиват вътрешния потенциал на осъзнаването си и да съживят своята жива и любяща връзка с Божествеността.

В този уебсайт се съхраняват мъдрите слова на нашия скъп Гурудева, Свами Бхакти Камала Тиртха, събирани от ученици по време на лекции и семинари от 2006 година насетне. Различни теми са обособени в отделни статии, разделени в категории на няколко езика. Уебсайтът е жив, с обновяващо се съдържание всеки понеделник и петък. Нови подкастове, съдържащи кратки аудио-лекции и бхаджани, излизат всяка сряда.

 

Следете обновяването във Фейсбук: https://www.facebook.com/pages/Bhakti-Kamala-Tirtha-Swami/211258603383?fref=ts

 

С надежда, че тези учения ще намерят отклик в сърцата на читателите, оказвайки се здрава опора в трудностите и вдъхновение в радостта, ваши в служенето:

 

Абхай Чаран дас
Читра Деви даси
Дйъндйи Фодорни Мишколци
Мадхава Сангини Деви даси
Хари Лила Деви даси
Васанти Раса Деви даси
Дамодар дас
Дора Солакова
Светломира Солакова
Арадхана Деви даси
Према Анандини Деви даси
Према Шакти Деви даси
Премананда дас
Парамананда дас
Сарвабхаума дас
Кришнаприя Деви даси
Карунамайи Деви даси
Прем Гопал дас
Гопал Шакти Деви даси
Манохари даси
Палана Шакти Деви даси

 

ванча-калпатарубхяш ча
крипа синдхубя ева ча
патитанам паванебхйо
ваишнавебхйо намо намаха


Español 

Swami Bhakti Kamala Tirtha ha nacido en Hungría en el 1959. En su juventud recibió iniciación en la línea de Gaudia Vaishnavism por su maestro espiritual, Bhakti Abhay Narayan Maharaj, discípulo de A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada y Shrila Bhakti Rakshak Shridhara Dev Goswami. Varios años más tarde Swami Tirtha ingresó en el orden renunciador de los sannyas y luego del fallecimiento de su maestro espiritual en 1993 comenzó a asumir la tarea de cuidar a discípulos con aspiraciones espirituales.

Swami Tirtha está predicando y siguiendo por el sendero tradicional de Bhakti-yoga, habiendo realizado periplos por numerosos países, presentando conferencias y seminarios así como coloquios espirituales desde el año 2006 y sigue haciéndolo con la dedicación de ayudar a la gente en el desarrollo de su potencial espiritual y en la toma de conciencia con vistas a hacer revivir la relación afectuosa con la Divinidad.

 

En este web-site vienen depositadas las sabias palabras de nuestro querido Gurudeva Swami Bhakti Kamala Tirtha, recogidas en conferencias y seminarios presentados desde el año 2006. Los diferentes temas han sido compilados en artículos separados, luego han sido divididos en categorías y se han traducido en varios idiomas.

 

El web-site vive con un contenido en permanente renovación todos los Lunes y Viernes. Aparecen también todos los Miércoles unos nuevos podcasts que consisten en audio-conferencias y bhajans.
Será posible seguir los updates que se van editando en el Facebook: https://www.facebook.com/pages/Bhakti-Kamala-Tirtha-Swami/211258603383?fref=ts

 

Con la esperanza que estas palabras aleccionadoras llegarán a encontrar resonancia en los corazones de sus lectores y que constituirán un sólido respaldo ante las dificultades y vicisitudes así como una inspiración de alegría, permanecemos vuestros seguros servidores:

 

Abhay Charan das
Chitra Devi dasi
Gyöngyi Fodorné Miskolczi
Madhava Sangini Devi dasi
Hari Lila Devi dasi
Vasanti Rasa Devi dasi
Damodar das
Dora Solakova
Svetlomira Solakova
Aradhana Devi dasi
Prema Anandini Devi dasi
Prema Shakti Devi dasi
Premananda das
Paramananda das
Sarvabhauma das
Krishnapria Devi dasi
Karunamayi Devi dasi
Prem Gopal Das
Gopal Shakti Devi dasi
Manohari dasi
Palana Shakti Devi dasi

 

vancha-kalpatarubyash cha
kripa sindhubya eva cha
patitanam pavanebhyo
vaisnavebhyo namo namaha

 

 Русский

 

Свами Бхакти Камала Тиртха родился в Венгрии в 1959 году. В своей молодости он получил посвящение в традиции Гаудия Ваишнавизма от своего духовного учителя Бхакти Абхай Нараян Махараджи, ученик А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупады и Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дева Госвами. Несколько лет позже Свами Тиртха вступил в орден отречения санняса и после гибели своего духовного учителя в 1993 году стал принимать в свою заботу духовно устремленных учеников. Свами Тиртха проповедует древнюю традиционную тропу Бхакти-йога посещая многие страны и проводя духовные беседы, помагая людям развивать свой внутренний потенциал осознавания и оживляя любящую связь с Божественносттю.

 

В этом веб-сайте сохраняются мудрые слова нашего дорогого Гурудева, Свами Бхакти Камала Тиртха, собранные учениками во время его лекций и семинаров начиная с 2006 года. Разные темы обособлены в отдельные статьи, разделенные в категории и на нескольких языках. Веб-сайт живой, с обновляющимся содержанием каждый понедельник и пятницу. Новые подкасты, содержащие короткие аудио-лекции и бхаджаны, выходят каждую среду.
Следите обновления на Фейсбук: https://www.facebook.com/pages/Bhakti-Kamala-Tirtha-Swami/211258603383?fref=ts

 

С надеждой, что эти учения найдут ответ в сердцах читателей и будут крепкой поддержкой в трудностях и вдохновлением в радостях, ваши в служении:

 

Абхай Чаран дас
Читра Деви даси
Дйъндйи Фодорни Мишколци
Мадхава Сангини Деви даси
Хари Лила Деви даси
Васанти Раса Деви даси
Дамодар дас
Дора Солакова
Светломира Солакова
Арадхана Деви даси
Према Анандини Деви даси
Према Шакти Деви даси
Премананда дас
Парамананда дас
Сарвабхаума дас
Кришнаприя Деви даси
Карунамайи Деви даси
Прем Гопал дас
Гопал Шакти Деви даси
Манохари даси
Палана Шакти Деви даси

 

ванча-калпатарубхяш ча
крипа синдхубя ева ча
патитанам паванебхйо
ваишнавебхйо намо намаха