Sharanagati Podcast issues

English: Recorded 2011 January, Sofia

 

Български: Запис от Януари 2011, София

Sharanagati PodcastRama Bolo, Mantra Meditation, Gyulechitsa, Bulgaria, May 2017

 

800px-Maliovitsa_54072Radhe-Govinda, Mantra Meditation, Gyulechitsa, Bulgaria, May 2017

 

800px-Maliovitsa_54072He Guru, Mantra Meditation, Gyulechitsa, Bulgaria, May 2017

 

He guru gyana da dina bandhu sva andana data karunika sindhu
Vrindavana sina hitaavatara prasida Radha pranaya prachora

 

“O my dear Gurudev, who give the highest knowledge!
O friend of the fallen ones, who share your happiness with all!
Although you reside in Vrindavana,
you descend quietly to help the fallen souls like me,
teaching us the Sublime Love of Radha and Krishna.
Please, be merciful to me!”

 

 

 

800px-Maliovitsa_54072English: Opposition of disharmony makes harmony even more precious. Following a path of positive cultivation.

 

Български: Противопоставянето от страна на дисхармонията прави хармонията още по-ценна. Да следваме път на положително отглеждане.

 

Sharanagati PodcastEnglish: Is it possible to know guru completely? Is it necessary? The hidden essence of the guru principle. Why serving the spiritual master is more precious than knowing him? Humility of a real guru.

 

 

Български: Възможно ли е напълно да познаем гуру? Нужно ли е? Скритата същина на принципа гуру. Защо да служим на духовния учител е по-ценно от това да го познаваме? Смирението на истинския гуру.

 

Sharanagati PodcastEnglish: Definition of pure bhakti, given by Mahaprabhu to Rupa Goswami. Having a real foundation in our life and following a spiritual tradition in practice, not in theory. Knowing the source to be able to know His consequences.

 
Български: Дефиницията за чиста бхакти, дадена от Махапрабху на Рупа Госвами. Да имаме истинска основа в живота си и да следваме духовна традиция на практика, а не на теория. Да познаем източника, за да познаем Неговите последици.

 

Sharanagati PodcastEnglish: Context on the appearance of Srimad Bhagavatam. The goal of sacrifice in Naimisharanya forest. Sharing what we have received with others is a way of positive inner cultivation.

 

Български: Контекста за появяването на “Шримад Бхагаватам”. Целта на жертвата в гората Наимишараня. Споделянето с другите на това, което сме получили е път на положително вътрешно отглеждане.

Sharanagati Podcast