Sharanagati Podcast issues

English: If we want to change our fate, we have to be ready to pay the price. Prayers to approach and be in harmony with divinity.

 

Български: Ако искаме да променим съдбата си, трябва да сме готови да платим цената. Молитви, с които да подходим и да бъдем в хармония с божествеността.

 

Sharanagati PodcastEnglish: Discussion on B.V. Narayana Maharaja’s read of the fruit seller pastime of Krishna. Giving our best to God to please Him. Krishna as the Lord who fulfils the spiritual desires of His devotees.

Български: Дискусия върху прочита на Б.В. Нараяна Махараджа на забавлението на Кришна с продавачката на плодове. Да даваме най-доброто от себе си на Бог, за да Го удовлетворим. Кришна като Богът, изпълняващ духовните желания на Своите предани.

 

Sharanagati PodcastEnglish: (continues from previous episode) The mercy of Srila Prabhupada and his masters. Importance of the tradition and the treasures it provides. What it means to follow a master?

 

Български: (продължава от предния епизод) Милостта на Шрила Прабхупада и неговите наставници. Важността на традицията и съкровищата, които тя предоставя. Какво означава да следваш учител?

 

Sharanagati PodcastKirtan, Sofia 2015 / Киртан, София 2015

 

Sharanagati Podcast