Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2018 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday)

“The more confidential friends are called priya-sakhas and are almost Krishna’s age. Because of their very confidential friendship, their behaviour is only on the basis of pure friendship. The behaviour of other friends is on the ground of parental love or servitude, but the basic principle of the confidential friends is simply friendship on an equal level. Some confidential friends are as follows: Shridama, Sudama, Dama, Vasudama, Kinkiṇi, Stoka- krishna, Amshu, Bhadrasena, Vilasi, Pundarika, Vitanka and Kalavinka. By their various activities in different pastimes, all of these friends used to give transcendental pleasure to Krishna.
The behaviour of these confidential friends is described by a friend of Radharani who told Radharani, “My dear graceful Radharani, Your intimate friend Krishna is also served by His intimate boyfriends. Some of them cut jokes with Him in mild voices and please Him very much by this.” For example, Krishna had one brahmana friend whose name was Madhumangala. This boy would joke by playing the part of a greedy brahmana. Whenever the friends ate, he would eat more than all others, especially laddus, of which he was very fond. Then after eating more laddus than anyone else, Madhumangala would still not be satisfied, and he would say to Krishna, “If You give me one more laddu, then I shall be pleased to give You my blessings so that Your friend Radharani will be very much pleased with You.” [1]

You know, because what is the duty of a brahmana? He belongs to the priestly caste, so only two duties: giving blessings and eating. Yes!
Baladev: Good service!
Swami Tirtha: Now we are smiling, but actually, what’s the point there? Krishna likes the brahmanas so much, that He accepts the offering through them. The other day we were discussing about pujas and the yagyas. In yagya there is the sacrificial fire and you pour the ghee and throw the grains to the fire. And this is the way Krishna accepts it. But in the same way, the mouth of a brahmana is a sacrificial altar. So, if we give food to this altar, if we feed the brahmanas, then Krishna accepts through this channel. It’s nice, isn’t it? I think this is very symbolic and very, very meaningful. Therefore feeding the guests, brahmana guests, or if vaishnava guests come to you, this is not only having a party, but this is like a function, like a service to the Supreme – ‘Through this person I can serve you, my dear Lord!’ Beautiful! But you know, this is for the grown-up persons. Boys, brahmana boys simply want more: „Give me more, give me more! And then I will bless you.”

(to be continued)

1. Nectar of devotion, Ch. 41”(Szvámí Tírtha, 2018. 01.05-i szófiai esti előadásából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

„A bizalmasabb barátokat prijá-szakháknak nevezik. Majdnem egykorúak Krisnával, s mivel nagyon bizalmas kapcsolat fűzi őket Hozzá, viselkedésük egyedül a tiszta barátságon alapszik. A többi barát viselkedését a szülői szeretet vagy a szolgálat jellemzi, a bizalmas barátok esetében azonban az alapelv pusztán az azonos szinten állók barátsága. A bizalmas barátok közé tartoznak Srídámá, Szudámá, Dámá, Vaszudámá, Kinkini, Sztóka-krsna, Amsu, Bhadraszéna, Vilászí, Pundaríka, Vitanka és Kalavinka. Ezek a barátok cselekedeteikkel, melyeket a különféle kedvtelések során végrehajtanak, mind transzcendentális örömet okoznak Krisnának.
E bizalmas barátok viselkedését Rádhárání egyik barátnőjének szavaiból ismerhetjük meg, aki így szólt Rádháráníhoz: „Óh, bájos Rádháráním! Bensőséges barátodat, Krisnát saját bensőséges barátai is szolgálják. Néhányan közülük szelíd hangon tréfálkoznak Vele, és ezzel nagyon elégedetté teszik.” Krisnának volt egy bráhmana barátja, akit Madhumangalnak hívtak. Ez a kisfiú azt a tréfát találta ki, hogy egy mohó bráhmana szerepét játssza. Amikor a barátok ettek, mindig többet evett mindenki másnál, különösen ladduból, amit nagyon szeretett. Aztán miután mindenkinél több laddut megevett, még mindig nem volt elég neki, s így szólt Krisnához: „Ha adsz még egy laddut, kegyesen megáldalak, hogy barátnőd, Rádhárání nagyon elégedett legyen Veled!”[1]

Gondolom hallottatok már róla, hogy mi is a feladata egy bráhmanának? Ők a papi rendhez tartoznak, és csupán két kötelezettségük van: áldás osztás és praszád fogyasztás. Igen, ezek azok!
Baladév: Jó kis szolgálat!
Szvámí Tírtha: Most mosolygunk ezen, de valójában, mi itt a lényeg? Krisna annyira szereti a bráhmanákat, hogy rajtuk keresztül fogadja el a felajánlást. A minap a púdzsákról és a jagjákról beszélgettünk. A jagjába, mint áldozati tűzbe öntünk ghít és dobunk magvakat, melyet aztán Krisna elfogad. Ehhez hasonlóan egy bráhmana gyomra is egy áldozati oltár. Tehát, ha ezen az oltáron áldozunk fel valamit, például bráhmanákat vendégelünk meg, akkor Krisna ezen a csatornán keresztül mindent elfogad. Ugye milyen csodálatos ez? Úgy hiszem ez egy nagyon szimbolikus és rendkívül jelentőségteljes dolog. Tehát a bráhmanák, vaisnavák megvendégelése, nem csupán egy egyszerű étkezés, hanem ez is része a lelki gyakorlatoknak, mint a Legfelsőbb szolgálata: ‘Drága Uram, ezen a személyen keresztül szolgállak Téged!’ Gyönyörű! De tudjátok ez a felnőtteknek szól. A kisfiúk, a bráhmana fiúk egyszerűen csak többet akarnak: „Kérek még, kérek még! S akkor majd megkapod az áldásomat.”

(folytatása következik)

1.  Az odaadás nektárja, 41. fejezet”(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2018 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

„По-доверените приятели на Кришна се наричат прия-сакха и на възраст са почти колкото Него. Отношенията им с Кришна са толкова близки, че поведението им се основава единствено на чисто приятелство. Поведението на другите приятели на Кришна се основава на бащинска обич или на служене, но в основата на поверителното приятелство е единствено дружбата между равни. Ето някои от доверените приятели на Кришна: Шридама, Судама, Дама, Васудама, Кинкини, Стока-кришна, Амшу, Бхадрасена, Виласи, Пундарика, Витанка и Калавинка. С разнообразните си дейности в различните забавления, всички тези приятели носят на Кришна трансцендентална радост.
Една приятелка на Радхарани описва поведението на тези доверени приятели, като казва: „Моя скъпа прекрасна Радхарани, на близкия ти приятел Кришна служат съкровените му другари. Някои от тях с мек глас се шегуват с Него и така Му доставят много голямо удоволствие.” Например, Кришна имал един приятел брахмана на име Мадхумангала. Това момче често се шегувало, като се правело на алчен брахмана. Когато приятелите се хранели заедно, той ядял най-много от всички – особено ладдху, което обичал най-много. Но даже след като изяждал повече ладду от всички останали, Мадхумангала пак не бил доволен и казвал на Кришна, Ако ми дадеш още едно ладду, с голямо удовлетворение ще ти даря благословията си Твоята приятелка Радхарани много да те обича.” [1]

Нали знаете – какво е задължението на един брахмана? Той принадлежи към кастата на свещениците и има само две задължения: да благославя и да яде. Ами така си е!
Баладев: Добро служене!
Свами Тиртха: Сега се смеем, но всъщност кое е важното тук? Кришна толкова много харесва брахманите, че приема приношенията чрез тях. Онзи ден говорихме за пуджа и за ягя. Когато има ягя, има жертвен огън, в който се излива гхи и се хвърля зърно. И това е начинът, по който Кришна ги приема. Но в същото време и устата на брахмана е жертвен олтар. И ако принасяме храна на този олтар, ако храним брахманите, Кришна приема принесеното чрез този канал. Красиво е, нали? Мисля, че е много символично и много смислено. Затова храненето на гостите брахмани, или ако ви дойдат гости ваишнави – това не е просто парти. То е като литургия, служба към Всевишния – „Чрез този човек мога да служа на Теб, мой Господи!“ Красиво е! Обаче това се отнася за големите хора. А малките момчета брахмани просто искат още и още: „Дай ми повече, дай ми повече! Тогава ще те благословя.”

(следва продължение)

1. „Нектара на предаността“, Гл. 41”(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 05.01.2018 am Abend, Sofia)

(Fortsetzung vom vorigen Freitag)

„Die vertraulicheren Freunde heißen Priya-Sakhas und sind fast so alt wie Krishna. Aufgrund ihrer sehr vertraulichen Freundschaft beruht ihr Verhalten nur auf reiner Freundschaft. Das Verhalten anderer Freunde beruht auf elterlicher Liebe oder Unterwürfigkeit, aber das Grundprinzip der vertraulichen Freunde ist einfach Freundschaft auf gleicher Ebene. Einige vertrauliche Freunde sind folgende: Shridama, Sudama, Dama, Vasudama, Kinkiṇi, Stokakrishna, Amshu, Bhadrasena, Vilasi, Pundarika, Vitanka und Kalavinka. Durch ihre verschiedenen Aktivitäten in verschiedenen Freizeitbeschäftigungen bereiteten alle diese Freunde Krishna transzendentale Freude.
Das Verhalten dieser vertrauten Freunde wird von einem Freund Radharanis beschrieben, der zu Radharani sagte: „Meine liebe, anmutige Radharani, dein enger Freund Krishna wird auch von seinen engen Freunden bedient. Einige von ihnen machen mit sanfter Stimme Witze mit ihm und erfreuen ihn damit sehr.“ Krishna hatte zum Beispiel einen Brahmanenfreund namens Madhumangala. Dieser Junge spielte scherzhaft die Rolle eines gierigen Brahmanen. Immer wenn die Freunde aßen, aß er mehr als alle anderen, insbesondere Laddus, die er sehr mochte. Nachdem er mehr Laddus gegessen hatte als alle anderen, war Madhumangala immer noch nicht satt und sagte zu Krishna: „Wenn du mir noch einen Laddu gibst, werde ich dir gern meinen Segen geben, sodass deine Freundin Radharani sehr zufrieden mit dir sein wird.“ [1]

Wisst ihr, was ist denn die Pflicht eines Brahmanen? Er gehört zur Priesterkaste, also hat er nur zwei Pflichten: Segen erteilen und essen. Ja!
Baladev: Guter Service!
Swami Tirtha: Jetzt lächeln wir, aber was soll das eigentlich bedeuten? Krishna mag die Brahmanen so sehr, dass er die Opfergaben durch sie annimmt. Neulich haben wir über Pujas und die Yagyas gesprochen. Bei den Yagyas gibt es das Opferfeuer, und man gießt das Ghee hinein und wirft die Körner ins Feuer. Und so nimmt Krishna sie an. Aber auf die gleiche Weise ist der Mund eines Brahmanen ein Opferaltar. Wenn wir also Nahrung auf diesen Altar geben, wenn wir die Brahmanen essen geben, dann nimmt Krishna sie über diesen Kanal an. Das ist doch schön, nicht wahr? Ich denke, das ist sehr symbolisch und sehr, sehr bedeutsam. Daher ist es nicht nur eine Party, mit den Gäste zu speisen, Brahmanen-Gäste oder Vaishnava-Gäste, die zu Ihnen kommen, sondern das ist wie eine Veranstaltung, wie ein Dienst zum Höchsten – „Durch diese Person kann ich dir dienen, mein lieber Herr!“ Wunderschön! Aber wisst ihr, das ist für Erwachsene. Jungs, Brahmanenjungen wollen einfach mehr: „Gib mir mehr, gib mir mehr! Und dann werde ich dich segnen.“

1. Nektar der Hingabe, Kap. 41“

Fortsetzung folgt(из лекции Свами Тиртхи, 05.01.2018 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

«Более близких друзей Кришны называют прийа-сакхами. Они почти одного с Кришной возраста. Их дружеские отношения с Кришной так тесны, что поведение прийа-сакх основывается только на чистой дружбе. В основе поведения других друзей может лежать родительская любовь или служение, но основной принцип, на котором строятся отношения с Кришной Его близких друзей, — дружба на равных. Среди Его близких друзей Шридама, Судама, Дама, Васудама, Кинкини, Стока-кришна, Амшу, Бхадрасена, Виласи, Пундарика, Витанка и Калавинка. Каждый из них по-своему участвовал в различных играх и все они доставляли трансцендентное наслаждение Кришне.
Поведение близких друзей Кришны описала подруга Радхарани, которая сказала, обращаясь к Ней: «О прекрасная Радхарани, Твоему близкому другу Кришне служат также Его близкие друзья. Некоторые из них перебрасываются с Ним добродушными шутками, доставляя Ему этим огромное удовольствие». Так, одним из друзей Кришны был мальчик-брахман по имени Мадхумангала. В шутку он разыгрывал из себя жадного брахмана. Когда бы друзья ни садились есть, он ел больше всех, особенно ладду, к которым питал особое пристрастие. Обычно, съев ладду больше всех остальных, Мадхумангала все равно не наедался и обращался к Кришне, говоря: «Если Ты дашь мне еще одно ладду, я буду этим очень доволен и дам Тебе благословение, чтобы Твоя подруга Радхарани тоже была очень довольна Тобой»[1].

Знаете, ведь в чем заключается обязанность брахмана? Он принадлежит к касте жрецов, поэтому у него всего две обязанности: давать благословения и есть. Да!
Баладев: Хорошее служение!
Свами Тиртха: Сейчас мы улыбаемся, но на самом деле, в чем смысл? Кришне так нравятся брахманы, что Он принимает подношение через них. На днях мы обсуждали пуджи и ягьи. В ягье есть жертвенный огонь и вы льете топленое масло гхи и бросаете зерна в огонь. И таким образом Кришна принимает это. Но точно так же и рот брахмана — это жертвенный алтарь. Так что, если мы даем еду на этот алтарь, если мы кормим брахманов, то Кришна принимает через этот канал. Это здорово, не так ли? Я думаю, это очень символично и очень, очень значимо. Поэтому кормление гостей, гостей-брахманов или если к вам приходят гости-вайшнавы, это не просто вечеринка, это как церемония, как служение Всевышнему — «Через этого человека я могу служить тебе, мой дорогой Господь!» Прекрасно! Но вы знаете, это для взрослых. Мальчики, мальчики-брахманы просто хотят большего: «Дай мне больше, дай мне больше! И тогда я благословлю тебя».

(продолжение следует)

1. „Нектар преданности“, Гл. 41”(from a lecture of Swami Tirtha, 03.05.2018, Rila)

(continues from the previous Monday)

As it is said in the Harinama Chintamani, the secondary names of God are like Creator or Father – describing functions. The primary names are rasic.

And you know, it’s a very classical story, when one disciple asked a master: “Ah, my master, please tell me, what is the proper pronunciation, how to properly say the name of Krishna?” Because, for example, the Oriya devotees, from Orissa, they say ‘Krushna’. And all the different nations have their specific pronunciation. For example, for the Japanese devotees is very difficult to differentiate between ‘l’ and ‘r’. So sometimes they say “Klishna, Klishna”. In Bengal they say ‘Krishno’; so there are different ways. Of course, we all have our specifics –therefore it’s a very relevant question: what is the proper pronunciation of the name ‘Krishna’, Krishna’s name?

Then the master said: “The proper pronunciation of ‘Krishna’ is ‘Govinda’!” Why? Because even Krishna is a generic term – the All-attractive, all right; but who is He properly, really, ultimately?! Therefore the master gives the proper answer: My Krishna is Govinda – who will take care of me, who will guide me. I’m not only a lost soul, I’m a lost calf. And hopefully He will come after me. Govinda is the one whom you can talk to, who will respond. Therefore my Krishna is Govinda. Isn’t that rasic?! It’s very much rasic. And in this way you don’t achieve a generic liberation, you receive a very specific invitation to join the lilas.

So the transcendental method, this supernatural method that will help us to cross the boundaries of tri-guna, is the holy name. You will be able to overcome the influence of the three gunas, you can overcome the limitations of the four yugas – so all the other methods are included in chanting.

 

(to be continued)

 (Szvámí Tírtha, 2018. 05.03. Rila-hegységbeni előadásából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Ahogy a Harináma-csintámani leírja, Istennek vannak elsődleges és másodlagos nevei. A másodlagos nevek olyanok, mint a ‘Teremtő’ vagy az ‘Atya’, melyek valamilyen funkcióra vonatkoznak. Az elsődleges nevek pedig raszikusak.

Talán ismeritek azt a nagyon klasszikus történetet, amikor a tanítvány megkérdezi a mesterétől, hogy: „Kedves Mesterem, kérlek mondd meg, hogyan kell pontosan mondani, mi a helyes kiejtése Krisna nevének?” Mert például az Orisszából való, orijai bhakták, úgy ejtik, hogy ‘Krusna’, illetve minden népnek megvan a maga sajátságos kiejtési módja. Például a japán bhakták nagyon nehezen különböztetik meg ‘l’ és az ‘r’ hangokat, így néha azt mondják, hogy “Klisna, Klisna”. Bengálban ‘Krisno-t’ mondanak; tehát különböző módon lehet kiejteni Krisna nevét. Természetesen minden népnek, embernek megvan a maga sajátossága, ezért ez egy nagyon lényeges kérdés: Mi ‘Krisna’ nevének a helyes kiejtése?

Erre a mester így felelt: „‘Krisna’ nevének helyes kiejtése: ‘Góvinda’!” Miért? Mivel még Krisna neve is egy gyűjtőnév, a Mindenkit vonzó, de ki Ő valójában?! Ezért a mester megadja a helyes választ: Az én Drága Krisnámat, Góvindának hívják, Aki gondoskodik rólam, vezet engem. Nem csupán egy elveszett lélek, hanem egy elveszett borjú vagyok, akiért remélhetőleg vissza fog jönni. Góvinda az, Akihez beszélhettek, és Aki válaszolni fog. Ezért az én Krisnám, Góvinda. Hát nem raszikus ez?! Nagyon is raszikus. S ezzel a megközelítéssel nem egy általános felszabadulást érhettek el, hanem egy nagyon konkrét meghívást kaptok a lílákhoz történő csatlakozáshoz.

Tehát ez a transzcendentális, természetfeletti gyakorlat, melynek segítségével képesek vagyunk átszelni a tri-guna határait a Szent Név zengése, mellyel legyőzhetjük a három gunát, átléphetjük a négy juga korlátait. Tehát az összes többi lelki gyakorlatot magába foglalja a Szent Név zengése.

 

(folytatása következik)

 (от лекция на Свами Тиртха, 03.05.2018, Рила)

(продължава от предишния понеделник)

Както е казано в „Харинама Чинтамани“, второстепенните имена на Бога са Творец, Отец – описателни функции. Първостепенните имена са изпълнени с раса.

И знаете тази класическа история, когато един ученик пита учителя: „О, учителю, моля те, кажи ми кое е правилното произношение, как да изричам вярно името на Кришна?” Защото например бхактите от Ориса казват „Крушна“. Въобще всички различни нации си имат специфично произношение. Да речем, за японските предани е много трудно да правят разлика между „л“ и „р“. Така че понякога те казват „Клишна, Клишна“. В Бенгал пък казват „Кришно“; така че има най-различни начини. Разбира се всички си имаме специфики – затова въпросът е съвсем уместен: какво е правилното произношение на името „Кришна“, на името на Кришна?

Тогава учителят отвърнал: „Правилното произношение на „Кришна“ е „Говинда“!“ Защо? Защото дори „Кришна“ е общ термин – Всепривличащият, добре; но кой е Той всъщност, наистина, в крайна сметка?! Затова учителят дава правилния отговор: моят Кришна е Говинда – този, който ще се погрижи за мен, който ще ме води. Аз не съм просто изгубена душа, ами изгубено теленце. И надеждата ми е, че Той ще дойде за мен. Говинда е онзи, към когото можеш да се обърнеш, който ще отвърне. Затова моят Кришна е Говинда. Не е ли това изпълнено с раса?! Много е раса. По този начин не постигате някакво общо избавление, а съвсем специфична покана да се включите в лилата.

И така, трансценденталният, свръхестествен метод, който ще ни помогне да прекосим пределите на три-гуна, е святото име. Ще можете да надмогнете влиянията на трите гуни и ще можете да преодолеете ограниченията на четирите епохи – така че всички останали методи са включени в мантруването.

 

(следва продължение)(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2018 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday)

“Friends who are younger than Krishna, who are always attached to Him and who give Him all kinds of service are called ordinary friends, or, simply, friends. Such ordinary friends are called sakhas, and the names of some sakhas are Vishala, Vṛṣabha, Ojasvi, Devaprastha, Varuthapa, Maranda, Kusumapida, Manibandha and Karandhama. All of these sakha friends of Krishna seek only to serve Him. Sometimes some of them would rise early in the morning and immediately go to Krishna’s place and wait at the door to see Krishna and to accompany Him to the pasturing grounds. In the meantime, Krishna would be dressed by mother Yashoda, and when she would see a boy standing at the door, she would call him, “Well, Vishala, why are you standing there? Come here!” So with the permission of mother Yashoda, he would immediately enter the house. And while mother Yashoda was dressing Krishna, he would try to help put on Krishna’s ankle bells, and Krishna would jokingly strike him with His flute. Then mother Yashoda would call, “Krishna, what is this? Why are You teasing Your friend?” And Krishna would laugh, and the friend would also laugh. These are some of the activities of Krishna’s sakhas. Sometimes the sakhas would take care of the cows who were going hither and thither”. [1]
Another very dear engagement of these friends of Krishna is to have fighting and competition. Competition in running, or wrestling. So, practically all the Olympic games started in Vrindavana. But they are much more ambitious than these Olympic champions, because those ones only want to be champions of the world. But these guys are fighting with Krishna, they are competing with the Supreme Lord, with God! ‘I’m running faster than you, my Lord!’
Maybe you have heard, who is the champion on 100 meters run now? I don’t remember the name.
Answer: Bolt. Usain Bolt.
Swami Tirtha: Yes, what did he say? Did you hear his words: „Now there live 7 billion people on Earth. And previously in history another 7 billion. And from all these 14 billion people I run the fastest.“ I don‘t know the person, maybe this was a humble remark, but anyway it‘s easy to misunderstand. Yet what is said in the secret teachings, in the Upanishads? „Smallest of the smallest, greatest of the greatest. He has no material hands, yet reaching everything. He has no material legs, yet running faster than anybody“, including Usain Bolt.
So, if we are a little bit informed of divine philosophy, we definitely wouldn’t want to be the best in humanity in a competing manner. Because we have one person who has already won all the different possible games and competitions. Therefore we are ready to be united with Him in loving service; and then you are the best servant. Or maybe you are the best servant of the servants, of the servants.

(to be continued)

1. Nectar of devotion, Ch. 41(Szvámí Tírtha, 2018. 01.05-ei szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

„Azokat a barátokat, akik fiatalabbak Krisnánál, akik mindig ragaszkodnak Hozzá, s akik számtalan szolgálatot végeznek Neki, egyszerű barátoknak vagy csupán barátoknak hívják. Az ilyen egyszerű barátokat szakháknak nevezik. Közéjük tartoznak többek között Visála, Vrsabha, Odzsaszví, Dévaprasztha, Varúthapa, Maranda, Kuszumápída, Manibandha és Karandhama. Krisnának ezek a szakhái, barátai csupán arra vágynak, hogy szolgálják Őt. Néhányan korán reggel felkelnek, és nyomban Krisnához sietnek. Az ajtóban várnak Rá, hogy láthassák, s aztán elkísérhessék a legelőre. Jasódá mama eközben Krisnát öltözteti, s amikor meglát egy fiút az ajtóban állni, így szól hozzá: „Visála, miért állsz ott? Gyere be!” Jasódá mama engedélyével a fiú rögtön bemegy, s mialatt Jasódá mama Krisnát öltözteti, ő segít feltenni Krisna bokacsengettyűit, Krisna pedig játékból ráüt a fuvolájával. „Krisna! Micsoda dolog ez? Miért kötekedsz a barátoddal?” — mondja ekkor Jasódá mama, Krisna pedig csak nevet, barátjával együtt. Ilyen cselekedetek jellemzik Krisna szakháit. A szakhák olykor visszahozzák az elcsavargott teheneket”. [1]
Krisna barátainak egy másik kedves elfoglaltsága a  tusakodás és versengés például  futásban és birkózásban. Szóval gyakorlatilag az összes Olimpiai játék Vrndávanból ered. Viszont ők még inkább elszántak és ambiciózusak, mint az Olimpiai versenyzők, mivel azok csak világbajnokok akarnak lenni, de Krisna pajtásai, a Legfelsőbb Úrral, Istennel versenyeznek! ‘Nézd, gyorsabban futok, mint Te Uram!’
Esetleg tudjátok ki a címvédő világbajnok 100 méteres futáson? Nem emlékszem a nevére.
Válasz: Bolt. Usain Bolt.
Szvámí Tírtha: Igen, és arra is emlékeztek, hogy mit mondott? „Jelenleg 7 milliárd ember él a Földön, és ha hozzávesszük a történelem során élt további 7 milliárdot, akkor a 14 milliárd ember közül én futok a leggyorsabban.“ Nem ismerem ezt az illetőt, lehet, hogy ez egy alázatos megjegyzés volt tőle, mindenesetre nagyon könnyen félreérthető. Viszont mit olvashatunk az upanisadokban, a titkos tanításokban? „Kisebb a legkisebbnél, nagyobb a legnagyobbnál. Bár nincsenek anyagi értelemben vett karjai, mégis mindenhová elér, és bár nincsenek anyagi értelemben vett lábai, mégis mindenkinél gyorsabban szalad“, Usain Bolt-ot is beleértve.
Tehát, ha kicsit is tájékozottak vagyunk a Legfelsőbbről szóló filozófiában, akkor biztos, hogy nem akarunk a legjobbak lenni bármiféle versengésben, mivel már van valaki, aki már az összes versenyt és játékot megnyerte. Ezért inkább készek vagyunk az Ő szeretetteljes szolgálatára, hogy ily módon lehessünk Vele, így válva a legjobb szolgáivá. Esetleg ti vagytok a legkiválóbb szolgák, szolgáinak a szolgái.

(folytatása következik)

1. Az odaadás nektárja,  41. fejezet« Older Entries