Calendar

March 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sharanagati

Collected words from talks of Swami TirthaMar

18

Centaur

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia) 

Question of Hayagriva: One part of the story of Prahlada was the story of Yamaraja who consults the widows of Hiranyaksha, and we see that Hiranyakashipu understands perfectly the philosophy that he is not the body, but he hasn’t actually realized this. How can we realize practically that we are not the body?

Swami Tirtha: It’s very easy – avoid riding in the car of bad drivers. Because if somebody is a bad driver, you as a passenger are frightened of death, of accident and that increases your bodily consciousness.

But you know, the answer of all the ‘how to’ questions is one. So, ‘How to realize that I’m not the body?’ Chant more!

But I don’t want to use it as an excuse. Well, slowly-slowly, by facing all the anarthas, by purifying ourselves and coming closer to our final atman identity, the bodily consciousness should diminish. Easy to say ‘We are not the bodies’, but practically our body in the present situation is the only instrument by which we can relay to anything outside. With your hand you can take the Gita, with your eyes you can read, with your brain you can understand, right? So body is very important.

Yet the body is full of necessities. It’s a biological construction. So in order to function nicely you have to feed it, you have to give it a little sleep, you have to give it a little enjoyment here and there, because otherwise it doesn’t function. Just like a car – without fuel you cannot use it. In the same way we should take care of this instrument which is given to us, just like a car, to reach the goal. The body is not a worshipable object, but this is an instrument that you can use in your spiritual progress.

A human being is just like a centaur. In a centaur one part is human, the back side is animal. We are like this. We have some very basic, biological, animalistic instincts; and we have a front part with some little brain; you can look up to the sky. Your animalistic back side cannot look up to the sky. But still it is coming with you. What to do! Yet if we engage the body nicely as an instrument in reaching our spiritual goal, it will help us.

We are conditioned by the body. Therefore it is very much suggested that devotees should analyze themselves and find their real identity. So once  we have to understand that we are separate from the body. Body is there, but we are different. Therefore of the two phases of the spiritual progress the first is to capture the conscious identity. Even that is difficult. But the second one is more difficult, because then this captured conscious identity has to be dedicated, we have to put it at the lotus feet of the Lord. So these are the two phases: control yourself, be a master of your existence; and then dedicate yourself to the Supreme.

And I think theoretically we can all agree: ‘Ah, yes, I’m not the body!’ But when your breakfast is missing, some signals start – the body will say: ’I’m also here!’ So, how to realize it? First try to have the theoretical understanding, then try to act accordingly – but this is the mechanical process. If we directly realize that ‘I belong to the Supreme, I’m a citkana, I’m a particle of divine light, divine consciousness’ – then this is the revolutionary way, the direct way. And by chanting, by following all the other services given to us, slowly-slowly these layers of material consciousness are removed.

 Mar

18

Centaur

(Szvámí Tírtha 2012. májusi, szófiai tanításának részlete)

Hajagríva kérdése: Prahlád történetének egyik részében Jamarádzs Hiranjáksa özvegyeinek ad tanácsot, ott azt látjuk, hogy Hiranjakasipu tökéletesen érti a filozófiát, hogy ő nem a test, de valójában nincs tisztában vele. Hogyan ismerjük fel a gyakorlatban, hogy nem vagyunk azonosak a testünkkel?

Szvámí Tírtha: Nagyon könnyű, kerüld el, hogy rossz sofőrök autójában utazz! Hiszen ha valaki rossz sofőr, akkor neked utasként halálfélelmed van, félsz a balesettől, és ez növeli a testtudatodat.

De tudjátok, hogy valamennyi ‘hogyan’ kérdésre egy a válasz. Vagyis hogyan ismerjük fel, hogy nem vagyok azonos a testemmel? Dzsapázz többet!

Ám nem akarom ezt kifogásként használni. Nos, lassan-lassan, az anartháinkkal szembenézve, tisztítva magunkat, és közelebb kerülve végső átman-identitásunkhoz az anyagi tudatosságnak el kell tűnnie. Könnyű mondani, hogy ‘nem a test vagyunk’, ám gyakorlatilag a jelen helyzetben a test az egyetlen eszköz, amellyel bármi külső dologgal kapcsolatba kerülhetünk. A Gítát a kezeddel tudod megfogni, a szemeddel tudod elolvasni, az agyaddal megérteni, ugye? A test tehát nagyon is fontos.

A test szükségletekkel van teli, a test egy biológiai szerkezet. Ahhoz, hogy szépen működjön, etetnünk kell, némi alvásra is szüksége van, és néha egy kis élvezetre, hiszen másként nem fog működni. Egy autóhoz lehetne hasonlítani – üzemanyag nélkül használhatatlan. Tehát erről az eszközről, ami nekünk adatott ugyanúgy, mint egy autóról, gondoskodnunk kell annak érdekében, hogy célunkat elérjük. A test nem egy imádandó tárgy, de mégis egy olyan eszköz, amit felhasználhatunk lelki céljaink eléréséhez.

Az ember olyan, mint egy kentaur. A kentaur egyik része emberi, hátsó fele állati – ugyanilyenek vagyunk. Van néhány nagyon alapvető biológiai, állati ösztönünk, és van egy elülső részünk egy kis aggyal, ezzel a résszel képesek vagyunk az égre nézni. A hátsó, állati felünk nem tud az égre felnézni, de mégis jön velünk. Mit tegyünk? Ha a testünket lelki céljaink elérésének eszközeként szépen lefoglaljuk, az segíteni fog.

            A testünk által vagyunk kondicionálva, ezért bhaktaként nagyon ajánlatos elemezni magunkat, és megtalálni valódi identitásunkat. Egyszer és mindenkorra meg kell értenünk, hogy nem vagyunk azonosak a testünkkel, ott van ugyan a test, de mi különbözünk tőle. Tehát a lelki fejlődés két fázisa közül az első a tudatos identitás tetten érése, de még az is nehéz. Ám a második még nehezebb, mivel e meglelt tudatos identitást oda is kell szentelnünk, le kell tennünk az Úr lótuszlábaihoz. Ez tehát a két szakasz: ellenőrizni magatokat, létezésetek mesterévé válni, majd átadni magatokat a Legfelsőbbnek.

Szerintem elméletben mindannyian egyetértünk abban, hogy ’Igen, nem a test vagyok!’ Ám amikor a reggelid hiányzik, bekapcsol a vészjelzés, és a test jelzi: ’Én is itt vagyok!’ Hogy lesz ebből felismerés? Először törekedjetek az elméleti megértésre, majd cselekedjetek ennek megfelelően – ám ez a mechanikus folyamat. Ha közvetlenül felismerjük, hogy „A Legfelsőbbhöz tartozom, csitkana vagyok, az isteni fény, az isteni tudatosság parányi része” – akkor ez a forradalmi út, a közvetlen út. Mantrázással, a ránk bízott összes más szolgálat ellátásával lassan-lassan az anyagi tudatosságnak ezek a rétegei is eltűnnek.

 

 Centaur

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

Въпрос на Хаягрива: Една част от историята за Прахлада беше разказът за Ямарадж, който дава съвети на вдовиците на Хиранякша. Там видяхме, че Хиранякашипу разбира съвършено философията, че не е тялото, обаче всъщност не го е осъзнал. Ние как можем на практика да разберем, че не сме тялото?

Свами Тиртха: Много лесно – избягвай да се качваш на кола с лош шофьор. Защото ако някой е лош шофьор, ти като пътник си изплашен до смърт да не стане катастрофа и това усилва телесното ти съзнание.

Но знаете, че отговорът на всички въпроси, започващи с „как да” е един. „Как да осъзная, че не съм тялото?” Мантрувай повече!

Но аз не искам да ползвам това за измъкване. Малко по малко, изправяйки се пред всичките си анартхи, като се пречистваме и идваме все по-близо до окончателната си идентичност на душа (атман), телесното съзнание би трябвало да намалява. Лесно е да се каже „Ние не сме телата”, но на практика в настоящата ситуация тялото ни е единственият инструмент, чрез който можем да се свързваме с всичко навън. С ръката си можете да вземете „Гита”, с очите си можете да я четете, с ума си можете да я проумеете, нали така? Така че тялото е много важно.

При все това тялото е изпълнено с нужди. То е една биологична конструкция. Затова, за да функционира добре, трябва да го храните, трябва да му давате малко сън, малко наслада от време на време, защото иначе няма да работи. Точно като една кола – без гориво не можете да я ползвате. По същия начин трябва да се грижим за този инструмент, който ни е даден, досущ като кола, за да стигнем целта си. Тялото не е обект на обожание, а инструмент, който можете да използвате в духовния си напредък.

Човешкото същество е точно като кентавър. При кентавъра една част е човешка, а задната част е животинска. Ние сме такива. Имаме някои съвсем базисни, биологични, животински инстинкти; а имаме и предна част с малко мозък, можете да вдигнете поглед към небето. Животинската ви задна страна не може да погледне небето. Но въпреки това, тя си върви с вас. Какво да се прави! Все пак ако ангажираме тялото по хубав начин като инструмент за постигане на духовната ни цел, то ще ни е от помощ.

Ние сме обусловени от тялото. Затова е силно препоръчително преданите да се само-анализират и да открият своята истинска идентичност. Веднъж завинаги трябва да разберем, че сме нещо отделно от тялото. Тялото съществува, но ние сме нещо различно. Затова от двете фази на духовния напредък, първата е да уловиш съзнателната си идентичност. Дори това е трудно. Но втората фаза е още по-трудна, защото тогава тази уловена съзнателна идентичност трябва да я посветим, да я предложим в лотосовите нозе на Бога. Така че това са двете фази: овладейте себе си, станете господар на собственото си съществуване; а сетне се посветете на Върховния.

И мисля, теоретично всички можем да се съгласим: „О, да, аз не съм тялото!” Но когато закуската ви отсъства, започват някои сигнали – тялото казва: „Аз също съм тук!” Така че как да осъзнаем това? Най-напред стремете се да добиете теоретичното разбиране, а след това се опитвайте да действате в съответствие с него – обаче това е механичният процес. Ако директно осъзнаем: “Аз принадлежа на Върховния, аз съм читкана, аз съм частица от божествената светлина, от божественото съзнание” – тогава това е революционният път, прекият път. И чрез мантруване, чрез следване на всички останали служения, които са ни дадени, малко по-малко слоевете на материалното съзнание се отстраняват.thirst

(from a lecture of Swami Tirtha, 10.01.2013, evening, Sofia)

I’m very happy to be here together with you. I feel honored that you take the time and trouble, and I’m sure that our Lord appreciates your efforts very much. There is a lot to say, but even more is impossible to be said. And what we cannot say by words, it’s very easy to express by emotionally surcharged words – that means divine song.

So, please allow me to quote a few verses from the divine scripture Bhagavad Gita. During the last days we discussed the perfection of activities, and actually the best supreme activity is to glorify God together through the holy names. This starts a very subtle and a very effective change in our life. Divine energy enters our consciousness and we start to use our lips for a different purpose than before. The function of our ears also transforms and instead of listening to the news of the world and repeating that insignificant material information, we start to be able to pay attention to the divine sound. And this transformation is very powerful over our system. Before we were searching for independent happiness and contentment, yet we felt ever incomplete. Before we were searching for comforts, yet we always felt uneasy. But now due to this change you start to pay attention to the divine message, and all of a sudden you will feel: ‘I’m satisfied. It doesn’t matter if I have something, if I don’t have anything – I’m satisfied.’ This change is like a turning point and we all need such turning points in our lives. So, let’s help each other to let it happen – from our selfish egotism we should come to our good self.

So, we read from the 5th Chapter of the Bhagavad Gita. This is about “Karma-yoga – Action in Krishna Consciousness”: “When one’s intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation.”[1]

This is the way to get rid of misconceptions, although it is very difficult to catch the truth. Yet, if we have our attention, if we have our faith, and if we have our intelligence fixed in the Supreme, then this change is starting. It doesn’t accomplish, it starts.

What is the most important part of a human being? What do you think?

Answer: The soul, the heart.

Swami Tirtha: Soul, heart – yes, correct. Once I asked a very young man, and he identified a different part of his body as the most important. But you know it changes from time to time. And finally after some consideration, we come to our inner self. And we find that here, in our bosom. So, you are residing there in this body. The body is like a tree, and the heart is like a main branch of this tree. And two birds reside on that tree. One is you, trying to taste the different fruits of the tree. How many times have we found a sweet fruit? Many times it happens, but they’re small ones, like berries. Have you ever found some sour fruits also, or bitter ones? Unfortunately they are bigger, like water-melon. Bad luck, this material life is arranged like this – little sweetness and big bitterness. That means this little bird, we, try to enjoy the fruits of our activities. And we are very busy enjoying these fruits, although they are sour and bitter, and sometimes little sweet. Yet, on the branch of this tree another bird is there, observing. This is Krishna’s presence in our heart. That Supersoul is the observer, your inner guide, ready to provide all the necessary circumstances that you need for enlightenment. Good and bad experiences come under divine supervision. So, nothing is independent from the divine surveillance. It’s easy to accept this when something nice comes to us ‘Oh, finally God recognizes my greatness!’ But when something difficult or unexpected comes, then we revolt. For example some suffering, some disease comes to you – what is the first question? Why? Although we have to remember that ‘why?’ as a question is not approved in spiritual enquiries. ‘Why me? Why not you?’ – It’s a wrong question. And we have lots of other questions. But better we try to focus our mind, intelligence, knowledge and faith on God.

 

 

(to be continued)

 

[1] Bhagavad Gita, 5.17

 thirst

(Szvámí Tírtha 2013. január tizedikei szófiai esti tanítása)

Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek veletek. Megtisztelőnek érzem, hogy időt és nehézségeket vállalva eljöttetek és bizonyos vagyok benne, hogy a Jóisten nagyra értékeli törekvéseiteket. Rengeteg a mondanivaló és még több, amit lehetetlen elmondani. S amit képtelenek vagyunk szavakkal elmondani, azt nagyon könnyű kifejezni érzelmileg feltöltött szavakkal – ami azt jelenti, hogy Istent dicsőítő énekkel.

Kérem, engedjétek meg, hogy néhány verset idézzek az isteni szentírásból, a Bhagavad-gítából. Az elmúlt napokban megvitattuk, mik a tökéletes tettek, s végeredményben az a legeslegjobb istenes cselekedet, ha együttesen dicsőítjük Istent a Szent Nevein keresztül. Ez egy nagyon finom és hatásos változást fog előidézni az életünkben. Az isteni energia belép a tudatunkba, és elkezdjük ajkunkat más célból használni, mint azelőtt. A fülünk szerepe is átalakul, és ahelyett, hogy a világról szóló híreket hallgatnánk, ismételnénk a jelentéktelen anyagi információkat, elkezdünk képessé válni rá, hogy az isteni hangra figyeljünk. S ez az átalakulás nagy hatást gyakorol az egész lényünkre. Előtte a független boldogságot és elégedettséget kutattuk, és mégis hiányzott valami legbelül. Korábban a kényelmünket kerestük, mégis állandóan nyugtalanok voltunk. Azonban, most ennek az átalakulásnak köszönhetően elkezdesz figyelni az isteni üzenetre, s hirtelen azt érzed, hogy: ‘Elégedett vagyok. Nem számít, hogy van-e valamim vagy nincs semmim – elégedett vagyok.’ Ez a változás egy fordulópont, és mindannyiunknak szüksége van ilyen fordulópontokra az életünkben. Segítsük egymást, hogy ez megtörténhessen – hogy önző egoizmusunktól eljuthassunk jómagunkig!

Tehát a Bhagavad-gítá ötödik fejezetét olvassuk, mely a karma jógáról szól – „Cselekvés Krsna tudatban”: “Amikor az ember értelme, elméje és hite szilárdan a Legfelsőbben gyökerezik, s menedéket is Benne talált, akkor tökéletes tudása által teljesen megtisztul kétségeitől, és feltartóztathatatlanul halad a felszabadulás útján.”[1]

Ez a módja annak, hogy megszabaduljunk a tévképzetektől, bár az igazság megragadása rendkívül nehéz. Mégis, ha figyelmesek vagyunk és van hitünk, s ha értelmünket a Legfelsőbbre fókuszáljuk, akkor ez a változás megkezdődik. Nem megvalósul, hanem elkezdődik.

Mi az ember legfontosabb része? Mit gondoltok?

Válasz: A lélek, a szív.

Szvámí Tírtha: Lélek, szív – igen, helyes. Egyszer megkérdeztem ugyanezt egy fiatalembertől, és ő egy másik testrészét határozta meg, mint legfontosabbat. De mint tudjátok, ez időről időre változik. S végül némi megfontolás után, eljutunk az önvalónkig, ami itt, a keblünkben található. Tehát itt van a lakhelyed ebben a testben. A test olyan, mint egy fa, s a szív olyan, mint ennek a fának a fő ága. S két madár honol ezen a fán. Az egyik te vagy, aki próbálja ennek a fának a különböző gyümölcseit megízlelni. Hányszor találtunk édes gyümölcsöt? Ez sokszor előfordul, de ezek a gyümölcsök kicsik, mint a bogyók. Találtál már keserű, savanyú gyümölcsöt is? Sajnos ezek nagyobbak, akkorák, mint egy görögdinnye. Ez a balszerencse, ez az anyagi világ ilyen elrendezésű – kevés édes és tömérdek keserű íz. Ez tehát azt jelenti, hogy ez a kis madár, vagyis mi, megpróbáljuk élvezni a tetteink gyümölcseit. S nagyon lefoglal minket ezeknek a gyümölcsöknek az élvezete, annak ellenére, hogy savanyúak, keserűek s néha kicsit édesek. Azonban a fának ezen az ágán van egy másik madár is, aki csupán megfigyel. Ez Krsna jelenléte a szívünkben. A Felsőlélek a megfigyelő, a belső útmutatód, készen áll arra, hogy valamennyi szükséges körülményt biztosítsa, mely a megvilágosodásodhoz szükséges. Jó és rossz tapasztalatok, mind Isteni ellenőrzés alá tartoznak. Semmi sem független az Isteni felügyelettől. Ezt könnyű elfogadni, amikor valami jó történik velünk: ’Végül, Isten elismeri a nagyságomat!’ Azonban, amikor valami nehézség vagy váratlan dolog történik, akkor fellázadunk. Például, ha valamilyen szenvedés ér vagy betegség támad meg bennünket – mi az első kérdés? Miért? Bár emlékeznünk kell rá, hogy az a kérdés, hogy ‘miért?’, nem megengedett a lelki tudakozódás során. ‘Miért én? Miért nem te?’ – Ez egy helytelen kérdés. S számos egyéb kérdésünk van. Azonban jobb, ha megpróbáljuk az elménket, intelligenciánkat, tudásunkat és hitünket Istenre összpontosítani.

(folytatása következik)

[1] Bhagavad-gítá 5.17.

 thirst

(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2013, вечер, София)

Много съм щастлив да съм тук заедно с вас. За мен е чест, че сте отделили време и сте си направили труда да дойдете, и съм сигурен, че нашият Бог много цени усилията ви. Много има какво да се каже, но дори повече е невъзможното за изказване. А което не можем да изречем с думи е много лесно да бъде изразено чрез емоционално наситени думи – тоест чрез божествена песен.

Затова моля ви, позволете ми да цитирам няколко стиха от божественото писание „Бхагавад Гита”. През последните дни разговаряхме за съвършенството на действието, а всъщност най-добрата и висша дейност е да възславяме Бога заедно чрез святото име. Това поставя началото на много фина и много въздействаща промяна в живота ни. Божествената енергия влиза в нашето съзнание и започваме да използваме устните си с различна цел от дотогава. Функцията на ушите ни също се променя и вместо да слушаме новините от света и да повтаряме тази незначителна материална информация, ставаме способни да обръщаме внимание на божествения звук. А това мощно трансформира цялата ни система. До този момент все сме търсили независимо щастие и удовлетворение, ала при все това винаги сме се чувствали незавършени. Все сме търсили удобства, но винаги сме се усещали не на място. Но сега, благодарение на тази промяна, започвате да се вслушвате в божественото послание и ненадейно чувствате: „Удовлетворен съм. Независимо дали имам нещо или го нямам, аз съм удовлетворен.” Тази промяна е като повратна точка, а всички се нуждаем от такава повратна точка в живота си. Затова нека си помагаме един на друг да си позволим това да се случи – от себичния си егоизъм да стигнем до истинския си аз.

И така, четем от Пета Глава на „Бхагавад Гита”, наречена „Карма-йога – действие в Кришна съзнание”: „Когато интелигентността, умът, вярата и убежището на човека са във Върховния, той изцяло се пречиства от съмнения чрез съвършено знание и поема по пътя на освобождението.”[1]

Това е начинът да се избавим от погрешните разбирания, въпреки че е много трудно да се долови истината. Все пак, ако вниманието, вярата и интелигентността ни са насочени към Бога, тази промяна започва. Не е завършена, но започва.

Коя е най-важната част от човешкото същество? Как мислите?

Отговори: Душата, сърцето.

Свами Тиртха: Душата, сърцето – да, правилно. Веднъж попитах един младеж и той посочи различна част от тялото си като най-важна. Но знаете, тези неща се променят от време на време. И накрая, след известно обмисляне, достигаме до вътрешния си аз. А него откриваме тук, в гръдта. Ето къде живеем вътре в тялото. Тялото е като дърво, а сърцето е като главния клон на това дърво. А на дървото живеят две птички. Едната сте вие, опитвайки се да вкусвате различните плодове на това дърво. Колко пъти се случва да намерим сладки плодове? Много пъти, но все са дребнички, като боровинки. А намирали ли сте кисели плодове, или пък горчиви? За беда те са по-едри, като дини. Уви, този материален свят е устроен така – малко сладост и много горчивина. Значи тази малка птичка, ние, се опитваме да се наслаждаваме на плодовете от действията си. И сме много заети да се наслаждаваме на тези плодове, въпреки че са кисели и горчиви, и само понякога сладки. Обаче на клона на това дърво стои и друга птица, и наблюдава. Това е присъствието на Кришна в нашето сърце. Тази Свръхдуша е наблюдателят, вашият вътрешен водач, готов да осигури всички необходими условия, които са ви нужни за просветление. И добрите, и лошите преживявания идват под божествен надзор. Така че нищо не е независимо от божественото наблюдение. Това е лесно да се приеме, когато ни спохожда нещо хубаво: „О, най-сетне Господ разпозна моето величие!” Но когато ни сполита някаква трудност, нещо неочаквано, ние въставаме. Например, навестява ни някакво страдание, някаква болест – какъв е първият ни въпрос? „Защо?” Но трябва да помним, че въпросът „Защо?” не е одобрен сред духовните запитвания. „Защо аз? Защо не ти?” – това е неправилен въпрос. Имаме и много други въпроси. Но нека по-добре опитаме да съсредоточим ума, интелигентността, знанието и вярата си в Бога.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита”, 5.17

 thirst

(Conferencia vespertina de Swami Tirtha, el 10.01.2013, Sofía)

Me siento muy feliz de estar aquí con vosotros Es un honor para mí que habéis dedicado tiempo y esfuerzos para venir y estoy seguro que nuestro Dios lo aprecia .Se pueden decir tantas cosas pero resulta imposible decir muchas más. Lo que no podemos expresar con palabras, será fácil expresar por emociones – por el canto divino.

 Por favor, con vuestro permiso citare unos versos de la Divina Escritura, Bhagavad Gita. Últimamente hemos debatido de la perfección de las actividades y en realidad la mejor y la más perfecta actividad es la de ponernos juntos a glorificar a Dios por los Nombres Santos. Da tal modo se iniciaría un cambio muy sutil y eficiente de nuestra vida. La divina energía penetraría en nuestra conciencia y usaríamos los labios por un objetivo diferente. Cambiaria también la función de nuestras orejas y en vez de escuchar las noticias y de repetir informaciones materiales sin valor alguno, seriamos capaces de poner atención en el divino sonido. Sería una muy ponderosa transformación del sistema. Hasta el momento hemos estado buscando felicidad y satisfacción independientes sin dejar por lo tanto de sentirnos incompletos. Estábamos buscando confort y siempre nos sentíamos molestos doquiera que estábamos. Ahora, gracias a este cambio comenzareis a poner atención en el mensaje divino y a sentir inesperadamente: ‘Estoy satisfecho. Poseer o no poseer algo, estoy satisfecho.’ Este cambio será un punto de viraje y todos necesitamos viraje en nuestra vida. Debemos ayudarnos mutuamente para que ello se realice – superando el egotismo llegar a descubrir nuestra verdadera identidad.

 Estamos leyendo el Capítulo 5 de la Bhagavad Gita. Se llama “Karma-yoga – Acción en Krishna Conciencia s”: “Siempre que intelecto, mente, fe y convicción encuentren refugio en el Supremo, el humano llegaría a purificarse de sus dudas y alcanzaría el saber perfecto y complete para encaminarse a su liberación.”[1]

Este es el camino a seguir para librarnos de falsos conceptos a pesar de que resultaría muy difícil comprender la verdad. Sin embargo, siempre que atención, fe e intelecto vayan dirigiéndose a Dios, el cambio se iniciaría. No se acabaría, sino se iniciaría.

Que es lo más importante en el ser humano? Que es lo que pensáis?

Respuestas: El alma, el corazón.

Swami Tirtha:Alma, corazón – sí, es correcto. Una vez he preguntado a un joven y este, respondió ensenando como más importantes. Ya sabéis, de vez en cuando las cosas cambian. Por fin tras ciertas consideraciones, llegamos a nuestra entrañable identidad. Llegamos a encontrarla aquí, en nuestro pecho. Aquí es donde vivimos, en el cuerpo. El cuerpo es como un árbol y el corazón es la principal rama del árbol. Dos pajaritos residen en dicho árbol. Uno eres tú, tratando de saborear las frutas del árbol. Cuantas veces llegamos a encontrar frutas dulces? Varias veces, pero son diminutas como arándanos. Habéis encontrado frutas acidas o amargas? Por mala suerte estas son gruesas como sandias. Helas, el mundo material está arreglado de este modo- poca dulzura y mucha amargura. El pajarito – o sea nosotros tratamos de disfrutar de sus actividades. Estamos ocupados en disfrutar a pesar de que fueran acidas o amargas las frutas y muy raras veces – dulces. Por lo tanto, en la rama está el otro pájaro, observando. Es la presencia de Krishna en nuestro corazón.

Esta Súper Alma es el Observador, vuestro guía interior, listo a asegurar todas las condiciones necesarias para la lucidez spiritual Las buenas y las malas vivencias vienen con observación divina. Nada queda independiente de la divina observación. Resulta fácil aceptar lo bueno que nos ocurre: ‘Oh, por fin Dios ha reconocido mi grandeza!’ Si nos ocurre inesperadamente algún mal, nos rebelamos. Por ejemplo, una adversidad, una enfermedad – entonces cual es la primera cuestión? Por qué? Debemos recordar por lo tanto que la cuestión por que no es aprobada como cuestión espiritual. . ‘Por qué yo? Por qué no tú?’ – La cuestión no es correcta. Tenemos muchas otras cuestiones más. Mejor, debemos tratar de enfocar mente, intelecto, saberes y fe en Dios.

(Sigue continuacion) 

[1] Bhagavad Gita, 5.17

 thirst

(из лекции Свами Тиртхи, 10.01.2013, вечером, София)

Я очень счастлив быть здесь вместе с вами. Для меня это честь, что вы уделили время и сделали усилие прийти, и я уверен, что наш Бог высоко ценит ваши усилия. Есть много чего сказать, но еще больше того, чего невозможно высказать. А что не можем сказать словами легко выразить эмоционально насыщенными словами – тоесть божественной песней.

Поэтому прошу вас, позвольте мне процитировать несколько стихов из божественного писания „Бхагавад Гита”. В последние дни мы разговаривали о совершенстве в действиях и всущности о самой лучшей и высшей деятельности – прославлять Бога вместе через святые имена. Это ставит начало очень тонкого и очень воздействующего изменения в нашей жизни. Божественная энергия входит в наше сознание и начинаем использовать свои губы с другой целью чем прежде. Функция ушей тоже меняется и вместо того чтобы слушать новости мира и повторять эту незначительную материальную информацию, мы начинаем обращать внимание на божественный звук. А это мощно меняет всю нашу систему. До сих пор мы все время искали независимое счастье и удовлетворенность, но все же чувствовали себя незавершенными. Мы прежде искали удобств, но всегда ошущали себя не на месте. Но теперь, благодаря этой перемене, начинаете замечать божественное послание и вдруг вы почувствуете: „Я удовлетворен. Не имеет значения есть ли у меня что-то или нет ничего, я удовлетворен.” Это перемена как поворотный момент и нам всем нужен такой поворотный момент в жизни. Поэтому давайте поможем друг другу чтоб это произошло – от нашего эгоистичного Я нам нужно прийти к своему настоящему Я.

И так, читаем из Пятой Главы „Бхагавад Гиты”, названной „Карма-йога – действие в Кришна сознании”: „Когда ум, разум, вера и упования целиком направлены на Всевышнего, человек, благодаря совершенному знанию, избавляется от всей скверны греха, и тогда перед ним открывается путь к освобождению.[1]

Это есть способ избавиться от неправильных представлений, хотя очень трудно уловить истину. Все таки, если внимание, вера и интеллигентность наши направлены к Богу, эта перемена начинается. Не совершилась, но началась.

Какая самая важная часть человеческого существа? Как вы думаете?

Ответы: Душа, сердце.

Свами Тиртха: Душа, сердце – да, правильно. Однажды я спросил у одного молодого человека и он указал на другую часть тела как на самую важную. Но знаете, это меняется время от времени. И наконец, после некоторого обдумывания, мы дошли до своего внутреннего Я. А его мы находим здесь, в груди. Вот где мы живем внутри в теле. Тело оно как дерево, а сердце как главная ветвь этого дерева. А на дереве живут две птички. Одна это вы, пытаясь пробовать разные плоды дерева. Сколько раз мы находим сладкие плоды? Много раз, но они маленькие, как ягодки. А находили ли вы кислые плоды, или же горькие? К несчастью они более крупные, как арбуз. Увы, этот материальный мир устроен так – маленькая сладость и много горечи. Значит эта маленькая птичка, мы, старается наслаждаться плодам своих действий. И мы очень заняты наслаждаться этими плодами, хотя они кислые и горькие, и лишь иногда сладкие. Однако на ветви этого дерева стоит и другая птица, и наблюдает. Это присутствие Кришны в нашем сердце. Эта Сверхдуша это наблюдатель, ваш внутренний вожак, готовый обеспечить все необходимые условия, которые вам нужны для просветления. Хорошие и плохие переживания находятся под божественным контролем. Так что ничего не является независимым от божественного наблюдения. Это легко принять, когда к нам приходит что-то хорошее: „О, наконец-то Господь признал мое величие!” Но когда приходит какая-то трудность, что-то неожиданное, тогда мы восстаем. Например, к нам приходит какое-то страдание, какая-то болезнь – каков первый наш вопрос? „Почему?” Но надо помнить, что вопрос „Почему?” не одобрен в духовных расспросах. „Почему я? Почему не ты?” – это неправильный вопрос. У нас много других вопросов. Но лучше попытаться сосредоточить свой ум, интеллигентность, знание и веру на Бога.

(продолжение следует)

[1] „Бхагавад Гита”, 5.17Bhajan from a lecture of  Swami Tirtha 04.01.2019

dav

 

 

 

 narada-and-kayadhu-291x300

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2012, Sofia) 

(continues from the previous Monday) 

So, Prahlada instructs his schoolmates, showing that time and human life is very valuable, and finally stressing that to serve Vishnu, the Supreme, is much more important than anything else.

At the end the demon boys were amazed to hear that Prahlada was a student of Narada. Because they inquired: “Where did you get your knowledge?” And then Prahlada said: “Ah, I have learned it from Narada.” “How! How possible!? You didn’t meet him!” But while Prahlada was in the womb of his mother, the mother met Narada Muni. So we can say that Prahlada had a prenatal education.

So, dear mothers, take care! When a new life is under your hearts, don’t be angry, develop very-very good consciousness. Because there is communication between your child and you. So whatever you do, whatever you think, whatever you hear is being transmitted to the child. You can give good training to the future son or daughter. For example, if you have your child in your womb and all the time you quarrel with your husband, it is this type of training you give. And when the small girl comes, this will be her nature – quarreling. It’s possible. But if you read the Bhagavad Gita, the child can become a scholar of devotional knowledge, science. Yet beware, if he or she is a great soul and you make a mistake in reading the Bhagavatam or the Gita, they may kick you from inside.

It really works – there is a chance to influence, to communicate, to teach certain things to the child in the womb, because he or she is conscious. Life starts at the moment of conception. So there’s a conscious entity inside the body. Therefore bringing new children to the planet Earth is like a very great service.

And finally Prahlada concluded: “On the path of devotion to God there are no distinctions based upon caste or race. Yakshas, rakshasas, women, shudras, cowherds and even sinners, animals and birds are eligible to taste the nectar of devotion to Lord Achyuta. Therefore it is said that the pure devotees of Govinda can see God present in all living entities. And this is the supreme goal, recommended by all the scriptures for all human beings – to see God everywhere and never forget about Him.”[1]

 

[1] From B.B.Tirtha Maharaj’s book The holy life of Prahlada

 « Older Entries