Archives

Calendar

February 2020
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirthashabari

(from a lecture of Swami Tirtha, 11.01. 2014, morning, Sofia)
 
(continues from the previous Monday)
 
Point number ten: “One must worship the deity in the temple according to regulative principles by offering arati and prasad, decorating the deity, etc.”[1]
Question of Hari Lila: It was mentioned that devotees offer to the deities prasadam. Is it prasadam or bhoga?
Swami Tirtha: Generally we offer bhoga and when it is accepted by Krishna, by the deities, then it is prasadam. In general bhoga means ‘foodstuff’ or ‘enjoyment’. So, all enjoyment is first for Krishna. And to offer our food to Krishna means that we don’t taste it, we cook it in a very clean mood, we follow the regulations, we ring the bell, we put the tulasi on the plate, etc. etc. But you know, when mother Yashoda is cooking for Krishna, she tastes: “Ah! A little more salt is necessary” and then she adds. She doesn’t care about the ritual offering, but her motherly care is for Krishna’s full satisfaction. Who was that Rama bhakta who started to chew and…
Madhava Sangini: Shabari.
Swami Tirtha: How was that?
Madhava Sangini: She was waiting for Rama to come and she was collecting fruits for Him. And when He came, first she was tasting whether it’s sweet or not and then she was offering to Him. And Rama was gladly accepting. 
Swami Tirtha: Yes. It is also said, whatever is given by a pure devotee or whatever is accepted by a pure devotee it is prasadam. If you ring the bell or you don’t ring the bell – it doesn’t matter. So, the general rule is: follow the regulations – and usually this is the method. But the vrajavasis[2] have a very-very special connection to Krishna. 
Let me share with you a very dear event. Radha-Raman temple, which is another famous temple in Vrindavan, is established in the goswamis’ times by Gopal Bhatta Goswami. They say that in this temple the fire in the kitchen has been burning for five hundred years permanently. They can pay so much attention to maintain the flow of the service that it’s permanently burning there. Every evening there is a beautiful musical offering in this temple, nice bhajans and kirtans. And when we visited this temple, we saw an elderly gentleman also visiting the temple – just as it was said that morning and evening you have to go and visit the temple. There the altar is a little elevated. And the deity is very small. So, you are very far away from the small little deity. And if you are elderly, it’s very difficult to see, right? So, when the curtain opened and the music started and devotees came around, this elderly gentleman took his monocle and he was checking: ‘Ah, yes!’ He was very satisfied. And what was his next gesture? He transferred it to others, so that they can also see. So beautiful! Sharing: “Here is my Lord dancing! You, also see!” Next day I also checked: he was there with his monocle again. So, this is their very intimate mood that they develop with their beloved ishtadev[3]. 
 
1. Nectar of Devotion, Chapter 6
2. Residents of Vrindavana
3. deity

 shabari

(Szvámí Tírtha 2014. január 11-ei tanításából)
 
(az előző hétfői tanítás folytatása)
 
A tizedik pont így szól: „A szabályozó elveket követve imádnunk kell a templomi múrtit. Áratit és praszádamot kell felajánlanunk, fel kell ékesítenünk a múrtit, stb.”[1]
Harilílá kérdése: Az hangzott el, hogy a bhakták praszádamot ajánlanak fel a múrtiknak. Ez akkor praszád vagy bhóga?
Szvámí Tírtha: Általánosan bhógát ajánlunk fel, s ha Krsna elfogadja a múrtik által, akkor az már praszád. Általában a bhóga ’ételt’ vagy ’élvezetet’ jelent, tehát minden élvezet először Krsnáé. S hogy Krsnának ajánljuk az ételünket, az azt jelenti, hogy nem ízleljük meg, nagyon tiszta módon, a szabályokat követve főzzük meg, csengetünk, tulaszít teszünk a tányérra és így tovább. Ám tudjátok, amikor Jasódá anya Krsnának főz, ő megkóstolja az ételt: „Ó! Még egy kis sóra volna szükség”, s aztán ad hozzá még egy kis sót. Nem törődik a rituális felajánlással, ám anyai gondoskodása Krsna teljes elégedettségére szolgál. Ki volt az a Ráma bhakta aki…
Mádhava Szanginí: Sabarí.
Szvámí Tírtha: Hogy is volt ez a történet?
Mádhava Szanginí: Mialatt Sabarí Ráma érkezésére várt, gyümölcsöt szedett a számára. S amikor Ráma megérkezett, Sabarí először megkóstolta a gyümölcsöt, hogy vajon édes-e, s csak azután ajánlotta fel Neki, Ráma pedig örömmel elfogadta.
Szvámí Tírtha: Igen, azt is mondják az írások, hogy bármit is ad egy tiszta bhakta, vagy bármit is fogad el egy tiszta bhakta, az praszád. Hogy csengetsz-e vagy sem, az nem számít. Az általános szabály így szól: kövessétek az előírásokat – és általában ez a módszer – de a vradzsavászíknak[2], nagyon különleges kapcsolatuk van Krsnával. 
Hadd osszak meg veletek egy nagyon kedves esetet! A Rádhá-Raman templom egy másik híres templom Vrndávanban, melyet még a gószvámík idejében Gópál Bhatta gószvámí alapított. Azt mondják, ebben a templomban a tűz a konyhában már ötszáz éve megszakítás nélkül ég. Annyira odafigyelnek ennek a szolgálatnak a fenntartására, hogy folyamatosan ég ott a tűz. Minden este zenés felajánlás, szép bhadzsanok és kírtanák vannak. S amikor mi ott jártunk, láttunk egy idős urat, aki szintén látogató volt – ahogy az a nagykönyvben meg van írva, reggel és este el kell menni és meg kell látogatni a templomot. Ebben a templomban az oltár kissé magasan van és a múrti nagyon kicsi. Tehát nagyon messzire vagy a kis múrtitól, s emiatt aki idősebb, ugye, nem látja nagyon jól. Így amikor a függönyt felvonták, elkezdődött a zene és jöttek a bhakták, ez az idős úriember fogta a monokliját, hogy szemügyre vegye a múrtit: „Á, igen!” Nagyon elégedett volt. S mi volt a következő gesztusa? Átadta másoknak is a monoklit, hogy ők is láthassák a múrtit. Milyen gyönyörű! Megosztotta: „Itt van az én Uram, táncol! Nézzétek ti is!” Másnap is megfigyeltem: ott volt ismét, a monoklijával. Ez tehát a hinduk nagyon bensőséges hangulata, amit az istadévnek nevezett szeretett múrtijukkal kialakítanak. 
 
1. Az odaadás nektárja 6. fejezet
2. Vrindávan lakói
 

 shabari

(от лекция на Свами Тиртха, 11.01. 2014, сутрин, София)
 
(продължава от предишния понеделник)
 
Точка номер десет: „Човек трябва да обожава муртите в храма в съответствие с предписаните принципи, като им поднася арати и прасад, украсява ги и т.н.”[1]
Въпрос на Хари Лила: Бе споменато, че преданите предлагат на муртите прасадам. Прасадам ли е или бхога?
Свами Тиртха: Обикновено предлагаме бхога, а когато бъде приета от Кришна, от муртите, става прасадам. Най-общо бхога означава „храна” или „наслаждение”. Така че цялото наслаждение най-напред е за Кришна. Да предлагаме храната си на Кришна означава, че не я опитваме докато готвим, готвим в много чисто настроение, следваме всички предписания, звъним с камбанката, поставяме листенце туласи на чинията, и т.н. Но когато Майка Яшода готви за Кришна, тя опитва храната: „О! Трябва още малко сол” и добавя. Тя нехае за ритуалното приношение, а майчината й грижа е насочена към удовлетворението на Кришна. Коя беше онази бхакта на Рама, която опитваше храната?
Мадхава Сангини: Шабари.
Свами Тиртха: Как беше историята?
Мадхава Сангини: Тя очаквала Рама да дойде и била събрала плодове за Него. И когато Той дошъл, тя най-напред опитвала дали са сладки или не, пък след това Му ги поднасяла. И Рама приемал с радост. 
Свами Тиртха: Да. Казва се също така, че каквото е дадено от чист предан или каквото е прието от чист предан е прасадам. Дали звъните с камбанката или не – това няма значение. И така, общото правило е: следвайте предписанията – и обикновено това е методът. Но враджавасите[2] имат много-много специална връзка с Кришна. 
Позволете ми да споделя с вас една много свидна за мен случка. Храмът Радха-Раман, който е друг известен храм във Вриндавана, е създаден във времената на госвамите от Гопал Бхатта Госвами. Казват, че в този храм огънят в кухнята гори от петстотин години без прекъсване. Те влагат толкова голямо внимание в това да поддържат потока на служенето, че той постоянно гори там. Всяка вечер има красиво музикално приношение в този храм, хубави бхаджани и киртани. И когато бяхме в този храм видяхме един възрастен джентълмен, който също бе дошъл на посещение – точно както беше казано, че сутрин и вечер трябва да отиваш до храма. Там олтарът е малко повдигнат. А муртито е много дребно. Така че се оказваш много далеч от мъничкото мурти. Пък ако си и стар е много трудно да Го видиш, нали? И така, когато завесата се отвори, музиката започна и преданите се събраха, този възрастен джентълмен извади своя монокъл да провери: „О, да! Радха-Раман!” Беше много удовлетворен. А какъв беше следващият му жест? Подаде далекогледа на другите, за да могат те също да видят. Беше толкова красиво! Споделяне: „Тук е моят танцуващ Бог. Погледайте Го и вие!” На следващия ден проверих: той пак беше там със своя монокъл. Така че това е тяхното толкова съкровено настроение, което развиват към любимия си ищадев[3]. 
 
1. „Нектара на предаността”, Глава 6
2. Жителите на Вриндавана
3. божество


db54043eda8883e74c198779a242948d

(from a lecture of Swami Tirtha, May 2013, Sofia)
 
(continues from the previous Friday)
 
“Devotee: “Maharaj, the different animals, insects, and trees in the Dhama, in the holy place – how shall we view them?” Shrila Shridhar Maharaj: “They are wholesale chinmaya, completely chinmaya.” Chin is chit, maya is made of. So they are made of consciousness. ”They are not under bondage, but are posing in different way.” Because an animal on the material platform is limited, is bounded. But an animal on the spiritual platform is not limited. “There are different types of service, and they have their fullest satisfaction in their own plane of service. They imbibe the most blissful internal feeling thereby, and do not want any other. In their relative position, they are fully satisfied there. In other rasas also, sakhya or vatsalya: each person feels, “What I have is the best. I have got the best position and I do not care to go to any other. Shanta-rasa is also like that: the trees and creepers, the sands, and so many animals and birds are there, but still there is a qualitative difference between them. Uddhava, the highest devotee in Dwaraka, aspires to take birth as a creeper in Vrindavana. So there are qualitative differences within shanta-rasa. In Dwaraka also there is shanta-rasa; but he who has the highest type of sakhya-rasa in Dwaraka aspires after the shanta-rasa service in Vrindavana, once he has gotten a little peep into the atmosphere of the type of service rendered there. This shows that even the highest thing in a particular place still has its relative position in the absolute consideration. Though the relative position is satisfied there, the absolute always surpasses it; otherwise the unity, the connection with the whole, would ultimately be dislocated and disorganized”[1]
Uddhava is a very special, very dear devotee of Krishna. He is one of the main helpers and dear ones in Dwaraka, and he had the apprehension that Krishna will disappear. Therefore he urged Krishna: “Tell me again, what is the most important? Tell me again! You had spoken to Arjuna before, but tell me also. What is the secret?” And then Krishna started to educate him in a similar manner like in the “Gita” for Arjuna. It is included in the “Shrimad Bhagavatam”, Eleventh Canto. And just imagine, you have this fear: ‘Maybe my beloved Lord will disappear, withdraw from this world’, and He agrees: “Yes, I will go.” This is very painful. And it’s a long teaching. But slowly-slowly you come to the end, to the final understanding that He will go. Such a painful conclusion! 
Uddhava’s rasa, his connection to Krishna is considered to be basically sakhya or friendship. But he is in rasabhas, he is in mixed rasa. Yet this mix is not distasteful, it contains more taste. A tinge of madhurya is also there. He is a very intimate partner of Krishna, but mainly he acts as a friend. Also sometimes he is taking care of Krishna – taking the position of a superior. So, it’s a very diverse and very rich connection.
Yet, Uddhava has an aspiration. One of the most famous expressions coming from him is “I would like to be a creeper, a bush in Vrindavana.” How come? He wants to give up the friendship of God in order to be a bush? How is that possible? ‘I am discussing with Him: “Hey, are You going to leave?” and He says: “Yes, I will leave!” Shall I give up this position in order to become a bush?’ What is the secret here? The passive bush in Vrindavana is a higher position than an active friend in Dwaraka. 
Actually his ambition is not to become like a plant. But he has a different ambition: ‘Why I want to become a bush – and not even in Vrindavana, but around Vrindavana, close to Vrindavana. Why? Because sometimes the gopis will walk there. And as they walk, you know if you walk in the dust, it’s just raised. And in this way that dust of their feet as they walk by might come on my leaves.” So, actually therefore he wants to take birth as a bush. Do you want to take birth as a bush next time? But this is something very substantial, it’s not a joke. 
Many want to see Krishna, God Supreme. But He hides. In many cases He hides; for example when He tends the cows or the calves. The animals are in the front and He comes with Balaram at the back. So, what happens if the animals are passing? They also raise the dust. And this cloud of dust will cover Krishna from the eyes of non-eligible people. So, even the dust can be our guru in Vrindavana. Because if this dust settles, it can reveal Krishna to us. 
In all the different rasas all the different practitioners feel that ‘this is the best to me’. “So the absolute consideration is possible from any position. Although all servitors are fully satisfied where they are, in their own position, they realize the supremacy of Vrindavana. Impartial consideration is always there, and between the relative and the absolute, the absolute always takes the upper hand. Sarva-dharman parityajya: The absolute or ‘revolutionary’ consideration is firmly established above the relative or ‘constitutional’ one when Shri Krishna says in Bhagavad-gita (18.66), “Just abandon all dharmas, all considerations of social and religious duties – even the ones that I Myself have established in the various scriptures and described here in My previous instructions to you – and just surrender wholeheartedly to Me”. This is called a spiritual revolution. “Give up all other conceptions and surrender to Me”. “Everywhere, the absolute consideration prevails.” 
 
(to be continued) 
 
1.  The Golden Staircase”, Ch.2 Full Satisfaction, Absolute Realization by Shrila Shridhar Maharaj

 db54043eda8883e74c198779a242948d

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
„Bhakta: „Mahárádzs, a különféle állatokra, rovarokra és fákra a Dhámában, a szent helyen miként kell tekintenünk?” Sríla Srídhar Mahárádzs: „Mindezek csinmaja természetűek, teljesen csinmaják.” Csin azaz csit – tudatosság; maja – valamiből való. Tehát tudatosságból vannak. „Nem hatnak rájuk a kötőerők, csak színleg.” Mert anyagi szinten egy állat az korlátozott, a kötőerők hatása alatt áll, de lelki szinten nem korlátozza semmi. „Különböző fajta szolgálatok vannak, és ezek a lények teljes mértékben elégedettek a saját szolgálatuk szintjével. Átjárja őket a legboldogabb belső érzés, s nem akarnak semmi mást. Relatív helyzetükben ők ott teljesen elégedettek. Más raszákban is – a szakjha vagy vátszalja raszában – mindenki úgy érzi, hogy: „Ami a számomra adatott, az a legjobb. Nekem van a legkedvezőbb helyzetem, és nem szeretnék máshová menni. A sánta-raszában is hasonló a helyzet: ide tartoznak a fák, a kúszónövények, a homok és a sokféle állat és madár, mégis van egy minőségi különbség közöttük. Uddhava, a legemelkedettebb helyzetben lévő bhakta Dvárakában arra vágyik, hogy kúszónövényként szülessen meg Vrndávanban. Tehát vannak minőségi különbségek a sánta-raszán belül. Dvárakában szintén van sánta-rasza; de aki a legmagasabb szintű szakhja-raszában van Dvárakában, az a vrndávani sánta-rasza után vágyakozik, ha egyszer már bepillantást nyerhetett az ottani szolgálatvégzés atmoszférájába. Ez azt mutatja, hogy ami a legmagasabb dolog egy bizonyos helyen, még az is relatív helyzetben van abszolút szempontból. Bár a relatív helyzet ott teljesen elégedetté tesz, az abszolút mindig felülmúlja azt; különben az egység, az egésszel való kapcsolat végül csorbát szenvedne és rendezetlen lenne”[1]
Uddhava nagyon különleges, nagyon kedves bhaktája volt Krsnának, az egyik fő segítő és kedvelt személy Dvárakában, s volt egy olyan érzése, hogy Krsna el fog tűnni onnan. Ezért így sürgette Krsnát: „Mondd el ismét, mi a legfontosabb! Mondd el nekem újra! Már elmondtad Ardzsunának, de nekem is mondd el újra! Mi a titok?” S akkor Krsna elkezdte hasonló módon oktatni őt, mint Ardzsunát a Gítában. Ez megtalálható a Srímad Bhágavatam tizenegyedik énekében. S képzeld csak el, hogy neked van ez a félelmed: ‘Lehet, hogy az én szeretett Uram eltűnik, eltávozik ebből a világból’, és Ő rábólint: „Igen, elmegyek.” Nagyon fájdalmas. Ez egy hosszú tanítás. De lassan-lassan eljutsz a végére, a végső megértéshez, hogy Krsna el fog menni. Milyen fájdalmas következtetés! 
Uddhava raszájáról, a Krsnával való kapcsolatáról azt tartják, hogy alapvetően szakhja vagyis baráti rasza. De Uddhava raszábhásban, kevert raszában van Krsnával. Ám ez a kevertség nem rossz ízű, még több íz van benne. Egy csipetnyi madhurja-rasza mellékízt is tartalmaz. Uddhava nagyon bensőséges társa Krsnának, de főként barátként viselkedik. Az is előfordul, hogy ő gondoskodik Krsnáról – felvéve egy feljebbvaló helyzetét. Tehát a kettejük közti kapcsolat nagyon sokrétű és gazdag. 
Mégis Uddhavának van egy vágya. Az egyik leghíresebb mondása, amit sokszor idéznek: „Szeretnék kúszónövény vagy bokor lenni Vrndávanában.” Hogy van ez? Fel akarja adni a barátságát Istennel, azért, hogy egy bokor legyen? Hogyan lehetséges ez? ‘Épp Vele tárgyalok erről: „Elmész?”, és Krsna így válaszol: „Igen, el fogok menni!” Lemondjak erről a helyzetemről, hogy bokor lehessek?’ Mi a titok itt? A tétlen bokor Vrndávanban magasabb helyzetben van, mint egy aktív barát Dvárakában? 
Valójában Uddhava nem egy növény szeretne lenni, más ambíciója van. ‘Miért szeretnék bokor lenni – és még nem is Vrndávanban, hanem Vrndávan környékén, közel Vrndávanhoz? Miért? Mert néha a gópik arra járnak. S amint sétálgatnak, a por felkavarodik. S ahogy elhaladnak mellettem, a lábuk pora lehet, hogy rászáll a leveleimre.” Tehát, valójában ezért szeretne bokorként megszületni. Szeretnétek következő életetekben bokorként újjászületni? Ez egy nagyon lényeges dolog, nem csupán egy vicc. 
Sokan szeretnék látni Krsnát, az Istenség Legfelsőbb személyiségét, de Ő számos esetben elrejtőzik; például, amikor a teheneket vagy a borjakat terelgeti. Az állatok vannak elöl, s Krsna pedig Balarámmal hátul. Mi történik, amikor az állatok vonulnak? Ők is felkavarják a port. S ez a porfelhő elfedi Krsnát az alkalmatlan emberek szeme elől. Tehát, még a vrndávani por is lehet a tanítómesterünk. Mert, ha leülepszik ez a por, akkor felfedheti nekünk Krsnát. 
A különféle raszákban valamennyi különböző gyakorló úgy érzi, hogy ‘ez a legjobb nekem’. „Tehát az abszolút szemlélet bármilyen helyzetből lehetséges. Bár valamennyi szolga teljesen elégedett azzal, ahol éppen van, a saját pozíciójával, mégis tisztában van Vrndávan felsőbbségével. A részlehajlás nélküli szemlélet mindig jelen van, s a relatív és az abszolút között az abszolút van mindig felsőbb helyzetben. Szarva-dharmán-paritjadzsja: Hogy az abszolút vagy ‘forradalmi” fölötte áll a relatív vagy „alkotmányos”szempontnak ezt szilárdan megalapozza Krsna amikor azt mondja a Bhagavad-gítában, hogy „Add fel a vallás minden változatát – még azokat is, melyeket Én Magam honosítottam meg a különböző szentírásokban, s melyekről itt a korábbi útmutatásaimban beszéltem neked – s hódolj meg teljes szívedből egyedül Énelőttem!”[2] Ezt hívják spirituális forradalomnak. „Add fel az összes többi koncepciót, és hódolj meg Énelőttem”. „Mindenhol az abszolút szempont győzedelmeskedik.” 
 
(folytatása következik)

 db54043eda8883e74c198779a242948d

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
„Предан: „Махарадж, как трябва да гледаме на различните животни, насекоми и дървета в дхама?” Шрила Шридхара Махарадж: Всички те изцяло са чинмая.” Чин е чит, мая е „направен от”. Така че те са съставени от съзнание. „Те не са по никакъв начин ограничени, но се представят и държат по определен начин.” Защото едно животно на материалното ниво е ограничено, обусловено. Но животното на духовното ниво не е ограничено. „Съществуват различни типове служене и те са напълно удовлетворени от собствената си равнина на служене. Следователно те пият най-блажени съкровени чувства и не желаят нищо друго. Напълно са удовлетворени в своята относителна позиция. Същото важи и за останалите раси: сакхя, ватсаля; всеки един усеща: „Това, което имам, е най-доброто. Придобих най-добрата позиция и не ме интересува никоя друга.” В шанта-раса е същото: има дървета и растения, пясък, множество животни и птици, но все пак между тях има качествени различия. Уддхава, най-възвишеният преданоотдаден в Дварака, жадува да се роди като тревица във Вриндавана. Така че съществуват качествени различния вътре в самата шанта-раса. В Дварака също присъства шанта-раса, но онзи, който притежава най-висшия тип сакхя-раса в Дварака копнее да служи в шанта-раса във Вриндавана след като веднъж е зърнал мъничко от атмосферата на типа служене, което се отдава там. Това показва, че дори най-извисеното нещо на дадено място все пак е в относителна позиция насред абсолютната подредба. Макар относителната позиция да е удовлетворителна на това място, абсолютната винаги я надхвърля; инак единството, свързаността с целостта биха били в крайна сметка разрушени и дезорганизирани.”[1]
Уддхава е много специален, много скъп предан на Кришна. Той е един от главните Му помощници и близки в Дварака, и изпитвал опасението, че Кришна ще изчезне. Затова все подтиквал Кришна: „Кажи ми отново кое е най-важното? Кажи го пак! Ти го каза преди на Арджуна, но кажи и на мен. Каква е тайната?” Тогава Кришна започнал да го обучава по подобен начин, както учел Арджуна в „Гита”. Разговорът им е включен в „Шримад Бхагаватам”, Единадесета Песен. Просто си представете да изпитвате този страх: „Може би моят възлюбен Бог ще изчезне, ще се оттегли от този свят” и Той потвърждава: „Да, ще си тръгна.” Това е много болезнено. Учението е дълго. Но малко по малко накрая достигате до разбирането, че Той ще си тръгне. Какво болезнено заключение! 
Раса, връзката на Уддхава с Кришна, се счита основно за сакхя или приятелство. Но той е в расабхаш, в смесена раса. При все това тази смес не е безвкусна, а съдържа още повече вкус. Има и капка мадхуря в нея. Той е много близък партньор на Кришна, но основно Му е приятел. Понякога се и грижи за Кришна, заемайки позицията на висшестоящ. Така че това е много разнообразна, много богата връзка.
Ала Уддхава има стремеж. Едни от най-известните му думи са: „Мечтая да съм растение, храст във Вриндавана.” Как така? Нима иска да се откаже от приятелството си с Бога, за да бъде някакъв храст? Как е възможно? „Аз разговарям с Него: „Хей, нима ще си тръгнеш?” и Той отвръща: „Да, ще си тръгна!” „Нима трябва да изоставя тази позиция, за да стана храст?” Каква тайна е скрита тук? Пасивният храст във Вриндавана е в по-висша позиция от активния приятел в Дравака. 
Всъщност неговата мечта не е да стане растение. Мечтата му е друга: „Защо искам да стана храст – и дори не във Вриндавана, а около Вриндавана, близо до Вриндавана. Защо? Защото някой път гопите ще минат оттам. И докато минават, знаете, когато някой върви се вдига прах. Така прахта, вдигнала се изпод нозете им, може да попадне върху моите листа.” Именно затова той иска да се роди като храст. Вие искате ли да се родите като храст следващия път? Но това е нещо много същностно, то не е шега. 
Мнозина искат да видят Кришна, Върховния Бог. Обаче Той се крие. Много често се крие; например когато пасе кравите или теленцата. Животните вървят напред, а Той и Баларам идват отзад. И какво се случва, докато минават животните? Те също вдигат прах. Този облак прах ще скрие Кришна от очите на тези, на които не достигат качества. Така че дори прахта може да е наш гуру във Вриндавана. Защото ако тази прах слегне, тя може да ни разкрие Кришна. 
Във всички многообразни раси всички различни практикуващи чувстват „това е най-доброто за мен”. „И така, погледът към Абсолюта е възможен от всяка една позиция. Макар всички слуги да са напълно удовлетворени от мястото, в което се намират, те осъзнават превъзходството на Вриндавана. Безпристрастното отсъждане винаги присъства и между относителното и абсолютното, абсолютното винаги държи първенство. Сарва-дхарман паритяджа. Абсолютната, с други думи „революционната” гледна точка стабилно се въздига над относителната или „законната” когато Кришна казва в „Бхагавад Гита” (18.66): „Просто изостави всякаква дхарма, всякакви съображения за обществени и религиозни задължения – дори онези, които самият Аз съм установил в различните писания и които описах тук в досегашните си напътствия към теб – просто напълно Ми се отдай.” Това се нарича духовна революция. „Изостави всички други разбирания и се отдай на Мен. „Навсякъде абсолютното съображение взима превес.”
 
(следва продължение) 
 
1. „Златната стълба”, Гл.2 “Пълно удовлетворение, абсолютна реализация” от Шрила Шридхар Махарадж

 db54043eda8883e74c198779a242948d

(Conferencia de Swami Tirtha,mayo 2013, Sofía)
 
(continua la conferencia del pasado viernes)
 
“Devoto: Maharaj, como debemos ver animales, insectos y árboles en Dhama?” Shrila Shridhar Maharaj: “Todos ellos son plenamente chinmaya, son chinmaya.” Chin es chit, y maya es “ hecho de”. Están hechos de consciencia. ” No están limitados de ningún modo pero se presentan y se comportan diferentemente.” Puesto que un animal en el nivel material se encuentra limitado y acondicionado. Por lo tanto, un animal en el nivel espiritual no se encuentra limitado. “Existen diferentes tipos de servicio, todos ellos plenamente satisfechos en su respectivo nivel. Sea que hartos de haber bebido de sus emociones, ya no desean nada más. Valido para otras rasas –sienten: “Lo que tengo es lo mejor. He adquirido la mejor posición y otras posiciones no me interesan”. Shanta-rasa es algo parecido: hay árboles, plantas, arena, multitud de animales y pájaros; por lo tanto hay diferencias en la cualidad. Uddhava, más elevado Dwaraka, aspira en volver a nacer como una hierbecilla en Vrindavana. En Dwaraka también hay shanta-raa aspiran en la atmosfera de servicio de Vrindavana. Lo que demuestra que lo más elevado en un nivel se sitúa en posición relativa en medio de lo absoluto. La posición relativa puede ser satisfactoria en algún lugar pero lo absuelto siempre es superior; la unidad, la conexión con todo en fin de cuentas se verían destruidas y desorganizadas”[1]
Uddhava es un devote muy especial y muy amado para Krishna. Es uno de Sus principales ayudantes en Dwaraka, el que tenía aprehensión de la desaparición de Krishna. Por esta razón Le estaba alentando: “Dime de nuevo que es lo más importante? Dimelo otra vz mas! Lo has dicho a Arjuna, pero dimelo a mi. Cual es el secreto?” Entonces Krishna se puso a ensenarle tal como lo estaba haciendo con Arjuna en la “Gita”. Esta conversación consta en la “Shrimad Bhagavatam”, Canto Once. Imaginad esta aprehensión: ‘Tal vez desaparezca mi amado Dios, tal vez se retire de este mundo ’, y El viene a afirmarlo: “Si, Me voy a ir. „Es muy doloroso. Es muy largo el tiempo de estudiar. Por lo tanto, poco a poco llegareis a comprender que Él va a irse. Que conclusión tan dolurosa!
La rasa de Uddhava, se considera más bien como sakhya o amistad. No es rasabhas, es una rasa mezclada. No es una mezcla En ella hay una gota de sin sabor, contiene madhurya . Uddhava es un socio muy íntimo de Krishna. – tiene posición elevada y es Su amigo. A veces cuida a Krishna desde su posición. Es una conexión diversa y muy enriquecedora.
Por lo tanto, Uddhava tiene su aspiración. Sus palabras más conocidas son: “Sueno con ser una planta, un arbusto en Vrindavana.” Cómo? Acaso aspira a renunciar la amistad de un Dios para llegar a ser un arbusto? Como es posible? ‘Estoy discutiendo con El: “Hey, Te vas a ir?” y Él dice: “Si, Me voy a ir!” Tendría que renunciar de mi posición para llegar a ser un arbusto?’ Que secreto se esconde aquí? El arbusto pasivo en Vrindavana ocupa posición más elevada que un amigo activo en Dwaraka
En realidad su ensueño no es de llegar a ser una planta. Es un ensueño diferente: ‘Por qué aspiro en llegar a ser un arbusto en Vrindavana o en sus derredores, cerca da Vrindavana. Por que? Es que algunas veces los gopis pasarian por alli. Mientras van pasando, como ya sabéis, Habrá polvo. El polvo debajo de sus pies puede caer sobre mis hojas.” Por esta razón quiere llegar a ser arbusto. Queréis volver a la vida como arbustos? Es algo esencial, no es una broma.
Son muchos los que quieren ver a Krishna, el Supremo. Pero Él se esconde. Muy frecuentemente se esconde; por ejemplo, cuando están pastando vacas y terneritos. Los animalitos van delante, El viene atrás con Balaram. Y que es lo que ocurre cuando vienen los bichos? También levantan polvo. Una nube de polvo va a disimular a Krishna, y El quedaría escondido a los ojos de los que no hubieran adquirido la cualidad necesaria. Hasta el polvo puede llegar a ser nuestro gurú en Vrindavana, Si el polvo se cae, podría revelársenos Krishna.
En las diferentes rasas todos los diferentes practicantes van a sentir: ‘Es lo mejor para mí’. “La absoluta consideración es posible en cualquiera posición. Aun que todos los servidores lleguen a sentirse satisfecho en la posición que ocupan, llegarían a sentir la supremacía de Vrindavana. La consideración imparcial siempre estaría presente entre lo relativo y lo absoluto., pues lo absoluto siempre tiene supremacía primordial. . Sarva-dharman parityajya: lo absoluto o lo ‘revolucionario. Sarva-dharman o ‘constitucional’, ‘constitucional’ una vez que Sri Krishna lo hubiera dicho en la Bhagavad-gita (18.66), “Debes abandonar todas las dharmas, todas las consideraciones relacionadas con obligaciones religiosas, hasta las que Yo he establecido en las Escrituras y las que he descrito en mis instrucciones – simplemente debes entregarte plenamente a Mi.”. A esto se le llama revolución espiritual. “Abandona todos los conceptos para entregarte a Mi”. “La sempiterna supremacía prevalece por doquier.” 
 
(Sigue continuacion) 
 
 
1. La escalera de oro “, Ch.2 Satisfacción completa, realización absoluta por Srila Sridhar Maharaj


db54043eda8883e74c198779a242948d

(из лекции Свами Тиртхи, май 2013, София)
 
(продолжение с предыдущей пятницы)
 
„Преданный: Махарадж, как мы должны воспринимать различных животных, насекомых и деревья, которые находятся в дхаме? 
Шрила Шридхара Махарадж: ”Они все полностью чинмайа.” Чин это чит, а мая это „сделанный из”. Так что они составлены из сознания. „Они не порабощены иллюзией, хотя и представлены в разнообразных формах.” Потому что животное на материальном уровне ограничено, обусловено. Но животное на духовном уровне не ограничено. „Существуют разные виды служения, и эти существа обретают полное удовлетворение на своем уровне служения. Таким образом, они впитывают самые сладостные внутренние переживания и не желают ничего иного. Они полностью удовлетворены в своем относительном положении. В других расах, таких как сакхйа или ва̄тсалйа: йа̄н̇ра йеи раса, сеи сарвоттама, каждый также думает: „То, чем я обладаю, — это лучшее. Я обрел наилучшее положение, и мне нет дела до возможности отправиться куда-то еще.” То же самое и в ш́а̄нта-расе: существуют деревья и лианы, песчинки и множество различных животных и птиц, но, однако, между ними существует качественное различие. Уддхава, преданный высочайшего уровня в Двараке, стремится родиться лианой во Вриндаване. Итак, в ш́а̄нта-расе существуют качественные различия. В Двараке также присутствует ш́а̄нта-раса. Но он — тот, кто обладает высочайшим типом сакхйа-расы в Двараке, — желает получить служение в ш́а̄нта-расе во Вриндаване, лишь однажды обретя возможность мельком соприкоснуться с духом совершаемого там служения. Это показывает нам, что даже нечто, занимающее высочайшее положение в определенном месте, с абсолютной точки зрения будет занимать относительное положение. Хотя относительное положение дает удовлетворение, абсолютное всегда будет превосходить его, ибо в противном случае единство, связь с целым, в итоге разрушится и расстроится.”[1]
Уддхава это очень специальный, очень дорогой преданный Кришны. Он один из Его главных и дорогих помощников в Двараке, и у него было опасение, что Кришна исчезнет. Поэтому он настаивал перед Кришной: „Скажи мне снова что самое важное? Скажи снова! Ты сказал его Арджуне, но скажи и мне. В чем тайна?” Тогда Кришна начал его обучать таким же способом, как учил Арджуну в „Гите”. Их разговор включен в „Шримад Бхагаватам”, в Одинадцатую Песню. И только представьте, у вас есть этот страх: „Может быть мой возлюбенный Бог исчезнет, уйдет из этого мира” и Он соглашается: „Да, Я уйду.” Это очень больно. Это долгое учение. Но шаг за шагом вы приходите наконец к окончательному пониманию того, что Он уйдет. Такой болезненный вывод! 
Раса, связь Уддхавы с Кришной, считается в основном сакхя или дружба. Но он в расабхаш, в смешенной расе. И все же эта смесь не безвкусная, она содержит больше вкуса. Есть и капля мадхурии в ней. Он очень близкий партнер Кришны, но в основном он действует как друг. Также иногда он заботится о Кришне – занимая положение старшего. Так что это очень разнообразная и очень богатая связь.
Тем не менее, Уддхава имеет стремление. Одним из самых известных его выражений является:
„Мечтаю быть растением, кустом во Вриндаване.” Как же так? Неужели хочет отказаться от своей дружбе с Богом, чтобы быть каким-то кустом? Как это возможно? „Я разговариваю с Ним: „Ей, неужели Ты уйдешь?” и Он отвечает: „Да, уйду!” „Должен ли я отказаться от этой позиции, чтобы стать кустарником?” В чем здесь секрет?” Пассивный куст во Вриндаване – более высокое положение, чем активный друг в Двараке. 
Реально его мечта не в том, чтобы стать растением. Его мечта другая: „Почему я хочу стать кустом – и даже не во Вриндаване, а вокруг Вриндавана, недалеко от Вриндавана. Почему? Потому что иногда гопи будут гулять там. И когда они идут, вы знаете, если вы идете в пыли, она просто поднимается. И таким образом пыль их ног, когда они будут проходить мимо, может попасть на мои листья.” Поэтому на самом деле он хочет родиться как куст. Хочешь в следующий раз родиться как куст? Но это что-то очень существенное, это не шутка.
Многие хотят видеть Кришну, Верховного Бога. Но Он прячется. Во многих случаях прячется; например, когда Он пасет коров или телят. Животные впереди, а Он идет с Баларамом сзади. Итак, что происходит, пока животные проходят? Они также поднимают пыль. И это облако пыли скроет Кришну из глаз неподходящих людей. Таким образом, даже пыль может быть нашим гуру во Вриндаване. Потому что, если эта пыль осядет, она может открыть нам Кришну.
Во всех многообразных расах все разные практикующие чувствуют „это самое лучшее для меня”. „Итак, находясь в любом положении, можно смотреть с абсолютной точки зрения. Хотя все слуги полностью удовлетворены тем положением, что занимают, они осознают превосходство Вриндавана. Всегда существует тат̣астха-вича̄ра (беспристрастное восприятие), и во взаимоотношениях между относительным и абсолютным абсолютное всегда будет занимать главенствующее положение. Сарва-дхарма̄н паритйаджйа: абсолютное или „революционное” восприятие непоколебимо воцаряется над относительным или „конституционным”, когда Шри Кришна в Бхагавад-гите (18.66) провозглашает: „Оставь все дхармы, все представления о социальном или религиозном долге,  – даже те, что Я Сам установил в различных священных писаниях и изложил здесь, в Своих предыдущих наставлениях тебе, и просто всем сердцем вручи себя Мне” Это называется духовная революция. „Оставь все другие понимания и вручи себя Мне. „Абсолютное восприятие господствует повсюду.”
 
(Продолжение следует) 
 
1.  „Золотая лестница”, Гл.2 “Полное удовлетворение, абсолютная реализация” Шрила Шридхар Махарадж


Radha-damoder-temple

(from a lecture of Swami Tirtha, 11.01. 2014, morning, Sofia)
 
(continues from the previous Monday)
 
Point number nine: “One must circumambulate the temple building at least three times. In every temple there is an arrangement to go around the temple at lest three times. Some devotees go circumambulate the temple more than three times – ten or fifteen times, according to their vows. The Goswamis used to circumambulate Govardhana Hill. And one should also circumambulate the whole Vrindavana area.”[1] This is also like a procession. Practically every day you will see pilgrims and visitors in Vrindavana on the parikrama-marga[2], parikram road. I don’t know how long this path is, but it takes two – two and a half hours to cover the whole distance. There are different spots of lilas and temples to visit, places to remember Krishna’s pastimes and Mahaprabhu’s pastimes. And especially on Ekadashi days a lot of devotees take this walk around the city. Today this is Ekadashi. So you can have your meditation tour in Vrindavana. And usually when you go around the altar inside the temple, at the back of the altar you can touch your forehead to the wall and there you can tell your prayers. It’s the same in Padua in Italy, where the sarcophagus of Saint Anton is. At the back people go, touch, pray – it’s the same. 
And it was mentioned the parikram around Govardhana Hill also. The minimum trip is twenty – twenty some kilometers, but you can expand it to double, visiting other places also. To do it by walking – that’s demanding enough. Once we started on an Ekadashi day to do this – full Govardhana parikram. But Aditi, who is a dancer, had an appointment for a dance show in the afternoon. So we started, but you know, the distance didn’t diminish, it started to grow, while time started to run like anything. In holy places sometimes these dimensions are messed up. We could hardly cover one third of the distance when we realized: we shall not reach, it’s impossible! Then we were deliberating: whether we should turn back – but to turn back is not very nice; whether we should go on – but then we shall not reach. So what to do? Finally we decided to take a riksha. But then again this was another disaster. Because devotees around started to point finger on us: “What are you doing? On a riksha – what is this? You, lazy guys!” Ah, God!
So, if you start your Govardhana parikram, think twice. Therefore there is an escape: if you visit the Radha-Damodar temple and you go around the yard and the temple complex four times – that equals one Govardhana parikrama. So, it’s an escape. And that temple is very important, by the way. This was the place where Shrila Prabhupada was residing in his Vrindavana period. There is this little room and the kitchen that he used. On the altar many main deities of the goswamis are coming together, there is a footprint of Krishna on one slab of stone; and in the yard you will find the samadhi and the bhajana-kutir of Rupa Goswami. In the other yard there is the samadhi of Jiva Goswami. So it’s a very-very condensed place. If you happen to be in Vrindavana, this temple is a must! 
 
(to be continued)
 
1. Nectar of Devotion, Chapter 6
2. Pilgrimage circumambulating

 Radha-damoder-temple

(részlet Szvámí Tírtha 2014. január 11-ei tanításából)
 
(az előző hétfői tanítás folytatása)
 
A kilencedik pont így szól: „Legalább háromszor körül kell járnunk a templom épületét. (Minden templomban lehetőség van rá, hogy körbejárjuk az épületet, legalább háromszor. Vannak bhakták, akik ezt többször is megteszik: tízszer, tizenötször, a fogadalmuknak megfelelően. A gószvámík a Góvardhan-hegyet járták körbe.) Körül kell járnunk Vrndávan területét is.”[1]  Ez is olyan, mint egy körmenet. Gyakorlatilag minden nap látni zarándokokat és látogatókat a parikrám-márgon[2] Vrndávanban. Nem tudom, milyen hosszú ez az út, de két- két és fél órába telik a teljes távolság megtétele. Olyan helyekre vezet el, melyek emlékeztetnek Krsna és Maháprabhu kedvteléseire; a lílák különböző helyszíneire és templomokba. Különösen ékádasíkor sok bhakta teszi meg ezt a sétát a város körül. Ma ékádasí van, tehát elmehettek egy meditációs körútra Vrndávanban. S általában amikor a templom belsejében körbejárjátok az oltárt, az oltár mögött megérinthetitek a falat a homlokotokkal és elmondhatjátok a fohászaitokat. Így van ez az olaszországi Padovában is, ahol Szent Antal szarkofágja található. Az emberek hátramennek, megérintik a falat és fohászkodnak – ugyanaz a rendszer.
Említették a Góvardhan-hegy körüli parikrámot is. A kirándulás minimális hossza húsz-huszonvalahány kilométer, de akár a duplája is lehet, ha meg szeretnétek látogatni egyéb helyeket is. Gyalog eléggé kimerítő. Egyszer ékádasi napján kezdtünk bele ebbe a túrába, de Aditinek, aki táncos, délután fellépése volt. Elindultunk hát, a távolság azonban ahelyett, hogy csökkent volna, inkább nőtt, az idő pedig elkezdett rohanni. A szent helyeken ezek a dimenziók kissé összekuszálódnak. A távolság alig egyharmadát tettük meg, amikor rájöttünk, hogy nem fogunk visszaérni, lehetetlenség. Akkor fontolóra vettük a dolgot: vajon visszaforduljunk-e – ám ez nem túl jó dolog, vagy továbbmenjünk – de akkor biztosra vehetjük, hogy nem érünk vissza. Mit tegyünk hát? Végül úgy döntöttünk, riksával utazunk. Ez megint katasztrófának bizonyult, mivel a körülöttünk lévő bhakták elkezdtek ujjal mutogatni ránk: „Mit csináltok? Riksával utaztok, mit jelentsen ez? Ti lustaságok!” Ó, Uram!
Tehát kétszer is gondoljátok meg, mielőtt elindultok egy Góvardhan-parikrámra! Ezért létezik egy alternatíva: ha meglátogatjátok a Rádhá-Dámódar templomot, és négyszer körbejárjátok az udvart és a templom-komplexumot, az kitesz egy Góvardhan-parikrámot – tehát felcserélhető vele. Egyébként ez a templom nagyon fontos – itt lakott Sríla Prabhupád a vrndávani időszaka alatt – van ott egy piciny szoba és egy konyha, amit használt. Az oltáron a gószvámík sok fő múrtija csoportosul; ott található Krsna lábnyoma is egy kődarabon, s az udvaron megtaláljátok Rúpa gószvámí szamádhiját és a bhadzsan-kutírját. A másik udvaron ott van Dzsíva gószvámí szamádhija is, tehát nagyon-nagyon sok minden sűrűsödik össze ezen a helyen. Ha netalántán Vrndávanban jártok, ezt a templomot ne hagyjátok ki!
 
(folytatása következik)
 
1. Az odaadás nektárja, 6. fejezet
2. Olyan zarándoklat, amikor a szent helyeket körbejárják
 

 « Older Entries