Sharanagati

Collected words from talks of Swami TirthaMar

30

А
Аватар – („който се спуска“) – проявление на Върховния Бог
Ади – („изначален“)
Арати – церемония по обожанието на Бог, при която отдадените предлагат песни, цветя, аромати и други
Ачария – духовен учител, който учи с примера си
Ашрам – храм; център за духовно развитие
Аюрведа – („наука за живота“) – древна индийска система за природно лечение
Б
Бабаджи – отдаден на Бога, който живее в дълбока медитация и отшелничество
Бенарес – известен още като Варанаси или Каши; свещен град в Индия, често наричан: „религиозната и културна столица на Индия“. Един от най-древните градове, който е обитаван и до днес.
„Брахма Самхита” – древно писание
„Бхагавад Гита”-  („Песента на Бога“) – най-известното произведение на ведическата литература, част от великия епос „Махабхарата“; разговор между Кришна и Неговият приятел Арджуна
Бхаджан – интимно обожание; нежно възпяване на славата на Бога
Бхакта – който обожава Бога с любов и преданост
Бхакти Абхай Нараян Махараджа (1954-1993) – духовният учител на Бхакти Камала Тиртха Махараджа
Бхакти Ракшак Шридхара Дев Госвами (1895-1988) – наричан е „Пазителят на предаността“; духовен учител в линията Гаудия, божествен брат на Шрила Прабхупада, велик ваишнава
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура (1874-1937) – духовен учител в линията на ваишнавизма, основател на Гаудия Матх, син на Бхактивинода Тхакура и гуру на Бхактиведанта Свами Прабхупада и Шрила Шридхара Махарадж
Бхакти йога – пътят на предаността; любовно търсене на Абсолюта

В
Ваишнава – последовател, поклонник на Вишну; преданите на Бог Рама и Кришна също се наричат с това име
Вайрагя – отречение
Веди – (веда-познание) – сложна система от знания за Бога, душата, духовния и материалния свят, разкрита на свети мъдреци в миналото. Включва Риг, Сама, Яджур и Атхарва Веда
Вишну – едно от трите основни божества в материалната вселена; експанзия на  Кришна, Той е отговорен за баланса и благостта в материалния свят. Контролира гуната на доброто – саттва гуна
Вриндаван – свято място, свързано с детството и юношеството на Кришна, намиращо се на около 140 км от днешен Делхи
Вясасан – (Вяса-архетип на духовния учител; асан-място) – издигнато място  отредено  за учителите и светците, от което те говорят на учениците си

Г
Гауракишора Даса Бабаджи  (1838-1915) – духовен учител в линията на ваишнавизма
Гаятри  мантра –(„ганат” – онова, което е изпято; “траяте” –   давам освобождение)  „песен на освобождението“, химн на слънцето; молитва за просветление; майка на Ведите
Говинда – име на Бог Кришна: „този, който дава щастие на кравите, сетивата и брамините“
Гопи – младите пастирки от Вриндаван, най-преданите бхакти на Кришна
Госвами – мъдрец; учен човек
Грихастха – социалната прослойка на семейните според ведическата обществена система
Гуна – („качество“, „въже“) Трите качества на материалната природа са: тамас („невежество“); раджас („страст“) и саттва  („добро“, „благост“)
Гуру – духовен учител
Гуру-таттва –  принципът на духовния учител; божествената функция на закрила и напътствие
Гяна – знание, познание
Гяна йога – път за духовна реализация посредством умозрително философско търсене на истината
Гяна-шуня-бхакти – чиста любов към Бога, без следа от теоретизиране

Д
Даса – слуга на Бога
Дева – небесно, божествено същество
Джаганатх – („ Богът на Вселената“) – име на Кришна
Джаганатх Пури – свято място в Ориса, Индия
Джапа – повтаряне на мантри и молитви на броеница
Джива – душа
Джива Госвами (1513-1598) – един от шестимата госвами, ученик на Чайтаня Махапрабху, велик философ
Дикша-гуру – духовният учител, който дава посвещение
Дхарма – („морал“, „дълг“, „добродетел“, „предписано задължение“) – дългът на човешките същества пред Бога и обществото. Юга дхарма е най-подходящото служене за епохата,  в която живеем
Духовно име – име, което се дава от учителя в момента на посвещение

Й
Йога – връзка между душата и Върховната Душа; път на мистицизма; мистичната школа в хиндуизма
Йоги – човек, който практикува йога

К
Кали-юга (юга-епоха) – настоящата желязна епоха; последната от четири последователни епохи във ведическата традиция: Сатя, Трета, Двапара и Кали
Карма – дейност; последици от дейността; закон за причинно-следствената връзка
Карма йога – път за реализация на Бога посредством посвещаване резултатите от дейностите на Бога
Киртан – песен на възхвала с настроение на преданост
Кришна – („всепривличащ“) – Върховният Бог; източникът на всичко материално и духовно
Кришна Баларам мандир –  храм във Вриндаван, Индия

Л
Лила – в оригинално значение: забавленията на Кришна с Неговите приближени

М
Мантра (манас-ум, траяте-давам освобождение) – трансцедентален звук или ведически химн, който освобождава ума от илюзията
Мантруване – призоваване имената на Бога; повтаряне на молитвите дадени от духовния учител при посвещението; дълбока лична медитация; възпяване светите имена на Бога
Маха-мантра – („великата формула за освобождаване на ума“) – молитва съставена от имената на Бога, препоръчваният метод за себереализация в настоящата епоха на Кали
Махатма – велика душа
Мая – („не това“) – погрешни възгледи или божествена енергия, която отклонява вниманието на живото същество; илюзия
Маявади –  последовател на  имперсоналната философия, който не вярва, че Бог е личност
Мурти – („форма“) – форма на Бога за храмово обожание

Н
Нама – святото име
Нама-апарадха – („нам“-име; „апарадха-обида) – обида, оскърбление срещу святото име
Нараяна – („подслон на живите същества“) –  име на Бог Вишну
Нирвикалпа-самадхи – интензивна концентрация върху единството на всичко, при която изчезва осъзнаването на познаващ, познаваемо и процес на познаване

П
Парампара – последователност от автентични духовни учители, чрез която се разпространява божественото знание
Прана – жизнен дъх, енергията на живота
Прасадам – („милостта на Бога”) –  храна, предложена на Бог
Прахлада Махараджа –  велик предан на Бога във формата Му на Нарасимха (получовек- полулъв). Прахлада е един от най-изтъкнатите авторитети върху бхакти йога. Много важни стихове от „Шримад Бхагаватам“ са изговорени от него
Пуджа – церемония по обожание

Р
Рагхунатха Бхатта (1505-1579) – един от шестимата госвами, ученик на Чайтаня Махапрабху
Радха – любимата на Бог Кришна; Негова вечна спътница
Раковина – предмет за обожание, който се използва в церемониите като звуков инструмент. Обозначава началото на церемонията
Раса-таттва – (раса-настроение, вкус, сладост, чувство; таттва-истина, есенция, цялост и същина) – принципът на раса, теория на раса. Петте вида духовна връзка или раси на чистата душа с Бог Кришна са: шанта („неутралност“); дася („нагласа за служене към Бог“); сакхя („приятелство“); ватсаля („родителско отношение“) и мадхуря („интимна любов“)
Рупа Госвами (1489-1564) – ученик на Чайтаня Махапрабху, автор на основните ваишнавски трудове; един от шестимата госвами (мъдреци); Шастра гуру („учител на писанията“)

С
Садхана – („средства за постижение“) – духовна практика
Садху – светец, свята личност
Садху-санга – общуване със свети личности
Сампрадая –  близко до парампара – ученическа последователност, посредством която се разпространява божественото знание
Самсара –  повтарящият се кръг от раждания и смърти
Самскара – („впечатление“) – наслагвания от предишни животи
Санатана Госвами (1488-1558) – един от шестимата госвами на Вриндавана, ученик на Чайтаня Махапрабху, брат на Рупа Госвами
Санкиртан – възпяване на светите имена на Кришна в компанията на преданоотдадени
Санкиртан ягя – възпяване на светите имена на Върховния като форма на жертва, жертвоприношение
Санняс – орденът на отречението; санняси – монах
Сукрити – духовни заслуги; благочестиви действия извършени в миналото

Т
Тилак – („знак“) – знак на челото или други части от тялото, показващ определена религиозна принадлежност

У
Ученическа последователност Гаудия –  последователност от духовни учители във ваишнавската школа, основана от Чайтаня Махапрабху
Упанишади – („тайни учения“) – трактати от ведическата литература, 108 на брой

Х
Хари –  име на Кришна: „този, който премахва препятствията по пътя на отдадения“
Харидаса Тхакура – ученик на Чайтаня Махапрабху, ачария на святото име

Ч
Чайтаня Махапрабху (1486-1534) – най-значимият религиозен реформатор през Средновековието. Утвърждава автентичността на ведическото учение за предаността към Бог Кришна. Според писанията, Той е Радха и Кришна в едно.
„Чайтаня Чаритамрита” – една от биографиите на Чайтаня Махапрабху, написана от Кришнадаса Кавираджа Госвами

Ш
Шастра – свещените писания
Шива – едно от трите основни божества на материалната вселена,  контролира унищожението на материалните светове и гуната на невежеството (тама гуна).
Шикша гуру – духовен учител, който дава инструкции и духовни съвети
Шридхара Свами – коментатор на „Шримад Бхагаватам” от средните векове, различен от Шрила Шридхара Махарадж
Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977) – духовен учител,  велик проповедник на любовта към Бога. Разпространява бхакти в западния свят. Основател на Международно общество за Кришна съзнание (ИСКОН).
„Шримад Бхагаватам” (Бхагавата Пурана) –  литeратурно и философско произведение на индийската свещена традиция; древни хроники свързани с Върховния
Шуддха бхакти – („чиста преданост“) – любов към Бога