Author Archive

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Сега нека видим третата категория слуги – постоянните придружители.

„В Дварака сред най-близките придружители на Кришна са: Уддхава, Дарука, Сатяки, Шрутадева, Шатруджит, Нанда, Упананда и Бхадра. Те са нещо като секретари на Бога, но понякога Му отдават и лично служене.”[1]

От тези личности нека вземем първите две. Кой е Дарука? Дарука е колесничарят на Кришна. Това е много престижна позиция. Защо? Защото Кришна е заел тази позиция по отношение на Арджуна. Това е нещо много съкровено – Кришна действа като подчинен, като слуга. Той е готов да отдава такова служене на Своите приятели. Но само си представете, какъв ли трябва да е този, заради когото Кришна би приел такова служене!

Понякога хората си мислят, че да имат престижна кола е голямата работа. И са щастливи да карат собствените си коли. Но това е много ниска класа. Истинската висша класа е да имаш шофьор. Ако сам си караш колата – това е ниска класа. Защо? Защото тук Кришна има шофьор. Това е истински елегантно. Защото понякога и самият Той е готов да бъде такъв. Не е ли красиво това? Не е ли съкровена връзка? Същевременно означава и контрол. Защото ако сам си караш колата, само ти си знаеш къде ходиш. Обаче ако имаш шофьор, той също ще знае къде ходиш. Винаги има някой, който те наблюдава.

Така че това е Дарука; странно, но имах приятел на име Дарука и той беше авто-монтьор. Виждате, името и професията са свързани.

Другата личност, спомената тук, е Уддхава. Уддхава е много специален приятел на Кришна. Преди Кришна да напусне тази планета, Уддхава усещал: „Не ни остава още много време.“ Затова смирено помолил Кришна: „Би ли могъл, моля те, пак да обобщиш най-важното?” Тогава Кришна отново резюмирал Своите учения в „Уддхава Гита“. Това са няколко много кондензирани и значими глави от Единадесета Песен на „Шримад Бхагаватам“.

Уддхава също е много близък слуга на Кришна. Понякога той действа като пратеник. И понеже по черти е много подобен на Кришна, когато отишъл във Вриндавана, гопите се объркали: „Да не би нашият Кришна да се е върнал? О, не, това е просто Уддхава…” Също така Уддхава има различни настроения на своите взаимоотношения с Кришна. Основно е приятелство; с леко наставническо отношение – като по-голям приятел или роднина; и също е и любящ приятел. Усещате ли разликата между просто приятел и любящ приятел? Огромна разлика има.

„Сред многобройните близки придружители на Бог Кришна най-издигнат е Уддхава. Ето как е описан: „На цвят тялото му е тъмно като река Ямуна и прохладно като нея. Той се облича в жълти копринени дрехи и винаги се украсява с цветните гирлянди, които е носил Бог Кришна. Ръцете му са по-силни от тежките резета на порти, очите му приличат на лотоси. Той е първи сред всички придружители на Бога. Нека отдадем смирените си почитания в лотосовите нозе на Уддхава.

Уддхава описва трансценденталните качества на Шри Кришна така: „Бог Шри Кришна – наш господар и обект на обожание, повелител на Шива и Брахма, и властелин на цялата вселена, послушно изпълнява заповедите на дядо си Уграсена. Въпреки че е собственик на милиони вселени, Той моли океана за малко земя. И макар да е океан от мъдрост, понякога се съветва с мен. Толкова е велик и милостив, но при все това се занимава с дейностите си като обикновен човек.”

Виждате ли, това е, което ценим и обичаме у Него – че идва като човек.

(следва продължение)

[1] „Нектара на предаността“, Гл. 36(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 04.01.2018 am Abend, Sofia)

(Fortsetzung vom vergangenen Freitag)

Sehen wir uns nun die dritte Kategorie von Dienern an – die ständigen Gefährten.
„In Dwaraka gehören zu Krishnas engsten Gefährten: Uddhava, Daruka, Satyaki, Srutadeva, Shatrujit, Nanda, Upananda und Bhadra. Sie sind so etwas wie die Sekretäre Gottes, aber manchmal leisten sie Ihm auch persönliche Dienste.“ [1]
Von diesen Personen nehmen wir die ersten beiden. Wer ist Daruka? Daruka ist der Wagenlenker von Krishna. Dies ist eine sehr prestigeträchtige Position. Warum? Weil Krishna diese Position übernommen hat, gegenüber Arjuna. Das ist etwas sehr Intimes – Krishna handelt als Untergebener, als Diener. Er ist bereit, seinen Freunden einen solchen Dienst zu erweisen. Aber stellt euch vor, wie er sein muss, dieser, für wen Krishna einen solchen Dienst annehmen würde!
Manchmal denken die Leute, dass ein prestigeträchtiges Auto die große Sache sei. Und sie fahren gerne ihr eigenes Auto. Aber das ist eine sehr niedrige Klasse. Die wirklich höhere  Klasse soll einen Fahrer haben. Wenn Sie Ihr eigenes Auto fahren, ist dies eine Unterklasse. Warum? Denn hier Krishna hat einen Fahrer. Es ist wirklich elegant. Denn manchmal ist Er selbst dazu bereit einer zu sein. Ist das nicht schön? Ist es nicht eine innige Beziehung? Gleichzeitig bedeutet es auch Kontrolle. Denn wenn wir unser eigenes Auto fahren, wissen nur wir, wohin wir fahren. Aber wenn wir einen Fahrer haben, weiß auch er wohin wir fahren. Es gibt immer jemanden, der dich beobachtet.
Das ist also Daruka; seltsam, aber ich hatte einen Freund namens Daruka und er war ein Auto-Monteur. Ihr seht, Name und Beruf sind verbunden.
Die andere hier erwähnte Person ist Uddhava. Uddhava ist ein ganz besonderer Freund von Krishna. Bevor Krishna diesen Planeten verließ, hatte Uddhava das Gefühl: „Wir haben nicht mehr viel Zeit übrig.“ Also bat er Krishna demütig: „Könntest Du, bitte noch einmal das Wichtigste zusammenfassen?” Dann fasste Krishna seine Lehren noch einmal in der Uddhava Gita zusammen. Diese sind mehrere sehr kondensierte und bedeutsame Kapitel des Elften Canto von Srimad Bhagavatam.
Uddhava ist auch ein sehr enger Diener Krishnas. Manchmal handel er als Bote. Und weil er in seinen Gesichtszügen Krishna sehr ähnlich ist, als er nach Vrindavana ging, waren die Gopis verwirrt: „Ist unser Krishna zurückgekehrt? Oh nein, das ist einfach Uddhava …“ Auch Uddhava hat unterschiedliche Stimmungen in seinen Beziehungen zu  Krishna. Im Grunde ist es Freundschaft; mit einer leichten anleitende-Einstellung – wie ein älterer Freund oder Verwandter ; und er ist auch ein liebevoller Freund. Spürt ihr den Unterschied zwischen nur einem Freund und ein liebevoller Freund? Es gibt einen großen Unterschied.
„Unter den zahlreichen engen Gefährten von Lord Krishna ist Uddhava der Erhabenste. So wird er beschrieben: „Sein Körper hat eine dunkle Farbe wie der Fluss Yamuna und ist kühl wie sie. Er kleidet sich in gelbe Seidenkleider und schmückt sich immer mit den farbenfrohen Girlanden, die Lord Krishna getragen hat. Seine Hände sind stärker als die schweren Riegel von Toren, seine Augen sind wie Lotusblumen. Er ist der Erste unter allen Gefährten Gottes. Lasst uns unsere demütigen Ehrerbietungen zu den Lotusfüßen von Uddhava darbringen.
Uddhava beschreibt die transzendentalen Eigenschaften von Sri Krishna folgendermaßen: „Gott Sri Krishna – unser Herr und Gegenstand der Verehrung, Herr von Shiva und Brahma und Herrscher des gesamten Universums, der pflichtbewusst die Befehle seines Großvaters Ugrasena ausführt. Auch wenn Er der Besitzer von Millionen von Universen ist, Er bittet den Ozean um etwas Land. Und obwohl Er ein Ozean von Weisheit ist, berät Er sich manchmal mit mir. Er ist so großartig und so barmherzig und dennoch geht Er seinen Aktivitäten wie ein gewöhnlicher Mann nach.“
Seht ihr, das was wir so sehr an Ihm schätzen und lieben ist-dass Er als Mensch kommt.

(Fortsetzung folgt)

1. Der Nektar der Hingabe, Kap. 36(из лекции Свами Тиртхи, 04.01.2018 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Теперь посмотрим на третью категорию слуг – постоянных спутников.

В Двараке в ближайшее окружение Кришны входят такие преданные, как Уддхава, Дарука, Сатйаки, Шрутадева, Шатруджит, Нанда, Упананда и Бхадра. Они исполняют роль секретарей Господа, но иногда также служат лично Ему.[1]

Из этих личностей выделим первых двух. Кто такой Дарука? Дарука — колесничий Кришны. Это очень престижная должность. Почему? Потому что Кришна занял такую позицию по отношению к Арджуне. Это что-то очень интимное – Кришна действует покорно, как слуга. Он готов оказать эту услугу Своим друзьям. Но только представьте себе того человека, от которого Кришна примет такое служение!

Иногда люди думают, что иметь престижную машину – это круто. И они с удовольствием ездят на своих машинах. Но это очень низкий класс. Настоящий высокий класс – это иметь водителя. Если вы ездите на своей машине – это низший класс. Почему? Потому что здесь у Кришны есть водитель. Это действительно элегантно. Потому что иногда Он готов так поступить. Разве это не красиво? Разве это не интимная связь? В то же время это также означает контроль. Потому что если вы ездите на собственной машине, только вы знаете, куда вы направляетесь. Но если у вас есть водитель, он тоже будет знать, куда вы едете. Всегда есть кто-то, кто присмотрит за тобой.

Итак, это Дарука; как ни странно, у меня есть друг, его зовут Дарука, и он автомеханик. Видите ли, имя и профессия связаны.

Другая личность здесь — Уддхава. Уддхава – особенный друг Кришны. Прежде чем Кришна покинул эту планету, Уддхава почувствовал: «У меня не так уж много времени». Поэтому он смиренно спросил Кришну: «Можешь ли Ты, пожалуйста, еще раз подвести итоги того, что является самым важным?» И тогда Кришна снова суммировал Свое учение в Уддхава-гите. Это очень, очень сжатые и очень содержательные главы Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам».

Уддхава также является очень близким слугой Кришны. Иногда он выступает в роли посланника. А так как чертами он очень похож на Кришну, то, когда он пришел во Вриндаван, гопи недоумевали: «Может быть, наш Киршна вернулся? Ах нет, это всего лишь Уддхава…» И еще у Уддхавы разные вкусы, разные отношения с Кришной. В основном дружба; и немного вышестоящий – как старший друг или родственник; а еще любящий друг. Итак, чувствуете ли вы разницу между простым другом и любящим другом? Есть очень большая разница.

Лучшим из всех приближенных Господа Кришны считается Уддхава, которого описывают так: «Его тело такого же темного цвета, как воды Йамуны, и так же прохладно. Его всегда украшают гирлянды, которые носил Господь Кришна, и облачен он в одежды из желтого шелка. Его руки сильные и подобны дверным засовам, а глаза — лотосам. Он — первый среди приближенных Господа. Склонимся же в почтении к лотосным стопам Уддхавы».

Уддхава так описывает трансцендентные качества Шри Кришны: «Господь Шри Кришна, наш повелитель и объект поклонения, тот, кому подчиняются Господь Шива, Господь Брахма и вся вселенная, послушно выполняет приказы Уграсены, Своего деда. Ему принадлежат миллионы вселенных, но несмотря на это Он выпрашивает у океана небольшой участок суши. Он Сам подобен океану мудрости, и тем не менее иногда обращается ко мне за советом. Он велик и милосерден, но занимается Своими делами, совсем как обыкновенный человек».

Понимаете, это то, что мы ценим, это то, что мы любим в Нем – Он приходит как человек.

(продолжение следует)

[1] „Нектар преданности“, Гл. 36

 (from a lecture of Swami Tirtha, 03.05.2018, arrival) 

(continues from the previous Monday)

So, there is the physical, intellectual radius; and now comes the spiritual radius. Usually our spiritual radius is close to zero – a small circle; and a hazy circle that ‘there might be something’. But we don’t see, because we are blinded by the illusion and we have very little information about what’s beyond. We are not familiar with the grand spiritual prospects. Have you ever thought about your ultimate spiritual prospective? ‘What is my future in eternity?’ Have you ever thought of that?

If you are well-prepared in debating and philosophy, now you would protest: how can you mention future in eternity? There is no future in eternity, only eternity is there – it’s the permanent existence. It the Brahma-samhita it is said that over there, in the spiritual sky, it is permanent eternity, full of bliss, full of happiness – the present moment. Not even a single moment is lost there. This is your spiritual ‘future’ perspective. So please, think of that – it’s great!

Actually if we engage ourselves, if we commit ourselves to our spiritual practices, we commit ourselves to enlarge our circle, our scope. To push our limits. And also to push ourselves to reach these pushed limits. Because the majority of the spiritual truths are beyond our present scope of understanding, respect, appreciation, etc. But fortunately enough, our saints delivered some message about that reality. They are beyond the limits. And they invite you: “Why don’t you join us? Here, beyond your own body, mind and faith boundaries there is something more substantial – why don’t you come?” So physical, mental, faithful limits – push them! Because the majority of reality is beyond your limits. So if you take one step in spiritual life – and if you really reach that next stage – that means you enlarged your radius, you enlarged your scope.

First it might be a little unusual, you might feel a little uneasy. ‘Hey, I start to feel free! So unusual!’ Or ‘What is this happiness here? I’m so much accustomed to my bitter taste.’ You feel uneasy: ‘Something is happening with me. I cannot explain it, but I enjoy it!’

Life, including spiritual life, is not something that you should talk about or think about – no, you should live it! Spiritual life is an experience that you have to try. It’s not enough if we organize 108 symposiums over devotional service. Why don’t you serve…? So, expect the unexpected. One very dear god-brother of mine, he is a very big kirtaniya, he is a fan of kirtans – in the beginning he asked the senior devotees: “What is that strange feeling at the end of the kirtan?” because that was beyond the limits, beyond the scope. Then they said: “Ah, this is ecstasy. Why do you ask about the obvious?” So this is what I mean – enlarge your scope. Make one step for your radius. Then you can expect the unexpected.

So even if we take one little step in our radius, we shall experience very substantial results, feedback. Just imagine the next steps! The further you go, the bigger the radius becomes, the bigger the scope becomes. First we see only a very small portion of the spiritual reality. But if you start to make your radius bigger, with longer waves – then you will see and perceive and reach incredibly greater experience of spiritual reality.

(to be continued)(Szvámí Tírtha, 2018. 05.03. megérkezés)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Tehát létezik a fizikai, az intellektuális hatósugár, most pedig következzék a lelki sugarunk vizsgálata. Ez utóbbi általában a nullához közelít; egy olyan parányi kör, ahol ‘talán lehet valami’. Azonban ezt nem látjuk, mert az illúzió elvakít bennünket, és nagyon kevés az információnk arról, hogy mi is van azon túl, nem igazán ismerjük a nagy lelki távlatokat. Gondolkoztatok már valaha a végső lelki lényetekről? ‘Milyen jövő vár rám az örökkévalóságban?’ Gondoltatok már erre valaha?

Ha alapos filozófiai tudással rendelkeztnétek egy vitához, akkor most tiltakoznátok, hogyan lehetséges egyáltalán a jövőről beszélni az örökkévalóságban? Ott nincs jövő, csak az örökkévalóság, az állandó létezés van. A Brahma-szanhitában az áll, hogy ott a lelki égbolton örökké tart a transzcendentális jelen idő, s nincs sem múlt, sem jövő, így aztán soha, még egy félminutumnyi sem múlik el abból a boldog jelenből. Ott egyetlen pillanat sem múlik el nyomtalanul. Ez a ti ‘jövőbeli’ lelki távlatotok. Tehát kérlek gondoljatok bele ebbe, ez csodálatos!

Valójában, ha elköteleződünk, ha rábízzuk magunkat a lelki gyakorlatainkra, akkor ezáltal tágítjuk a látószögünket, kiterjesztjük a határainkat, és önmagunkat is, hogy elérhessük ezeket a megnövelt határokat. Mivel a lelki igazságok többsége meghaladja a jelenlegi felfogóképességünk, alázatunk és hódolatunk szintjét. De szerencsére szentjeink megosztottak velünk némi információt arról a valóságról, s ezek átszelik a határmezsgyét, és meginvitálnak: „Miért nem csatlakoztok hozzánk? Itt a saját testetek, elmétek és hitetek határain túl van valami sokkal lényegesebb, gyertek inkább ide!” Feszegessétek a fizikai, szellemi, hitbéli határaitokat, mert a valóság nagy része azon túl van. Tehát, ha tesztek egy lépést előre a lelki életben – és valóban eléritek a következő szintet – akkor az azt jelenti, hogy kitágítottátok a hatósugaratokat, kitágítottátok a látószögeteket.

Talán először kicsit szokatlan lesz ez az új, tágasabb tér, furcsán érezhetitek magatokat. ‘Hűha, kezdem szabadnak érezni magam, ez nagyon furcsa!’ Vagy pedig ‘Mi ez a boldogság? Annyira hozzászoktam már a kesergéshez.’ Különösen érzem magam: ‘Valami történik velem, nem tudom megmagyarázni, de nagyon tetszik!’

Az élet, beleértve a lelki életet is, nem olyasvalami, amiről csupán beszélni és gondolkodni kellene, hanem amit élni kell! A lelki élet olyan élmény, amit ki kell próbálnotok! Nem elég, ha szerveztek 108 előadást az odaadó szolgálatról. Miért nem végzitek a szolgálatokat inkább…? Álljatok készen az ismeretlen magasabb valóság befogadására. Egy kedves hittestvérem, aki nagyon rajong a kírtanokért (kírtaníjah), még a legelején megkérdezett egy szenior bhaktát: „Mi ez a furcsa érzés a kírtan végén?” mert ez meghaladta a határait. Majd azt a választ kapta, hogy: „Ó, ez az extázis, de miért kérdezel ilyen egyértelmű dolgot?” Tehát erre utaltam azzal, hogy tágítsátok ki a határaitokat. Tegyetek egy lépést a hatósugaratok felé, és várjátok, álljatok készen a váratlan dolgokra.

Tehát, ha csak egy kis lépést is tesztek a távlataitok felé, már akkor is nagyon jelentős eredményeket, visszajelzéseket fogtok tapasztalni. Csak képzeljétek el ezt a következő lépést ahogy haladtok előre, egyre nagyobbá válik a hatósugár, egyre nagyobb lesz a hatókör. Először csak egy nagyon kis részletet láttok a lelki valóságból, de ha elkezditek tágítani a hatósugaratokat, egyre hosszabb hullámokkal, akkor hihetetlen mértékben fogjátok meglátni, érzékelni és tapasztalni a lelki valóságot.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 03.05.2018, пристигане)

(продължава от предишния понеделник)

И така, има физически и интелектуален радиус; а сега стигаме до духовния радиус. Обикновено нашият духовен радиус клони към нула – съвсем малко кръгче; и един мъгляв кръг, че „може би има нещо“. Обаче не го виждаме, защото сме заслепени от илюзията и имаме съвсем мъничко информация за това, което е отвъд. Не сме запознати с величествените духовни перспективи. Мислили ли сте някога за най-висшата си духовна надежда? „Какво бъдеще ме чака във вечността?“ Замисляли ли сте се някога за това?

Ако сте добре подготвени в дебатите и философията, сега ще възразите: как може да говориш за бъдеще във вечността? Във вечността няма бъдеще, там има само вечност – там е неизменното съществуване. В „Брахма Самхита“ се казва, че оттатък, в духовното небе, съществува постоянна вечност, изпълнена с блаженство и щастие – настоящият момент. Нито едничък миг не се губи там. Такава е вашата духовна „бъдеща“ перспектива. Така че, моля ви, помислете за това – то е велико!

Всъщност, ако се заемем с духовни практики и им се посветим, ние се посвещаваме на това да разширяваме обхвата си, обсега си. Да слагаме по-далеч границите си. И да подтикваме себе си да достигаме тези по-далечни граници. Защото болшинството духовни истини са отвъд настоящия ни обсег на разбиране, уважение, възхищение и т.н. Но за щастие, нашите светци са донесли послания за онази реалност. Те са оттатък границите. И те ни канят: „Защо не дойдеш при нас? Тук, отвъд пределите на тялото ти, ума ти и вярата ти, има нещо по-истинско; ела!” Така че физическите, менталните, верските граници – разширете ги! Понеже по-голямата част от реалността се простира отвъд вашите граници. Затова, ако направите една крачка в духовния живот – и ако с нея действително достигнете следващото ниво – това означава, че увеличавате своя радиус, разширяваше своя обхват.

Отначало това може да е леко необичайно, да се почувствате малко неловко. „Хей! Започвам да се усещам свободен! Това е толкова необикновено!“ Или „Какво е това щастие, което чувствам? Толкова съм свикнал с горчивия вкус.“ Странно ви е: „Нещо става с мен. Не мога да го обясня, но ми харесва!“

Животът, в това число и духовният живот, не е нещо, за което трябва да говорите или да мислите – не, трябва да го живеете! Духовният живот е опит, който трябва да изпитате. Не е достатъчно да организираме 108 симпозиума върху преданото служене. Защо вместо това не служим…? Така че очаквайте неочакваното. Един мой много скъп духовен брат, който е голям киртания, голям любител на киртаните – в началото беше питал по-старшите предани: „Какво е това странно чувство в края на киртана?” защото то беше нещо отвъд пределите, извън обхвата. Те му отвърнали: „О, това е екстаз. Защо питаш за очевидното?” За това говоря – разширете обхвата си. Направете една стъпка, за да увеличите радиуса си. Тогава можете да очаквате неочакваното.

И така, ако направим дори и малка крачица в своя радиус, ще преживеем много истински резултат и отклик. Само си представете следващите крачки! Колкото по-нататък вървите, толкова повече се увеличава радиусът, разширява се обхватът. Най-напред виждате съвсем мъничка част от духовната реалност. Но започне ли радиусът ви да става все по-голям, с все по-дълги вълни – тогава ще виждате, долавяте и достигате невероятно по-големи преживявания от духовната реалност.

(следва продължение)

 (Szvámí Tírtha, 2018.01.04-i szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Bhakták, akik az Úr védelmét és oltalmát élvezik

Vrndávan egyik lakója egyszer így szólt az Úr Krisnához: „Kedves Krisnám, óh, Vrndávan boldogsága! Az anyagi léttől rettegve oltalmat kerestünk Nálad, hiszen Te teljes védelmet tudsz nyújtani nekünk! Tisztában vagyunk kiválóságoddal, ezért lemondtunk arról a vágyunkról, hogy felszabaduljunk, és lótuszlábad tökéletes oltalmába ajánlottuk magunkat. Hallottunk örökké fokozódó transzcendentális szeretetedről, így aztán önként átadjuk magunkat transzcendentális szolgálatodnak.” Ez a kijelentés egy olyan bhaktától származik, aki az Úr Krisna védelme alatt áll, s akit Ő oltalmaz.”[1]

Látjátok épphogy elhagytuk a semleges szintet, és máris a szolgai kapcsolatnál járunk. És itt van a kulcsa ennek a következő szintnek: Hallottunk örökké fokozódó transzcendentális szeretetedről, így oltalmat kerestünk Nálad. Még nincs meg bennünk ez a szeretet Irántad, csak hallottunk róla.” Ti hallottatok már a Krisna iránti örökké fokozódó transzcendentális szeretetről és ragaszkodásról? Igen, mintha hallottunk volna valamit róla. Ezért készen állunk oltalmat venni ennél a folyamatnál, az ácsárjáinknál és ebben az elhívásban, mivel a hit: a Rádhá és Góvinda közötti egyre növekvő szeretet dicsőítéséből meríthető boldogság. 

Itt egy nagyon szép példáját említik az Úr Krisna lótuszlábainál történő menedékvételnek, mégpedig Kálija mérgeskígyó személyében: 

Amikor Krisna megbüntette Káliját, a Jamunában élő fekete kígyót, és megállás nélkül rugdosta a fejét, Kálija magához tért, s elismerte: „Drága Uram! Annyi sértést elkövettem Ellened, Te mégis olyan kedves vagy hozzám, hogy fejemet lótuszlábad nyomával jelölted meg. Ez ugyancsak arra példa, amikor valaki oltalmat keres Krisna lótuszlábánál.”

Látjátok ez azoknak a bhaktáknak a csoportja, akiket az Úr védelmez. 

(folytatása következik)

1. Az odaadás nektárja, 36. fejezet(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2018 pm, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Devotees under the protection and shelter of the Lord – the second category.
“One resident of Vrindavana once told Lord Krishna, “My dear Krishna, O pleasure of Vrindavana! Being afraid of this material existence, we have taken shelter of You, for You can completely protect us! We are well aware of Your greatness. As such, we have given up our desire for liberation and have taken complete shelter under Your lotus feet. Since we have heard about Your ever-increasing transcendental love, we have voluntarily engaged ourselves in Your transcendental service.” This statement is by a devotee who is under the protection and shelter of Lord Krishna.” [1]
You see, we hardly passed the neutral stage; now we come to the servitude. And here is the key for the next stages. Because “We have heard about the ever-increasing love for You and therefore we have taken shelter. We don’t possess that yet, but we have heard about it.” Did you hear about the ever-growing love and attachment to Krishna? Yes, we have heard something about it. Therefore we are ready to take the shelter of this process, of our achariyas, of this invitation. Because faith is the pleasure that we can derive from the appreciation and glorification of the ever-increasing love between Radha and Govinda.
A very beautiful example of taking shelter under the lotus feet of Lord Krishna is mentioned here – Kaliya, the poisonous snake.
“Upon being chastised by Krishna’s constant kicking on his head, Kaliya, the black snake of the Yamuna, came to his senses and admitted, “My dear Lord, I have been so offensive unto You, but still You are so kind that You have marked my head with the impression of Your lotus feet.” This is also an instance, an example of one’s taking shelter under the lotus feet of Krishna.
You see, this is the group of the devotees who are protected by the Lord.

(to be continued)

1. Nectar of devotion, Ch. 36(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

„Предани, които са под закрилата на Бога“ – втората категория.
„Веднъж един от жителите на Вриндавана казал на Кришна: „Мой скъпи Кришна, о радост за Вриндавана! Ние сме приели подслон при Теб, защото се боим от това материално битие, а Ти можеш да ни защитиш от всичко! Ясно съзнаваме величието ти, затова сме изоставили всяко желание за освобождение и сме приели убежище в лотосовите ти нозе. Откак чухме за всенарастващата трансцендентална любов към Теб, доброволно се отдадохме в служба на Теб.” Това са думите на преданоотдаден, който е приел покровителството на Бог Кришна.”[1]
Виждате ли, тъкмо преминахме отвъд неутралната степен и сега стигаме до служенето. И тук е ключът към следващите нива. Защото „Чували сме за всенарастващата любов към Теб и затова сме приели подслон. Ние все още не я притежаваме, но сме слушали за нея.” А вие чували ли сте за всенарастващата любов и привързаност към Кришна? Да, подочули сме нещичко за нея. Затова сме готови да приемем подслон в този процес, при нашите ачарии, при тази покана. Понеже вярата е насладата, която можем да получим от възхищението и възхвалата на всенарстващата любов между Радха и Говинда.
И тук се споменава много красив пример за прислоняване под лотосовите нозе на Бог Кришна – Калия, отровният змей.
„Под постоянните удари на Кришна, стоварващи се върху главата му, Калия, черният змей в Ямуна, се опомнил и си признал: „О, Господи, извърших много оскърбления към Теб, но Ти си толкова милостив, че въпреки всичко беляза главата ми със следите от лотосовите си нозе.” Това е още един пример за приемане на убежище в лотосовите нозе на Кришна.“
Виждате, това са групата предани, които са под закрилата на Бога.

(следва продължение)

1. „Нектара на предаността“, Гл. 36(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 04.01.2018 am Abend, Sofia)

(Fortsetzung vom vergangenen Freitag)

„Gläubige, die unter dem Schutz Gottes stehen“ – die zweite Kategorie.
„Ein Bewohner von Vrindavana sagte einmal zu Lord Krishna: „Mein lieber Krishna, oh Freude von Vrindavana! Aus Angst vor dieser materiellen Existenz haben wir bei Dir Zuflucht gesucht, denn Du kannst uns vollkommen beschützen! Wir sind uns Deiner Größe bewusst. Daher haben wir unsere Sehnsucht nach Befreiung aufgegeben und haben vollkommenen Schutz unter Deinen Lotosfüßen gefunden. Da wir über Deine immer größer werdende transzendentale Liebe gehört haben, haben wir uns freiwillig auf den transzedentalen Dienst zu Dir eingelassen.“ Diese Aussage stammt von einem Anhänger, der unter Schutz und Obdach von Lord Krishna steht.“ [1]
Seht ihr, wir sind gerade über die neutrale Phase hinausgekommen; Jetzt kommen wir zum Dienst. Und hier ist der Schlüssel für die nächsten Niveaus. Denn „Wir haben von der immer größer werdenden Liebe zu Dir gehört und deshalb haben wir Zuflucht gesucht. Das besitzen wir noch nicht, aber wir haben davon gehört.“ Habt ihr von der ständig wachsenden Liebe und Verbundenheit zu Krishna gehört? Ja, wir haben etwas darüber gehört. Deshalb sind wir bereit, den Schutz dieses Prozesses, von unseren Achariya, und die Einladung anzunehmen. Denn Glaube ist der Genuß, den wir aus der Bewunderung und der Verherlichung der immer größer werdenden Liebe zwischen Radha und Govinda bekommen können.
Es wird hier ein sehr schönes Beispiel dafür erwähnt, wie man unter den Lotusfüßen von Lord Krishna Zuflucht sucht – Kaliya, die Giftschlange.
„Nachdem er durch Krishnas ständige Tritte auf seinen Kopf zur Besinnung kam, Kaliya, die schwarze Schlange von der Yamuna gab zu: „Mein lieber Herr, ich war so beleidigend gegenüber Dir, aber dennoch bist Du so gütig, dass Du meinen Kopf mit dem Abdruck Deiner Lotusfüßen gezeichnet hast.“ Dies ist auch ein Beispiel, dafür, wie man unter den Lotusfüßen Krishnas Zuflucht sucht.
Seht ihr, das ist die Gruppe der Devotees, die vom Herrn beschützt werden.

(Fortgesetzung folgt)

1. Nektar der Hingabe, Kap. 36