Author Archive

English: Recorded 2011 January, Sofia

 

Български: Запис от Януари 2011, София

Sharanagati PodcastEnglish: Opposition of disharmony makes harmony even more precious. Following a path of positive cultivation.

 

Български: Противопоставянето от страна на дисхармонията прави хармонията още по-ценна. Да следваме път на положително отглеждане.

 

Sharanagati PodcastEnglish: Is it possible to know guru completely? Is it necessary? The hidden essence of the guru principle. Why serving the spiritual master is more precious than knowing him? Humility of a real guru.

 

 

Български: Възможно ли е напълно да познаем гуру? Нужно ли е? Скритата същина на принципа гуру. Защо да служим на духовния учител е по-ценно от това да го познаваме? Смирението на истинския гуру.

 

Sharanagati PodcastEnglish: Definition of pure bhakti, given by Mahaprabhu to Rupa Goswami. Having a real foundation in our life and following a spiritual tradition in practice, not in theory. Knowing the source to be able to know His consequences.

 
Български: Дефиницията за чиста бхакти, дадена от Махапрабху на Рупа Госвами. Да имаме истинска основа в живота си и да следваме духовна традиция на практика, а не на теория. Да познаем източника, за да познаем Неговите последици.

 

Sharanagati PodcastEnglish: Context on the appearance of Srimad Bhagavatam. The goal of sacrifice in Naimisharanya forest. Sharing what we have received with others is a way of positive inner cultivation.

 

Български: Контекста за появяването на “Шримад Бхагаватам”. Целта на жертвата в гората Наимишараня. Споделянето с другите на това, което сме получили е път на положително вътрешно отглеждане.

Sharanagati PodcastEnglish: If we want to change our fate, we have to be ready to pay the price. Prayers to approach and be in harmony with divinity.

 

Български: Ако искаме да променим съдбата си, трябва да сме готови да платим цената. Молитви, с които да подходим и да бъдем в хармония с божествеността.

 

Sharanagati PodcastEnglish: Discussion on B.V. Narayana Maharaja’s read of the fruit seller pastime of Krishna. Giving our best to God to please Him. Krishna as the Lord who fulfils the spiritual desires of His devotees.

Български: Дискусия върху прочита на Б.В. Нараяна Махараджа на забавлението на Кришна с продавачката на плодове. Да даваме най-доброто от себе си на Бог, за да Го удовлетворим. Кришна като Богът, изпълняващ духовните желания на Своите предани.

 

Sharanagati Podcast