Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: In this episode, Tirtha Maharaj tells the sweet story of Sri Gauranga Mahaprabhu who mistook the ocean for the Yamuna river. From this story Tirtha Maharaj extracts the definition of sankirtan (congregational chanting of the names of God) and its social importance. The story finishes with an overview of the five basic principles of bhakti yoga and the beautiful prayer mood of Sri Raghunath Das Goswami.

 

Български: В този епизод Тиртха Махарадж ни разказва сладостната история за Шри Гауранга Махапрабху, който объркал океана за река Ямуна. От тази история Тиртха Махарадж извлича дефиницията на санкиртан (съвместно възпяване на имената на Бог) и неговата важност за едно общество. Историята завършва с преглед на петте основни принципа на бхакти йога и красивото молитвено настроение на Шри Рагхунатх Дас Госвами.Leave a Reply