Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: In this episode Tirtha Maharaj explains why Nityananda Prabhu broke Mahaprabhu’s sannyasi rod in three parts. The reason why Mahaprabhu had a single rod (danda) and the importance of this attribute for the different Vedanta schools. Why Gaudiya Vaishnava danda consists of four rods? What is the role of Nityananda Prabhu in Mahaprabhu’s pastimes?

 

Български: В този епизод Тиртха Махарадж обяснява защо Нитянанда Прабху счупил на три части санняси жезъла на Махапрабху. Причината Махапрабху да има единичен жезъл (данда) и значимостта на тази принадлежност за различните Веданта школи. Защо Гаудия Ваишнавската данда се състои от четири жезъла? Каква е ролята на Нитянанда Прабху в забавленията на Махапрабху?Leave a Reply