Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: This episode is a discourse on the first chapter of Madhya-lila of Shri Chaitanya-charitamrita. Some of the moods of Mahaprabhu after seeing the deity of Jaganath are described here. Namely, the meeting of Radha and Krishna at Kurukshetra. Radharani’s apprehension and desperate longing and the gopis’ invitation towards Krishna to return to Vrindavana. Why is Vrindavanа so significant place and why is it difficult to see Krishna even there? What are the means of obtaining real divine vision and being able to see the Divine Couple in each act of human life?

 

Български: Този епизод е беседа върху първата глава от Мадхя-лила на “Шри Чайтаня Чаритамрита”. Тук са описани някои от настроенията на Махапрабху след срещата му с Бог Джаганатх. А именно – срещата на Радха и Кришна насред Курукшетра. Опасенията и отчаяният копнеж на Радхарани; гопите, които отправят покана към Кришна да се завърне във Вриндаванa. Защо Вриндаванa е толкова значително място и защо е трудно да съзрем Кришна дори там? Какво е нужно, за да придобием истински божествен взор и да можем да виждаме Божествената Двойка във всяко действие на човешкия си живот?Leave a Reply