Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Is it possible to know guru completely? Is it necessary? The hidden essence of the guru principle. Why serving the spiritual master is more precious than knowing him? Humility of a real guru.

 

 

Български: Възможно ли е напълно да познаем гуру? Нужно ли е? Скритата същина на принципа гуру. Защо да служим на духовния учител е по-ценно от това да го познаваме? Смирението на истинския гуру.

 

Sharanagati PodcastLeave a Reply