Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Reading from “Caitanya-caritamrita”. Position and practice of a sannyasi in thе Gaudiya-vaishnava tradition. Grades of sannyasis and householders and their duties.

 

Български: Прочит от “Чайтаня Чаритамрита”. Позицията и практиката на санняси в традицията Гаудия-ваишнава. Степените санняси и семейни, и техният дълг.

Sharanagati PodcastLeave a Reply