Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Different levels in understanding the spiritual truth. Relative and absolute conceptions of truth. Origin and ontology of illusion. Position of the negative character in the divine pastimes.

 

Български: Различни нива в разбирането на духовната истина. Относителни и абсолютни концепции за истината. Произход и онтология на илюзията. Позицията на негативния герой в божествените забавления.

 

Sharanagati PodcastLeave a Reply