Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Reading from “Chaitanya-charitamrita”, Antya-lila. The story of Paramananda Das. Mahaprabhu’s love for Shivananda Sena’s family and Parameshvara. Extremes in intimate relationships – ranging from overstepping rules to familiarity. A master’s love for the disciple, manifested in the instructions.

 
Български: Четене от “Чайтаня Чаритамрита”, Антя-лила. Историята на Парамананда Дас. Любовта на Махапрабху към семейството на Шивананда Сена и към Парамешвара. Крайности в съкровените отношения – простиращи се от престъпване на правила до фамилиарност. Любовта на учителя към ученика, проявена в наставленията.

 

Sharanagati PodcastLeave a Reply