Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Conclusive verse of 18th chapter of “Bhagavad-gita”. Krishna is so full that He comes as Mahaprabhu and makes a campaign to distribute Himself. Real devotees know who is their Lord, even when He wants to remain hidden. Creating the Vrindavana atmosphere.

 

Български: Заключителният стих на 18-та глава от “Бхагавад Гита”. Кришна е така преизпълнен, че идва като Махапрабху и организира кампания, за да раздаде себе си. Истинските предани знаят кой е техният Бог, дори когато Той иска да остане скрит. Създаването на атмосферата на Вриндаванa.Leave a Reply