Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: What is the best use of our limited time as human beings? Factors determining the way we progress on the spiritual path. The four obstacles to be avoided. The four pillars of faith.

 

Български: Кое е най-доброто приложение на ограниченото време, с което разполагаме като човешки същества? Фактори, определящи начина, по който се развиваме по духовния път. Четирите препятствия, които да бъдат избегнати. Четирите стълба на вярата.Leave a Reply