Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Understanding demoniаc nature in order to avoid it. Is there a shortcut to happiness, perfection? Factors influencing our decisions. Higher goals require harder work. Fruits of private efforts are activated by divine blessings.

 
Български: Да разберем демоничния характер, за да го избегнем. Съществува ли пряк път към щастието, съвършенството? Фактори, влияещи върху начина, по който вземаме решения. Високите цели изикват усилена работа. Плодовете от личните ни усилия биват активизирани чрез божествените благословии.Leave a Reply