Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: What life looks like when it is under transcendental influence? Six unique qualities of bhakti. Hidden aspects of spiritual ecstasy. Krishnadas babaji – his glories and instructions. Why is devotion higher than liberation?

 

Български: Как изглежда животът под трансцендентално влияние? Шест необикновени качества на бхакти. Скрити изражения на духовния екстаз. Кришнадас бабаджи – славата и наставленията му. Защо предаността е по-висша от освобождението?Leave a Reply