Archive for July 1st, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 03.05.2018, Rila)

(continues from the previous Monday)

It is said that the holy name is always there – not only in the spiritual sky, but in the material world as well. Where will you find the holy name, especially the mahamantra, in the spiritual sky?

Answer: Everywhere?

Swami Tirtha: Everywhere? Is it a guess or what? Well, it depends on your vision, but more precisely, more exactly?

Somebody: In the hearts of the devotees?

Swami Tirtha: All right… but, by chance, have you ever heard of Brahma Samhita? Please, look it up! In the very first verses you will find the explanation – where the holy name is in the spiritual sky. It is written on the petals of the lotus flower on which Radha and Krishna are dancing. There is the holy name, there is the mahamantra. It surrounds the divine dance of Radha-Govinda. Govindam adi purusham tam aham bhajami! And then it is reflected to all other layers and realms of divine and material realities. This is where we can find the holy name in the spiritual sky. I mean the mahamantra.

So its origin is, of course, supremely transcendental. Maybe in other ages it’s not so obviously given or obviously practiced, yet it’s always there. But here, in our age, it is stressed by all the acharyas.

And even in other lines, in other schools of thought, it is accepted. You know that in the Lord’s prayer the second expression is “Hallowed be Thy name!” Or in Islam they have 99 plus one names of God. We have at minimum 108 names; and this is the short version. Otherwise we have a thousand names, and practically we have unlimited names. In the Vedanta Sutra it is said that every word is a name of God, every word is a glorification of God. So can you tell a lie? Impossible! You should open up your mouth only if what you speak is better than silence. So be careful about your words, they should describe the divine reality, they should be holy, sacred. Therefore our prayer should be: “I tell the truth. I tell the true word” – then you might come to that level of sacred speech.

All right, but then we are lost in multiplicity. There are so many names of God… and which to say: there are primary names and there are secondary names – as it is described in the Harinama Chintamani. The secondary name is like Creator or Father and this and that – like describing functions. The primary names are rasic.

(to be continued)(Szvámí Tírtha, 2018. 05.03. Rila-hegységbeni előadásából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Azt mondják, hogy a Szent Név mindig ott van, nemcsak a lelki -, hanem az anyagi világban is. Hol található a Szent Név, a Mahámantra, a lelki világban?

Válasz: Mindenhol?

Szvámí Tírtha: Mindenhol? Ez most találgatod vagy állítod? Nos, ez a látásmódotoktól függ, de esetleg még pontosabban, még konkrétabban hol található a Szent Név a lelki világban?

Valaki: A bhakták szívében?

Szvámí Tírtha: Igen… de, esetleg véletlenül hallottatok már a Brahma-szanhitáról? Kérlek nézzetek utána! A legelső versek között megtaláljátok a választ arra, hogy hol található a Szent Név a lelki világban. A lótuszvirág szirmaira van felírva, melyen Rádhá és Krisna táncol, ott van a Szent Név, a mahámantra, Rádhá-Góvinda transzendentális táncát veszi körül. Góvindam ádi-purusam tam aham bhadzsámi! S onnan tükröződik vissza, mind az anyagi, mind a lelki világ különböző szintjeire. Szóval itt található a lelki világban a Szent Név, a mahámantra.

Az eredeti természetesen rendkívül transzcendentális. Meglehet, hogy más korokban nem volt ennyire hozzáférhető, vagy ennyire közismert és sokak által gyakorolt, mégis a lelki világban mindig ott van. Viszont itt, ebben a korban, valamennyi ácsárja a Szent Név gyakorlatát hangsúlyozza.

Sőt más vonalat követő, eltérő iskolák is elfogadják. Mint tudjátok a Miatyánk második kijelentése a „Szenteltessék meg a Te Neved!” Vagy ott van az iszlám vallás, amelyben 99 plusz egy neve van Istennek. Nálunk minimum 108 neve van, és ez a rövidebb változat, különben Krisna ezer nevéről beszélünk, illetve gyakorlatilag Ő végtelen számú névvel rendelkezik. A Védánta-szútra azt mondja, hogy ott minden szó Isten neve, minden szó egy dicsőítés. Tehát lehet ott egyáltalán hazudni? Nem, lehetetlen! Csak akkor szóljatok, ha az amit mondotok az értékesebb a csendnél. Tehát vigyázzatok a szavaitokra, mert valójában azoknak az isteni valóságról kell szólniuk, szentnek kell lenniük. Ezért így kellene hangoznia az imánknak: „Az igazat mondom, igaz szót szólok.” – akkor talán el fogtok jutni a szent módon történő beszéd szintjére.

Viszont ilyen sok Névnél meglehet, hogy elveszünk ebben a sokszínűségben. Olyan sok neve van Istennek … és mit is mondjak: vannak elsődleges és másodlagos nevek, mint ahogy a Harináma – csintámani leírja. A másodlagos nevek olyanok, mint a ‘Teremtő’ vagy az ‘Atya’, melyek valamilyen funkcióra vonatkoznak. Az elsődleges nevek pedig raszikusak.

 

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 03.05.2018, Рила) 

(продължава от предишния понеделник)

Казва се, че святото име винаги съществува – не само в духовното небе, но и в материалния свят. Къде ще откриете святото име, и по-специално махаматрата, в духовното небе?

Отговор: Навсякъде?

Свами Тиртха: Навсякъде? Това догадка ли е или какво? Е, всичко зависи от визията ви; но по-конкретно, по-точно?

Отговор: В сърцата на преданите?

Свами Тиртха: Добре, но… случайно някога да сте чували за „Брахма Самхита“? Моля ви, разгърнете я! Още в първите стихове ще намерите обяснението – къде се намира святото име в духовното небе. То е написано по листенцата на лотосовото цвете, върху което танцуват Радха и Кришна. Там е святото име, там е махамантрата. Тя обгръща божествения танц на Радха-Говинда. Говиндам ади пурушам там ахам бхаджами! И след това се отразява във всички други слоеве и сфери на божествената и материалната реалност. Ето къде можем да намерим святото име в духовното небе. Имам предвид махамантрата.

Така че произходът ѝ, разбира се, е върховно трансцендентален. Може в други епохи да не е толкова очевидно давана или практикувана, но винаги я има. Обаче тук, в нашата епоха, се подчертава от всички ачарии.

И дори и в други учения, в други школи на мисълта, святото име също се приема. Знаете, че в „Отче наш“ вторият израз е „Да се свети името Ти!” Или пък в исляма имат 99 плюс едно имена на Бога. Ние имаме минимум 108 имена; и това е кратката версия. Иначе имаме хилядата имена, и на практика имаме безчет имена. Във „Веданта Сутра“ се казва, че всяка дума е име на Бога, всяка дума е възхвала на Бога. При това положение можете ли да изречете лъжа? Невъзможно! Трябва да си отваряте устата само, ако това, което казвате, е по-добро от тишината. Така че внимавайте с думите си, те трябва да описват божествената реалност, да са свети, свещени. Затова молитвата ни нека е: „Аз казвам истината. Казвам истинната дума” – тогава можем да стигнем до нивото на свещената реч.

Добре, но тогава се изгубваме насред цялото това многообразие. Има толкова много имена на Бога… нещо повече: има първостепенни имена и второстепенни имена – както е описано в „Харинама Чинтамани“. Второстепенните имена са Творец, Отец и т.н – те описват функции. Първостепенните имена са изпълнени с раса, духовни взаимоотношения.

 

(следва продължение)