Archive for June 13th, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2018 evening, Sofia)

First of all, I have to express my gratitude to my masters, to all the predecessor devotees, who had maintained the flame of devotion, and to all of you, because you give me a chance to remember what I have learned from my masters.

This year will be very prosperous. But it depends on us as well. All the external conditions are favourable; now we need to add our inner commitment. And in order to accomplish this very beautiful and enlivening job, we shall take the advice of Shrila Rupa Goswami on how to perfect our life.

These days we have been discussing the different relationships to the Supreme Lord Shri Krishna. Some of the people are connected to God in a neutral way, just believing that He exists and trusting His care and protection. This is very good, but shall we stop here? Let’s go one step further. What was the essence of this neutral connection – that we can maintain our spiritual consciousness. That’s good. But if we want to take one step further, we need to come to the servitude of the Supreme Lord – to be connected in a positive, loving, serving attitude. There is some active feedback after this conviction that God is there.

And after this servitude, this willingness to fulfil the desire of the Supreme – I think it’s something very high, you act according to the divine will, it’s great – there is one step further and this is our discussion now. The friendship mood – to establish a friendly relationship with God. But this is something very intimate; to have a good friend is very good feeling. So, if you can consider the Supreme as your friend, you feel well. Please act and purify yourself in such a way that if He has to consider you as His friend, He also feels good.

“As far as the friend in Vrindavana are concerned, they become greatly distressed when they cannot see Krishna even for a moment.”[1]

This is real friendship – you cannot tolerate not being connected, you cannot tolerate that your friend is missing from your vision. I think we all have people whom we cannot tolerate around us. But we hardly have any friend without whom we cannot survive a moment. This means that friendship, this mood of fraternity, is a very intense connection.

There are some special friends of Krishna, usually emotionally surcharged ones, of the opposite gender. Because Krishna is the male in Vrindavana and some of His friends are girls with some emotional surplus. And they can also hardly tolerate not being able to see Krishna permanently. Although they are village girls, nevertheless they are very well educated in anatomy and also in the details of creation – so, theology. They know that the body, with all its pros and cons, was designed by Brahma. And they curse Brahma for a mistake. “Brahma, you made a mistake designing this human body. Because we have eyelids and our eyelids sometimes need to blink. And when we close the eyelids, for that blink of an eye we don’t see Krishna. So, we curse you, you did wrong. Your job is half-perfect.”

You see, half-perfect. That means not perfect. There is no half-perfection; either perfect, or not. So, that means ‘Your job is totally wrong. What kind of design is that – that you made the human beings to blink. For that time we don’t see Krishna.’

(to be continued)

[1] Nectar of devotion, Ch. 41(Szvámí Tírtha, 2018. 01.05-ei szófiai esti tanításából)

Először is szeretném kifejezni hálámat tanítómestereimnek, és valamennnyi bhaktának, akik elevenen tartották az odaadás tüzét, illetve mindannyiótoknak, mivel lehetőséget adtok arra, hogy emlékezzek mindarra, amit mestereimtől tanultam.

Egy nagyon eredményes esztendőnek nézünk elébe, de ez természetesen rajtunk is múlik. Valamennyi külső körülmény adott, most már csak a saját elszántságunkat kell hozzátennünk. Ahhoz, hogy ezt a nagyon szép és felemelő feladatot megvalósítsuk, fogadjuk meg  Sríla Rúpa gószvámí tanácsát, mely arra vonatkozik, hogyan tegyük életünket tökéletessé.

Az utóbbbi napokban az Úr Krisnához fűződő különböző transzcendentális kapcsolatokról beszélgettünk. Vannak akik semleges kapcsolatban vannak a Jóistennel, azaz csak egyszerűen hisznek és bíznak abban, hogy Ő létezik, és gondoskodik róluk, oltalmazza őket. Ez nagyon szép, de álljunk meg ennél? Nem, menjünk tovább. Mi is volt a lényege ennek a semleges kapcsolatnak? Az, hogy ezen a szinten képesek vagyunk állandó lelki tudatosságot fenntartani. Ez nagyszerű, de ha egy lépéssel tovább akarunk menni, akkor el kell jutnunk a Legfelsőbb Úr pozitív, szeretetteljes szolgálatához. Tehát nem csak meggyőződéssel kell, hogy rendelkezzünk, hanem cselekvő módon ki is kell fejeznünk a szeretetünket.

Ezután a szolgai hangulat után, amikor minden vágyunk az Úr vágyainak teljesítése – ami úgy hiszem egy nagyon magas szint, amikor az Isteni akarat szerint akarunk cselekedni – van még egy lépés, ami a mai beszélgetésünk témája. A transzcendentális baráti hangulat, baráti kapcsolat kialakítása Istennel. Ez már egy nagyon bensőséges hangulat, hiszen ha van egy komoly barátod, az nagyon jó érzés. Tehát, ha a Legfelsőbbet a barátotoknak tudhatjátok, akkor az nagyon jó érzéssel tölthet el benneteket. Kérlek éljetek úgy, és tisztítsátok meg magatokat annyira, hogy ha Ő a barátjának tekint Téged, akkor ebben a kapcsolatban Ő is jól érezze magát.

A vrndávanai vayasyáknak (barátoknak) már az is végtelen szenvedést okoz, ha csak egy pillanatig nem láthatják Krsnát.”[1]

Ilyen egy igazi barátság, képtelenek vagytok elviselni, ha nem vagytok együtt, ha a barátotok egy kicsit is eltűnik a szemetek elől. Úgy hiszem mindannyian ismerünk olyan embereket, akiket nem tudunk elviselni magunk körül, viszont alig van olyan barátunk, aki nélkül egy pillanatig sem bírnánk ki. Tehát a  barátság, ez a baráti hangulat egy rendkívül intenzív kapcsolat.

Krisnának van néhány különleges barátja a másik nemből, akik általában komoly érzelmi többlettel rendelkeznek. Vrindávanban Krisna a férfi, így néhány barátja, aki ezzel a bizonyos érzelmi többlettel rendelkezik és szintén nehezen viseli, ha nem láthatja állandóan Krisnát, hölgy. Bár ők egyszerű falusi lányok, mégis nagyon jártasak az anatómiában, éppúgy mint a teremtés részleteiben, a teológiában. Tudják, hogy a testet, annak minden előnyével és hátrányával együtt, Brahmá tervezte, és átkozzák is őt ezért a tévedéséért. Brahmá, te hibásan tervezted az emberi testet. Van szemhéjunk, amivel pislogunk. De amikor pillantunk, akkor nem látjuk Krisnánkat. Átkozunk téged ezért a félig tökéletes munkádért.”

Értitek, tehát a félig tökéletes, igazából azt jelenti, hogy tökéletlen. Nincs olyan, hogy  félig tökéletes, hiszen valami vagy tökéletes, vagy tökéletlen. Ez annyit jelent, hogy ‘Ezt nagyon elrontottad! Hogyan lehetett úgy megtervezni az embert, hogy pislognia kelljen? Hiszen akkor egy pillanatig, nem láthatjuk szeretett Krisnánkat.’

(folytatása következik)

1. Az odaadás nektárja, 41. fejezet

 (от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2018 вечер, София)

Най-напред нека изразя благодарността си към моите учители, към всички предшестващи предани, които са поддържали пламъка на предаността, и към всички вас, защото ми давате възможност да си припомня каквото съм научил от своите учители.

Тази година ще бъде много благодатна. Но това зависи и от нас. Всички външни условия са благоприятни; сега трябва да добавим и вътрешната си посветеност. А за да осъществим тази толкова красива и живителна работа, нека приемем съветите на Шрила Рупа Госвами как да усъвършенстваме живота си.

Тези дни говорим за различните взаимоотношения с Върховния Бог Шри Кришна. Някои хора са свързани с Бога по неутрален начин; те просто вярват, че Той съществува и разчитат на Неговата грижа и закрила. Това е много хубаво, но трябва ли да спрем дотук? Нека минем една стъпка по-нататък. Каква беше есенцията на тази неутрална връзка – да съумяваме да поддържаме духовното си съзнание. Това е добре. Но ако искаме да минем една стъпка нататък, трябва да стигнем до служенето към Всевишния – да сме свързани чрез едно позитивно, любящо настроение на служене. Това е активен отклик на увереността, че Бог съществува.

А след това служене, след тази готовност да изпълняваме желанията на Бога – мисля, че това е нещо много висше, да действаш според Божията воля, велико е – има и една стъпка по-нататък; именно за това е дискусията ни днес. Приятелското настроение – да установим приятелски отношения с Бога. Това е нещо много съкровено; да имаш добър приятел е много хубаво чувство. Така че ако можете да считате Всевишния за свой приятел, чувствате се много добре. Моля ви, действайте и се пречиствайте по такъв начин, че ако Той трябва да ви счита за Свои приятели, също да се чувства добре.

„Що се отнася до вриндаванските приятели, те изпадали в отчаяние ако Кришна дори за миг се скриел от погледа им.”[1]

Това е истинско приятелство – да не можеш да търпиш да не сте заедно, да не можеш да търпиш да не виждаш приятеля си. Мисля, че всички имаме хора, които не можем да търпим край себе си. Но едва ли имаме приятели, без които не можем да оцелеем и миг. Това означава приятелство, това настроение на приятелство е много интензивна връзка.

Има някои специални приятели на Кришна, които са с много силен емоционален заряд – обикновено те са от другия пол. Защото Кришна е мъжът във Вриндавана и някои от приятелките Му са девойки, които изпитват силни чувства. Те също много трудно издържат да не виждат Кришна постоянно. Макар да са селски момичета, въпреки това са много добре образовани по анатомия, а също и в подробностите около сътворението – тоест по теология. Те знаят, че тялото, с всичките му добри и лоши страни, е било създадено от Брахма. И те проклинат Брахма заради една грешка. „Брахма, ти си направил грешка, проектирайки човешкото тяло. Направил си ни клепки, а те от време на време трябва да мигат. И когато затваряме клепки, за времето на това премигване на окото ние не виждаме Кришна. Затова те проклинаме, сторил си неправда. Делото ти е полу-съвършено.”

Виждате, полусъвършено. Това означава несъвършено. Не съществува полусъвършенство; или е съвършено, или не е. Така че това означава „Твоята работа е напълно сбъркана. Какъв е този твой майсторлък – защо си направил очите да мигат!? През това време ние не виждаме Кришна.“

(следва продължение)

[1] „Нектара на предаността“, Гл. 41(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 05.01.2018 abends, Sofia)

Zuallererst muss ich meinen Meistern, allen Vorgänger-Anhängern, die die Flamme der Hingabe aufrechterhalten haben, und euch allen meinen Dank aussprechen, weil ihr mir die Möglichkeit gebt, mich daran zu erinnern, was ich von meinen Meistern gelernt habe.

Dieses Jahr wird sehr erfolgreich sein. Aber es hängt auch von uns ab. Alle äußeren Bedingungen sind günstig; jetzt müssen wir unser inneres Engagement hinzufügen. Und um diese sehr schöne und belebende Aufgabe zu erfüllen, werden wir den Rat von Shrila Rupa Goswami befolgen, wie wir unser Leben perfektionieren können.

In diesen Tagen haben wir die verschiedenen Beziehungen zum Höchsten Herrn Shri Krishna besprochen. Manche Menschen haben eine neutrale Verbindung zu Gott, glauben einfach an seine Existenz und vertrauen auf seine Fürsorge und seinen Schutz. Das ist sehr gut, aber sollen wir hier aufhören? Gehen wir einen Schritt weiter. Was war das Wesentliche dieser neutralen Verbindung – dass wir unser spirituelles Bewusstsein aufrechterhalten können. Das ist gut. Aber wenn wir einen Schritt weitergehen wollen, müssen wir in die Dienung des Höchsten Herrn kommen – um in einer positiven, liebevollen, dienenden Haltung verbunden zu sein. Es gibt ein aktives Feedback nach dieser Überzeugung, dass Gott da ist.

Und nach dieser Knechtschaft, dieser Bereitschaft, den Wunsch des Höchsten zu erfüllen – ich denke, das ist etwas sehr Erhabenes, man handelt nach dem göttlichen Willen, das ist großartig – gibt es noch einen Schritt weiter, und das ist jetzt unsere Diskussion. Die Freundschaftsstimmung – eine freundschaftliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Aber das ist etwas sehr Intimes; einen guten Freund zu haben, ist ein sehr gutes Gefühl. Wenn ihr also den Höchsten als euren Freund betrachten könnt, fühlt ihr euch wohl. Bitte handelt und reinigt euch so, dass Er sich auch gut fühlt, wenn Er euch als Seinen Freund betrachtet.

„Was die Freunde in Vrindavana betrifft, so sind sie sehr betrübt, wenn sie Krishna nicht einmal für einen Moment sehen können.“ [1]

Das ist echte Freundschaft – ihr könnt es nicht ertragen, nicht verbunden zu sein, ihr könnt es nicht ertragen, dass euer Freund in eurem Blickfeld fehlt. Ich denke, wir alle haben Menschen um uns herum, die wir nicht ertragen können. Aber wir haben kaum einen Freund, ohne den wir keinen Moment überleben könnten. Das bedeutet, dass Freundschaft, diese Stimmung der Brüderlichkeit, eine sehr intensive Verbindung ist. Es gibt einige besondere Freunde Krishnas, meist emotional aufgeladene, des anderen Geschlechts. Denn Krishna ist der Mann in Vrindavana und einige seiner Freunde sind Mädchen mit einem gewissen emotionalen Überschuss. Und sie können es auch kaum ertragen, Krishna nicht dauerhaft sehen zu können. Obwohl sie Dorfmädchen sind, sind sie dennoch sehr gut in Anatomie und auch in den Einzelheiten der Schöpfung – also in Theologie – ausgebildet. Sie wissen, dass der Körper mit all seinen Vor- und Nachteilen von Brahma entworfen wurde. Und sie verfluchen Brahma für einen Fehler. „Brahma, du hast einen Fehler gemacht, als du diesen menschlichen Körper entworfen hast. Denn wir haben Augenlider und unsere Augenlider müssen manchmal blinzeln. Und wenn wir die Augenlider schließen, sehen wir Krishna für diesen Wimpernschlag nicht. Also verfluchen wir dich, du hast etwas falsch gemacht. Deine Arbeit ist halb perfekt.“ Ihr seht, halb perfekt. Das bedeutet nicht perfekt. Es gibt keine halbe Perfektion; entweder perfekt oder nicht. Das heißt also: „Deine Arbeit ist völlig falsch. Was für ein Plan ist das – dass du die Menschen dazu gebracht hast, zu blinzeln. In dieser Zeit sehen wir Krishna nicht.“

(Fortsetzung folgt)

1. Nektar der Hingabe, Kap. 41(из лекции Свами Тиртхи, 05.01.2018 вечером, София)

Прежде всего, я должен выразить свою благодарность моим учителям, всем предыдущим преданным, которые поддерживали пламя преданности, и всем вам, потому что вы даете мне возможность вспомнить, чему я научился у своих учителей.

Этот год будет очень процветающим. Но это зависит и от нас. Все внешние условия благоприятны; теперь нам нужно добавить нашу внутреннюю приверженность. И чтобы выполнить эту прекрасную и оживляющую работу, мы воспользуемся советом Шрилы Рупы Госвами о том, как усовершенствовать нашу жизнь.

В эти дни мы обсуждали различные отношения с Верховным Господом Шри Кришной. Некоторые люди связаны с Богом нейтрально, просто веря, что Он существует, и доверяя Его заботе и защите. Это очень хорошо, но остановимся ли мы на этом? Давайте сделаем еще один шаг вперед. В чем была суть этой нейтральной связи — в том, что мы можем поддерживать свое духовное сознание. Это хорошо. Но если мы хотим сделать еще один шаг вперед, нам нужно прийти к служению Верховному Господу — быть связанными в позитивном, любящем, служащем отношении. Есть некоторая активная обратная связь после этого убеждения, что Бог есть.

И после этого служения, этой готовности исполнить желание Всевышнего — я думаю, это что-то очень высокое, вы действуете в соответствии с божественной волей, это здорово — есть еще один шаг вперед, и это наша дискуссия сейчас. Дружеское настроение — установить дружеские отношения с Богом. Но это что-то очень интимное; иметь хорошего друга — это очень хорошее чувство. Так что, если вы можете считать Всевышнего своим другом, вы чувствуете себя хорошо. Пожалуйста, действуйте и очищайте себя таким образом, чтобы, если надо чтоб Он считал вас Своим другом, Он также чувствовал себя хорошо.

«Что касается друзей во Вриндаване, то они очень отчаиваются, если не могут увидеть Кришну даже на мгновение».[1]

Это настоящая дружба – вы не можете терпеть отсутствие связи, вы не можете терпеть, что ваш друг отсутствует в вашем поле зрения. Я думаю, у всех нас есть люди, которых мы не можем терпеть рядом с собой. Но у нас едва ли есть друг, без которого мы не смогли бы прожить и минуты. Это означает, что дружба, это настроение братства, является очень интенсивной связью.

Есть некоторые особые друзья Кришны, обычно эмоционально перегруженные, противоположного пола. Потому что Кришна – мужчина во Вриндаване, а некоторые из Его друзей – девушки с некоторым эмоциональным избытком. И они также с трудом переносят невозможность постоянно видеть Кришну. Хотя они деревенские девушки, тем не менее, они очень хорошо образованы в анатомии, а также в деталях творения – то есть теологии. Они знают, что тело, со всеми его плюсами и минусами, было создано Брахмой. И они проклинают Брахму за одну ошибку.

«Брахма, ты совершил ошибку, проектируя это человеческое тело. Потому что у нас есть веки, и нашим векам иногда нужно моргать. И когда мы закрываем веки, на это мгновение мы не видим Кришну. Поэтому мы проклинаем тебя, ты поступил неправильно. Твоя работа наполовину совершенна».

Видите ли, полусовершенная. Это значит несовершенная. Полусовершенства не существует; либо совершенный, либо нет. Так что это значит: «Твоя работа совершенно неправильная. Что это за замысел такой — заставить людей моргать. В это время мы не видим Кришну».

 

(продолжение следует)

[1] „Нектар преданности“, Гл. 41