Archive for May 23rd, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2018 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

May I tell you one example of a deep, deep devotional friendship relationship?

In the old times in Nandafalva – many of you have been there – we had a small temple- room, and this was the only room that we could use for sleeping as well. So during the day it was a place of worship, during the night it was a place for slumber. Now I’ll tell you one more story. You know, we were sleeping so closely, like herrings: the first place was for Janardhan prabhu, the second for Krishnananda and all the rest came after. So, one night I awoke and what did I see? You know, the Tulasi plants were on a nice and strong little table and it was under the window. And I saw the youngest of us during the night stepping on this table and trying to open the window. He was in a lunatic trans. He was opening the window to go out during the night. I said: “Hey, Prabhu! Not that way, go back to your sleeping bag.” And then he went back to his sleeping bag. Just imagine, if the ashram was on the tenth floor!

But what I wanted to tell you about real friendship: one of our devotees had some bad dream, some nightmare. He suddenly awoke during the night, and somehow I was awake as well, so what did I see? That he is jumping and shouting and immediately catching the hand of his friend, his devotional brother, and calling his name. Then I understood that their relationship is real. For me this is the standard of devotional friendship. When you awaken from a nightmare, immediately you grab the hand of your brother and you call his name. Not God’s name, not your name, not the name of your nightmare, but the name of your friend. I think this we can accept as a real, truly real connection. It’s like a natural flow, the first thought.

(to be continued)(Szvámí Tírtha, 2018. 01.05-ei szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Mondhatok nektek egy példát a bhakták közötti nagyon mély baráti kapcsolatra?

Régebben Nandafalván, ahol már jópáran jártatok, volt egy kis templomszoba, ami egyben az egyetlen helyiség is volt, amit alvásra használhattunk. Ez napközben az imádat, éjszaka pedig a szunyókálás helyszíne volt. Ó, de közben eszembe jutott még egy történet, hadd meséljek előbb arról! Szóval ebben a kis templomszobában olyan szorosan aludtunk, mint a heringek. Itt az első hely Dzsanárdhan Prabhué volt, a második Krisnánandáé, és ezután következtek a többiek. Egyik éjszaka felébredtem és mit láttam? Tudjátok a Tulaszí növénynek egy szép, stabil kis asztalkája volt, az ablak mellett  és egyszercsak azt láttam, hogy egy nagyon fiatal bhakta kábultan fellépett erre az asztalkára és próbálja  kinyitni az ablakot. Egyfajta bódult transzban lehetett és kinyitotta az ablakot, hogy kimásszon rajta az éjszaka közepén. Mire felébredve így szóltam hozzá: „Hé Prabhu! Állj meg, bújj vissza inkább a hálózsákodba!” Mire fogta magát és visszamászott a hálózsákjába. Csak képzeljétek el, ha az ásram a tizedik emeleten lett volna…!

Viszont, amit az igazi barátságról szerettem volna mondani az, hogy az egyik bhaktának egyszer valami rossz álma volt, rémálma lehetettt. Hirtelen felébredt az éjszaka közepén, viszont én is felébredtem éppen és azt láttam, hogy elkezd ugrándozni, meg kiabálni, és gyorsan megragadja bhakta barátja kezét és szólítgatja. Ekkor megértettem, hogy tényleg szoros és igazi barátok voltak. Nekem ez az igazi bhakta barátság mércéje. Amikor felébredsz egy rémálomból, azonnal megfogod a barátod kezét és őt szólítgatod. Nem Istenre, magadra, vagy a rémálmodra gondosz, hanem a barátodat hívod segítségül. Azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy ilyen egy igazi, valódi kapcsolat, amikor a legtermészetesebb módon azonnal ő jut az eszetekbe.

 

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2018 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Мога ли да ви дам един пример за връзка на дълбоко, наистина дълбоко предано приятелство?

Преди в Нандафалва – мнозина от вас са били там – имахме една малка храмова стая; това беше единствената стая, която можехме да ползваме и за спане. Така че денем беше място за обожание, а нощем – за дрямка. Сега ще ви разкажа още една история. Спяхме съвсем близо един до друг, като сардини: първото място беше за Джанардан Прабху, втори беше Кришнананда и всички останали се нареждаха нататък. Една нощ се събудих и що да видя? Растенията Туласи бяха на една хубава здрава малка масичка точно под прозореца. И аз видях най-младия от нас посред нощ да стъпва на тази масичка, опитвайки се да отвори прозореца. Беше в сомнамбулски транс. Искаше да отвори прозореца, за да излезе навън. Казах му: „Хей, Прабху! Не натам, върни се в спалния си чувал.” И той се върна в спалния чувал. Само си представете, ако ашрамът беше на десетия етаж!

Но какво исках да ви разкажа за истинското приятелство: един от нашите бхакти вероятно беше сънувал лош сън, кошмар. Той внезапно се събуди посред нощ, а аз пак не спях, така че що да видя? Той скочи с вик и незабавно сграбчи ръката на своя приятел, на своя брат-бхакта, крещейки името му. Тогава разбрах, че приятелството им е истинско. За мен това е стандартът на преданото приятелство. Когато се стреснеш от кошмар, незабавно да хванеш ръката на своя брат и да извикаш името му. Не името на Бога, не своето име, не името на кошмара си, а името на своя другар. Мисля, че можем да приемем това за истинска връзка. Това е естествен поток, първата ти мисъл.

(следва продължение)(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 05.01.2018 vormittags, Sofia)

(Fortsetzung vom vorherigen Freitag)

Kann ich euch über eine hingebungsvolle, eine sehr hingebungvollen Freundschaft erzählen?

Früher hatten wir in Nandafalva-viele von euch waren schon mal dort-ein kleines Zimmer im Tempel; das war das einzige Zimmer, das wir zum Schlafen nutzen konnten. Also war es tagsüber ein Ort für Gottesdienste und am Abend-zum schlafen. Jetzt erzähle ich euch noch eine Geschichte. Wir schliefen sehr nah beieinander, wie Sardinen: Der erste Platz war für Janardan Prabhu, zweiter war Krishnananda und alle anderen reihten sich als Nächstes ein. Eine Nacht wachte ich auf und was sehe ich? Die Tulasi-Pflanzen standen genau richtig auf einem schönen stabilen kleinen Tisch unter dem Fenster. Und ich sah, wie der Jüngste von uns mitten in der Nacht auf diesen kleinen Tisch trat und versuchte das Fenster zu öffnen. Er befand sich in einer traumwandlerischen Trance. Er wollte das Fenster öffnen, um nach draußen zu gehen. Ich sagte zu ihm: „Hey Prabhu! Nicht da, geh zurück in dein Schlafsack.” Und er ging zurück in den Schlafsack. Stellt euch vor, der Ashram wäre im zehnten Stock!

Aber was wollte ich euch über die hingebungvollen Freundschaft erzählen; einer unserer bhakta hatte wahrscheinlich einen bösen Traum gehabt, einen Albtraum. Er wachte plötzlich mitten in der Nacht auf und ich habe wieder nicht geschlafen, also was sehe ich? Er sprang mit einem Schrei auf und ergriff sofort die Hand seines Freundes seines Bruders-bhakta, während es seinen Namen rief. Dann wurde mir klar, dass ihre Freundschaft echt war. Für mich ist das der Maßstab hingebungsvoller Freundschaft. Wenn man von einem Albtraum  aufwacht, sofort die Hand seines Bruders ergreift und seinen Namen ruft. Nicht den Namen Gotes, nicht deinen eigenen Namen, nicht den Namen des Albtraums, sondern den Namen deines Freundes. Ich denke das können wir als eine echte, wahre Verbindung annehmen. Es ist wie ein natürlicher Strom, dein erster Gedanke.

(Fortsetzung folgt)(из лекции Свами Тиртхи, 05.01.2018 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Могу ли я рассказать вам один пример глубоких, действительно глубоких преданных дружеских отношений?

В те времена в Нандафальве – многие из вас там бывали – у нас была небольшая храмовая комната, и это была единственная комната, которую мы могли использовать и для сна. Поэтому днем это было место поклонения, а ночью – место для сна. Теперь я расскажу вам еще одну историю. Знаете, мы спали так тесно, как селедки: первое место было у Джанардана прабху, второе у Кришнананды, а все остальные были потом. Итак, однажды ночью я проснулся и что я увидел? Растения Туласи стояли на красивом и прочном столике под окном. И я видел, как самый младший из нас ночью наступил на этот стол и попытался открыть окно. Он был в лунатическом трансе. Он открывал окно, чтобы выйти наружу. Я сказал: «Эй, Прабху! Не надо туда, вернись в свой спальный мешок.» И он вернулся к своему спальному мешку. Представьте себе, если бы ашрам находился на десятом этаже!

А вот что я хотел вам сказать о настоящей дружбе: одному из наших преданных приснился какой-то дурной сон, какой-то кошмар. Он внезапно проснулся ночью, и каким-то образом я тоже проснулся, и что же я увидел? Что он прыгает, кричит и тут же ловит руку своего друга, своего преданного брата и зовет его по имени. Тогда я понял, что их отношения настоящие. Для меня это стандарт преданной дружбы. Проснувшись от кошмара, вы тут же хватаете брата за руку и зовете его по имени. Не имя Бога, не твое имя, не имя своего кошмара, а имя своего друга. Я думаю, что мы можем принять это как реальную, действительно реальную связь. Это как естественный поток, первая мысль.

(продолжение следует)