Archive for May 16th, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2018 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

All right, we understand that there is friendship as a relationship between human beings. Sometimes with some pros, sometimes with some cons, but it’s there. But what about the divine relationships, what about the spiritual relationships as friendship? Now this is our topic. As it was mentioned, a real friend likes whatever you have, likes everything about you. And you also like everything about him. “A yellow garment, such a nice garment. I also want to have such a garment!” So, sharing: “Whatever you have, I also want to possess, and I definitely want to give you whatever I have.”

Once, one godbrother of Gurudev gave him a donation. He was also a sanyasi like Gurudev. And Gurudev said: “No, how can I accept a donation from a renounced person?! I cannot accept any donation from you.” And then his friend said: “No, no, you have to accept it, because I know it is in a very good place in your pocket. Even if you buy ice cream with that, it’s much better with you then with me.” You see, such a friendly exchange! Not official, but friendly. Whatever I have, you will also have. As long as I have a chapati, you will also have a chapati. Very beautiful!

“There are similar statements of fraternal love expressed outside the jurisdiction of Vrindavana. When the sons of Pandu, headed by Maharaja Yudhishthira, saw Krishna in His four-handed form on the Battlefield of Kurukshetra, holding His conch shell, disc, club and lotus flower, they completely forgot themselves and became merged in the ocean of nectarean happiness. This shows how the sons of Pandu – King Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva – were all caught up in fraternal love for Krishna.”[1]

So, here we see when Krishna ignites the fire of devotional sentiments towards friendship.

“Sometimes the different names, forms, paraphernalia and transcendental qualities provoke fraternal love. For instance, Krishna’s nice dress, His strongly built body, the all-auspicious symptoms on His body, His knowledge of different languages, His learned teachings in Bhagavad Gita, His uncommon genius in all fields of endeavour, His exhibition of expert knowledge, His mercy, His chivalry, His behaviour as a conjugal lover, His intelligence, His forgiveness, His attraction for all kinds of men, His opulence and His happiness all provoke fraternal love.”

So there is a lot to invite us to be enchanted with this Krishna. And wherever you see the symptoms or the signs of a real spiritual friendship, we are ready to worship that, to admire that. Because that is something real.

(to be continued)

[1] Nectar of Devotion, Ch 41(Szvámí Tírtha, 2018. 01.05-ei szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Rendben, azt értjük, hogy az emberek között létezik baráti viszony, mely néha előnyökkel, máskor hátrányokkal is járhat, de létezik. De, mi a helyzet az Istenhez fűződő lelki kapcsolatok tekintetében a barátsággal? Nos, ez a mai témánk. Mint, ahogy említettük, egy igazi barát mindent szeret bennetek, és ti is mindent szerettek őbenne. “Ó, ez a sárga ruhád nagyon gyönyörű, én is szeretnék egy ilyet!” Tehát ez az osztozás: “Bármid is van, én is szeretnék abból egyet magamnak, és nagyon szívesen  odaadom neked, amim van.”

Egyszer Gurudév egyik hittestvére, aki szintén szannjászí volt adományt adott a számára. Mire Gurudév azt mondta: „Nem, hogyan is fogadhatnék el adományt egy lemondott embertől?! Nem, nem fogadhatom el tőled!” Ekkor ez a szannjászí barátja azt mondta neki: „Nem, el kell fogadnod, mert tudom, hogy nálad nagyon jó helyen lesz. Mégha fagylaltot veszel is belőle, akkor is jobb helye lesz nálad, mint nálam.” Látjátok milyen bensőségesen baráti itt a viszony! Nem hivatalos, hanem baráti. Ami az enyém, az a tiéd is. Amíg nekem jut egy csapáti, addig neked is fog jutni. Nagyon szép gesztus!

Hasonló kijelentéseket olvashatunk a Vrindávan határain kívül megnyilvánuló baráti szeretetről is. Amikor Pándu fiai, akiket Judhisthir Mahárádzs vezetett, meglátták Krisnát négykarú formájában a kuruksétrai csatatéren, amint négy kezében kagylókürtöt, korongot, buzogányt és lótuszvirágot tartott, teljesen megfeledkeztek magukról, s a nektári boldogság óceánjába merültek. Ez megmutatja, hogy Pándu fiait, Judhisthir királyt, Bhímát, Ardzsunát, Nakulát és Szahadévát a baráti szeretet köteléke fűzte Krisnához.”[1]

Itt tehát azt látjuk, amint Krisna lángra lobbantja az odaadó baráti érzelmeket.

Néha a különféle nevek, formák, eszközök és transzcendentális tulajdonságok váltják ki a baráti szeretetet. Például Krisna szép ruhája, erős teste, a testén lévő végtelenül áldásos jelek, az, hogy sok nyelven beszél, bölcs tanításai, melyeket a Bhagavad-gítában adott át, nem mindennapi zsenialitása minden területen, ami törekvést igényel, nagy tudásának megnyilvánítása, kegye, lovagiassága, viselkedése mint szerelmes, értelme, megbocsátó természete, az, hogy minden ember számára vonzó, valamint gazdagsága és boldogsága mind baráti szeretetet ébresztenek.”

Tehát Krisna számtalan dologgal képes elvarázsolni bennünket, és bárhol fedezzük is fel egy igazi lelki barátság tüneteit, teljesen rabul ejt bennünket, azért mert ez valami nagyon igaz dolog.

(folytatása következik)

1. Az odaadás nektárja, 41. fejezet(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2018 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Добре, разбрахме, че съществува приятелството като взаимовръзка между човешките същества. Понякога със своите добри страни, друг път със своите недостатъци, но го има. Но какво да кажем за божествените, за духовните връзки на приятелство? Сега това е нашата тема. Както казахме, истинският приятел харесва това, което харесвате и вие, харесва всичко свързано с вас. И вие също харесвате всичко свързано с него. „Каква хубава жълта дреха. И аз искам да имам такава!” Така че споделяне: „Каквото ти имаш, и аз искам да го имам, и определено искам да ти дам това, което аз имам.”

Веднъж един духовен брат на Гурудев му даде дарение. Той също беше санняси като Гурудев, и Гурудев му каза: „Не, как мога да приема дарение от монах?! Не мога да приема дарение от теб.” Тогава неговият приятел отвърна: „Не, не, трябва да го приемеш, понеже знам, че ще е на много добро място в твоя джоб. Дори да си купиш сладолед с него, много по-добре ще е да е у теб, отколкото у мен.” Виждате ли какъв приятелски обмен! Не официален, а приятелски. Каквото имам аз, ти също го имаш. Докато за мен има чапати, и за теб ще има чапати. Много красиво!

„Има примери за приятелска обич и извън пределите на Вриндавана. Когато синовете на Панду, предвождани от Махараджа Юдхищхира, видели Кришна на бойното поле Курукшетра в четириръката Му форма, държащ раковина, диск, боздуган и лотосов цвят, те напълно забравили себе си и потънали в океан от нектарно щастие. Това показва как синовете на Панду – цар Юдхищхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева – били в плен на приятелската обич към Кришна.”[1]

Тук виждаме случай, когато Кришна запалва огъня на чувствата на приятелска преданост.

„Понякога приятелската обич може да бъде предизвикана от различните имена, форми, атрибути и трансцендентални качества. Например, красивите дрехи на Кришна, здравото Му и силно тяло, благоприятните знаци по снагата Му, различните езици, които знае, изключителните Му учения в „Бхагавад Гита“, необикновената Му гениалност във всички области, Неговото знание и опит, милостта Му, благородството Му, поведението Му като любим, интелигентността Му, снизходителността Му, това, че привлича всички хора, богатството и щастието Му – всичко това предизвиква у предания приятелска любов.”

Така че има много неща, които ни примамват да бъдем омаяни от този Кришна. И където и да видим признаци на истинско духовно приятелство, ние сме готови да го почитаме, да му се възхищаваме. Защото това е нещо истинско.

(следва продължение)

[1] „Нектара на предаността“, Гл. 41(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 05.01.2018 am Vormittag, Sofia)

(Fortsetzung vom vorherigen Freitag)

In Ordnung, wir verstehen, dass es Freundschaft als eine Beziehung zwischen Menschen gibt. Manchmal mit einigen Vorteilen, manchmal mit einigen Nachteilen, aber es ist da. Aber was ist mit dem Göttlichen Beziehungen, was ist mit den spirituellen Beziehungen als Freundschaft? Das ist nun unser Thema.Es wurde erwähnt, dass ein echter Freund alles mag, was du hast, er mag alles an dir. Und ihr alles an ihm. „Ein gelbes Kleidungsstück, so ein schönes Kleidungsstück. Ich möchte auch so eins haben!” Also teilen wir: „Was auch immer du hast, ich möchte es auch besitzen und ich möchte es auf jeden Fall auch dir alles geben was auch immer ich habe.“

Einmal gab ein Patenbruder von Gurudev ihm eine Spende. Er war auch ein Sanyasi, wie Gurudev. Und Gurudev sagte: „Nein, wie kann ich eine Spende von einer entsagenden Person annehmen?!“ Ich kann keine Spende von dir annehmen.“ Und dann sagte sein Freund: „Nein, nein, du musst es akzeptieren, weil ich weiß, dass es einen sehr guten Platz in deiner Tasche hat. Auch wenn du damit Eis kaufst, bei dir ist es viel besser als bei mir aufgehoben.“ Seht ihr, so ein freundlicher Austausch! Nicht offiziell, aber freundlich. Was auch immer ich habe, das wirst du auch haben. Solange ich einen Chapati habe, wirst du auch einen haben Chapati. Sehr schön!

„Es gibt ähnliche Erklärungen brüderlicher Liebe, die außerhalb der Grenzen von Vrindavana geäußert werden. Als die Söhne des Pandu, angeführt von Maharaja Yudhishthira, Krishna in seiner Vierhändigen Gestalt auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra sahen, mit Muschelschale, Scheibe, Keule und Lotusblume, vergaßen sie sich völlig und verschmolzen mit dem Ozean aus  Glücksnektar. Dies zeigt, wie die Söhne von Pandu – König Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula und Sahadeva –alle in brüderlicher Liebe zu Krishna gefangen waren.“ [1]

Hier sehen wir also, wie Krishna das Feuer von Gefühlen der hingebungsvollen Freundschaft entzündet.

„Manchmal die unterschiedlichen Namen, Formen, Utensilien und transzendentalen Qualitäten provozieren freundschaftliche Liebe. Zum Beispiel Krishnas wunderschöne Kleidung, Sein gesunder und starker Körper, die glückverheißenden Zeichen auf seinem Körper, die verschiedenen Sprachen, die er kennt, seine außergewöhnlichen Lehren in der Bhagavad Gita, seine außergewöhnlichen Genie auf allen Gebieten, sein Wissen und seine Erfahrung, seine Barmherzigkeit, sein Adel, Sein Verhalten als Geliebter, Seine Intelligenz, Seine Nachsichtigkeit, dass er alle Menschen anzieht, sein Reichtum und sein Glück – alle provozieren freundschaftliche Liebe.“

Vieles lädt uns also dazu ein, uns von diesem Krishna verzaubern zu lassen. Und wo immer ihr die Symptome oder Zeichen einer echten spirituellen Freundschaft erkennt, seit ihr bereit sie anzubeten und zu bewundern. Denn das ist etwas Reales.

Fortsetzung folgt

1.Nektar der Hingabe, Kapitel 41

 (из лекции Свами Тиртхи, 05.01.2018 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Хорошо, мы узнали, что есть дружба как отношение между людьми. Иногда с плюсами, иногда с минусами, но оно есть. А как насчет божественных отношений, как насчет духовных отношений, таких как дружба? Теперь это наша тема. Как уже упоминалось, настоящему другу нравится все, что у вас есть, нравится все в вас. И тебе в нем тоже все нравится. «Желтая одежда, такая красивая одежда. Я тоже хочу иметь такую одежду!» Итак, делимся: «Все, что у тебя есть, я тоже хочу иметь, и обязательно хочу отдать тебе все, что имею».

Однажды один духовный брат Гурудева сделал ему пожертвование. Он также был саньяси, как Гурудев. И Гурудев сказал: «Нет, как я могу принять пожертвование от отрекшегося человека?! Я не могу принять от тебя никаких пожертвований». И тогда его друг сказал: «Нет-нет, ты должен принять это, потому что я знаю, что оно у тебя в кармане в очень хорошем месте. Даже если ты купишь на это мороженое, у тебя будет намного лучше, чем у меня». Видите, такой дружеский разговор! Не официально, но дружелюбно. Все, что есть у меня, будет и у тебя. Пока у меня есть чапати, у тебя тоже будет чапати. Очень красиво!

«Есть похожие описания проявлений братской любви и вне Вриндавана. Когда сыновья Панду во главе с Махараджей Йудхиштхирой увидели на поле битвы Курукшетра четырехрукую форму Кришны, держащего раковину, диск, палицу и лотос, они впали в забытье и погрузились в нектарный океан счастья. Это свидетельствует о силе братской любви, которую питали к Кришне сыновья Панду: царь Йудхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева.»[1]

Итак, здесь мы видим, как Кришна зажигает огонь чувств преданной дружбы.

«Иногда дружескую любовь в человеке пробуждают имена, образы, атрибуты или трансцендентные качества, например, красивая одежда Кришны, благоприятные знаки на Его теле, Его крепкое телосложение, знание Им разных языков, Его мудрые наставления в «Бхагавад-гите», Его выдающиеся способности, которые Он проявил в разных сферах деятельности, Его глубокие познания, Его доброта, доблесть, Его поведение в роли возлюбленного, Его разум, снисходительность, привлекательность для всех без исключения людей, Его богатство и Его счастье — все это возбуждает в преданном братскую любовь к Нему.»

Итак, есть много чего чтобы нам быть очарованными этим Кришной. И где бы мы ни увидели симптомы или признаки настоящей духовной дружбы, мы готовы поклоняться этому, восхищаться этим. Потому что это что-то настоящее.

(продолжение следует)

[1] „Нектар преданности“, Гл. 41