Archive for May 9th, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2018 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

You know, a good friend, a real friend is your second self. But how to find that in spiritual life? To have a second self, what it is called in psychology? Alter ego, schizophrenia? It’s got different names, but that‘s like a break, like a fisher in our consciousness, in our identity. Is this your friend!? Usually such а second identity is your enemy. And the big problem comes when your weaker ego and your false ego are fighting with each other. Where is your real identity then?

But anyway, how can you find this real friend? Who is your second self? First, you have to become yourself. And then if you know yourself, you will also be able to recognize the other on a spiritual basis.

And a bad friend is just like your shadow – always following you, as long as there is sunshine. If there is no sunshine, he will not follow you. Do you need such friends? Better we have real friends, who are our second self.

Friendship also means sharing of possessions and principles, ideals. Oh, what a quality understanding of friendship! It’s not that we drink together. We share the same principles and we share what we have. Such a high relationship!

So, friendship is like an attitude. It’s not a feeling, because feelings are coming and going; it’s a vision: I have a friendly disposition to life. What is the advice in the Gita: “Make your mind your friend, not your enemy.”[1] So, to establish friendship – it’s like a practice. And when your mind becomes your second self, that means he is your friend already. The key here is control; if your mind is controlled, he is a good friend; otherwise he might be an enemy.

And you know, proverbs concerning friendship also appear again and again. I heard a new German proverb concerning the Hungarians, which is not very favourable, but we have to give a second thought to that: “If you have a Hungarian friend, you don’t need enemies”. When I first heard it, I was a little offended. Do we need to have such a vision? Better turn it the other way round: if you have a Hungarian enemy, you don’t need friends. Because a good enemy is a treasure. You cannot really have a debate or a real elevated fight with a low character. Because if the other person is a knight, you are also forced to be and act as a knight. You cannot act as an assassin. So, a good enemy is very precious. Therefore we like our mind so much because it’s a good enemy. Coming always with some new ideas.

Baladev: There is another proverb: “From my enemies I will protect myself on my own, but God, please, save me from my friends!”

Swami Tirtha: Yes, correct – whether they are Hungarians or not.

(to be continued)

[1] Bhagavad Gita 6.5(Szvámí Tírtha, 2018. 01.05-ei szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Tudjátok egy jó barát, egy igazi barát, olyan mint egy másik énetek, de hogyan tehetünk szert ilyen barátra a lelki életben? Hogyan is hívják a pszichológiában ezt a másik ént: alterego (hasonmás), skizofrénia? Különbözőképpen mondják, de olyasvalakit takar, aki képes olvasni a tudatunkban, képes olvasni bennünk. Ugye ilyen egy barát? Általában, ha a másik személyiségünkről van szó, akkor arra ellenségként tekintünk. A probléma akkor van, ha a gyengébbik énünk és a hamis egónk harcol egymással. Akkor hol van az igazi énünk?

Mindegy is, a kérdés az, hogyan találhatunk rá egy igaz barátra, ki ez a másik énünk? Először is önmagunkká kell válnunk, majd ha ezzel tisztában vagyunk, akkor leszünk képesek felismerni a másikat, elsősorban lelki szempontból.

A rossz barát pedig olyan, mint egy árnyék – addig követ csak, amíg süt a nap. Ha már nem süt, akkor nem lesz mellettetek. Nektek kellene ilyen barát? Nem! Jobb, ha van egy igaz barátunk, aki olyan, mintha a másik énünk lenne.

A barátság azt is jelenti, hogy megosszuk amink van, sőt az eszményeink, a meggyőződésünk is ugyanaz. Milyen sokat jelent egy megértő barát! Nem csak együtt iszunk, hanem megosszuk a hitünket és osztozunk mindenben. Milyen magas szintű kapcsolat ez!

Tehát a barátság olyan, mint egy attitűd, egy hozzáállás, ami nem egy érzés, mert azok jönnek – mennek, hanem egy látásmód: Barátsággal állok hozzá az élethez. Mit tanácsol számunkra a Gítá: Tedd barátoddá és ne az ellenségeddé az elmédet.”[1] Tehát egy barátság létrehozása olyan, mint egy lelki gyakorlat. És amikor ez elmétek a másik énettekké válik, az azt jelenti, hogy egyben már a barátotokká is vált. Itt a kulcs a fegyelmezettség. Ha fegyelmezett az elmétek, akkor ő egy jó barát, máskülönben az ellenségetekké is válhat.

És tudjátok időnként a barátságra vonatkozó újabb és újabb közmondások látnak napvilágot. Nemrégiben hallottam egy újkeletű német mondást, ami a magyarokra vonatkozik, és nem valami kedvezően hangzik ránk nézve: „Ha van egy magyar barátotok, akkor már nincs szükségetek ellenségre”. Tudjátok, amikor először hallottam, akkor kissé zokon vettem. Jobb, ha inkább megfordítjuk: ha van egy magyar ellenségetek, akkor már nincs szükségetek barátokra, mert egy jó ellenség, az kincset ér. Egy kevésbé érett személyiséggel nem igazán lehet emelkedett vitát folytatni. Például, ha a másik illető egy lovagias jellem, akkor az benneteket is arra ösztönöz, hogy ti is úgy viselkedjetek, nem pedig zsiványként. Tehát egy jó ellenséget meg kell becsülni. Ezért kedveljük annyira az elménket, mert az jó ellenfél, mindig valami új ötlettel áll elő.

Baladév: Van még egy másik közmondás is: „Az ellenségeimtől meg tudom védeni magam, de Istenem, kérlek ments meg a barátaimtól!”

Szvámí Tírtha: Igen – akár magyarok vagy sem.

(folytatása következik)

1. Bhagavad-gítá,  6.5.

 (от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2018 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Знаете, добрият приятел, истинският приятел, е ваш втори аз. Но как да го намерим в духовния живот? Да имаш втори аз – това как се нарича в психологията? Алтер его, шизофрения? Има различни названия, но това е като пробив, като чип в съзнанието ни, в нашата самоличност. Нима това е вашият приятел!? Обикновено такава втора самоличност е ваш враг. А големият проблем е когато по-слабото ви его и фалшивото ви его се борят помежду си. Къде тогава е истинската ви самоличност?

Но тъй или инак, как можете да намерите този истински приятел? Кой е ваш втори аз? Най-напред, вие самите трябва да станете себе си. Тогава, ако познавате себе си, ще сте способни да разпознаете и другия на духовна основа.

А лошият приятел е досущ като ваша сянка – винаги ви следва докато сте в светлината. Когато вече не сте в светлината, той няма да ви следва. Трябва ли ви такъв приятел? По-добре да имаме истински приятели, които са наш втори аз.

Приятелство също така означава споделяне на притежания и на принципи, идеали. О, какво качествено разбиране за приятелство! То не е, че просто пием заедно. Но споделяме едни и същи принципи и споделяме каквото имаме. Много възвишена връзка!

И така, приятелството е отношение. То не е чувство, защото чувствата идват и си отиват; то е визия: имам приятелско благоразположение към живота. Какъв е съветът в „Гита“: „Превърни ума си в свой приятел, не във враг.”[1] Така че да се сприятеляваш – това е практика. А ако умът ви стане ваш втори аз, това означава, че той вече ви е добър приятел. Ключът тук е контролът; ако умът ви е контролиран, той е добър приятел; инак може да бъде враг.

И знаете, отново и отново се появяват поговорки по отношение на приятелството. Чух една нова немска поговорка, касаеща унгарците, която не е много благосклонна, но си заслужава да се замислим върху нея: „Ако имаш приятел унгарец, нямаш нужда от врагове.“ Когато за първи път я чух, бях леко обиден. Нима трябва да имаме такова виждане? По-добре да обърнем нещата: ако имаш враг унгарец, нямаш нужда от приятели. Защото добрият враг е съкровище. Не можеш да имаш истински спор или благородна кавга със слабохарактерен човек. Защото ако другият е рицар, ти също си принуден да се държиш като рицар. Не можеш да се държиш като убиец. Затова добрият враг е нещо много скъпоценно. И затова ние толкова харесваме ума си, защото той е добър враг. Винаги му идват нови и нови идеи.

Баладев: Има и друга поговорка: „Аз сам ще се пазя от враговете си, но Господи, моля те, пази ме от приятелите ми!”

Свами Тиртха: Така е – независимо дали са унгарци или не.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита“ 6.5(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 05.01.2018 vormittags, Sofia)

(Fortsetzung vom vorherigen Freitag)

Wisst ihr, ein guter Freund, ein echter Freund ist euer zweites Ich. Aber wie findet man das im Spirituellen Leben? Ein zweites Selbst zu haben, wie nennt man das in der Psychologie? Alter Ego, Schizophrenie? Es hat verschiedene Namen, aber das ist wie ein Bruch, wie ein Fischer in unserem Verstand, in unserer Identität. Ist das dein Freund!? Normalerweise ist eine solche zweite Identität euer Feind. Und das große Problem kommt, wenn euer schwächeres Ego und euer falsches Ego  miteinander kämpfen. Wo ist dann eure wahre Identität?

Aber wie kann man überhaupt diesen echten Freund finden? Wer ist euer zweites Ich? Zuerst müsst ihr euch selbst finden. Und wenn man sich selbst kennt, kann man auch den anderen auf einer spirituellen Basis erkennen.

Und ein schlechter Freund ist wie ein Schatten – er folgt euch immer, solange der  Sonnenschein über euch strahlt . Wenn es keinen Sonnenschein gibt, wird er euch nicht folgen. Braucht man solche Freunde? Besser wir haben echte Freunde, die unser zweites Ich sind.

Freundschaft bedeutet auch das Teilen von Besitztümern, Prinzipien und Idealen. Oh, was für eine Qualität von Verständnis der Freundschaft! Es ist nicht so, dass wir zusammen trinken. Wir teilen die gleichen Prinzipien und wir teilen, was wir haben. So eine hohe Beziehung!

Freundschaft ist also wie eine Einstellung. Es ist kein Gefühl, denn Gefühle kommen und gehen; Es ist eine Vision: Ich habe eine freundliche Einstellung zum Leben. Was ist der Rat in der Gita: „Macht euren Verstand zum Freund, nicht zum  Feind.“ [1] Freundschaften aufzubauen ist also wie eine Übung. Und wenn dein Geist zu deinem zweiten Selbst wird, das bedeutet, dass er bereits dein Freund ist. Der Schlüssel hier ist Kontrolle; wenn du deinen Verstand unter Kontrolle hast, ist er ein guter Freund; sonst könnte er ein Feind sein.

Und ihr wisst, es tauchen immer wieder Sprichwörter zum Thema Freundschaft auf. Ich habe ein neues deutsches Sprichwort über die Ungarn gehört, das nicht sehr zur Gunst steht, aber es lohnt sich schon noch einmal darüber nachzudenken: „Wenn du einen ungarischen Freund hast, brauchst du keine Feinde.“ Als ich es zum ersten mal hörte, war ich ein wenig beleidigt. Brauchen wir eine solche Vision? Dreht es lieber anders herum, Umgekehrt gilt: Wer einen ungarischen Feind hat, braucht keine Freunde. Denn ein guter Feind ist ein Schatz. Mit einem schwachen Charakter kann man nicht wirklich eine Debatte oder einen wirklich erhabenen Kampf führen. Weil wenn die andere Person ein Ritter ist, seid ihr auch dazu gezwungen, ein Ritter zu sein und so zu handeln. Ihr könnt euch nicht als ein Attentäter verhalten. Ein guter Feind ist also sehr wertvoll. Deshalb mögen wir unseren Verstand so sehr, weil er ein guter Feind ist. Kommt immer mit neuen Ideen.

Baladev: Es gibt ein anderes Sprichwort: „Vor meinen Feinden werde ich mich selbst schützen, aber Gott, bitte, rette mich vor meinen Freunden!“

Swami Tirtha: Ja, richtig – egal, ob sie Ungarn sind oder nicht.

(Fortsetzung folgt)

1. Bhagavad Gita 6.5(из лекции Свами Тиртхи, 05.01.2018 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Знаешь, хороший друг, настоящий друг – это твое второе я. Но как найти это в духовной жизни? Иметь второе Я, как это называется в психологии? Альтер эго, шизофрения? У него разные названия, но это как бы прорыв, как чип в нашем сознании, в нашей идентичности. Это твой друг!? Обычно такая вторая личность — ваш враг. И большая проблема возникает, когда ваше более слабое эго и ваше ложное эго борются друг с другом. Где же тогда твоя настоящая личность?

Но в любом случае, как найти настоящего друга? Кто ваше второе я? Во-первых, вам нужно стать самим собой. И тогда, если вы познаете себя, вы также сможете узнать другого на духовной основе.

А плохой друг подобен вашей тени: он всегда следует за вами, пока есть солнечный свет. Если не будет солнечного света, он не последует за вами. Нужны ли вам такие друзья? Лучше, чтобы у нас были настоящие друзья, которые были бы нашим вторым я.

Дружба также означает делиться имуществом, принципами и идеалами. О, какое качественное понимание дружбы! Дело не в том, что мы пьем вместе. Мы разделяем одни и те же принципы и делимся тем, что имеем. Такое высокое взаимоотношение!

Итак, дружба – это отношение. Это не чувство, потому что чувства приходят и уходят; это видение: у меня дружелюбное расположение к жизни. Какой совет содержится в Гите: «Сделайте свой ум своим другом, а не врагом»[1]. Итак, завязать дружбу – это как практика. И когда ваш разум становится вашим вторым «я», это означает, что он уже ваш друг. Ключевым моментом здесь является контроль; если ваш ум под контролем, он хороший друг; в противном случае он может стать врагом.

И знаете, пословицы о дружбе тоже появляются снова и снова. Я слышал новую немецкую пословицу о венграх, которая не очень благосклонна, но мы должны над ней задуматься: «Если у вас есть друг венгр, вам не нужны враги». Когда я впервые услышал это, я немного обиделся. Нужно ли нам иметь такое видение? Лучше поверните все наоборот: если у вас есть венгерский враг, вам не нужны друзья. Потому что хороший враг – это сокровище. Вы не можете вести дебаты или настоящую возвышенную борьбу с низким характером. Потому что, если другой человек — рыцарь, вы тоже вынуждены быть рыцарем и действовать как рыцарь. Вы не можете выступать в роли убийцы. Итак, хороший враг очень ценен. Поэтому нам так нравится наш разум, потому что это хороший враг. Всегда приходят новые идеи в голову.

Баладев: Есть еще одна пословица: «От врагов я защищусь сам, а от друзей, пожалуйста, спаси меня Боже!»

Свами Тиртха: Да, правильно – без значения венгры они или нет.

(Продолжение следует)

[1] „Бхагавад Гита“ 6.5