Archive for May, 2024

May

31

(Szvámí Tírtha, 2018. 01.05-ei szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

A Krisna iránti baráti kapcsolaton belül sokféleképpen vonzódhatunk Őhozzá.
„Arról, hogyan élvezik Pándu fiai, a Pándavák Krisna társaságát, a következőket olvashatjuk: „Amikor Srí Krisna megérkezett Indraprasztába, a Kuruk fővárosába, Judhisthír Mahárádzs azonnal az Úr elé sietett, hogy megszagolja fejének illatát.” A védikus hagyomány az, hogy a rangosabb személyiség megszagolja alárendeltjének a fejét, amikor az a lábát megérintve a tiszteletét ajánlja neki.”[1]
Megfigyeltétek ezt már? Az apák a legtermészetesebb módon folyton ezt csinálják, hogy amikor a kisfiuk az ölükben van, akkor rögtön, ösztönösen megszagolják a fejüket. És nem a sampon illatára kíváncsiak, nem erről van szó, hanem egy nagyon különleges illata, egyfajta vibrációja van a fejtetőnek. Az illat egy nagyon alapvető információ, mivel az illatmolekulák a szaglószerveken keresztül közvetlenül az agyba jutnak.
Emlékeztek az első napra, amikor beléptetek az ásramba? Az elbűvölő illatra. ‘Ó, milyen finom füstölő illat, és micsoda praszád volt.’ Mivel az illat egy nagyon meghatározó információ, plusz még kapcsolódott hozzá a hazatalálás érzése bennetek.
Hajdanán, amikor még írtak egymásnak szerelmes leveleket az emberek, bár tudom ez igencsak elavult, múltszázadi dolog, nos akkoriban ezeket a szerelmes leveleket illatosították. Miért? Azért, mert, ha kinyitották ezeket a leveleket azonnal érezhették a kedvesük illatát. Viszont látjátok, hogy ez mennyire degradálódott napjainkban. Kaphattok 5D-s SMS-t! Manapság sokmindent a technológia határoz meg. Még a szerelem, az udvarlás is digitális módon működik. Úgyszólván nem igazán vannak romantikus kapcsolatok, úgyhogy ne nagyon gyertek hozzám ilyen romantikus történetekkel, mert ilyen nem igazán létezik.
Tehát a fejtetőnek a szagolgatása is egyfajta információcsere. Csak figyeljétek meg legközelebb, amikor egy édesapát láttok ölében egy kisbabával, amint ösztönösen szagolgat. Amikor először olvastam erről, nem igazán hittem el és azt gondoltam: „Lehet, hogy ez valami indiai szokás, ami nekem egy kicsit szokatlan.” De aztán elkezdtem figyelni és láttam, hogy ez valóban autómatikusan így működik. Ez valami nagyon finom szeretetteljes kapcsolat, mivel a szaglás ennyire mélyen gyökerező információ.  És tulajdonképpen nem a fejtetőt szagolgatjuk, hanem a koronacsakrát. Tehát ez valójában egy nagyon szép lelki kapcsolat!
Tehát Judhisthír, mint rangos elöljáró megszagolta Krisna fejét. A többi Pándava pedig, akik egy szinten állóként viszonyultak Krisnához, így köszöntötték: „Ardzsuna és Bhíma ugyanígy nagy örömmel átölelték Krisnát.”
„A két fiatalabb testvér, Nakula és Szahadéva pedig könnyes szemmel megérintették Krisna lótuszlábát, s hódolatukat ajánlották Neki. Így tehát az öt Pándava testvér a Krisnával való barátság transzcendentális kapcsolatát élvezte.
Az öt fivér közül Ardzsunát fűzi a legbensőségesebb viszony Krisnához. Ardzsuna egy szép íjat tart a kezében, melyet Gándívának hívnak. Combját az elefánt ormányához hasonlítják, szeme pedig mindig vöröses színű. Amikor Krisna és Ardzsuna együtt ülnek egy harci szekéren, mennyeien szépek, és mindenki szemét megörvendeztetik. Azt mondják, Ardzsuna egyszer fejét Krisna ölébe hajtva feküdt az ágyán, s közben békésen beszélgetett és tréfálkozott Krisnával. Mosolyogva, nagy elégedettséggel élvezte Krisna társaságát.”[2]

Ennyit mára, egy kis bevezető, egy kis bepillantás az odaadó baráti érzelmekbe. A szeretetteljes barátság azt is jelenti, hogy megosztjuk mindazt amink van, megosztjuk a gondolatainkat.

(folytatása következik)

1. Az odaadás nektárja, 41. fejezet
2. Az odaadás nektárja, 41. fejezetMay

31

(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2018 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

So, we can be attracted to Krishna in so many ways with a friendly mood.

“How the sons of Pandu, the Pandavas, enjoy Krishna’s association is described as follows: “When Shri Krishna’s arrived in Indraprastha, the capital of the Kurus, Maharaja Yudhishthira immediately came out to smell the flavor of Krishna’s head. It is the Vedic custom that a superior smells the heads of his subordinates when the subordinates offer respect to the superior by touching his feet.”[1]

Have you observed this? Fathers are always doing that; when they have their sons in their lap they immediately, naturally, subconsciously smell their head. And they are not interested in the shampoo, that’s not the case. But there is a very special smell, a very special vibration coming from the top of the scull. Smell is a very basic information. The molecules of the smell directly reach the brain through the olfactory systems.

Do you remember your first day entering the ashram? You were charmed by the smell. ‘Ah, such an incense! Such a prasadam.’ Because smell is a very basic information. And then it is connected to this feeling of returning home.

In the old times people were writing love letters to each other. I know that this is very much outdated, something from the previous century. But, you know, love letters were always with some scent. Why? Because if you open them, immediately you feel the smell of your lover. But just see how degraded our age is! Can you have a 5D SMS? All is very technical these days. Even love is very technical, courting is very technical. No romantic affairs anymore. So, please, don’t come to me with any romantic stories.

So, smelling the head is an exchange of information. Just observe this next time when you see a father with a baby in his lap. Immediately he will do this. When I first read about this I didn’t believe it and I said: “Maybe it’s some strange unknown for me Indian habit.” But then I started to check and it’s always like this, it happens automatically. This is a very subtle loving exchange. Because smell is such a deep-rooted information. And actually on the top of the scull you don’t smell the head, but you smell the crown chakra. So, this is a spiritual connection. So beautiful!

So, Yudhishthira as a superior was smelling Krishna’s head. The other Pandavas similarly “Arjuna and Bhīma embraced Krishna with great jubilation”. This is their exchange on the equal platform.

“The two younger brothers, namely, Nakula and Sahadeva, touched the lotus feet of Krishna with tears in their eyes and offered their respects. In this way all the five Pandava brothers enjoyed the fraternal friendship of Krishna in transcendental mellow.

Of the five Pandavas, Arjuna is the most intimately connected with Krishna. He has a nice bow called Gandiva in his hand. His thighs are compared to the trunks of elephants, and his eyes are always reddish. When Krishna and Arjuna are together on a chariot, they become celestial beauties, pleasing to the eyes of everyone. It is said that once Arjuna was lying on his bed with his head upon Krishna’s lap and was talking and joking with Krishna in great relaxation, enjoying Krishna’ company with smiling and great satisfaction.”[2]

So much for today. Just to get a little introduction, a little glimpse into devotional friendship. Devotional friendship also means – share the possessions and share the ideals.

(to be continued)

 

[1] Nectar of Devotion, Ch 41

[2] Nectar of Devotion, Ch 41May

31

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2018 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

И така, можем да сме привлечени от Кришна по толкова много начини в настроение на приятелство.

„Ето едно описание как Пандавите, синовете на Панду, се наслаждавали на общуването с Кришна: „Когато Шри Кришна пристигнал в Индрапрастха, столицата на Кауравите, Махараджа Юдхищхира веднага излязъл, за да вдъхне уханието на главата Му.“ Според ведическия обичай, по-старшите помирисват главата на по-младшите, докато те им отдават почитания, докосвайки нозете им.”[1]

Наблюдавали ли сте това? Бащите винаги го правят; когато вземат синовете в скута си, те незабавно, по естествен начин, подсъзнателно им помирисват главичката. И това, което ги интересува, не е шампоанът. Но има един много специален аромат, много специална вибрация, идваща от върха на черепа. Мирисът е много базисна информация. Молекулите на мириса директно достигат мозъка чрез обонятелната система.

Спомняте ли си първия път, когато сте влезли в ашрама? Уханието ви е омаяло. „О, какъв инсенс! О, какъв прасадам!“ Защото мирисът е много базисна информация. И го свързваме с това усещане, че сме се завърнали у дома.

В стари времена хората са си пишели любовни писма. Знам, че сега това е нещо много остаряло, нещо от миналия век. Обаче любовните писма винаги са били парфюмирани. Защо? Защото като го отвориш, веднага усещаш уханието на своя любим. Само вижте колко деградирала е настоящата епоха! Можете ли да получите 5D СМС? Всичко е толкова техническо тези дни. Дори любовта е толкова техническа, ухажването е толкова техническо. Няма вече романтика. Затова моля ви, недейте да ми идвате с разни романтични истории.

И така, помирисването на главата е обмен на информация. Просто наблюдавайте следващия път, когато видите баща с бебе в скута. Той моментално ще го направи. Когато за първи път прочетох за това, не повярвах и си рекох: „Може пък това да е някакъв странен, непознат индийски навик.” Обаче после започнах да се вглеждам и то е винаги така, случва се от само себе си. Това е много фина обмяна на любов. Защото мирисът е толкова дълбоко внедрена информация. И всъщност на върха на черепа вие не помирисвате главата, а коронната чакра. Така че това е духовна връзка. Красиво е!

И така, Юдхищхира, като по-старши, помирисал главата на Кришна. Останалите Пандави: „Арджуна и Бхима, обзети от възторг, прегърнали Кришна.“ Това е техният обмен на равноправното ниво.

„Двамата по-малки братя, Накула и Сахадева, докоснали лотосовите нозе на Кришна и с насълзени очи Му отдали почитанията си. Така петимата братя Пандави се наслаждавали на трансценденталния вкус на братската дружба с Кришна.

От петимата Пандави, най-близък с Кришна е Арджуна. Той държи в ръката си красив лък на име Гандива. Бедрата му са като слонски хоботи, а очите му имат червеникав оттенък. Когато Кришна и Арджуна се качат заедно на колесницата, божествената им красота радва очите на всички. Казват, че веднъж Арджуна лежал в ложето си с глава в скута на Кришна и непринудено разговарял и се шегувал с Него, наслаждавайки се на близостта Му, като се усмихвал и изпитвал истинско удоволствие.”[2]

Дотук за днес. За да добием някаква представа, да надникнем лекичко в приятелските отношения. Предано приятелство означава и това – споделяне на притежанията и на идеалите.

(следва продължение)

[1] „Нектара на предаността“, Гл. 41

[2] „Нектара на предаността“, Гл. 41May

31

(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 05.01.2018 am Vormittag, Sofia)

(Fortsetzung vom vorherigen Freitag)

Wir können uns also mit einer freundlichen Stimmung auf viele Arten zu Krishna hingezogen fühlen.

 „Wie die Söhne von Pandu, die Pandavas, Krishnas Gesellschaft genießen, wird wie folgt beschrieben: „Als Shri Krishna in Indraprastha, der Hauptstadt der Kurus, ankam, kam Maharaja Yudhishthira sofort heraus, um den Duft von Krishnas Kopf zu riechen. Es ist vedischer Brauch, dass der Ältere die Köpfe seiner Untergebenen riecht, wenn die Untergebenen dem Älteren Respekt erweisen, indem sie seine Füße berühren.“ [1]

Haben Sie das schon einmal beobachtet? Väter machen das ständig; wenn sie ihre Söhne auf dem Schoß haben, riechen sie sofort, ganz natürlich, unbewusst an deren Kopf. Und sie interessieren sich nicht für das Shampoo, das ist nicht der Fall. Sondern es gibt einen ganz besonderen Geruch, eine ganz besondere Vibration, die vom oberen Teil des Schädels kommt. Geruch ist eine sehr grundlegende Information. Die Moleküle des Geruchs erreichen das Gehirn direkt über die olfaktorischen Systeme.

Erinnert ihr euch an euren ersten Tag im Ashram? Ihr wart von dem Geruch bezaubert. „Ah, so ein Weihrauch! So ein Prasadam.“ Denn der Geruch ist eine sehr grundlegende Info. Und dann wird er mit diesem Gefühl der Heimkehr verbunden.

Früher haben sich die Leute Liebesbriefe geschrieben. Ich weiß, das ist sehr veraltet, etwas aus dem letzten Jahrhundert. Aber Liebesbriefe waren immer mit einem gewissen Duft versehen. Warum? Weil man beim Öffnen sofort den Geruch des Geliebten wahrnimmt. Aber seht euch nur an, wie heruntergekommen unser Zeitalter ist! Kann man eine 5D-SMS bekommen? Heutzutage ist alles sehr technisch. Sogar die Liebe ist sehr technisch, das Umwerben ist sehr technisch. Keine romantischen Affären mehr. Also kommt bitte nicht zu mir mit romantischen Geschichten.

Das Riechen am Kopf ist also ein Informationsaustausch. Beobachtet es das nächste Mal, wenn ihr einen Vater mit einem Baby auf dem Schoß seht. Er wird das sofort tun. Als ich das zum ersten Mal darüber las, glaubte ich es nicht und sagte: „Vielleicht ist das eine seltsame, mir unbekannte indische Angewohnheit.“ Aber dann fing ich an, nachzuschauen, und es ist immer so, es passiert automatisch. Das ist ein sehr subtiler, liebevoller Austausch. Denn der Geruch ist eine so tief verwurzelte Information. Und tatsächlich riecht man oben auf dem Schädel nicht am Kopf, sondern am Kronenchakra. Das ist also eine spirituelle Verbindung. So wunderschön!

So roch Yudhishthira, als der Ältere, Krishnas Kopf. Die anderen Pandavas taten es ähnlich: „Arjuna und Bhīma umarmten Krishna mit großem Jubel.“ Dies ist ihr Austausch auf gleicher Ebene.

 „Die beiden jüngeren Brüder, nämlich Nakula und Sahadeva, berührten mit Tränen in den Augen die Lotosfüße von Krishna und erwiesen ihm ihren Respekt. Auf diese Weise genossen alle fünf Pandava-Brüder Krishnas brüderliche Freundschaft in transzendentaler Gelassenheit.

Von den fünf Pandavas ist Arjuna derjenige, der am engsten mit Krishna verbunden ist. Er hat einen schönen Bogen namens Gandiva in der Hand. Seine Schenkel werden mit den Rüsseln von Elefanten verglichen, und seine Augen sind immer rötlich. Wenn Krishna und Arjuna zusammen auf einem Streitwagen sind, werden sie zu himmlischen Schönheiten, die jedermanns Augen erfreuen. Es wird gesagt, dass Arjuna einmal mit seinem Kopf auf Krishnas Schoß auf seinem Bett lag und in großer Entspannung mit Krishna sprach und scherzte und Krishnas Gesellschaft mit einem Lächeln und großer Zufriedenheit genoss.“ [2]

So viel für heute. Nur um eine kleine Einführung, einen kleinen Einblick zu bekommen in die hingebungsvolle Freundschaft. Hingebungsvolle Freundschaft bedeutet auch – den Besitz und die Ideale teilen.

  1. Nektar der Hingabe, Kapitel 41
  2. Nektar der Hingabe, Kapitel 41

(Fortsetzung folgt)May

31

(из лекции Свами Тиртхи, 05.01.2018 утром, София)

 

(продолжение с предыдущей пятницы)

Итак, мы можем быть привлечены к Кришне разными способами, находясь в дружеском настроении.

«Вот описание того, как сыновья Панду, Пандавы, наслаждаются общением с Кришной: «Когда Шри Кришна прибыл в Индрапрастху, столицу династии Куру, Махараджа Йудхиштхира поспешил Ему навстречу, чтобы вдохнуть аромат Его головы». По ведическому обычаю старшие вдыхают запах головы своих подопечных, пока те выражают им почтение, прикасаясь к их стопам.»[1]

Вы это заметили? Отцы всегда так делают; когда у них на коленях сыновья, они сразу же, естественно, подсознательно нюхают их голову. И само собой их интересует не шампунь. Но есть совершенно особенный запах, особенная вибрация, исходящая от макушки черепа. Запах – это очень важная информация. Молекулы запаха напрямую достигают мозга через обонятельную систему.

Вы помните когда в первый раз вошли в ашрам? Вы были очарованы запахом. «Ах, какой инсенс! Какой прасад». Потому что запах — это очень базовая информация. И это связано с ощущением возвращения домой.

В старину люди писали друг другу любовные письма. Я знаю, что это очень устарело, что-то из прошлого века. Но, знаете, любовные письма всегда были с каким-то ароматом. Почему? Потому что если их открыть, сразу почувствуешь запах своего возлюбленного. Но посмотрите, как деградировал наш век! Можете ли вы получить 5D SMS? В наши дни все очень технично. Даже любовь очень технична, ухаживание очень технично. Никакой романтики больше нет. Так что, пожалуйста, не приходите ко мне с романтическими историями.

Итак, обнюхивание головы – это обмен информацией. Просто обратите на это внимание в следующий раз, когда увидите отца с младенцем на коленях. Он немедленно это сделает. Когда я впервые прочитал об этом, я не поверил и сказал: «Может быть, это какая-то странная, неизвестная мне индейская привычка». Но потом я начал проверять, и это всегда так, это происходит автоматически. Это очень тонкий любовный обмен. Потому что запах – это очень глубоко укоренившаяся информация. И на самом деле на макушке черепа вы чувствуете запах не головы, а запаха коронной, теменной чакры. Итак, это духовная связь. Так красиво!

Итак, Юдхиштхира как старший понюхал голову Кришны. Остальные Пандавы: «Арджуна и Бхима с великим ликованием обняли Кришну». Это их обмен на равном уровне.

 

«Арджуна и Бхима, охваченные радостью, обнимали Кришну, а два младших брата, Накула и Сахадева, со слезами на глазах выражали Ему свое почтение, припав к Его лотосным стопам. Так все пять братьев Пандавов наслаждались трансцендентной расой братской дружбы с Кришной.

Из пятерых Пандавов в самых близких отношениях с Кришной находится Арджуна. В руке у него лук под названием Гандива, его бедра подобны хоботу слона, а глаза всегда красноватого оттенка. Восседая на колеснице, Арджуна и Кришна радуют глаз божественной красотой. Рассказывают, как однажды Арджуна, лежа на кровати, положил голову на колени Кришне и непринужденно разговаривал и шутил с Ним, наслаждаясь Его обществом. При этом он улыбался и испытывал огромное удовлетворение.»[2]

Вот и все на сегодня. Просто чтобы немного познакомиться, немного взглянуть на преданную дружбу. Преданная дружба также означает – делиться имуществом и разделять идеалы.

(продолжение следует)

[1] „Нектар преданности“, Гл. 41

[2] „Нектар преданности“, Гл. 41(from a lecture of Swami Tirtha, 02.05.2018, Rila)

(continues from the previous Monday)

Question of Tejasvini: Gurudev, it’s like an old topic coming again and again during the long-long years. With you we are discussing from time to time that sometimes we have some experiences and sometimes we feel that something is happening, that there is some arrangement, but mostly we cannot decide if this is really divine or our senses make us believe so. Could you please give us some advice, so that we will not be misled.

Swami Tirtha: All right, you can use either philosophy or theology to decide what is what. Through this you can get two pieces of the cake – sat and chit.

But really this is very important, because you know, life for most of the human beings is very difficult, like they are burdened with their lives. People want to find some escape or some good advice or some relaxation. Therefore they are hunting, chasing after some enjoyment, some experience, some way to forget about the difficulties, about the realities of life. They have all been going through that for millions of lifetimes so far; they were chasing after this and that daydream and have failed. ‘Before I though I was clever although I was not, but now I’m clever! Because now I started my spiritual practice. And now I’m hunting for my spiritual experience.’ So, the same deception is there. You are suffering so much that you want a feedback, you want to perceive something.

But sorry, it will not happen this way. You shouldn’t chase after spiritual experience, but you should be so pure that the spiritual experience is chasing after you. And fortunately we belong to a school, a tradition where our masters are not chasing after spiritual experience, but they are doing their service, they are committed to their service.

Let’s take Shrila Shridhara Maharaj. I don’t know how you see him, but I see him as one in a century. So exceptional! And although he was in full capacity of his realization in all possible ways and platforms, Gurudev told us that only once he heard him say something truly exceptional. Usually he was giving his lectures and discourses on the veranda of his temple. And one time he finished and started to enter his room; then he turned back a little bit towards the devotees and said: “If you knew where I will enter now…” It’s enough for a qualified audience. Only once, half a sentence. But it was very obvious that he was not entering his room, he is entering a different level of consciousness. So, from this one sentence you can understand the person. The quality of his approach.

We don’t chase after spiritual experience. But if some lightning strikes us while we are chanting, what can we do? Some little electricity. And somehow I’m sure that if we are sincere with ourselves, we shall not cheat ourselves.

 

(to be continued)(Szvámí Tírtha, 2018. 05.02. Rila-hegységbeni előadásából)

(a hétfői tanítás folytatása)

Tédzsaszviní kérdése: Kedves Gurudév, valójában ez egy újra és újra felmerülő kérdés, ami hosszú évek óta ismételten megfogalmazódik bennünk. Már többször beszélgettünk arról, hogy néha vannak lelki megtapasztalásaink, melyekről azt hisszük hogy ‘most igazán történt valami’, vagy hogy komoly elrendezések történnek az életünkben, viszont többnyire nem tudjuk eldönteni, hogy ezek valóban lelkiek vagy csupán az érzékeink játszanak velünk. Tudnál tanácsot adni, hogyan ne csapjuk be saját magunkat.

Szvámí Tírtha: Ennek eldöntésére segítségetekre lehet mind a filozófia, mind a teológia. Ily módon a korábban emlegetett tortából (szat, csit, ánanda), két szelethez juthattok, a szat-hoz és a csit-hez.

Ez valóban nagyon fontos, mert tudjátok a legtöbb ember vállára az élet rendkívül nehéz súlyként nehezedik. Az emberek szeretnének elmenekülni ezektől, vagy valami jó tanácsra, kikapcsolódásra vágynak, ezért hajszolják az élvezeteket, az újabb és újabb élményeket, hogy elfelejthessék a nehézségeket, az élet realitását. Bár meglehet, hogy sokmillió életen keresztül átéltük már ugyanezeket, ilyen-olyan álmokat kergetve, majd kudarcot vallva. ‘Korábban azt hittem, hogy milyen okos vagyok, majd rájöttem, hogy egyáltalán nem voltam az, de most már valóban az vagyok, mivel belefogtam a lelki gyakorlatokba és az ilyen tapasztalatokat keresem.’ Itt ugyanúgy becsapjuk magunkat. Annyira szenvedtek, hogy most már akartok valami visszajelzést, valami tapasztalást.

Viszont sajnálom, ez így nem fog menni! Nem a lelki tapasztalást kell hajszolni, hanem annyira tisztává kell válnotok, hogy a lelki tapasztalások fussanak utánatok. Szerencsére mi egy olyan iskolához, tradícióhoz tartozunk, ahol a mestereink nem lelki tapasztalásokat kergetnek, hanem végzik a szolgálataikat, amelyek mellett elkötelezték magukat.

Vegyük például Sríla Srídhar Mahárádzsot. Nem tudom ti mit gondoltok Róla, de én úgy hiszem, hogy százévente születik egy ilyen kivételes bhakta, mint Ő. Nagyon különleges volt! És bár teljes megvalósítással rendelkezett, Gurudév mégis azt mondta, hogy csak egyetlen egyszer hallotta azt, hogy valami igazán lelki dologról tett említést. Általában templomának verandáján tartotta leckéit, bensőséges beszélgetéseit. Egyszer ahogy befejezte a tanítást és már éppen belépett volna a szobájába, egy pillanatra visszafordult a bhaktákhoz és így szólt: „Ha tudnátok, hogy én most hová lépek be…” Ez elég is volt a kifinomult bhaktáknak. Csak egyszer említett valamit, egy fél mondat erejéig, viszont egyértelmű volt, hogy Ő nem a szobájába, hanem egy magasabb tudatszinre lépett be. Tehát ebből az egy mondatból megismerhetitek ennek az embernek a lelkiség felé való viszonyulásának a minőségét.

Mi nem a lelki tapasztalásokat hajszoljuk, de mit is tehetnénk, ha mantrázásunk közepette belénk csap a villám? Egy kis elektromosság. Meg vagyok győződve arról, hogy ha elég őszinték vagyunk saját magunkhoz, akkor nem fogjuk becsapni magunkat.

 

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 02.05.2018, Рила)

(продължава от предишния понеделник)

Въпрос на Теджасвини: Гурудев, това е една стара тема, която отново и отново се завръща през дългите години. Обсъждали сме от време на време, че понякога имаме някакви преживявания и усещаме, че нещо се случва, че има някакъв аранжимент, обаче повечето пъти не можем да преценим дали това е наистина нещо божествено или сетивата ни подлъгват. Бихте ли дали някакъв съвет, така че да не се заблуждаваме.

Свами Тиртха: Добре, можете да използвате или философията, или теологията, за да отсъдите кое какво е. Така ще можете да получите две парчета от тортата – сат и чит.

Но това наистина е нещо много важно, защото животът за повечето хора е много тежък, сякаш е бреме за тях. Хората искат да намерят някакво бягство, някакъв добър съвет, облекчение. Затова търсят и преследват наслаждения, опитности – въобще всевъзможно начини да забравят за трудностите, за житейските реалности. Всички са преминавали през това милиони животи наред; гонили са тази или онази мечта, и са се проваляли. „Преди си мислех, че съм умен, ама не бях; сега обаче вече съм поумнял! Защото сега съм започнал духовна практика. Сега вече преследвам духовни преживявания.“ Това е все същата стара самоизмама. Страдаш толкова много, че търсиш някаква обратна връзка, искаш да почувстваш нещичко.

Но съжалявам, няма да стане по този начин. Не бива да търсите духовните преживявания, а да сте толкова чисти, че духовните преживявания да ви спохождат. За щастие принадлежим към школа, към традиция, в която нашите учители не преследват духовна опитност, а просто са посветени на това да си вършат служенето.

Да вземем Шрила Шридхара Махарадж. Не знам вие как го виждате, но аз го виждам като един на цял век. Толкова изключителен! И макар да е бил в пълното осъществяване на своята реализация по всевъзможни начини, на всевъзможни нива, Гурудев ни е разказвал, че само един единствен път го е чул да казва нещо наистина необикновено. Обичайно той давал своите лекции и беседи на верандата на храма. И веднъж тъкмо приключил и се отправил към стаята си; тогава лекичко се обърнал към бхактите и рекъл: „Ако знаехте къде влизам сега…” Това е достатъчно за квалифицираните слушатели. Само веднъж, половин изречение. Но било толкова очевидно, че той влиза не в стаята си, а на различно ниво на съзнание. От това едно изречение можете да разберете човека и качеството на неговия подход.

Ние не гоним духовни преживявания. Но ако някоя светкавица ни удари докато мантруваме, какво да правим? Малко електричество. И по някакъв начин съм сигурен, че ако сме искрени към себе си, няма да се самозалъгваме.

 

(следва продължение)(from a lecture of Swami Tirtha, 05.01.2018 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

May I tell you one example of a deep, deep devotional friendship relationship?

In the old times in Nandafalva – many of you have been there – we had a small temple- room, and this was the only room that we could use for sleeping as well. So during the day it was a place of worship, during the night it was a place for slumber. Now I’ll tell you one more story. You know, we were sleeping so closely, like herrings: the first place was for Janardhan prabhu, the second for Krishnananda and all the rest came after. So, one night I awoke and what did I see? You know, the Tulasi plants were on a nice and strong little table and it was under the window. And I saw the youngest of us during the night stepping on this table and trying to open the window. He was in a lunatic trans. He was opening the window to go out during the night. I said: “Hey, Prabhu! Not that way, go back to your sleeping bag.” And then he went back to his sleeping bag. Just imagine, if the ashram was on the tenth floor!

But what I wanted to tell you about real friendship: one of our devotees had some bad dream, some nightmare. He suddenly awoke during the night, and somehow I was awake as well, so what did I see? That he is jumping and shouting and immediately catching the hand of his friend, his devotional brother, and calling his name. Then I understood that their relationship is real. For me this is the standard of devotional friendship. When you awaken from a nightmare, immediately you grab the hand of your brother and you call his name. Not God’s name, not your name, not the name of your nightmare, but the name of your friend. I think this we can accept as a real, truly real connection. It’s like a natural flow, the first thought.

(to be continued)(Szvámí Tírtha, 2018. 01.05-ei szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Mondhatok nektek egy példát a bhakták közötti nagyon mély baráti kapcsolatra?

Régebben Nandafalván, ahol már jópáran jártatok, volt egy kis templomszoba, ami egyben az egyetlen helyiség is volt, amit alvásra használhattunk. Ez napközben az imádat, éjszaka pedig a szunyókálás helyszíne volt. Ó, de közben eszembe jutott még egy történet, hadd meséljek előbb arról! Szóval ebben a kis templomszobában olyan szorosan aludtunk, mint a heringek. Itt az első hely Dzsanárdhan Prabhué volt, a második Krisnánandáé, és ezután következtek a többiek. Egyik éjszaka felébredtem és mit láttam? Tudjátok a Tulaszí növénynek egy szép, stabil kis asztalkája volt, az ablak mellett  és egyszercsak azt láttam, hogy egy nagyon fiatal bhakta kábultan fellépett erre az asztalkára és próbálja  kinyitni az ablakot. Egyfajta bódult transzban lehetett és kinyitotta az ablakot, hogy kimásszon rajta az éjszaka közepén. Mire felébredve így szóltam hozzá: „Hé Prabhu! Állj meg, bújj vissza inkább a hálózsákodba!” Mire fogta magát és visszamászott a hálózsákjába. Csak képzeljétek el, ha az ásram a tizedik emeleten lett volna…!

Viszont, amit az igazi barátságról szerettem volna mondani az, hogy az egyik bhaktának egyszer valami rossz álma volt, rémálma lehetettt. Hirtelen felébredt az éjszaka közepén, viszont én is felébredtem éppen és azt láttam, hogy elkezd ugrándozni, meg kiabálni, és gyorsan megragadja bhakta barátja kezét és szólítgatja. Ekkor megértettem, hogy tényleg szoros és igazi barátok voltak. Nekem ez az igazi bhakta barátság mércéje. Amikor felébredsz egy rémálomból, azonnal megfogod a barátod kezét és őt szólítgatod. Nem Istenre, magadra, vagy a rémálmodra gondosz, hanem a barátodat hívod segítségül. Azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy ilyen egy igazi, valódi kapcsolat, amikor a legtermészetesebb módon azonnal ő jut az eszetekbe.

 

(folytatása következik)