Archive for April 4th, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2018 pm, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Now let’s see the third category of servitors – the constant associates.

“In the city of Dvaraka the following devotees are known as Krishna’s close associates: Uddhava, Daruka, Satyaki, Shrutadeva, Shatrujit, Nanda, Upananda and Bhadra. All of these personalities remain with the Lord as His secretaries, but still they are sometimes engaged in His personal service.”[1]

From these personalities let’s take the first two. Who is Daruka? Daruka is the charioteer of Krishna. This is a very prestigious position. Why? Because Krishna has taken this position in connection with Arjuna. It’s something very intimate – Krishna acts in submission, as a servant. He is ready to render that service to His friends. But just imagine that person, from whom Krishna will accept such service!

Sometimes people think that to have a prestigious car is something. And they are happily driving their own cars. But it’s very low-class. Real high-class is to have a driver. If you drive your own car – it’s low-class. Why? Because here Krishna has a driver. This is really elegant. Because sometimes He is ready to act like this. Isn’t that beautiful? Isn’t that an intimate connection? At the same time this also means control. Because if you drive your own car, it’s only you who knows where you go. But if you have a driver, he will also know where are you going. Somebody is always there to have an eye on you.

So, this is Daruka; strangely enough, I have a friend and his name is Daruka and he is a car mechanic. You see, the name and the profession are connected.

The other person here is Uddhava. Uddhava is a very special friend of Krishna. Before Krishna left this planet, Uddhava had the feeling: ‘I don’t have too much time.’ So, he humbly asked Krishna: “Can You, please, summarize again what is most important?” And then Krishna again summarized His teachings in the Uddhava Gita. These are very, very condensed and very meaningful chapters in the Eleventh Canto of the Shrimad Bhagavatam.

Uddhava is also a very intimate servant of Krishna. Sometimes he acts as a messenger. And as he is very similar by features to Krishna, when he came to Vrindavana the gopies were perplexed: “Maybe our Kirshna has returned? Ah no, this is only Uddhava…” And also Uddhava has different-different tastes, different-different relationships with Krishna. Basically friendship; and a little superior – like a senior friend or relative; and also an affectionate friend. So, do you feel the difference between a simple friend and an affectionate friend? There is a very big difference.

“Out of the many close associates of Lord Krishna, Uddhava is considered the best. The following is a description of him: “His body is blackish like the colour of the Yamuna River, and it is similarly as cool as the waters. He is always decorated with flower garlands first used by Lord Krishna, and he is dressed with yellow silk clothing. His two arms are just like the bolts of a door, his eyes are just like lotus flowers, and he is the most important devotee among all the associates. Let us therefore offer our respectful obeisances unto Uddhava’s lotus feet.

Uddhava has described the transcendental qualities of Shri Krishna as follows: “Lord Shri Krishna, who is our master and worshipable Deity, the controller of Lord Śiva and Lord Brahma, and the controller of the whole universe as well, accepts the controlling orders of Ugrasena, His grandfather. He is the proprietor of millions of universes, but still He begged a little land from the ocean. And although He is just like an ocean of wisdom, He sometimes consults me. He is so great and magnanimous, yet He is engaged in His different activities just like an ordinary person.”

You see, this is what we appreciate, this is what we love in Him – He comes as a human.

(to be continued)

[1] Nectar of devotion, Ch. 36(Szvámí Tírtha, 2018.01.04-i szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Most pedig nézzük meg az öt elsődleges odaadó szolgálat közül a harmadik kategóriát, ami Krisna közeli társairól szól.

Dváraká városában a következő bhaktákat tartják Krisna közeli társainak: Uddhava, Dáruka, Szátjaki, Srutadéva, Satrudzsi, Nanda, Upananda és Bhadra. Valamennyien titkáraként vannak az Úrral, de néha személyes szolgálatát is végzik.”[1]

Ismerkedjünk meg közülük az első kettővel. Ki Dáruka? Ő Krisna szekérhajtója, ami egy nagyon tekintélyes pozíció. Miért? Mivel Krisna ugyanazt a feladatot végzi, mint Dáruka, miután Ardzsuna Őt választotta és nem pedig Krisna seregét. Ez egy nagyon bensőséges dolog, mivel Krisna alázatosan vállalja azt, hogy szolgálja barátját. De próbáljátok csak elképzelni azt a személyt, akitől Krisna elfogadja azt a szolgálatot, hogy a kocsihajtója lehet!

Az emberek néha azt gondolják, hogy ha van egy tekintélyes autójuk, az már valami, és nagy örömmel vezetik, de ez még mindig nem olyan előkelő, mintha privát sofőrük lenne. Saját járművet vezetni elég hétköznapi, közönséges dolog. Miért? Mivel itt azt láthatjuk, hogy Krisnának saját kocsihajtója van Dáruka személyében, ami igencsak elegáns dolog. Néha Krisnának ehhez van kedve, hát nem csodálatos? Ez egy igazán bensőséges kapcsolat, ugyanakkor Krisna ily módon felügyelet alatt is áll, mivel ha a saját fogatát vezeti, akkor csak Ő tudja, hogy merre jár. Viszont, ha van egy kocsihajtótok, akkor másvalaki is tisztában van azzal, hogy hol jártok. Valakinek mindig ott van a szeme rajtatok.

Ez a személy Dáruka, aki jól ért a járművek szereléséhez és nem meglepő, hogy ez a jelentése a nevének is.

Most pedig nézzük meg, hogy Krisna bensőséges társai közül ki a második személy. Ő Uddhava, Krisnának egy nagyon különleges barátja. Mielőtt Krisna elhagyta ezt a bolygót, Uddhavának furcsa érzése támadt, hogy már nincs túl sok ideje hátra, így alázatosan megkérte Krisnát: „Összefoglalnád kérlek még egyszer, hogy mi a legfontosabb az életben?” És ekkor Krisna elismételte tanításainak a végkövetkeztetését az Uddhava-gítában. Ezek a Bhágavata-purána 11. énekének rendkívül tömör és jelentőségteljes tanításai.

Uddhava szintén nagyon bensőséges barátja Krisnának, aki néha még a hírvivő szerepét is játssza. Mivel nagyon hasonlít Krisnára, amikor Vrndávanba érkezett a gópík teljesen összezavarodtak: „Lehet, hogy visszatért szeretett Kirsnánk? Ó nem, ez csak Uddhava…” Uddhavára a különböző stílusok jellemzők, mint ahogy a Krisnával való kapcsolata is nagyon változó. Alapvetően baráti a viszonyuk és egy kicsit feljebbvalója is Krisnának, mint egy idősebb rokon, vagy barát, egy szerető barát. Érzitek a különbséget az egyszerű barát és a szerető barát között? Nagyon nagy a különbség!

Az Úr Krisna sok-sok közeli társa közül Uddhavát tartják a legkiválóbbnak. A következő leírás őt mutatja be: „Teste feketés színű, akár a Jamuná folyó, és hasonlóan hűvös. Mindig olyan virágfüzérek ékesítik, melyeket előzőleg az Úr Krisna nyakában volt, és sárga selyemből készült ruhát visel. Két karja olyan, mint egy kapu két keresztrúdja, szeme olyan, mint a lótuszvirág, és ő a legfontosabb bhakta az Úr valamennyi társa közül. Ajánljuk hát tiszteletteljes hódolatunkat Uddhava lótuszlába előtt!”

Uddhava a következőképpen beszélt Srí Krisna transzcendentális tulajdonságairól: „Az Úr Srí Krisna, aki mesterünk és imádandó Istenségünk, az Úr Siva és az Úr Brahmá vezére és az egész univerzum irányítója, engedelmeskedik nagyatyja, Ugraszéna parancsainak. Ő a tulajdonosa sok millió univerzumnak, mégis egy parányi földért esdekelt az óceánhoz. S annak ellenére, hogy a bölcsesség óceánjához lehet hasonlítani, néha tőlem kér tanácsot. Végtelenül hatalmas és nagylelkű, mégis úgy hajtja végre tetteit, akár egy közönséges halandó.”

Látjátok, ez az, amit csodálunk, amit szeretünk Krisnában, hogy emberként jön el közénk.

(folytatása következik)

1. Az odaadás nektárja, 36. fejezet(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Сега нека видим третата категория слуги – постоянните придружители.

„В Дварака сред най-близките придружители на Кришна са: Уддхава, Дарука, Сатяки, Шрутадева, Шатруджит, Нанда, Упананда и Бхадра. Те са нещо като секретари на Бога, но понякога Му отдават и лично служене.”[1]

От тези личности нека вземем първите две. Кой е Дарука? Дарука е колесничарят на Кришна. Това е много престижна позиция. Защо? Защото Кришна е заел тази позиция по отношение на Арджуна. Това е нещо много съкровено – Кришна действа като подчинен, като слуга. Той е готов да отдава такова служене на Своите приятели. Но само си представете, какъв ли трябва да е този, заради когото Кришна би приел такова служене!

Понякога хората си мислят, че да имат престижна кола е голямата работа. И са щастливи да карат собствените си коли. Но това е много ниска класа. Истинската висша класа е да имаш шофьор. Ако сам си караш колата – това е ниска класа. Защо? Защото тук Кришна има шофьор. Това е истински елегантно. Защото понякога и самият Той е готов да бъде такъв. Не е ли красиво това? Не е ли съкровена връзка? Същевременно означава и контрол. Защото ако сам си караш колата, само ти си знаеш къде ходиш. Обаче ако имаш шофьор, той също ще знае къде ходиш. Винаги има някой, който те наблюдава.

Така че това е Дарука; странно, но имах приятел на име Дарука и той беше авто-монтьор. Виждате, името и професията са свързани.

Другата личност, спомената тук, е Уддхава. Уддхава е много специален приятел на Кришна. Преди Кришна да напусне тази планета, Уддхава усещал: „Не ни остава още много време.“ Затова смирено помолил Кришна: „Би ли могъл, моля те, пак да обобщиш най-важното?” Тогава Кришна отново резюмирал Своите учения в „Уддхава Гита“. Това са няколко много кондензирани и значими глави от Единадесета Песен на „Шримад Бхагаватам“.

Уддхава също е много близък слуга на Кришна. Понякога той действа като пратеник. И понеже по черти е много подобен на Кришна, когато отишъл във Вриндавана, гопите се объркали: „Да не би нашият Кришна да се е върнал? О, не, това е просто Уддхава…” Също така Уддхава има различни настроения на своите взаимоотношения с Кришна. Основно е приятелство; с леко наставническо отношение – като по-голям приятел или роднина; и също е и любящ приятел. Усещате ли разликата между просто приятел и любящ приятел? Огромна разлика има.

„Сред многобройните близки придружители на Бог Кришна най-издигнат е Уддхава. Ето как е описан: „На цвят тялото му е тъмно като река Ямуна и прохладно като нея. Той се облича в жълти копринени дрехи и винаги се украсява с цветните гирлянди, които е носил Бог Кришна. Ръцете му са по-силни от тежките резета на порти, очите му приличат на лотоси. Той е първи сред всички придружители на Бога. Нека отдадем смирените си почитания в лотосовите нозе на Уддхава.

Уддхава описва трансценденталните качества на Шри Кришна така: „Бог Шри Кришна – наш господар и обект на обожание, повелител на Шива и Брахма, и властелин на цялата вселена, послушно изпълнява заповедите на дядо си Уграсена. Въпреки че е собственик на милиони вселени, Той моли океана за малко земя. И макар да е океан от мъдрост, понякога се съветва с мен. Толкова е велик и милостив, но при все това се занимава с дейностите си като обикновен човек.”

Виждате ли, това е, което ценим и обичаме у Него – че идва като човек.

(следва продължение)

[1] „Нектара на предаността“, Гл. 36(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 04.01.2018 am Abend, Sofia)

(Fortsetzung vom vergangenen Freitag)

Sehen wir uns nun die dritte Kategorie von Dienern an – die ständigen Gefährten.
„In Dwaraka gehören zu Krishnas engsten Gefährten: Uddhava, Daruka, Satyaki, Srutadeva, Shatrujit, Nanda, Upananda und Bhadra. Sie sind so etwas wie die Sekretäre Gottes, aber manchmal leisten sie Ihm auch persönliche Dienste.“ [1]
Von diesen Personen nehmen wir die ersten beiden. Wer ist Daruka? Daruka ist der Wagenlenker von Krishna. Dies ist eine sehr prestigeträchtige Position. Warum? Weil Krishna diese Position übernommen hat, gegenüber Arjuna. Das ist etwas sehr Intimes – Krishna handelt als Untergebener, als Diener. Er ist bereit, seinen Freunden einen solchen Dienst zu erweisen. Aber stellt euch vor, wie er sein muss, dieser, für wen Krishna einen solchen Dienst annehmen würde!
Manchmal denken die Leute, dass ein prestigeträchtiges Auto die große Sache sei. Und sie fahren gerne ihr eigenes Auto. Aber das ist eine sehr niedrige Klasse. Die wirklich höhere  Klasse soll einen Fahrer haben. Wenn Sie Ihr eigenes Auto fahren, ist dies eine Unterklasse. Warum? Denn hier Krishna hat einen Fahrer. Es ist wirklich elegant. Denn manchmal ist Er selbst dazu bereit einer zu sein. Ist das nicht schön? Ist es nicht eine innige Beziehung? Gleichzeitig bedeutet es auch Kontrolle. Denn wenn wir unser eigenes Auto fahren, wissen nur wir, wohin wir fahren. Aber wenn wir einen Fahrer haben, weiß auch er wohin wir fahren. Es gibt immer jemanden, der dich beobachtet.
Das ist also Daruka; seltsam, aber ich hatte einen Freund namens Daruka und er war ein Auto-Monteur. Ihr seht, Name und Beruf sind verbunden.
Die andere hier erwähnte Person ist Uddhava. Uddhava ist ein ganz besonderer Freund von Krishna. Bevor Krishna diesen Planeten verließ, hatte Uddhava das Gefühl: „Wir haben nicht mehr viel Zeit übrig.“ Also bat er Krishna demütig: „Könntest Du, bitte noch einmal das Wichtigste zusammenfassen?” Dann fasste Krishna seine Lehren noch einmal in der Uddhava Gita zusammen. Diese sind mehrere sehr kondensierte und bedeutsame Kapitel des Elften Canto von Srimad Bhagavatam.
Uddhava ist auch ein sehr enger Diener Krishnas. Manchmal handel er als Bote. Und weil er in seinen Gesichtszügen Krishna sehr ähnlich ist, als er nach Vrindavana ging, waren die Gopis verwirrt: „Ist unser Krishna zurückgekehrt? Oh nein, das ist einfach Uddhava …“ Auch Uddhava hat unterschiedliche Stimmungen in seinen Beziehungen zu  Krishna. Im Grunde ist es Freundschaft; mit einer leichten anleitende-Einstellung – wie ein älterer Freund oder Verwandter ; und er ist auch ein liebevoller Freund. Spürt ihr den Unterschied zwischen nur einem Freund und ein liebevoller Freund? Es gibt einen großen Unterschied.
„Unter den zahlreichen engen Gefährten von Lord Krishna ist Uddhava der Erhabenste. So wird er beschrieben: „Sein Körper hat eine dunkle Farbe wie der Fluss Yamuna und ist kühl wie sie. Er kleidet sich in gelbe Seidenkleider und schmückt sich immer mit den farbenfrohen Girlanden, die Lord Krishna getragen hat. Seine Hände sind stärker als die schweren Riegel von Toren, seine Augen sind wie Lotusblumen. Er ist der Erste unter allen Gefährten Gottes. Lasst uns unsere demütigen Ehrerbietungen zu den Lotusfüßen von Uddhava darbringen.
Uddhava beschreibt die transzendentalen Eigenschaften von Sri Krishna folgendermaßen: „Gott Sri Krishna – unser Herr und Gegenstand der Verehrung, Herr von Shiva und Brahma und Herrscher des gesamten Universums, der pflichtbewusst die Befehle seines Großvaters Ugrasena ausführt. Auch wenn Er der Besitzer von Millionen von Universen ist, Er bittet den Ozean um etwas Land. Und obwohl Er ein Ozean von Weisheit ist, berät Er sich manchmal mit mir. Er ist so großartig und so barmherzig und dennoch geht Er seinen Aktivitäten wie ein gewöhnlicher Mann nach.“
Seht ihr, das was wir so sehr an Ihm schätzen und lieben ist-dass Er als Mensch kommt.

(Fortsetzung folgt)

1. Der Nektar der Hingabe, Kap. 36(из лекции Свами Тиртхи, 04.01.2018 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Теперь посмотрим на третью категорию слуг – постоянных спутников.

В Двараке в ближайшее окружение Кришны входят такие преданные, как Уддхава, Дарука, Сатйаки, Шрутадева, Шатруджит, Нанда, Упананда и Бхадра. Они исполняют роль секретарей Господа, но иногда также служат лично Ему.[1]

Из этих личностей выделим первых двух. Кто такой Дарука? Дарука — колесничий Кришны. Это очень престижная должность. Почему? Потому что Кришна занял такую позицию по отношению к Арджуне. Это что-то очень интимное – Кришна действует покорно, как слуга. Он готов оказать эту услугу Своим друзьям. Но только представьте себе того человека, от которого Кришна примет такое служение!

Иногда люди думают, что иметь престижную машину – это круто. И они с удовольствием ездят на своих машинах. Но это очень низкий класс. Настоящий высокий класс – это иметь водителя. Если вы ездите на своей машине – это низший класс. Почему? Потому что здесь у Кришны есть водитель. Это действительно элегантно. Потому что иногда Он готов так поступить. Разве это не красиво? Разве это не интимная связь? В то же время это также означает контроль. Потому что если вы ездите на собственной машине, только вы знаете, куда вы направляетесь. Но если у вас есть водитель, он тоже будет знать, куда вы едете. Всегда есть кто-то, кто присмотрит за тобой.

Итак, это Дарука; как ни странно, у меня есть друг, его зовут Дарука, и он автомеханик. Видите ли, имя и профессия связаны.

Другая личность здесь — Уддхава. Уддхава – особенный друг Кришны. Прежде чем Кришна покинул эту планету, Уддхава почувствовал: «У меня не так уж много времени». Поэтому он смиренно спросил Кришну: «Можешь ли Ты, пожалуйста, еще раз подвести итоги того, что является самым важным?» И тогда Кришна снова суммировал Свое учение в Уддхава-гите. Это очень, очень сжатые и очень содержательные главы Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам».

Уддхава также является очень близким слугой Кришны. Иногда он выступает в роли посланника. А так как чертами он очень похож на Кришну, то, когда он пришел во Вриндаван, гопи недоумевали: «Может быть, наш Киршна вернулся? Ах нет, это всего лишь Уддхава…» И еще у Уддхавы разные вкусы, разные отношения с Кришной. В основном дружба; и немного вышестоящий – как старший друг или родственник; а еще любящий друг. Итак, чувствуете ли вы разницу между простым другом и любящим другом? Есть очень большая разница.

Лучшим из всех приближенных Господа Кришны считается Уддхава, которого описывают так: «Его тело такого же темного цвета, как воды Йамуны, и так же прохладно. Его всегда украшают гирлянды, которые носил Господь Кришна, и облачен он в одежды из желтого шелка. Его руки сильные и подобны дверным засовам, а глаза — лотосам. Он — первый среди приближенных Господа. Склонимся же в почтении к лотосным стопам Уддхавы».

Уддхава так описывает трансцендентные качества Шри Кришны: «Господь Шри Кришна, наш повелитель и объект поклонения, тот, кому подчиняются Господь Шива, Господь Брахма и вся вселенная, послушно выполняет приказы Уграсены, Своего деда. Ему принадлежат миллионы вселенных, но несмотря на это Он выпрашивает у океана небольшой участок суши. Он Сам подобен океану мудрости, и тем не менее иногда обращается ко мне за советом. Он велик и милосерден, но занимается Своими делами, совсем как обыкновенный человек».

Понимаете, это то, что мы ценим, это то, что мы любим в Нем – Он приходит как человек.

(продолжение следует)

[1] „Нектар преданности“, Гл. 36