Archive for March, 2024

(от лекция на Свами Тиртха, 03.05.2018, пристигане)

 

Удоволствие е да бъда тук с вас. Идвайки насам си мислех по каква ли тема да говорим. Тогава някой ми предложи: „Просто кажи: „Харе Кришна на всички!“ и всеки ще е щастлив“. Така че основно това е посланието ми днес. А считам, че то ще е и посланието ми за идните дни. Ако искате да откриете своята духовна перспектива, просто възпявайте светите имена на Бога; пък сетне вижте какво ще се случи. Не можем да направим демо версия на вашето пречистване. И не можем да очакваме, че всичко ще тече без грешки, като по мед и масло – няма как да обещаем това. Въпреки всичко, ако се докоснем до този език на сърцето, можем да очакваме някои чудеса. Ако зовът ни е интензивен, никога няма да бъдем оставени сами. Обикновено ние всички искаме доказателства, нали „Ще приема, ако видя. Ще повярвам, ако видя.“ Но всъщност то работи наобратно – ако повярваш, тогава ще можеш да видиш. Така че това е нашето доказателство. Не е нужно да вярвате сляпо каквото чувате на лекции. Но опитайте се да го проверите за себе си, стремете се да видите дали работи или не.

Да споделя ли с вас едно категорично доказателство, което можете да изпитате днес? Всъщност – което изпитвате тъкмо в момента. Да или не? Не искам да ви налагам моята истина, трябва да се съгласите. Вдигането на енергийното ниво – това е ясно доказателство. Не е въпросът, че в стаята не е включен климатика. Не, това е вдигането на енергийното ниво. Усещате повече топлина. Ако разглеждаме материалните причини, може да намерите много. Но те са съвсем слаби и далечни изражения на оригиналната истина. Ако сте свързани с едно много висше ниво на съществуване и реалност, тогава нещо ще се промени около вас. Ще започнете да чувствате като че нещо иска да се взриви отвътре. Затова е казано: „Недейте да общувате със садху, защото умствените ви нагласи ще експлодират.“ Рисковано е! Например, излъчването на Гурудев беше толкова мощно, че още от автобусната спирка можех да усетя дали той е у дома или не. Толкова мощно! Или може да имате други мистични преживявания, ако общувате с божествената истина. Така че ето едно доказателство, че това, за което говорим, съществува, че има нещо; но вие трябва да се задълбочите и да го потърсите сами. Това е едно доказателство, ако искате. Може да го наречете „нещо външно“, но то си има причини.

Обаче днес, след размислите за тези доказателства, бих искал да кажа нещо за един много прост принцип, а именно радиусът. Какво ви говори това – радиус?

Палана Шакти: Че въздейства върху близкия кръг хора.

Парамананда: Че има център.

Друг: Предава някакво послание, някаква вест.

Свами Тиртха: Радиусът също така е вид обхват. Кръгът е много необикновена фигура – с най-малката обиколка и най-голямата площ. Това е заради радиуса. И заради централната точка. Радиусът е нещо, което ви е познато – вашият радиус. Да речем селото ви, страната ви са вашият радиус; и малко по-нататък. Дотам, докъдето се простира радиусът ви, се чувствате у дома, чувствате се комфортно. Ако излезете извън радиуса си, чувствате се леко неловко – ново място, нещо странно, необичайно. Разбира се, хората се различават в своя радиус – един има малък, друг голям – но всеки има предел на радиуса си. И не става дума само за физическо измерение, защото това е лесно да се разбере – но то важи и в духовен смисъл. Можете да приложите този принцип на физическо ниво, по-лесно е и можете да го усетите. Идете на непознато място, в чужда страна и няма да знаете нищо – дори как да си купите билет за автобуса и как след това да го валидирате. Шантаво е – уж такова дребно нещо, а ви смущава и ви кара да се чувствате неудобно. След това свиквате и започвате да разбирате.

По същия начин имаме и интелектуален радиус – онова, което можете да разберете; и ако нещо е отвъд този предел, тогава е много трудно да го проумеете, а и да се съгласите с него. Не само да разберете – защото добре, сложно е – но дори да приемете, че има нещо отвъд. Затова хората изпитват тази вътрешна жажда за по-широко разбиране. Това желание да се узнае повече е доказателство, че пълното знание, съвършеното знание съществува, защото иначе не бихте търсили повече разбиране.

(следва продължение)(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2018 pm, Sofia)

Today I was blessed with the company of a very nice old friend. He is a devotee of Shrila Paramadvaity Maharaja and he is American by nationality, but he is an honorary Hungarian. He speaks perfect Hungarian, which is a miracle. He is a yoga teacher and started to become a devotee in Hungary. And this afternoon we had this meeting with this beautiful old friend – now returning from India to Hungary and on the road he just stopped in Sofia for a while.
You see, this is one advantage of spiritual life of our bhakti process. Because you will have friends all over the world. This is something very precious. And we don’t live in our memories, we don’t live in our past, we don’t live in the future of our hopes. But we live in the eternal happy moment of today.
Therefore, we have to continue our studies about our spiritual science. Which is not only a theoretical construction, but which is living experience. In the morning we started discussing something about the servitude towards the Supreme. And now we have to continue with that.
Shrila Rupa Goswami says: “The devotees of the Lord in servitude are divided into four classes: appointed servants (such as Lord Brahma and Lord Shiva, who are appointed to control over the material modes of passion and ignorance), devotees in servitude who are protected by the Lord, devotees who are always associates, and devotees who are simply following in the footsteps of the Lord. “
So, this is our study for today. Appointed servants.
„In a conversation between Jambavati, one of Krishna’s wives, and Kalindi, her friend, Jambavati inquired, “Who is this personality circumambulating our Krishna?” Kalindi replied, “She is Ambika, the superintendent of all universal affairs.” Then Jambavati inquired, “Who is this personality who is trembling at the sight of Krishna?” Kalindi replied, “He is Lord Shiva.” Then Jambavati inquired, “Who is the person offering prayers?” Kalindi replied, “He is Lord Brahma.” Jambavati then asked, “Who is that person who has fallen on the ground and is offering respect to Krishna?” Kalindi replied, “He is Indra, the king of heaven.” Jambavati next inquired, “Who is this person who has come with the demigods and is laughing with them?” Kalindi replied, “He is my elder brother, Yamaraja, the superintendent of death.”
“This conversation offers a description of all the demigods, including Yamaraja, who are engaged in services appointed by the Lord. They are called adhikrita-devata, or demigods appointed to particular types of departmental service” .[1]
Of course, this cannot happen in Sofia. Because your Mahaprabhu knows all of you very well. But in case He doesn’t recognize you due to some ecstasy, He will ask: “Who is this devotee bringing Me flowers?” And then the ashram leader Tulasi will tell Him: “Oh, this is this devotee.” “Who is that other devotee singing to Me so nicely?” and she will say: “Oh, this is Param.” And then: “Who is this who is cooking in my kitchen?” and she will say: “This is Priya, who stopped her sankirtan activities just to cook for You.” “And who is this other gopi whom I haven’t seen for such a long time?” “This is our Ragichka, having a mission in Hungary.” “And who is this nice devotee who has so much affection for Me?” “This is Valyo, chanting his mantras and professing his faith.” And many others, of course – we cannot accomplish the list. Because hundreds and thousands of devotees are here for the service of Mahaprabhu.
And really, it is like this, today you see only 30-40 people here, but in the Bulgarian Purana it will be written “In the beginning of the 21st Century there was a very strong devotional community in Sofia, and thousands were joining the thundering kirtan of Kripadham.” By the way, our Mahaprabhu will ask – because His eyes are full of tears due to ecstasy – “And who is this nice devotee who has his birthday today?” He is our Kripadham Prabhu, ki jay hoooo! And that is reality, this is our reality! We are not limited to 20-30 people; hundreds and thousands are sitting here. Devotional mathematics are very special. You think one plus one is two. But it’s wrong, it’s incorrect. One plus one is minimum three. One – you, one – the other devotee, plus the loving friendship service attitude between you. In union, in harmony, the small is growing. In disharmony, in distrust even the strong is weak. So, please, cultivate what you have! Then the local Purana will tell the truth: “In the beginning of the 21st Century there was a very strong united group of devotees here, in Sofia. And thousands were gathering in the service of Mahaprabhu.”
These are the appointed servants. So please, qualify yourself to be appointed to a special type of service.

(to be continued)

1. Nectar of devotion, Ch. 36(Szvámí Tírtha, 2018.01.04-i szófiai reggeli tanításából)

Ma egy nagyon kedves régi jó barátom társaságában töltöttem a napot, aki Sríla Paramadvaiti Mahárádzs tanítványa. Amerikából származik és már régóta tiszteletbeli magyarként él hazánkban, tökéletesen beszéli a nyelvet, ami már önmagában egy csoda. Jógaoktató és Magyarországon kapott avatást. Tehát ez a kedves barátom nemrégiben indult haza Indiából és útban Magyarországra megállt egy kicsit Szófiában.
Látjátok ez az egyik előnye a bhaktaságnak, hogy a világ minden részén lesznek barátaitok és ez egy nagyon nagy érték. Viszont fontos az is, hogy ne a múltbéli emlékeinkben, és ne a vágyott jövőben, hanem az örök boldog jelenben éljünk.
Ezért folytassuk tovább a lelki tudománnyal kapcsolatos tanulmányainkat, ami nem csak elméleti, hanem egy élő tapasztalati dolog. Reggel a Legfelsőbb iránti szolgálatkész hangulatról beszélgettünk, ami így folytatódik.
Sríla Rúpa gószvámí azt mondja: „Az Úrral szolgai viszonyban lévő bhaktákat négy csoportra oszthatjuk: kijelölt szolgák (például az Úr Brahmá és az Úr Siva, akiket a szenvedély és a tudatlanság anyagi kötőerőinek irányítására jelöltek ki), azok a szolgai viszonyban lévő bhakták, akiket az Úr védelmez, azok a bhakták, akik mindig az Úr társai, valamint azok, akik csupán az Úr nyomdokait követik.“
Tehát erről fogunk ma tanulni. Kinevezett szolgálók.
„Amikor egyszer Dzsámbavatí, Krisna egyik felesége barátnőjével, Kálindível beszélgetett, így faggatta őt:
Ki az a személyiség, aki körüljárja a mi Krisnánkat?
Ő Ambiká, aki az univerzumban mindenre felügyel — felelte Kálindí. Dzsámbavatí tovább kérdezősködött:
Ki az a személyiség, aki remeg Krisna láttán?
Az Úr Siva — válaszolta Kálindí.
Ki az, aki imákat ajánl Neki? — kérdezte ezután Dzsámbavatí.
Az Úr Brahmá — felelte Kálindí.
Ki az, aki a földre roskadva mutatja ki a tiszteletét Iránta? — kérdezte ekkor Dzsámbavatí, és Kálindí így felelt:
Ő Indra, a mennyek királya.
És ki az, aki a félistenekkel együtt érkezett, s velük nevet?
Ő a bátyám, Jamarádzs, a halál ura — válaszolta Kálindí.
„Ez a beszélgetés bemutatja azokat a félisteneket — köztük Jamarádzsát is —, akik olyan szolgálatot végeznek, melyet az Úr jelölt ki számukra. Adhikrta-dévatáknak, olyan félisteneknek nevezik őket, akiket egy bizonyos területre jelöltek ki, hogy ott végezzenek szolgálatot.”
Természetesen ez Szófiában nem történhet meg, mivel a ti Maháprabhutok nagyon jól ismer benneteket. Ha valamilyen extázisból kifolyólag mégsem ismerne fel titeket, meg fogja kérdezni, hogy: „Ki ez a bhakta, aki virágot hozott Nekem?” Mire az ásram vezetője Tulaszí azt mondja majd Krisnának: „Ő ez és ez a bhakta.” „Ki az a másik bhakta, aki olyan szépen énekel Nekem?” mire Tulaszí azt fogja felelni: „Ő Param.” Majd Krisna tovább érdeklődik: „Ki az aki kint főz a konyhámban?” mire Tulaszí azt mondja: „Ő Prijá, aki most abbahagyta a könyvek árusítását, a szankírtant, hogy főzhessen Neked.” „És ki ez a másik gópí, akit már olyan régóta nem láttam?” „Ő a mi Rágicskánk, aki Magyarországról tért haza.” „És ki ez a nagyon kedves bhakta, aki annyira szeret engem?” „Ő Valyo, épp a mantráit zengi és lelkes gyakoroló.” És persze még sok bhaktát sorolhatnánk, végtelen a lista, mivel bhakták százai és ezrei vannak itt Maháprabhu szolgálatában.
Ez valóban így van, mivel ma csak 30-40 embert látunk itt, de a bolgár puránában majd azt fogják írni, hogy: „A 21.század elején volt egy nagyon erőteljes kis közösség Szófiában, ahol több ezren csatlakoztak Krpadhám mindent elsöprő kírtanjához.” Esetleg Maháprabhu az extázistól könnyes szemekkel megkérdi majd, hogy: „Ki ez a kedves bhakta akinek ma van a születésnapja?” Ő a mi Kripadhámunk, dzsáj hóóóó! És ez az igazság, ez a mi valóságunk! Ez nem csupán 20-30 emberre korlátozódik, hanem valójában százak és ezrek ülnek itt. Az odaadás matematikája nagyon különleges. Azt gondolhatjátok, hogy egy, meg egy az kettő, de ez tévedés. Egy meg egy az minimum három. Egyszer vagytok ti, egyszer a másik bhakta, plusz még a közöttetek lévő szeretetteljes szolgálatkész hangulat. Az egységben, a harmóniában a kicsi is megsokszorozódik, a diszharmóniában, a bizalmatlanságban pedig még az erős is gyenge lesz. Ezért kérlek becsüljétek meg amitek van! Akkor a helyi puránában majd arról olvashatunk, hogy: „A 21. század kezdetén volt egy nagyon erőteljes kis közösség Szófiában, ahol több ezren gyűltek össze Maháprabhu szolgálatában.”
Ezek a kinevezett szolgálók. Ezért kérlek, váljatok alkalmassá, hogy benneteket is bevonhassanak majd egy adott fajta szolgálatba.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 вечер, София)

Днес бях благословен с компанията на един много добър стар приятел. Той е ученик на Шрила Парамадвейти Махарадж, американец по рождение, обаче е почетен унгарец. Говори перфектен унгарски, което е чудо. Учител е по йога, а в Унгария стана и бхакта. И следобед имахме среща с този прекрасен стар приятел. Връща се от Индия към Унгария и е спрял за малко в София.
Виждате ли, това е едно предимство на духовния живот в нашия бхакти процес. Ще имаш приятели по цял свят. Това е нещо много ценно. И ние не живеем в спомените си, не живеем в миналото си, нито пък живеем в бъдещето на нашите надежди. Ние живеем във вечния щастлив днешен миг.
Затова нека продължим да изучаваме духовната наука. Което не е просто някаква теоретична конструкция, а жива опитност. Сутринта започнахме да говорим за настроението на служене спрямо Бога. Сега нека продължим нататък.
Шрила Рупа Госвами казва: „Преданите на Бога, свързани с Него в отношения на служене, се делят на четири групи: 1) назначени слуги (като бог Брахма и бог Шива, на които е поверено да управляват материалните проявления на страстта и невежеството), 2) предани слуги, които са под закрилата на Бога, 3) предани, които са вечни придружители на Бога и 4) предани, които просто следват стъпките на Бога”
Това е, което ще изучаваме днес. „Назначени слуги“.
„В един разговор с приятелката си Калинди, Джамбавати, една от съпругите на Кришна, попитала: „Коя е тази, която обикаля около Кришна?” Калинди отвърнала: „Това е Амбика, която управлява всички дела във вселената.” Джамбавати попитала: „А кой е този, който трепери при вида на Кришна?” Калинди отвърнала: „Това е бог Шива.” Тогава Джамбавати попитала: „Ами кой е този, който отдава молитви?” Калинди отвърнала: „Това е бог Брахма.” Джамбавати отново попитала: „Кой е паднал по очи на земята, поднасяйки почитания на Кришна?” Калинди отвърнала: „Това е Индра, небесният цар.” Накрая Джамбавати попитала: А кой е този, който е дошъл с полубоговете и се смее с тях?” Калинди отвърнала: „Това е по-големият ми брат Ямараджа, повелителят на смъртта.”
В този разговор са споменати всички полубогове, включително и Ямараджа, които са назначени от Бога на определени служби. Те се наричат адхикрита-девата, тоест полубогове отговорни за определени сфери на дейност” .[1]
Разбира се, това няма как да се случи в София. Защото вашият Махапрабху познава всички ви много добре. Но в случай, че поради някакъв екстаз не ви разпознава, Той ще попита: „Кой е този предан, който ми носи цветя?” Тогава водачката на ашрама Туласи ще отвърне: „О, това е еди кой си бхакта.” „А кой е този другия, който ми пее толкова хубаво?” а тя ще каже: „О, това е Парам.” И после: „А кой там готви в Моята кухня?” пък тя ще рече: „Това е Прия, която е прекъснала своите санкиртан дейности само, за да ти сготви.” „А коя е онази другата гопи, която не съм виждал толкова отдавна?” „Това е нашата Рагичка, която има мисия в Унгария.” „А кой е този чудесен предан, който изпитва такава обич към Мен?” „Това е Вальо, който повтаря мантрите си и проповядва вярата си.” И много други, разбира се – няма как да изчерпаме списъка. Защото стотици и хиляди предани са тук в служба на Махапрабху.
И това наистина е така; днес виждате тук само 30-40 човека, но в „Българската Пурана“ ще бъде написано „В началото на 21 век имаше много силна общност от предани в София, хиляди се включваха в гръмовния киртан на Крипадхам.” Между другото, нашият Махапрабху ще попита – понеже очите му са пълни със сълзи на екстаз – „А кой е този чудесен бхакта, който днес има рожден ден?” Той е Крипадхам Прабху, ки джай хоооо! И това е реалността, това е нашата реалност! Ние не сме ограничени до 20-30 човека; стотици и хиляди седят тук. Математиката на предаността е много специална. Мислите си, че едно плюс едно е две. Но това не е вярно, неправилно е. Едно плюс едно е минимум три. Едно сте вие, още едно – другият предан, плюс любящото отношение на приятелство и служене помежду ви. В единството, в хармонията, малкото нараства. В дисхармонията, в недоверието, дори силното отслабва. Затова моля ви, отглеждайте това, което имате! Тогава местната Пурана ще казва истината: „В началото на 21 век имаше много силна, единна група предани тук, в София. И хиляди се събираха в служба на Махапрабху.”
Това са назначените слуги. Така че моля ви, квалифицирайте се така, че да бъдете назначени за някое специфично служене.

(следва продължение)

1. “Нектара на предаността”, Гл. 36(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 04.01.2018 Uhr, Sofia)

Heute war ich mit der Gesellschaft eines sehr netten alten Freundes gesegnet. Er ist ein Anhänger von Shrila Paramadvaity Maharaja und er ist amerikanischer Nationalität, aber er ist Ehren-Ungar. Er spricht perfekt Ungarisch, was ein Wunder ist. Er ist Yogalehrer und wurde ein Devotee in Ungarn. Und heute Nachmittag hatten wir dieses Treffen mit diesem schönen alten Freund –er kehrte gerade von Indien nach Ungarn zurück und unterwegs hielte er gerade für eine Weile in Sofia an.
Seht, das ist ein Vorteil des spirituellen Lebens in unserem Bhakti-Prozess. Ihr werdet Freunde auf der ganzen Welt haben. Das ist etwas sehr Kostbares. Und wir leben nicht in unseren Erinnerungen, wir leben nicht in unserer Vergangenheit, wir leben nicht in der Zukunft unserer Hoffnungen. Aber wir leben in den ewigen glücklichen Moment von heute.
Deshalb müssen wir unsere Studien über unsere spirituelle Wissenschaft fortsetzen. Welches nicht nur eine theoretische Konstruktion ist, sondern eine lebendige Erfahrung. Am Morgen starteten wir eine Diskusion über die Stimmung während dem dienen, gegenüber dem Höchsten. Und jetzt müssen wir damit weitermachen.
Srila Rupa Goswami sagt: „Die Anhänger Gottes, die mit Ihm in einer Beziehung des Dienen verbunden sind, werden in vier Gruppen eingeteilt: 1) ernannte Diener (wie der Gott Brahma und der Gott Shiva, die damit betraut sind, die materiellen Manifestationen der Leidenschaft und Unwissenheit zu regeln ), 2) Anhänger, die unter dem Schutz Gottes stehen, 3) Anhänger, die unter dem Schutz Gottes stehen und ewige Gefährten Gottes sind 4) Anhänger, die einfach in die Fußstapfen Gottes treten.“
Das ist also unsere Studie für heute. Ernennte Bedienstete.
„In einem Gespräch zwischen Jambavati, eine von Krishnas Frauen, und Kalindi, ihr Freund Jambavati fragte: „Wer ist diese Persönlichkeit, die unseren Krishna umrundet?“ Kalindi antwortete: „Sie ist Ambika, die Leiterin aller universellen Angelegenheiten.“ Dann fragte Jambavati: „Wer ist diese Persönlichkeit, die beim Anblick Krishnas zittert?“ Kalindi antwortete: „Er ist der Herr Shiva.“ Dann fragte Jambavati: „Wer ist die Person, die betet?“ Kalindi antwortete: „Das ist Lord Brahma.“ Jambavati fragte dann: „Wer ist diese Person, die auf den Boden gefallen ist, um Krishna Respekt zu erweisen?“ Kalindi antwortete: „Er ist Indra, der König des Himmels.“ Jambavati fragte als nächstes: „Wer ist die Person, die mit den Halbgöttern gekommen ist und mit ihnen lacht” Kalindi antwortete: „Er ist mein älterer Bruder, Yamaraja, der Oberaufseher des Todes.“
„Dieses Gespräch bietet eine Beschreibung aller Halbgötter an, einschließlich Yamaraja, die mit vom Herrn bestimmten Diensten beschäftigt sind. Sie werden Adhikrita-Devata oder Halbgötter genannt, die für bestimmte Arten von Abteilungsdiensten ernannt wurden“ [1]
Das kann in Sofia natürlich nicht passieren. Weil Mahaprabhu euch alle sehr gut kennt.  Aber für den Fall, dass Er aus Ekstase euch nicht erkennt, wird Er fragen: „Wer ist dieser Devotee der mir Blumen bringt?“ Und dann wird ihm der Ashram-Leiter Tulasi sagen: „Oh, das ist dieser Devotee.“ „Wer ist dieser andere Devotee, der Mir so schön vorsingt?“ und sie wird sagen: „Oh, das ist Param.“ Und dann: „Wer kocht da in meiner Küche?“ und sie wird sagen: „Das ist Priya, die ihre Sankirtan-Aktivitäten eingestellt hat, nur um für Dich zu kochen.“ „Und wer ist diese andere Gopi die ich so lange nicht gesehen habe?“ „Das ist unsere Ragichka, die eine Mission in Ungarn hat.” „Und wer ist dieser nette Devotee, der so viel Zuneigung zu Mir hegt?“ „Das ist Valyo, er singt seine Mantras und predigt seinen Glauben .“ Und natürlich viele andere – das können wir nicht die Liste vervollständigen. Weil Hunderte und Tausende von Anhängern hier sind, um Mahaprabhu zu dienen.
Und wirklich, es ist so, heute sieht man hier nur 30-40 Leute, aber in der Bulgarischen Purana wird geschrieben sein: „Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es eine sehr starke Andachtsgemeinschaft in Sofia, und Tausende schlossen sich dem donnernden Kirtan Kripadhams an.“ Übrigens wird unser Mahaprabhu fragen – denn seine Augen sind deswegen voller Tränen der Ekstase – „Und wer ist dieser nette Devotee, der heute Geburtstag hat?“ Er ist unser Kripadham Prabhu, ki jay hoooo! Und das ist Realität, das ist unsere Realität! Wir sind nicht auf 20-30 Personen beschränkt; Hunderte und Tausende sitzen hier. Mathematik der Hingabe ist etwas ganz Besonderes. Du denkst eins plus eins ist zwei. Aber es ist falsch, es ist falsch. Eins plus eins ist mindestens drei. Eins – du, eins – der andere Devotee, plus die liebevolle, freundschaftliche Diensthaltung zwischen Ihnen. In Einheit, in Harmonie, das Kleine wächst. In Disharmonie, im Misstrauen sind selbst die Starken schwach. Also kultiviert bitte was ihr habt! Dann wird das örtliche Purana die Wahrheit sagen: „Am Anfang des 21. Jahrhunderts, hier in Sofia gab es eine sehr starke, vereinte Gruppe von Anhängern. Und Tausende versammelten sich im Dienste Mahaprabhus.“
Das sind die ernannten Diener. Bitte qualifiziert euch für die Ernennung zu einem Sonderbeauftragten Art der Leistung.

Fortsetzung folgt

1. „Der Nektar der Hingabe“, Kap. 36(из лекции Свами Тиртхи, 04.01.2018 вечером, София)

Сегодня мне посчастливилось находиться в компании очень хорошего старого друга. Он преданный Шрилы Парамадвайти Махараджа, американец по национальности, но он почетный венгр. Он прекрасно говорит по-венгерски, и это чудо. Он преподаватель йоги и начал становиться преданным в Венгрии. А сегодня днем у нас была встреча с этим прекрасным старым другом – сейчас возвращающимся из Индии в Венгрию и по дороге он просто ненадолго остановился в Софии.
Видите ли, это одно из преимуществ духовной жизни нашего процесса бхакти. Потому что у тебя будут друзья по всему миру. Это что-то очень ценное. И мы живем не своими воспоминаниями, мы не живем своим прошлым, мы не живем будущим наших надежд. Но мы живем в вечно счастливом моменте сегодняшнего дня.
Следовательно, нам следует продолжать изучение нашей духовной науки. Это не только теоретическая конструкция, но и живой опыт. Утром мы начали обсуждать что-то о служении Всевышнему. И теперь мы должны продолжать это делать.
Шрила Рупа Госвами говорит: „Есть четыре категории преданных, связанных с Господом отношениями служения: 1) назначенные слуги (такие, как Господь Брахма и Господь Шива, которым поручено управлять материальными гунами страсти и невежества); 2) преданные-слуги, находящиеся под защитой Господа; 3) преданные из ближайшего окружения Господа вечно сопровождающие Его и 4) преданные, которые следуют по стопам Господа.
И так, это то, что мы будем изучать сегодня. „Назначенные слуги“.
«В разговоре со своей подругой Калинди одна из жен Кришны, Джамбавати, спросила: «Кто это ходит вокруг нашего Кришны?»
«Это Амбика, управляющая всеми делами вселенной», — отвечала Калинди.
Тогда Джамбавати спросила: «Кто это дрожит при виде Кришны?»
Калинди ответила: «Это Господь Шива».
«Кто это там возносит молитвы?», — поинтересовалась Джамбавати.
«Это Господь Брахма», — последовал ответ Калинди.
«Кто это пал ниц, выражая почтение Кришне?», — вновь спросила Джамбавати.
«Это Индра, царь рая», — ответила Калинди.
«А кто это явился сюда с полубогами и смеется вместе с ними?», — вновь спросила Джамбавати.
И Калинди ответила: «Это мой старший брат Йамараджа, повелитель смерти».
В этом разговоре упомянуты все полубоги, включая Йамараджу, которым Господь доверил разные виды служения. Их называют адхикрита-девата — полубогами, отвечающими за разные сферы деятельности.” .[1]
Конечно, в Софии такого произойти не может. Потому что ваш Махапрабху очень хорошо всех вас знает. Но если Он не узнает вас из-за какого-то экстаза, Он спросит: «Кто этот преданный, приносящий Мне цветы?» И тогда руководитель ашрама Туласи скажет Ему: «О, это этот преданный». «Кто этот другой преданный так хорошо поет Мне?» и она скажет: «О, это Парам». А потом: «Кто это готовит у меня на кухне?» и она скажет: «Это Прия, которая прекратила свою санкиртану только для того, чтобы готовить для Тебя». «А кто эта другая гопи, которую я так долго не видел?» «Это наша Рагичка, у нее миссия в Венгрии». «И кто этот милый преданный, который так сильно любит Меня?» «Это Вальо, поющий свои мантры и исповедующий свою веру». И многие другие, конечно – список мы не сможем завершить. Потому что сотни и тысячи преданных находятся здесь ради служения Махапрабху.
И действительно, так оно и есть, сегодня вы видите здесь всего 30-40 человек, но в Болгарской Пуране будет написано: «В начале XXI века в Софии была очень сильная религиозная община, и тысячи присоединились к оглушительному киртану Крипадхама». Кстати, наш Махапрабху спросит – потому что Его глаза полны слез от экстаза – «А кто этот милый преданный, у которого сегодня день рождения?» Он наш Крипадхам Прабху, ки джай хооо! И это реальность, это наша реальность! Мы не ограничены 20-30 людьми; здесь сидят сотни и тысячи. Преданная математика имеет особое значение. Вы думаете, что один плюс один — два. Но это неправильно, это неправильно. Один плюс один — минимум три. Один – ты, один – другой преданный, плюс отношения любящей дружбы и служения между вами. В союзе, в гармонии маленькое растёт. В дисгармонии, в недоверии даже сильное слабеет. Поэтому, пожалуйста, развивайте то, что у вас есть! Тогда местная Пурана скажет правду: «В начале XXI века здесь, в Софии, была очень сильная сплоченная группа преданных. И тысячи людей собирались на служение Махапрабху».
Это назначенные слуги. Поэтому, пожалуйста, подготовьтесь к назначению на особый вид службы.

(продолжение следует)

1. “Нектар преданности”, Гл.. 36(from a lecture of Swami Tirtha, 03.10.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

“The Lord is an autocrat, but He is not heartless. So the devotee who is the lowest – he is the richest. The smallest one, the poorest one is the richest. This is krishna-bhakti! Service is necessary, nothing else. We must find out how to develop that innate tendency, so that our body is made of that stuff and nothing else.”[1]

Hm! A transformation of DNA? This is very popular these days. You can have it.

You remember the different layers of the body structure. First is annamaya-kosha, then pranamaya-kosha, manomaya-kosha, vigyanamaya-kosha and finally anandamaya-kosha. Kosha means “cover, layer’. This is the outer, the farthest layer – we all need to eat and we like to feed the body, right; this is annamaya-kosha. Sometimes we think that this anna-maya is like the maya that we generally know. But this maya and that maya are different. Because the illusion is called maayaa, while this is in short maya; and as a grammatical expansion to the previous part of the word it means ‘to be made of something”. So annamaya means ‘made of food’. This layer over the soul is made of food. Anna is ‘food’. So, how do we start our career in a new life? Search for food: ‘Where is my mother?’ Sweet times – you have no other job, just eating and sleeping. And everybody is happy about that.

Next one is when the life symptoms start to manifest – prana; the senses, sense organs start to function: you open up your eyes, you start to listen, etc. Prana is not only the breath, but also the bodily sensory functions. If we add to eating and seeing some mind – this is manomaya-kosha. In the mind accepting-rejecting will also start. When the baby starts to like something and dislike something. Then the next layer is vigyanamaya-kosha, when the intellect starts to manifest. If you are on the intellect layer, maybe you can control your eating habits, or you can control the sense organs, sensory functions. But what is the closest shield to the soul, almost the selfsame identity – this is anandamaya-kosha. This is made of ananda. So ultimately, we are not made of food, we are not made of some sensory factors, we are not the mind, we are not the intellect; ultimately, we are bliss.

So what was the suggestion here? “Develop this kind of service mood, so that your body is made up of that stuff, nothing else.” We can say that this is the sevamaya-kosha – my life, my existence, my everything is made of this service mood. This is good for the devotee: ‘I’m made of service! Made of and made for service.’ It’s a gift of God – if you are made of and made for service.

All right, but this is about us; and what about Krishna? What substance is He made of? Now we are at the source. There is one beautiful bhajan: Krishna prema mayi radha[2]… The ultimate constitution of the Divine Couple is this. In general we can say Krishna is sat-chid-ananda, yes. That is true: He is eternal, He is fully conscious, and He is practically made of ananda. But if we want to scrutinize what kind of ananda is the composition of Krishna, then we come to this point. Krishna prema mayi radha/ radha prema mayo hari.

So Radhika… No, let’s start with Krishna. Krishna is not made of simple divine bliss, but He is radha maya, He is made of Radha – that means He is made of affection. This is the composition of God’s nature, radha maya. But as we know that He is never alone, then what is the composition of His partner? She is krishna mayi. Radhika is made of Krishna. She is made of beauty. Usually it is very difficult to understand why Krishna is considered to be the topmost beauty and why Radhika is considered to be the topmost love. We can say in one sense that they are made of each other. But if you don’t agree on this point due to some theological considerations, I’m sure you will definitely agree on the point that they are made for each other.

We know from the notebook of Swarupa Damodar Goswami, the personal secretary of Chaitanya Mahaprabhu, that Radha and Govinda have separate identities forever. But in order to improve the need for Their meeting, They search for each other. And when this search is intensive enough, They embrace so close that They appear as Chaitanya. So although they are eternally separate, They are also eternally united. We cannot really understand this, this is achintya – union and separation at the same time. And we need not scrutinize this and try to analyze it. Better we admire this divine truth, this divine mystery.

So, faith is the ever-growing happiness, derived from the admiration of the union of Radha and Govinda. If we admire divine beauty and divine love together, this is real faith; and the result of this real faith will be spiritual contentment. Therefore, we are ready to change our bodily constitution – from human DNA to divine DNA. So that we are made of and made for seva. Sevamayu bhakta.

[1] Shridhara Maharaj, Centenary Anthology

[2] Yugalashtakam by Jiva Goswami(Szvámí Tírtha 2017.10.03-ai szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Drága Urunk autokrata, egyeduralkodó, azonban nem szívtelen! Mint ahogy a bhakták között is, aki a legelesettebb, a legszegényebb az a leggazdagabb a szívében. Ez a krisna-bhakti! Csak a szolgálat számít, semmi más. Rá kell lelnünk hogyan növelhetjük ezt a belső hajlandóságunkat, hogy testünk csak ebből álljon, semmi másból.”[1]

Hm, transzformálni a DNS-t? Ez igencsak népszerű napjainkban, és egy megvalósítható dolog.

Ugye emlékeztek a testünket felépítő különböző rétegekre? Az első az annamaja-kósa, majd a pránamaja-kósa, a manómaja-kósa, a vigjánamaja-kósa és végül az ánandamaja-kósa következik. A kósa jelentése „fedőréteg’. A legkülsőbb réteg az annamaja-kósa, mivel mindannyiunknak szüksége van táplálékra és ugye szeretünk is ily módon gondoskodni a testünkről. Néha összetévesztjük ezt az anna-maját az általunk jól ismert májával. De ez a –maja és az a májá különböznek egymástól, az egyiket hosszan ejtjük: májá, míg ezt a ritkábban említett utótagot röviden –majának ejtjük. Ennek a röviden ejtett –majának a jelentése ‘valamiből áll’. Tehát az annamaja azt jelenti, hogy ‘táplálékból áll’. A léleknek ez a rétege ételből tevődik össze. Az anna ‘ételt’ jelent. Hogyan kezdődik újszülöttként ez a földi pályafutásunk? Étel után kutatunk: ‘Hol az Édesanyám?’ Édes elfoglaltság, nincs más dolgunk, mint enni, aludni és ennek mindenki örül körülöttünk.

A következő réteg az, amikor az életfunkciók kezdenek megnyilvánulni: pránát, levegőt veszünk, működésbe lépnek az érzékszerveink: kinyitjuk a szemeinket, halljuk a körülötünk lévő világot, stb. A prána nem csupán légzés, hanem az érzékszerveinknek a felébredését is jelenti. Ha az evéshez és a látáshoz tudatosság is társul, akkor jutunk a manómaja-kósa rétegéhez, mivel az elme két funkciója az elfogadás és az elutasítás is életbe lépnek. Ez az, amikor a gyermek elkezd szeretni, illetve kevésbé kedvelni valamit. Majd a következő réteg a vigjánamaja-kósa, amikor megnyilvánul az intellektus. Ha intellektuális szinten vagytok, akkor talán képesek lesztek irányítani az étkezési szokásaitokat, vagy kontrollálni az érzékszerveiteket. Melyik réteg áll legközelebb a lélekhez, mintegy védőburokként, és ami majdnem teljesen azonos vele? Ez az ánandamaja-kósa, ami ánandából áll. Tehát végső soron nem ételből, és nem valamiféle érzékszervi funkciókból, vagy elméből, intellektusból állunk, hanem boldogságból.

Milyen javaslatot kaptunk a legelején? „Hogy fejlesszük ezt a fajta szolgálatkész hangulatot, hogy testünk csak ebből álljon, semmi másból.” Azt is mondhatjuk, hogy ez a szévámaja-kósa, ez a lételemünk, ez az életünk, mindenünk ebből a szolgai hangulatból áll. Ez tesz legjobbat egy bhaktának: ‘Szolgálatból vagyunk teremtve! Szolgálatból áll a testünk és a szolgálatnak élünk.’ Ez Isten ajándéka, ha szolgálatból teremtettetek és a szolgálatért éltek.

Rendben, de ez még mindig rólunk szól, de mi a helyzet Krisnával? Ő milyen anyagból teremtetett? Most már a forrásnál tartunk. Van egy gyönyörű bhadzsan: Krisna-préma-mají Rádhá[2]… Ez arról szól, hogy mi az Isteni Pár legvégső összetevője? Általában azt mondhatjuk, hogy Krisna szat-csit-ánanda, ami igaz, hiszen: Ő örök, tudatos és gyakorlatilag ánandából áll. Azonban, ha azt szeretnénk megvizsgálni, hogy Krisna milyen ánandából tevődik össze, akkor elfogunk jutni ehhez a ponthoz, hogy Krsna-préma-mají Rádhá, Rádhá-préma-majó Hari.

Tehát Rádhiká… Nem, kezdjük inkább Krisnával. Krisna nem egyszerűen isteni boldogságból áll, hanem Ő rádhá-majából, Rádhából, szeretetből áll. Ebből áll Isten, rádhá-majából. Azonban tudjuk, hogy Ő soha sincs egyedül, de akkor miből áll, miből tevődik össze az Ő Kedvese Rádhiká? Ő krisna-majíból, Krisnából, szépségből áll. Általában nagyon nehéz megérteni, hogy miért tartják Krisnát a legfőbb szépségnek és Rádhikát pedig a legfőbb szeretetnek. Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy Ők egymásból vannak teremtve. Azonban, ha ebben mégsem tudunk egyetérteni, bizonyos teológiai elvek miatt, abban biztosan egyetértünk, hogy Ők egymásért vannak teremtve.

Csaitanja Maháprabhu személyes titkárának, Szvarúp Dámódár gószvámínak a feljegyzéseiből tudjuk, hogy Rádhá és Góvinda örökké különálló személyiségek, de azért, hogy találkozhassanak, keresik egymást. És amikor elég intenzív ez a kutatás, akkor olyan szorosan ölelik át egymást, hogy Csaitanjaként nyilvánulnak meg. Tehát bár örökké különálló személyiségek, mégis örökké egyek. Ezt nem igazán tudjuk teljesen megérteni, ez acsintja, az egyidejű azonosság és különbözőség elve. Ezt nem kell kutatnunk és megpróbálnunk elemezni. Jobban tesszük, ha inkább csodáljuk ezt az isteni igazságot, ezt az isteni misztériumot.

Tehát a hit, egyre növekvő boldogság, ami Rádhá és Góvinda találkozásának imádatából fakad. Az igazi hit az, ha az Isteni Szépséget és Szeretetet együtt dicsőítjük, melynek lelki elégedettség lesz az eredménye. Ezért készek vagyunk megváltoztatni a testfelépítésünket, az emberi DNS-t isteni DNS-sé transzformálni. Tehát mi szévából és a széváért teremtettünk. Szévámaja bhakta.

  1. Dzsíva Gószvámí: Jugalástakam c.
  2. Shridhara Maharaj, Centenary Anthology

 (от лекция на Свами Тиртха, 03.10.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

„Богът е автократ, но не е безсърдечен. Така че преданият, който е най-низш, всъщност е най-богат. Най-незначителният, най-бедният е най-богат. Това е кришна-бхакти! Нужно е служене, нищо друго. Трябва да открием как да развием тази си вродена наклонност, така че тялото ни да е направено от такава субстанция и от нищо друго.”[1]

Хм. Промяна на ДНК-то? Това е много популярно в наши дни. Можете да го имате.

Спомняте си различните слоеве в структурата на тялото. Първият е аннамая-коша, след това пранамая-коша, маномая-коша, вигянамая-коша и накрая анандамая-коша. Коша означава „покривало, слой“. Аннамая е външният, най-плътен слой – всички ние имаме нужда да ядем и обичаме да храним тялото си; това е аннамая-коша. Понякога си мислим, че тази анна-мая е като мая, за която обикновено сме чували. Но тази мая и онази мая са различни. Защото илюзията се нарича маайя, а това е с кратко „а“ – мая; граматическото обяснение на кратката дума е „да си направен от“. Така че аннамая означава „направен от храна“. Този пласт, обвиващ душата, е направен от храна. Анна значи „храна“. Как започваме своя път в новия си живот? Търсейки храна: „Къде е мама?“ Сладки времена – нямаш друга работа освен да ядеш и да спиш. И всеки се радва на това.

Следващото е когато започват да се проявяват признаците на жизненост – прана; започват да функционират сетивата, сетивните органи: отваряш очи, започваш да слушаш и т.н. Прана не е само дъхът, но също и телесните сетивни функции. Ако добавим към храненето и виждането и малко ум – това е маномая-коша. В ума ще започне приемането и отхвърлянето – когато бебето започва да харесва нещо и да не харесва друго. После следващият пласт е вигянамая-коша, когато започва да се проявява интелектът. Ако сте на интелектуалния пласт, вероятно ще можете да контролирате хранителните си навици или сетивните си органи, сетивните функции. Но най-близката до душата обвивка, която е почти самата ѝ същност – това е анадамая-коша. Тя е направена от ананда. Така че в края на краищата ние не се състоим от храна, не се състоим от някакви сетивни фактори, не сме умът, не сме интелектът; в края на краищата ние сме блаженство.

И каква беше препоръката тук? „Развийте такова настроение на служене, така че тялото ви да е направено от това и от нищо друго.” Можем да кажем, че това е севамая-коша – животът ми, съществуването ми, всичко мое е направено от настроение на служене. Това е добре за преданите: „Съставен съм от служене. Направен съм от и съм направен за служене.“ То е дар Божи – да сте направен от и за служене.

Добре, но това касае нас; ами Кришна? Той от каква субстанция е направен? Сега сме при извора. Има един красив бхаджан: Кришна према майи радха[2]… Това е най-висшата същност на Божествената Двойка. Най-общо можем да кажем, че Кришна е сат-чит-ананда. Това е така: Той е вечен, напълно съзнателен е, и на практика се състои от ананда. Но ако искаме да се вгледаме точно какъв вид ананда изгражда Кришна, тогава стигаме дотук: кришна према майи радха/ радха према майо хари.

И така, Радхика… Не, нека започнем от Кришна. Кришна не е направен от обикновено божествено блаженство, но Той е радха-мая, Той е направен от Радха – значи, направен е от любов. Такъв е съставът на природата на Бога – радха-мая. Но понеже знаем, че Той никога не е сам, тогава от какво е съставена Неговата половинка? Тя е кришна-майи. Радхика е изградена от Кришна. Тя се състои от красота. Обичайно е много трудно да се разбере защо Кришна е считан за най-висшата красота, а пък Радхика е считана за най-висшата любов. Можем да кажем, че в един смисъл Те са направени един от друг. Но ако не сте съгласни по този въпрос поради някакви богословски съображения, сигурен съм, определено ще се съгласите по въпроса, че са направени един за друг.

Знаем от дневника на Сварупа Дамодар Госвами, личния секретар на Чайтаня Махапрабху, че Радха и Говинда завинаги са отделни личности. Обаче за да усъвършенстват нуждата да се срещнат, Те се търсят един друг. И когато това търсене стане много интензивно, Те се прегръщат толкова силно, че идват в облика на Чайтаня. Така че макар да са завинаги отделни, Те също така са завинаги слети. Ние не можем да проумеем това, то е ачинтя – единение и раздяла едновременно. И не бива да се опитваме да го изследваме и анализираме. По-добре да се възхищаваме на тази божествена истина, на тази божествена мистерия.

И така, вярата е вечно-нарастващото щастие, извлечено от обожанието на единението на Радха и Говинда. Ако боготворим божествената красота и божествената любов заедно, това е истинска вяра; а резултатът от тази истинска вяра ще бъде духовното удовлетворение. Затова сме готови да сменим състава на тялото си – от човешко ДНК на божествено ДНК. За да бъдем направени от и за сева. Севамайи бхакта.

[1] Шридхара Махарадж, „Стогодишна антология“

[2] „Югалащакам“ от Джива Госвами(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2018 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Is it possible to overserve Krishna…? You see, sometimes He comes in a deity form to accept our services. And once in a very well established mataji ashram there was a case. You know, in an ashram you have to keep everything under control, because otherwise it will break down. And usually, to keep control over the kitchen is very important. Because if there is no control, one day you will use all the bhoga for the offerings and tomorrow there will be nothing to cook. So you have to be very careful and very proportionate in the kitchen, isn’t that so? When in Gurudev’s ashram the devotees submitted to him the list for what to buy, he said: “Three cauliflowers! No, only one.” It was very sweet and it was very difficult to manage the shopping with him. Because he was very strict and always cutting half the list.

But if we return to the original story: in this ashram everything was fully under control, everything was proportionate and the stock was kept very nicely. But then one day a new lady came and she brought her deities as well – small little Radha-Krishna. And she started to worship her own deities in this ashram. She was very intimately related to her deities and she knew that Krishna loves sweets in the morning. This is the way Krishna starts His day – with some sweets. And she tried to supply it, sneaking into the kitchen, taking all the butter that was proportionately designed for the day, adding some sugar and this and that, and offering all to her Krishna. Because she wanted to serve her beloved Krishna. But then the cook came. She said: ‘All right, now let’s start cooking… and where is the butter?’

This story started to escalate, more and more butter was missing every day. Our dear gopi wanted to overcare so much for her Govinda and He started to become heavier and heavier.  Because she felt that: ‘He loves my sweets so much.’

I know that you very nicely follow all the instructions and everything that you hear in the lectures. But please, be proportionate in the usage of butter.

Vedavid: What if Krishna stole the butter?

Gangamata: It’s a good excuse.

Swami Tirtha: This question you will be able to answer if you were the leader of an ashram and you have to proportionately distribute the butter. Of course, nothing is independent of the divine desire. But we started from overcaring. And actually, the surplus is not the butter and it’s not the sugar that we have to give. The surplus is the affection. And this is never overdosed, this is never a burden. Because pure dedicated love knows all the secrets of love. And this very intelligent service always considers the taste of Krishna. The only question, the only point is whether He likes it this way or not.

Many times I’ve told you when a gopa was massaging the left foot of Krishna. He was nicely giving a massage for half an hour and Krishna was gone in yoga-nidra. And then our gopa thought: ‘All right, I had been massaging the left foot, now I move to the right foot of Krishna. Because I have to distribute my service proportionally.’ So, very softly he gave up massaging the left foot and very softly touched the right foot. Then Krishna just slightly opened His eyes and said: “Go back.” As He likes. Sometimes you might have a suggestion, but we have to obey as He likes. And from this rule only very few devotees are exceptions. When their desire and their willpower overpower Krishna.