Archive for March 31st, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 03.05.2018, arrival) 

(continues from the previous Monday)

So, there is the physical, intellectual radius; and now comes the spiritual radius. Usually our spiritual radius is close to zero – a small circle; and a hazy circle that ‘there might be something’. But we don’t see, because we are blinded by the illusion and we have very little information about what’s beyond. We are not familiar with the grand spiritual prospects. Have you ever thought about your ultimate spiritual prospective? ‘What is my future in eternity?’ Have you ever thought of that?

If you are well-prepared in debating and philosophy, now you would protest: how can you mention future in eternity? There is no future in eternity, only eternity is there – it’s the permanent existence. It the Brahma-samhita it is said that over there, in the spiritual sky, it is permanent eternity, full of bliss, full of happiness – the present moment. Not even a single moment is lost there. This is your spiritual ‘future’ perspective. So please, think of that – it’s great!

Actually if we engage ourselves, if we commit ourselves to our spiritual practices, we commit ourselves to enlarge our circle, our scope. To push our limits. And also to push ourselves to reach these pushed limits. Because the majority of the spiritual truths are beyond our present scope of understanding, respect, appreciation, etc. But fortunately enough, our saints delivered some message about that reality. They are beyond the limits. And they invite you: “Why don’t you join us? Here, beyond your own body, mind and faith boundaries there is something more substantial – why don’t you come?” So physical, mental, faithful limits – push them! Because the majority of reality is beyond your limits. So if you take one step in spiritual life – and if you really reach that next stage – that means you enlarged your radius, you enlarged your scope.

First it might be a little unusual, you might feel a little uneasy. ‘Hey, I start to feel free! So unusual!’ Or ‘What is this happiness here? I’m so much accustomed to my bitter taste.’ You feel uneasy: ‘Something is happening with me. I cannot explain it, but I enjoy it!’

Life, including spiritual life, is not something that you should talk about or think about – no, you should live it! Spiritual life is an experience that you have to try. It’s not enough if we organize 108 symposiums over devotional service. Why don’t you serve…? So, expect the unexpected. One very dear god-brother of mine, he is a very big kirtaniya, he is a fan of kirtans – in the beginning he asked the senior devotees: “What is that strange feeling at the end of the kirtan?” because that was beyond the limits, beyond the scope. Then they said: “Ah, this is ecstasy. Why do you ask about the obvious?” So this is what I mean – enlarge your scope. Make one step for your radius. Then you can expect the unexpected.

So even if we take one little step in our radius, we shall experience very substantial results, feedback. Just imagine the next steps! The further you go, the bigger the radius becomes, the bigger the scope becomes. First we see only a very small portion of the spiritual reality. But if you start to make your radius bigger, with longer waves – then you will see and perceive and reach incredibly greater experience of spiritual reality.

(to be continued)(Szvámí Tírtha, 2018. 05.03. megérkezés)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Tehát létezik a fizikai, az intellektuális hatósugár, most pedig következzék a lelki sugarunk vizsgálata. Ez utóbbi általában a nullához közelít; egy olyan parányi kör, ahol ‘talán lehet valami’. Azonban ezt nem látjuk, mert az illúzió elvakít bennünket, és nagyon kevés az információnk arról, hogy mi is van azon túl, nem igazán ismerjük a nagy lelki távlatokat. Gondolkoztatok már valaha a végső lelki lényetekről? ‘Milyen jövő vár rám az örökkévalóságban?’ Gondoltatok már erre valaha?

Ha alapos filozófiai tudással rendelkeztnétek egy vitához, akkor most tiltakoznátok, hogyan lehetséges egyáltalán a jövőről beszélni az örökkévalóságban? Ott nincs jövő, csak az örökkévalóság, az állandó létezés van. A Brahma-szanhitában az áll, hogy ott a lelki égbolton örökké tart a transzcendentális jelen idő, s nincs sem múlt, sem jövő, így aztán soha, még egy félminutumnyi sem múlik el abból a boldog jelenből. Ott egyetlen pillanat sem múlik el nyomtalanul. Ez a ti ‘jövőbeli’ lelki távlatotok. Tehát kérlek gondoljatok bele ebbe, ez csodálatos!

Valójában, ha elköteleződünk, ha rábízzuk magunkat a lelki gyakorlatainkra, akkor ezáltal tágítjuk a látószögünket, kiterjesztjük a határainkat, és önmagunkat is, hogy elérhessük ezeket a megnövelt határokat. Mivel a lelki igazságok többsége meghaladja a jelenlegi felfogóképességünk, alázatunk és hódolatunk szintjét. De szerencsére szentjeink megosztottak velünk némi információt arról a valóságról, s ezek átszelik a határmezsgyét, és meginvitálnak: „Miért nem csatlakoztok hozzánk? Itt a saját testetek, elmétek és hitetek határain túl van valami sokkal lényegesebb, gyertek inkább ide!” Feszegessétek a fizikai, szellemi, hitbéli határaitokat, mert a valóság nagy része azon túl van. Tehát, ha tesztek egy lépést előre a lelki életben – és valóban eléritek a következő szintet – akkor az azt jelenti, hogy kitágítottátok a hatósugaratokat, kitágítottátok a látószögeteket.

Talán először kicsit szokatlan lesz ez az új, tágasabb tér, furcsán érezhetitek magatokat. ‘Hűha, kezdem szabadnak érezni magam, ez nagyon furcsa!’ Vagy pedig ‘Mi ez a boldogság? Annyira hozzászoktam már a kesergéshez.’ Különösen érzem magam: ‘Valami történik velem, nem tudom megmagyarázni, de nagyon tetszik!’

Az élet, beleértve a lelki életet is, nem olyasvalami, amiről csupán beszélni és gondolkodni kellene, hanem amit élni kell! A lelki élet olyan élmény, amit ki kell próbálnotok! Nem elég, ha szerveztek 108 előadást az odaadó szolgálatról. Miért nem végzitek a szolgálatokat inkább…? Álljatok készen az ismeretlen magasabb valóság befogadására. Egy kedves hittestvérem, aki nagyon rajong a kírtanokért (kírtaníjah), még a legelején megkérdezett egy szenior bhaktát: „Mi ez a furcsa érzés a kírtan végén?” mert ez meghaladta a határait. Majd azt a választ kapta, hogy: „Ó, ez az extázis, de miért kérdezel ilyen egyértelmű dolgot?” Tehát erre utaltam azzal, hogy tágítsátok ki a határaitokat. Tegyetek egy lépést a hatósugaratok felé, és várjátok, álljatok készen a váratlan dolgokra.

Tehát, ha csak egy kis lépést is tesztek a távlataitok felé, már akkor is nagyon jelentős eredményeket, visszajelzéseket fogtok tapasztalni. Csak képzeljétek el ezt a következő lépést ahogy haladtok előre, egyre nagyobbá válik a hatósugár, egyre nagyobb lesz a hatókör. Először csak egy nagyon kis részletet láttok a lelki valóságból, de ha elkezditek tágítani a hatósugaratokat, egyre hosszabb hullámokkal, akkor hihetetlen mértékben fogjátok meglátni, érzékelni és tapasztalni a lelki valóságot.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 03.05.2018, пристигане)

(продължава от предишния понеделник)

И така, има физически и интелектуален радиус; а сега стигаме до духовния радиус. Обикновено нашият духовен радиус клони към нула – съвсем малко кръгче; и един мъгляв кръг, че „може би има нещо“. Обаче не го виждаме, защото сме заслепени от илюзията и имаме съвсем мъничко информация за това, което е отвъд. Не сме запознати с величествените духовни перспективи. Мислили ли сте някога за най-висшата си духовна надежда? „Какво бъдеще ме чака във вечността?“ Замисляли ли сте се някога за това?

Ако сте добре подготвени в дебатите и философията, сега ще възразите: как може да говориш за бъдеще във вечността? Във вечността няма бъдеще, там има само вечност – там е неизменното съществуване. В „Брахма Самхита“ се казва, че оттатък, в духовното небе, съществува постоянна вечност, изпълнена с блаженство и щастие – настоящият момент. Нито едничък миг не се губи там. Такава е вашата духовна „бъдеща“ перспектива. Така че, моля ви, помислете за това – то е велико!

Всъщност, ако се заемем с духовни практики и им се посветим, ние се посвещаваме на това да разширяваме обхвата си, обсега си. Да слагаме по-далеч границите си. И да подтикваме себе си да достигаме тези по-далечни граници. Защото болшинството духовни истини са отвъд настоящия ни обсег на разбиране, уважение, възхищение и т.н. Но за щастие, нашите светци са донесли послания за онази реалност. Те са оттатък границите. И те ни канят: „Защо не дойдеш при нас? Тук, отвъд пределите на тялото ти, ума ти и вярата ти, има нещо по-истинско; ела!” Така че физическите, менталните, верските граници – разширете ги! Понеже по-голямата част от реалността се простира отвъд вашите граници. Затова, ако направите една крачка в духовния живот – и ако с нея действително достигнете следващото ниво – това означава, че увеличавате своя радиус, разширяваше своя обхват.

Отначало това може да е леко необичайно, да се почувствате малко неловко. „Хей! Започвам да се усещам свободен! Това е толкова необикновено!“ Или „Какво е това щастие, което чувствам? Толкова съм свикнал с горчивия вкус.“ Странно ви е: „Нещо става с мен. Не мога да го обясня, но ми харесва!“

Животът, в това число и духовният живот, не е нещо, за което трябва да говорите или да мислите – не, трябва да го живеете! Духовният живот е опит, който трябва да изпитате. Не е достатъчно да организираме 108 симпозиума върху преданото служене. Защо вместо това не служим…? Така че очаквайте неочакваното. Един мой много скъп духовен брат, който е голям киртания, голям любител на киртаните – в началото беше питал по-старшите предани: „Какво е това странно чувство в края на киртана?” защото то беше нещо отвъд пределите, извън обхвата. Те му отвърнали: „О, това е екстаз. Защо питаш за очевидното?” За това говоря – разширете обхвата си. Направете една стъпка, за да увеличите радиуса си. Тогава можете да очаквате неочакваното.

И така, ако направим дори и малка крачица в своя радиус, ще преживеем много истински резултат и отклик. Само си представете следващите крачки! Колкото по-нататък вървите, толкова повече се увеличава радиусът, разширява се обхватът. Най-напред виждате съвсем мъничка част от духовната реалност. Но започне ли радиусът ви да става все по-голям, с все по-дълги вълни – тогава ще виждате, долавяте и достигате невероятно по-големи преживявания от духовната реалност.

(следва продължение)