Archive for March 21st, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2018 pm, Sofia)

Today I was blessed with the company of a very nice old friend. He is a devotee of Shrila Paramadvaity Maharaja and he is American by nationality, but he is an honorary Hungarian. He speaks perfect Hungarian, which is a miracle. He is a yoga teacher and started to become a devotee in Hungary. And this afternoon we had this meeting with this beautiful old friend – now returning from India to Hungary and on the road he just stopped in Sofia for a while.
You see, this is one advantage of spiritual life of our bhakti process. Because you will have friends all over the world. This is something very precious. And we don’t live in our memories, we don’t live in our past, we don’t live in the future of our hopes. But we live in the eternal happy moment of today.
Therefore, we have to continue our studies about our spiritual science. Which is not only a theoretical construction, but which is living experience. In the morning we started discussing something about the servitude towards the Supreme. And now we have to continue with that.
Shrila Rupa Goswami says: “The devotees of the Lord in servitude are divided into four classes: appointed servants (such as Lord Brahma and Lord Shiva, who are appointed to control over the material modes of passion and ignorance), devotees in servitude who are protected by the Lord, devotees who are always associates, and devotees who are simply following in the footsteps of the Lord. “
So, this is our study for today. Appointed servants.
„In a conversation between Jambavati, one of Krishna’s wives, and Kalindi, her friend, Jambavati inquired, “Who is this personality circumambulating our Krishna?” Kalindi replied, “She is Ambika, the superintendent of all universal affairs.” Then Jambavati inquired, “Who is this personality who is trembling at the sight of Krishna?” Kalindi replied, “He is Lord Shiva.” Then Jambavati inquired, “Who is the person offering prayers?” Kalindi replied, “He is Lord Brahma.” Jambavati then asked, “Who is that person who has fallen on the ground and is offering respect to Krishna?” Kalindi replied, “He is Indra, the king of heaven.” Jambavati next inquired, “Who is this person who has come with the demigods and is laughing with them?” Kalindi replied, “He is my elder brother, Yamaraja, the superintendent of death.”
“This conversation offers a description of all the demigods, including Yamaraja, who are engaged in services appointed by the Lord. They are called adhikrita-devata, or demigods appointed to particular types of departmental service” .[1]
Of course, this cannot happen in Sofia. Because your Mahaprabhu knows all of you very well. But in case He doesn’t recognize you due to some ecstasy, He will ask: “Who is this devotee bringing Me flowers?” And then the ashram leader Tulasi will tell Him: “Oh, this is this devotee.” “Who is that other devotee singing to Me so nicely?” and she will say: “Oh, this is Param.” And then: “Who is this who is cooking in my kitchen?” and she will say: “This is Priya, who stopped her sankirtan activities just to cook for You.” “And who is this other gopi whom I haven’t seen for such a long time?” “This is our Ragichka, having a mission in Hungary.” “And who is this nice devotee who has so much affection for Me?” “This is Valyo, chanting his mantras and professing his faith.” And many others, of course – we cannot accomplish the list. Because hundreds and thousands of devotees are here for the service of Mahaprabhu.
And really, it is like this, today you see only 30-40 people here, but in the Bulgarian Purana it will be written “In the beginning of the 21st Century there was a very strong devotional community in Sofia, and thousands were joining the thundering kirtan of Kripadham.” By the way, our Mahaprabhu will ask – because His eyes are full of tears due to ecstasy – “And who is this nice devotee who has his birthday today?” He is our Kripadham Prabhu, ki jay hoooo! And that is reality, this is our reality! We are not limited to 20-30 people; hundreds and thousands are sitting here. Devotional mathematics are very special. You think one plus one is two. But it’s wrong, it’s incorrect. One plus one is minimum three. One – you, one – the other devotee, plus the loving friendship service attitude between you. In union, in harmony, the small is growing. In disharmony, in distrust even the strong is weak. So, please, cultivate what you have! Then the local Purana will tell the truth: “In the beginning of the 21st Century there was a very strong united group of devotees here, in Sofia. And thousands were gathering in the service of Mahaprabhu.”
These are the appointed servants. So please, qualify yourself to be appointed to a special type of service.

(to be continued)

1. Nectar of devotion, Ch. 36(Szvámí Tírtha, 2018.01.04-i szófiai reggeli tanításából)

Ma egy nagyon kedves régi jó barátom társaságában töltöttem a napot, aki Sríla Paramadvaiti Mahárádzs tanítványa. Amerikából származik és már régóta tiszteletbeli magyarként él hazánkban, tökéletesen beszéli a nyelvet, ami már önmagában egy csoda. Jógaoktató és Magyarországon kapott avatást. Tehát ez a kedves barátom nemrégiben indult haza Indiából és útban Magyarországra megállt egy kicsit Szófiában.
Látjátok ez az egyik előnye a bhaktaságnak, hogy a világ minden részén lesznek barátaitok és ez egy nagyon nagy érték. Viszont fontos az is, hogy ne a múltbéli emlékeinkben, és ne a vágyott jövőben, hanem az örök boldog jelenben éljünk.
Ezért folytassuk tovább a lelki tudománnyal kapcsolatos tanulmányainkat, ami nem csak elméleti, hanem egy élő tapasztalati dolog. Reggel a Legfelsőbb iránti szolgálatkész hangulatról beszélgettünk, ami így folytatódik.
Sríla Rúpa gószvámí azt mondja: „Az Úrral szolgai viszonyban lévő bhaktákat négy csoportra oszthatjuk: kijelölt szolgák (például az Úr Brahmá és az Úr Siva, akiket a szenvedély és a tudatlanság anyagi kötőerőinek irányítására jelöltek ki), azok a szolgai viszonyban lévő bhakták, akiket az Úr védelmez, azok a bhakták, akik mindig az Úr társai, valamint azok, akik csupán az Úr nyomdokait követik.“
Tehát erről fogunk ma tanulni. Kinevezett szolgálók.
„Amikor egyszer Dzsámbavatí, Krisna egyik felesége barátnőjével, Kálindível beszélgetett, így faggatta őt:
Ki az a személyiség, aki körüljárja a mi Krisnánkat?
Ő Ambiká, aki az univerzumban mindenre felügyel — felelte Kálindí. Dzsámbavatí tovább kérdezősködött:
Ki az a személyiség, aki remeg Krisna láttán?
Az Úr Siva — válaszolta Kálindí.
Ki az, aki imákat ajánl Neki? — kérdezte ezután Dzsámbavatí.
Az Úr Brahmá — felelte Kálindí.
Ki az, aki a földre roskadva mutatja ki a tiszteletét Iránta? — kérdezte ekkor Dzsámbavatí, és Kálindí így felelt:
Ő Indra, a mennyek királya.
És ki az, aki a félistenekkel együtt érkezett, s velük nevet?
Ő a bátyám, Jamarádzs, a halál ura — válaszolta Kálindí.
„Ez a beszélgetés bemutatja azokat a félisteneket — köztük Jamarádzsát is —, akik olyan szolgálatot végeznek, melyet az Úr jelölt ki számukra. Adhikrta-dévatáknak, olyan félisteneknek nevezik őket, akiket egy bizonyos területre jelöltek ki, hogy ott végezzenek szolgálatot.”
Természetesen ez Szófiában nem történhet meg, mivel a ti Maháprabhutok nagyon jól ismer benneteket. Ha valamilyen extázisból kifolyólag mégsem ismerne fel titeket, meg fogja kérdezni, hogy: „Ki ez a bhakta, aki virágot hozott Nekem?” Mire az ásram vezetője Tulaszí azt mondja majd Krisnának: „Ő ez és ez a bhakta.” „Ki az a másik bhakta, aki olyan szépen énekel Nekem?” mire Tulaszí azt fogja felelni: „Ő Param.” Majd Krisna tovább érdeklődik: „Ki az aki kint főz a konyhámban?” mire Tulaszí azt mondja: „Ő Prijá, aki most abbahagyta a könyvek árusítását, a szankírtant, hogy főzhessen Neked.” „És ki ez a másik gópí, akit már olyan régóta nem láttam?” „Ő a mi Rágicskánk, aki Magyarországról tért haza.” „És ki ez a nagyon kedves bhakta, aki annyira szeret engem?” „Ő Valyo, épp a mantráit zengi és lelkes gyakoroló.” És persze még sok bhaktát sorolhatnánk, végtelen a lista, mivel bhakták százai és ezrei vannak itt Maháprabhu szolgálatában.
Ez valóban így van, mivel ma csak 30-40 embert látunk itt, de a bolgár puránában majd azt fogják írni, hogy: „A 21.század elején volt egy nagyon erőteljes kis közösség Szófiában, ahol több ezren csatlakoztak Krpadhám mindent elsöprő kírtanjához.” Esetleg Maháprabhu az extázistól könnyes szemekkel megkérdi majd, hogy: „Ki ez a kedves bhakta akinek ma van a születésnapja?” Ő a mi Kripadhámunk, dzsáj hóóóó! És ez az igazság, ez a mi valóságunk! Ez nem csupán 20-30 emberre korlátozódik, hanem valójában százak és ezrek ülnek itt. Az odaadás matematikája nagyon különleges. Azt gondolhatjátok, hogy egy, meg egy az kettő, de ez tévedés. Egy meg egy az minimum három. Egyszer vagytok ti, egyszer a másik bhakta, plusz még a közöttetek lévő szeretetteljes szolgálatkész hangulat. Az egységben, a harmóniában a kicsi is megsokszorozódik, a diszharmóniában, a bizalmatlanságban pedig még az erős is gyenge lesz. Ezért kérlek becsüljétek meg amitek van! Akkor a helyi puránában majd arról olvashatunk, hogy: „A 21. század kezdetén volt egy nagyon erőteljes kis közösség Szófiában, ahol több ezren gyűltek össze Maháprabhu szolgálatában.”
Ezek a kinevezett szolgálók. Ezért kérlek, váljatok alkalmassá, hogy benneteket is bevonhassanak majd egy adott fajta szolgálatba.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 вечер, София)

Днес бях благословен с компанията на един много добър стар приятел. Той е ученик на Шрила Парамадвейти Махарадж, американец по рождение, обаче е почетен унгарец. Говори перфектен унгарски, което е чудо. Учител е по йога, а в Унгария стана и бхакта. И следобед имахме среща с този прекрасен стар приятел. Връща се от Индия към Унгария и е спрял за малко в София.
Виждате ли, това е едно предимство на духовния живот в нашия бхакти процес. Ще имаш приятели по цял свят. Това е нещо много ценно. И ние не живеем в спомените си, не живеем в миналото си, нито пък живеем в бъдещето на нашите надежди. Ние живеем във вечния щастлив днешен миг.
Затова нека продължим да изучаваме духовната наука. Което не е просто някаква теоретична конструкция, а жива опитност. Сутринта започнахме да говорим за настроението на служене спрямо Бога. Сега нека продължим нататък.
Шрила Рупа Госвами казва: „Преданите на Бога, свързани с Него в отношения на служене, се делят на четири групи: 1) назначени слуги (като бог Брахма и бог Шива, на които е поверено да управляват материалните проявления на страстта и невежеството), 2) предани слуги, които са под закрилата на Бога, 3) предани, които са вечни придружители на Бога и 4) предани, които просто следват стъпките на Бога”
Това е, което ще изучаваме днес. „Назначени слуги“.
„В един разговор с приятелката си Калинди, Джамбавати, една от съпругите на Кришна, попитала: „Коя е тази, която обикаля около Кришна?” Калинди отвърнала: „Това е Амбика, която управлява всички дела във вселената.” Джамбавати попитала: „А кой е този, който трепери при вида на Кришна?” Калинди отвърнала: „Това е бог Шива.” Тогава Джамбавати попитала: „Ами кой е този, който отдава молитви?” Калинди отвърнала: „Това е бог Брахма.” Джамбавати отново попитала: „Кой е паднал по очи на земята, поднасяйки почитания на Кришна?” Калинди отвърнала: „Това е Индра, небесният цар.” Накрая Джамбавати попитала: А кой е този, който е дошъл с полубоговете и се смее с тях?” Калинди отвърнала: „Това е по-големият ми брат Ямараджа, повелителят на смъртта.”
В този разговор са споменати всички полубогове, включително и Ямараджа, които са назначени от Бога на определени служби. Те се наричат адхикрита-девата, тоест полубогове отговорни за определени сфери на дейност” .[1]
Разбира се, това няма как да се случи в София. Защото вашият Махапрабху познава всички ви много добре. Но в случай, че поради някакъв екстаз не ви разпознава, Той ще попита: „Кой е този предан, който ми носи цветя?” Тогава водачката на ашрама Туласи ще отвърне: „О, това е еди кой си бхакта.” „А кой е този другия, който ми пее толкова хубаво?” а тя ще каже: „О, това е Парам.” И после: „А кой там готви в Моята кухня?” пък тя ще рече: „Това е Прия, която е прекъснала своите санкиртан дейности само, за да ти сготви.” „А коя е онази другата гопи, която не съм виждал толкова отдавна?” „Това е нашата Рагичка, която има мисия в Унгария.” „А кой е този чудесен предан, който изпитва такава обич към Мен?” „Това е Вальо, който повтаря мантрите си и проповядва вярата си.” И много други, разбира се – няма как да изчерпаме списъка. Защото стотици и хиляди предани са тук в служба на Махапрабху.
И това наистина е така; днес виждате тук само 30-40 човека, но в „Българската Пурана“ ще бъде написано „В началото на 21 век имаше много силна общност от предани в София, хиляди се включваха в гръмовния киртан на Крипадхам.” Между другото, нашият Махапрабху ще попита – понеже очите му са пълни със сълзи на екстаз – „А кой е този чудесен бхакта, който днес има рожден ден?” Той е Крипадхам Прабху, ки джай хоооо! И това е реалността, това е нашата реалност! Ние не сме ограничени до 20-30 човека; стотици и хиляди седят тук. Математиката на предаността е много специална. Мислите си, че едно плюс едно е две. Но това не е вярно, неправилно е. Едно плюс едно е минимум три. Едно сте вие, още едно – другият предан, плюс любящото отношение на приятелство и служене помежду ви. В единството, в хармонията, малкото нараства. В дисхармонията, в недоверието, дори силното отслабва. Затова моля ви, отглеждайте това, което имате! Тогава местната Пурана ще казва истината: „В началото на 21 век имаше много силна, единна група предани тук, в София. И хиляди се събираха в служба на Махапрабху.”
Това са назначените слуги. Така че моля ви, квалифицирайте се така, че да бъдете назначени за някое специфично служене.

(следва продължение)

1. “Нектара на предаността”, Гл. 36(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 04.01.2018 Uhr, Sofia)

Heute war ich mit der Gesellschaft eines sehr netten alten Freundes gesegnet. Er ist ein Anhänger von Shrila Paramadvaity Maharaja und er ist amerikanischer Nationalität, aber er ist Ehren-Ungar. Er spricht perfekt Ungarisch, was ein Wunder ist. Er ist Yogalehrer und wurde ein Devotee in Ungarn. Und heute Nachmittag hatten wir dieses Treffen mit diesem schönen alten Freund –er kehrte gerade von Indien nach Ungarn zurück und unterwegs hielte er gerade für eine Weile in Sofia an.
Seht, das ist ein Vorteil des spirituellen Lebens in unserem Bhakti-Prozess. Ihr werdet Freunde auf der ganzen Welt haben. Das ist etwas sehr Kostbares. Und wir leben nicht in unseren Erinnerungen, wir leben nicht in unserer Vergangenheit, wir leben nicht in der Zukunft unserer Hoffnungen. Aber wir leben in den ewigen glücklichen Moment von heute.
Deshalb müssen wir unsere Studien über unsere spirituelle Wissenschaft fortsetzen. Welches nicht nur eine theoretische Konstruktion ist, sondern eine lebendige Erfahrung. Am Morgen starteten wir eine Diskusion über die Stimmung während dem dienen, gegenüber dem Höchsten. Und jetzt müssen wir damit weitermachen.
Srila Rupa Goswami sagt: „Die Anhänger Gottes, die mit Ihm in einer Beziehung des Dienen verbunden sind, werden in vier Gruppen eingeteilt: 1) ernannte Diener (wie der Gott Brahma und der Gott Shiva, die damit betraut sind, die materiellen Manifestationen der Leidenschaft und Unwissenheit zu regeln ), 2) Anhänger, die unter dem Schutz Gottes stehen, 3) Anhänger, die unter dem Schutz Gottes stehen und ewige Gefährten Gottes sind 4) Anhänger, die einfach in die Fußstapfen Gottes treten.“
Das ist also unsere Studie für heute. Ernennte Bedienstete.
„In einem Gespräch zwischen Jambavati, eine von Krishnas Frauen, und Kalindi, ihr Freund Jambavati fragte: „Wer ist diese Persönlichkeit, die unseren Krishna umrundet?“ Kalindi antwortete: „Sie ist Ambika, die Leiterin aller universellen Angelegenheiten.“ Dann fragte Jambavati: „Wer ist diese Persönlichkeit, die beim Anblick Krishnas zittert?“ Kalindi antwortete: „Er ist der Herr Shiva.“ Dann fragte Jambavati: „Wer ist die Person, die betet?“ Kalindi antwortete: „Das ist Lord Brahma.“ Jambavati fragte dann: „Wer ist diese Person, die auf den Boden gefallen ist, um Krishna Respekt zu erweisen?“ Kalindi antwortete: „Er ist Indra, der König des Himmels.“ Jambavati fragte als nächstes: „Wer ist die Person, die mit den Halbgöttern gekommen ist und mit ihnen lacht” Kalindi antwortete: „Er ist mein älterer Bruder, Yamaraja, der Oberaufseher des Todes.“
„Dieses Gespräch bietet eine Beschreibung aller Halbgötter an, einschließlich Yamaraja, die mit vom Herrn bestimmten Diensten beschäftigt sind. Sie werden Adhikrita-Devata oder Halbgötter genannt, die für bestimmte Arten von Abteilungsdiensten ernannt wurden“ [1]
Das kann in Sofia natürlich nicht passieren. Weil Mahaprabhu euch alle sehr gut kennt.  Aber für den Fall, dass Er aus Ekstase euch nicht erkennt, wird Er fragen: „Wer ist dieser Devotee der mir Blumen bringt?“ Und dann wird ihm der Ashram-Leiter Tulasi sagen: „Oh, das ist dieser Devotee.“ „Wer ist dieser andere Devotee, der Mir so schön vorsingt?“ und sie wird sagen: „Oh, das ist Param.“ Und dann: „Wer kocht da in meiner Küche?“ und sie wird sagen: „Das ist Priya, die ihre Sankirtan-Aktivitäten eingestellt hat, nur um für Dich zu kochen.“ „Und wer ist diese andere Gopi die ich so lange nicht gesehen habe?“ „Das ist unsere Ragichka, die eine Mission in Ungarn hat.” „Und wer ist dieser nette Devotee, der so viel Zuneigung zu Mir hegt?“ „Das ist Valyo, er singt seine Mantras und predigt seinen Glauben .“ Und natürlich viele andere – das können wir nicht die Liste vervollständigen. Weil Hunderte und Tausende von Anhängern hier sind, um Mahaprabhu zu dienen.
Und wirklich, es ist so, heute sieht man hier nur 30-40 Leute, aber in der Bulgarischen Purana wird geschrieben sein: „Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es eine sehr starke Andachtsgemeinschaft in Sofia, und Tausende schlossen sich dem donnernden Kirtan Kripadhams an.“ Übrigens wird unser Mahaprabhu fragen – denn seine Augen sind deswegen voller Tränen der Ekstase – „Und wer ist dieser nette Devotee, der heute Geburtstag hat?“ Er ist unser Kripadham Prabhu, ki jay hoooo! Und das ist Realität, das ist unsere Realität! Wir sind nicht auf 20-30 Personen beschränkt; Hunderte und Tausende sitzen hier. Mathematik der Hingabe ist etwas ganz Besonderes. Du denkst eins plus eins ist zwei. Aber es ist falsch, es ist falsch. Eins plus eins ist mindestens drei. Eins – du, eins – der andere Devotee, plus die liebevolle, freundschaftliche Diensthaltung zwischen Ihnen. In Einheit, in Harmonie, das Kleine wächst. In Disharmonie, im Misstrauen sind selbst die Starken schwach. Also kultiviert bitte was ihr habt! Dann wird das örtliche Purana die Wahrheit sagen: „Am Anfang des 21. Jahrhunderts, hier in Sofia gab es eine sehr starke, vereinte Gruppe von Anhängern. Und Tausende versammelten sich im Dienste Mahaprabhus.“
Das sind die ernannten Diener. Bitte qualifiziert euch für die Ernennung zu einem Sonderbeauftragten Art der Leistung.

Fortsetzung folgt

1. „Der Nektar der Hingabe“, Kap. 36(из лекции Свами Тиртхи, 04.01.2018 вечером, София)

Сегодня мне посчастливилось находиться в компании очень хорошего старого друга. Он преданный Шрилы Парамадвайти Махараджа, американец по национальности, но он почетный венгр. Он прекрасно говорит по-венгерски, и это чудо. Он преподаватель йоги и начал становиться преданным в Венгрии. А сегодня днем у нас была встреча с этим прекрасным старым другом – сейчас возвращающимся из Индии в Венгрию и по дороге он просто ненадолго остановился в Софии.
Видите ли, это одно из преимуществ духовной жизни нашего процесса бхакти. Потому что у тебя будут друзья по всему миру. Это что-то очень ценное. И мы живем не своими воспоминаниями, мы не живем своим прошлым, мы не живем будущим наших надежд. Но мы живем в вечно счастливом моменте сегодняшнего дня.
Следовательно, нам следует продолжать изучение нашей духовной науки. Это не только теоретическая конструкция, но и живой опыт. Утром мы начали обсуждать что-то о служении Всевышнему. И теперь мы должны продолжать это делать.
Шрила Рупа Госвами говорит: „Есть четыре категории преданных, связанных с Господом отношениями служения: 1) назначенные слуги (такие, как Господь Брахма и Господь Шива, которым поручено управлять материальными гунами страсти и невежества); 2) преданные-слуги, находящиеся под защитой Господа; 3) преданные из ближайшего окружения Господа вечно сопровождающие Его и 4) преданные, которые следуют по стопам Господа.
И так, это то, что мы будем изучать сегодня. „Назначенные слуги“.
«В разговоре со своей подругой Калинди одна из жен Кришны, Джамбавати, спросила: «Кто это ходит вокруг нашего Кришны?»
«Это Амбика, управляющая всеми делами вселенной», — отвечала Калинди.
Тогда Джамбавати спросила: «Кто это дрожит при виде Кришны?»
Калинди ответила: «Это Господь Шива».
«Кто это там возносит молитвы?», — поинтересовалась Джамбавати.
«Это Господь Брахма», — последовал ответ Калинди.
«Кто это пал ниц, выражая почтение Кришне?», — вновь спросила Джамбавати.
«Это Индра, царь рая», — ответила Калинди.
«А кто это явился сюда с полубогами и смеется вместе с ними?», — вновь спросила Джамбавати.
И Калинди ответила: «Это мой старший брат Йамараджа, повелитель смерти».
В этом разговоре упомянуты все полубоги, включая Йамараджу, которым Господь доверил разные виды служения. Их называют адхикрита-девата — полубогами, отвечающими за разные сферы деятельности.” .[1]
Конечно, в Софии такого произойти не может. Потому что ваш Махапрабху очень хорошо всех вас знает. Но если Он не узнает вас из-за какого-то экстаза, Он спросит: «Кто этот преданный, приносящий Мне цветы?» И тогда руководитель ашрама Туласи скажет Ему: «О, это этот преданный». «Кто этот другой преданный так хорошо поет Мне?» и она скажет: «О, это Парам». А потом: «Кто это готовит у меня на кухне?» и она скажет: «Это Прия, которая прекратила свою санкиртану только для того, чтобы готовить для Тебя». «А кто эта другая гопи, которую я так долго не видел?» «Это наша Рагичка, у нее миссия в Венгрии». «И кто этот милый преданный, который так сильно любит Меня?» «Это Вальо, поющий свои мантры и исповедующий свою веру». И многие другие, конечно – список мы не сможем завершить. Потому что сотни и тысячи преданных находятся здесь ради служения Махапрабху.
И действительно, так оно и есть, сегодня вы видите здесь всего 30-40 человек, но в Болгарской Пуране будет написано: «В начале XXI века в Софии была очень сильная религиозная община, и тысячи присоединились к оглушительному киртану Крипадхама». Кстати, наш Махапрабху спросит – потому что Его глаза полны слез от экстаза – «А кто этот милый преданный, у которого сегодня день рождения?» Он наш Крипадхам Прабху, ки джай хооо! И это реальность, это наша реальность! Мы не ограничены 20-30 людьми; здесь сидят сотни и тысячи. Преданная математика имеет особое значение. Вы думаете, что один плюс один — два. Но это неправильно, это неправильно. Один плюс один — минимум три. Один – ты, один – другой преданный, плюс отношения любящей дружбы и служения между вами. В союзе, в гармонии маленькое растёт. В дисгармонии, в недоверии даже сильное слабеет. Поэтому, пожалуйста, развивайте то, что у вас есть! Тогда местная Пурана скажет правду: «В начале XXI века здесь, в Софии, была очень сильная сплоченная группа преданных. И тысячи людей собирались на служение Махапрабху».
Это назначенные слуги. Поэтому, пожалуйста, подготовьтесь к назначению на особый вид службы.

(продолжение следует)

1. “Нектар преданности”, Гл.. 36