Archive for March, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 03.05.2018, arrival) 

(continues from the previous Monday)

So, there is the physical, intellectual radius; and now comes the spiritual radius. Usually our spiritual radius is close to zero – a small circle; and a hazy circle that ‘there might be something’. But we don’t see, because we are blinded by the illusion and we have very little information about what’s beyond. We are not familiar with the grand spiritual prospects. Have you ever thought about your ultimate spiritual prospective? ‘What is my future in eternity?’ Have you ever thought of that?

If you are well-prepared in debating and philosophy, now you would protest: how can you mention future in eternity? There is no future in eternity, only eternity is there – it’s the permanent existence. It the Brahma-samhita it is said that over there, in the spiritual sky, it is permanent eternity, full of bliss, full of happiness – the present moment. Not even a single moment is lost there. This is your spiritual ‘future’ perspective. So please, think of that – it’s great!

Actually if we engage ourselves, if we commit ourselves to our spiritual practices, we commit ourselves to enlarge our circle, our scope. To push our limits. And also to push ourselves to reach these pushed limits. Because the majority of the spiritual truths are beyond our present scope of understanding, respect, appreciation, etc. But fortunately enough, our saints delivered some message about that reality. They are beyond the limits. And they invite you: “Why don’t you join us? Here, beyond your own body, mind and faith boundaries there is something more substantial – why don’t you come?” So physical, mental, faithful limits – push them! Because the majority of reality is beyond your limits. So if you take one step in spiritual life – and if you really reach that next stage – that means you enlarged your radius, you enlarged your scope.

First it might be a little unusual, you might feel a little uneasy. ‘Hey, I start to feel free! So unusual!’ Or ‘What is this happiness here? I’m so much accustomed to my bitter taste.’ You feel uneasy: ‘Something is happening with me. I cannot explain it, but I enjoy it!’

Life, including spiritual life, is not something that you should talk about or think about – no, you should live it! Spiritual life is an experience that you have to try. It’s not enough if we organize 108 symposiums over devotional service. Why don’t you serve…? So, expect the unexpected. One very dear god-brother of mine, he is a very big kirtaniya, he is a fan of kirtans – in the beginning he asked the senior devotees: “What is that strange feeling at the end of the kirtan?” because that was beyond the limits, beyond the scope. Then they said: “Ah, this is ecstasy. Why do you ask about the obvious?” So this is what I mean – enlarge your scope. Make one step for your radius. Then you can expect the unexpected.

So even if we take one little step in our radius, we shall experience very substantial results, feedback. Just imagine the next steps! The further you go, the bigger the radius becomes, the bigger the scope becomes. First we see only a very small portion of the spiritual reality. But if you start to make your radius bigger, with longer waves – then you will see and perceive and reach incredibly greater experience of spiritual reality.

(to be continued)



(Szvámí Tírtha, 2018. 05.03. megérkezés)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Tehát létezik a fizikai, az intellektuális hatósugár, most pedig következzék a lelki sugarunk vizsgálata. Ez utóbbi általában a nullához közelít; egy olyan parányi kör, ahol ‘talán lehet valami’. Azonban ezt nem látjuk, mert az illúzió elvakít bennünket, és nagyon kevés az információnk arról, hogy mi is van azon túl, nem igazán ismerjük a nagy lelki távlatokat. Gondolkoztatok már valaha a végső lelki lényetekről? ‘Milyen jövő vár rám az örökkévalóságban?’ Gondoltatok már erre valaha?

Ha alapos filozófiai tudással rendelkeztnétek egy vitához, akkor most tiltakoznátok, hogyan lehetséges egyáltalán a jövőről beszélni az örökkévalóságban? Ott nincs jövő, csak az örökkévalóság, az állandó létezés van. A Brahma-szanhitában az áll, hogy ott a lelki égbolton örökké tart a transzcendentális jelen idő, s nincs sem múlt, sem jövő, így aztán soha, még egy félminutumnyi sem múlik el abból a boldog jelenből. Ott egyetlen pillanat sem múlik el nyomtalanul. Ez a ti ‘jövőbeli’ lelki távlatotok. Tehát kérlek gondoljatok bele ebbe, ez csodálatos!

Valójában, ha elköteleződünk, ha rábízzuk magunkat a lelki gyakorlatainkra, akkor ezáltal tágítjuk a látószögünket, kiterjesztjük a határainkat, és önmagunkat is, hogy elérhessük ezeket a megnövelt határokat. Mivel a lelki igazságok többsége meghaladja a jelenlegi felfogóképességünk, alázatunk és hódolatunk szintjét. De szerencsére szentjeink megosztottak velünk némi információt arról a valóságról, s ezek átszelik a határmezsgyét, és meginvitálnak: „Miért nem csatlakoztok hozzánk? Itt a saját testetek, elmétek és hitetek határain túl van valami sokkal lényegesebb, gyertek inkább ide!” Feszegessétek a fizikai, szellemi, hitbéli határaitokat, mert a valóság nagy része azon túl van. Tehát, ha tesztek egy lépést előre a lelki életben – és valóban eléritek a következő szintet – akkor az azt jelenti, hogy kitágítottátok a hatósugaratokat, kitágítottátok a látószögeteket.

Talán először kicsit szokatlan lesz ez az új, tágasabb tér, furcsán érezhetitek magatokat. ‘Hűha, kezdem szabadnak érezni magam, ez nagyon furcsa!’ Vagy pedig ‘Mi ez a boldogság? Annyira hozzászoktam már a kesergéshez.’ Különösen érzem magam: ‘Valami történik velem, nem tudom megmagyarázni, de nagyon tetszik!’

Az élet, beleértve a lelki életet is, nem olyasvalami, amiről csupán beszélni és gondolkodni kellene, hanem amit élni kell! A lelki élet olyan élmény, amit ki kell próbálnotok! Nem elég, ha szerveztek 108 előadást az odaadó szolgálatról. Miért nem végzitek a szolgálatokat inkább…? Álljatok készen az ismeretlen magasabb valóság befogadására. Egy kedves hittestvérem, aki nagyon rajong a kírtanokért (kírtaníjah), még a legelején megkérdezett egy szenior bhaktát: „Mi ez a furcsa érzés a kírtan végén?” mert ez meghaladta a határait. Majd azt a választ kapta, hogy: „Ó, ez az extázis, de miért kérdezel ilyen egyértelmű dolgot?” Tehát erre utaltam azzal, hogy tágítsátok ki a határaitokat. Tegyetek egy lépést a hatósugaratok felé, és várjátok, álljatok készen a váratlan dolgokra.

Tehát, ha csak egy kis lépést is tesztek a távlataitok felé, már akkor is nagyon jelentős eredményeket, visszajelzéseket fogtok tapasztalni. Csak képzeljétek el ezt a következő lépést ahogy haladtok előre, egyre nagyobbá válik a hatósugár, egyre nagyobb lesz a hatókör. Először csak egy nagyon kis részletet láttok a lelki valóságból, de ha elkezditek tágítani a hatósugaratokat, egyre hosszabb hullámokkal, akkor hihetetlen mértékben fogjátok meglátni, érzékelni és tapasztalni a lelki valóságot.

(folytatása következik)



(от лекция на Свами Тиртха, 03.05.2018, пристигане)

(продължава от предишния понеделник)

И така, има физически и интелектуален радиус; а сега стигаме до духовния радиус. Обикновено нашият духовен радиус клони към нула – съвсем малко кръгче; и един мъгляв кръг, че „може би има нещо“. Обаче не го виждаме, защото сме заслепени от илюзията и имаме съвсем мъничко информация за това, което е отвъд. Не сме запознати с величествените духовни перспективи. Мислили ли сте някога за най-висшата си духовна надежда? „Какво бъдеще ме чака във вечността?“ Замисляли ли сте се някога за това?

Ако сте добре подготвени в дебатите и философията, сега ще възразите: как може да говориш за бъдеще във вечността? Във вечността няма бъдеще, там има само вечност – там е неизменното съществуване. В „Брахма Самхита“ се казва, че оттатък, в духовното небе, съществува постоянна вечност, изпълнена с блаженство и щастие – настоящият момент. Нито едничък миг не се губи там. Такава е вашата духовна „бъдеща“ перспектива. Така че, моля ви, помислете за това – то е велико!

Всъщност, ако се заемем с духовни практики и им се посветим, ние се посвещаваме на това да разширяваме обхвата си, обсега си. Да слагаме по-далеч границите си. И да подтикваме себе си да достигаме тези по-далечни граници. Защото болшинството духовни истини са отвъд настоящия ни обсег на разбиране, уважение, възхищение и т.н. Но за щастие, нашите светци са донесли послания за онази реалност. Те са оттатък границите. И те ни канят: „Защо не дойдеш при нас? Тук, отвъд пределите на тялото ти, ума ти и вярата ти, има нещо по-истинско; ела!” Така че физическите, менталните, верските граници – разширете ги! Понеже по-голямата част от реалността се простира отвъд вашите граници. Затова, ако направите една крачка в духовния живот – и ако с нея действително достигнете следващото ниво – това означава, че увеличавате своя радиус, разширяваше своя обхват.

Отначало това може да е леко необичайно, да се почувствате малко неловко. „Хей! Започвам да се усещам свободен! Това е толкова необикновено!“ Или „Какво е това щастие, което чувствам? Толкова съм свикнал с горчивия вкус.“ Странно ви е: „Нещо става с мен. Не мога да го обясня, но ми харесва!“

Животът, в това число и духовният живот, не е нещо, за което трябва да говорите или да мислите – не, трябва да го живеете! Духовният живот е опит, който трябва да изпитате. Не е достатъчно да организираме 108 симпозиума върху преданото служене. Защо вместо това не служим…? Така че очаквайте неочакваното. Един мой много скъп духовен брат, който е голям киртания, голям любител на киртаните – в началото беше питал по-старшите предани: „Какво е това странно чувство в края на киртана?” защото то беше нещо отвъд пределите, извън обхвата. Те му отвърнали: „О, това е екстаз. Защо питаш за очевидното?” За това говоря – разширете обхвата си. Направете една стъпка, за да увеличите радиуса си. Тогава можете да очаквате неочакваното.

И така, ако направим дори и малка крачица в своя радиус, ще преживеем много истински резултат и отклик. Само си представете следващите крачки! Колкото по-нататък вървите, толкова повече се увеличава радиусът, разширява се обхватът. Най-напред виждате съвсем мъничка част от духовната реалност. Но започне ли радиусът ви да става все по-голям, с все по-дълги вълни – тогава ще виждате, долавяте и достигате невероятно по-големи преживявания от духовната реалност.

(следва продължение)

 



(Szvámí Tírtha, 2018.01.04-i szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Bhakták, akik az Úr védelmét és oltalmát élvezik

Vrndávan egyik lakója egyszer így szólt az Úr Krisnához: „Kedves Krisnám, óh, Vrndávan boldogsága! Az anyagi léttől rettegve oltalmat kerestünk Nálad, hiszen Te teljes védelmet tudsz nyújtani nekünk! Tisztában vagyunk kiválóságoddal, ezért lemondtunk arról a vágyunkról, hogy felszabaduljunk, és lótuszlábad tökéletes oltalmába ajánlottuk magunkat. Hallottunk örökké fokozódó transzcendentális szeretetedről, így aztán önként átadjuk magunkat transzcendentális szolgálatodnak.” Ez a kijelentés egy olyan bhaktától származik, aki az Úr Krisna védelme alatt áll, s akit Ő oltalmaz.”[1]

Látjátok épphogy elhagytuk a semleges szintet, és máris a szolgai kapcsolatnál járunk. És itt van a kulcsa ennek a következő szintnek: Hallottunk örökké fokozódó transzcendentális szeretetedről, így oltalmat kerestünk Nálad. Még nincs meg bennünk ez a szeretet Irántad, csak hallottunk róla.” Ti hallottatok már a Krisna iránti örökké fokozódó transzcendentális szeretetről és ragaszkodásról? Igen, mintha hallottunk volna valamit róla. Ezért készen állunk oltalmat venni ennél a folyamatnál, az ácsárjáinknál és ebben az elhívásban, mivel a hit: a Rádhá és Góvinda közötti egyre növekvő szeretet dicsőítéséből meríthető boldogság. 

Itt egy nagyon szép példáját említik az Úr Krisna lótuszlábainál történő menedékvételnek, mégpedig Kálija mérgeskígyó személyében: 

Amikor Krisna megbüntette Káliját, a Jamunában élő fekete kígyót, és megállás nélkül rugdosta a fejét, Kálija magához tért, s elismerte: „Drága Uram! Annyi sértést elkövettem Ellened, Te mégis olyan kedves vagy hozzám, hogy fejemet lótuszlábad nyomával jelölted meg. Ez ugyancsak arra példa, amikor valaki oltalmat keres Krisna lótuszlábánál.”

Látjátok ez azoknak a bhaktáknak a csoportja, akiket az Úr védelmez. 

(folytatása következik)

1. Az odaadás nektárja, 36. fejezet



(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2018 pm, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Devotees under the protection and shelter of the Lord – the second category.
“One resident of Vrindavana once told Lord Krishna, “My dear Krishna, O pleasure of Vrindavana! Being afraid of this material existence, we have taken shelter of You, for You can completely protect us! We are well aware of Your greatness. As such, we have given up our desire for liberation and have taken complete shelter under Your lotus feet. Since we have heard about Your ever-increasing transcendental love, we have voluntarily engaged ourselves in Your transcendental service.” This statement is by a devotee who is under the protection and shelter of Lord Krishna.” [1]
You see, we hardly passed the neutral stage; now we come to the servitude. And here is the key for the next stages. Because “We have heard about the ever-increasing love for You and therefore we have taken shelter. We don’t possess that yet, but we have heard about it.” Did you hear about the ever-growing love and attachment to Krishna? Yes, we have heard something about it. Therefore we are ready to take the shelter of this process, of our achariyas, of this invitation. Because faith is the pleasure that we can derive from the appreciation and glorification of the ever-increasing love between Radha and Govinda.
A very beautiful example of taking shelter under the lotus feet of Lord Krishna is mentioned here – Kaliya, the poisonous snake.
“Upon being chastised by Krishna’s constant kicking on his head, Kaliya, the black snake of the Yamuna, came to his senses and admitted, “My dear Lord, I have been so offensive unto You, but still You are so kind that You have marked my head with the impression of Your lotus feet.” This is also an instance, an example of one’s taking shelter under the lotus feet of Krishna.
You see, this is the group of the devotees who are protected by the Lord.

(to be continued)

1. Nectar of devotion, Ch. 36



(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

„Предани, които са под закрилата на Бога“ – втората категория.
„Веднъж един от жителите на Вриндавана казал на Кришна: „Мой скъпи Кришна, о радост за Вриндавана! Ние сме приели подслон при Теб, защото се боим от това материално битие, а Ти можеш да ни защитиш от всичко! Ясно съзнаваме величието ти, затова сме изоставили всяко желание за освобождение и сме приели убежище в лотосовите ти нозе. Откак чухме за всенарастващата трансцендентална любов към Теб, доброволно се отдадохме в служба на Теб.” Това са думите на преданоотдаден, който е приел покровителството на Бог Кришна.”[1]
Виждате ли, тъкмо преминахме отвъд неутралната степен и сега стигаме до служенето. И тук е ключът към следващите нива. Защото „Чували сме за всенарастващата любов към Теб и затова сме приели подслон. Ние все още не я притежаваме, но сме слушали за нея.” А вие чували ли сте за всенарастващата любов и привързаност към Кришна? Да, подочули сме нещичко за нея. Затова сме готови да приемем подслон в този процес, при нашите ачарии, при тази покана. Понеже вярата е насладата, която можем да получим от възхищението и възхвалата на всенарстващата любов между Радха и Говинда.
И тук се споменава много красив пример за прислоняване под лотосовите нозе на Бог Кришна – Калия, отровният змей.
„Под постоянните удари на Кришна, стоварващи се върху главата му, Калия, черният змей в Ямуна, се опомнил и си признал: „О, Господи, извърших много оскърбления към Теб, но Ти си толкова милостив, че въпреки всичко беляза главата ми със следите от лотосовите си нозе.” Това е още един пример за приемане на убежище в лотосовите нозе на Кришна.“
Виждате, това са групата предани, които са под закрилата на Бога.

(следва продължение)

1. „Нектара на предаността“, Гл. 36



(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 04.01.2018 am Abend, Sofia)

(Fortsetzung vom vergangenen Freitag)

„Gläubige, die unter dem Schutz Gottes stehen“ – die zweite Kategorie.
„Ein Bewohner von Vrindavana sagte einmal zu Lord Krishna: „Mein lieber Krishna, oh Freude von Vrindavana! Aus Angst vor dieser materiellen Existenz haben wir bei Dir Zuflucht gesucht, denn Du kannst uns vollkommen beschützen! Wir sind uns Deiner Größe bewusst. Daher haben wir unsere Sehnsucht nach Befreiung aufgegeben und haben vollkommenen Schutz unter Deinen Lotosfüßen gefunden. Da wir über Deine immer größer werdende transzendentale Liebe gehört haben, haben wir uns freiwillig auf den transzedentalen Dienst zu Dir eingelassen.“ Diese Aussage stammt von einem Anhänger, der unter Schutz und Obdach von Lord Krishna steht.“ [1]
Seht ihr, wir sind gerade über die neutrale Phase hinausgekommen; Jetzt kommen wir zum Dienst. Und hier ist der Schlüssel für die nächsten Niveaus. Denn „Wir haben von der immer größer werdenden Liebe zu Dir gehört und deshalb haben wir Zuflucht gesucht. Das besitzen wir noch nicht, aber wir haben davon gehört.“ Habt ihr von der ständig wachsenden Liebe und Verbundenheit zu Krishna gehört? Ja, wir haben etwas darüber gehört. Deshalb sind wir bereit, den Schutz dieses Prozesses, von unseren Achariya, und die Einladung anzunehmen. Denn Glaube ist der Genuß, den wir aus der Bewunderung und der Verherlichung der immer größer werdenden Liebe zwischen Radha und Govinda bekommen können.
Es wird hier ein sehr schönes Beispiel dafür erwähnt, wie man unter den Lotusfüßen von Lord Krishna Zuflucht sucht – Kaliya, die Giftschlange.
„Nachdem er durch Krishnas ständige Tritte auf seinen Kopf zur Besinnung kam, Kaliya, die schwarze Schlange von der Yamuna gab zu: „Mein lieber Herr, ich war so beleidigend gegenüber Dir, aber dennoch bist Du so gütig, dass Du meinen Kopf mit dem Abdruck Deiner Lotusfüßen gezeichnet hast.“ Dies ist auch ein Beispiel, dafür, wie man unter den Lotusfüßen Krishnas Zuflucht sucht.
Seht ihr, das ist die Gruppe der Devotees, die vom Herrn beschützt werden.

(Fortgesetzung folgt)

1. Nektar der Hingabe, Kap. 36

 



(из лекции Свами Тиртхи, 04.01.2018 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Преданные, находящиеся под покровительством Бога – вторая категория.
Один из жителей Вриндавана как-то сказал Господу Кришне: «Дорогой Кришна, радость Вриндавана! От страха перед материальным существованием мы приняли Твое покровительство, ибо только с Тобой можем чувствовать себя в полной безопасности! Мы прекрасно сознаем Твое величие, и потому, отбросив желание освобождения, нашли прибежище у Твоих лотосных стоп. Мы много слышали о Твоей всевозрастающей трансцендентной любви и добровольно встали на путь трансцендентного служения Тебе». Эти слова принадлежат преданному, принявшему покровительство Господа Кришны.[1]
Видите ли, мы едва прошли нейтральную стадию и теперь мы подошли к служению. И вот ключ к следующим этапам. Потому что «Мы услышали о всевозрастающей любви к Тебе и потому нашли прибежище. У нас этого пока нет, но мы слышали об этом». Слышали ли вы о постоянно растущей любви и привязанности к Кришне? Да, мы что-то об этом слышали. Поэтому мы готовы принять прибежище этого процесса, наших ачарьев, этого приглашения. Потому что вера – это удовольствие, которое мы можем получить, ценя и прославляя постоянно возрастающую любовь между Радхой и Говиндой.
Здесь упоминается очень красивый пример принятия прибежища под лотосными стопами Господа Кришны – Калия, ядовитого змея.
Под ударами ног Кришны, обрушивавшихся на головы Калийи, черного змея, жившего в Йамуне, Калийа образумился и сказал: «О Господи, несмотря на мою дерзость и все оскорбления, которые я нанес Тебе, по Своей доброте Ты оставил на моей голове следы Своих лотосных стоп». Это еще один пример того, как можно найти прибежище у лотосных стоп Кришны.
Видите, это группа преданных, которых защищает Господь.

(продолжение следует)

1. „Нектар преданности“, Гл. 36



(from a lecture of Swami Tirtha, 03.05.2018, arrival)

It is a pleasure to be here with you. While traveling here, I was wondering what topic to discuss. Then somebody suggested to me: “Just say ‘Hare Krishna to all!’ and everybody is happy. So basically, this is my message today. And I think this is my message for the upcoming days. If you want to find your spiritual perspective, just chant the holy names of God; and then see what will happen. We cannot make a demo version of your purification. And we cannot expect that everything will be flawless and very easy – we cannot promise that. Nevertheless, if we touch this language of the heart, some miracles we can expect. If we have the intensity of the call, we will never be left alone. Usually we all want proof. Correct? ‘I will accept if I see, I will believe if I see.’ But actually this works the other way around – if you believe, then you will be able to see. So this is our proof. It’s not necessary to believe blindly whatever you hear in the lectures. But try to check for yourself, try to see if it works or not.

Shall I share one definite proof with you, which you can experience today? Actually –which you are experiencing right now. Yes or no? Because I don’t want to force my truths upon you, so you have to agree. The elevation of the energy level – this is definite proof. It’s not that the hall is without AC. No, this is the raising of the energy level. You feel more heat. If we examine the material reasons, you might find a lot. But they are only very weak and very faraway representations or emanations of the original truth. If you are connected to a very high level of existence and reality, then something will change around you. You will start to feel that something wants to explode inside. Therefore it is said: ‘Don’t associate with sadhus, because your mind-set will explode.’ It’s risky! For example, Gurudev’s emanation was so strong that from the bus station I could feel whether he is at home or not. Very strong! Or you can have some other mystic experience if you associate with the divine truth. So, this is one proof that what we are discussing exists, there is something; you have to go deep and search for it for yourself. This is one proof, if you want. You might say ‘something external’, but it’s got some reason why.

But today, after thinking about these proofs, I want to say something about a very simple principle and this is the radius. What does it mean to you – radius?

Palana Shakti: That it affects the nearby people.

Paramananda: That there is a center.

Another: It transmits some message, some news.

Swami Tirtha: The radius is also a kind of scope. This is a very unique shape – the circle – with the smallest circumference and the biggest area. This is due to the radius. And the central point. So, the radius is something that is familiar to you – your radius. For example, your village, your country is your radius; and a little bit further on. To the limit your radius expands you feel at home, you feel comfortable. If you go beyond your radius, you feel a little uneasy – it’s a new place, it’s something strange, something unusual. Of course, people differ in their radius – one has a very small one, the other has a larger radius – but everybody’s got a limit of their radius. And this is not only a physical dimension, because that’s easy to understand – but it’s also true in the spiritual sense. You can apply this principle on the physical platform, it’s easier, and you can experience that. Go to an unknown place, go to a strange country and you don’t know anything – how to buy a bus-ticket and then how to validate your ticket. It’s crazy – little things, but they start to disturb you, make you feel uneasy. Then you accommodate and you will understand.

In the same manner we have an intellectual radius – something that you can understand; and if something is beyond that limit, then it’s very difficult to understand it, very difficult to agree with it even. So not only to understand – because all right, it is complicated – but even to accept that something is beyond. Therefore humans have this inner thirst for broader understanding. This desire to know more is a proof that complete knowledge, full knowledge exists, because otherwise you wouldn’t search for more understanding.

(to be continued)



(Szvámí Tírtha, 2018. 05.03. megérkezés)

 

Örülök, hogy itt lehetek veletek! Idefelé azon gondolkodtam, hogy miről is beszélgessünk. Majd valaki azt javasolta, hogy: „Csak mondjad mindenkinek azt, hogy ‘Haré Krisna!’ és ettől mindenki boldog lesz.” Tehát alapvetően ez a mai és azt hiszem az elkövetkezendő napoknak is az üzenete. Ha szeretnétek megtalálni a saját lelki távlataitokat, akkor csak zengjétek Isten Szent Neveit és majd meglátjátok, hogy mi fog történni. Ugyan a megtisztulás utánról nem tudunk ízelítőt venni és azt sem várhatjuk el, hogy minden zökkenőmentes és nagyon egyszerű lesz, ezt nem tudjuk megígéni. Azonban, ha megérintjük a szív nyelvét, csodákra lelhetünk. Ha erős ez az elhívás, akkor sohasem leszünk magunkra hagyva. Általában ugye mindannyian bizonyítékokat akarunk! Igaz? ‘Hiszem, ha látom.’ De valójában ez pont fordítva működik, ha hisztek, akkor meg fogjátok látni. Ez a mi bizonyságunk. Nem kell mindent vakon elhinni a leckéken, próbáljátok meg tesztelni saját magatok, hogy lássátok működik vagy sem.

Megoszthatok veletek egy kétségtelen bizonyítékot, melyet ti magatok is megtapasztalhattok? Valójában ezt, már most is érzékelihetitek. Nos, szeretnétek vagy sem? Mivel nem szeretném a magam igazát rátok erőltetni, ezért csak akkor mondom el, ha ti is szeretnétek. Nos ez az egyértelmű bizonyíték: az energiaszint emelkedése. Ez nem azt jelenti, hogy itt nincs légkondicionáló, hanem hogy emelkedik az energiaszint. Egyre nagyobb hőt érzékelhettek. Ha megvizsgáljuk ennek a fizikai hátterét, számos okot találhattok, azonban ezek igencsak gyenge teóriák és meglehetősen távol állnak a valóságtól. Ha a létezés nagyon magas szintjével álltok kapcsolatban, akkor valami megváltozik körülöttetek. Az az érzésetek, mintha valami fel akarna robbanni bennetek. Ezért azt mondják, hogy: ‘Nem tanácsos szádhukkal társulnotok, mert fel fog robbanni az elmétek.’ Ez elég veszélyes! Például, Gurudévnek olyan erős volt a kisugárzása, hogy már a buszpályaudvarról érzékelni lehetett, hogy otthon van vagy sem. Rendkívül erőteljes volt! Vagy pedig egyéb misztikus élményben lehet részetek, ha az Abszolút igazsággal társultok. Tehát ez az egyik bizonyítéka annak, hogy amiről beszélünk az létezik, az anyagi dolgokon túl létezik ez a valami. Mélyre kell ásnotok és magatoknak kell rálelnetek az igazságra. Tehát ez egyfajta bizonyíték, amire még mindig mondhatjátok azt, hogy ez ‘eléggé külsődleges dolog’, de ennek a hőérzet emelkedésnek kétségkívül van valami oka.

Ahogy ma ezeken a megtapasztalható bizonyítékokon gondolkodtam, eszembe jutott egy nagyon egyszerű alapelv, ez pedig a sugár. Nektek mit jelent ez a szó, hogy sugár?

Pálana-sakti: Hogy valami kihat a közelben lévő emberekre.

Paramánanda: Azt, hogy van egy középpont.

Másvalaki: Hogy üzenetet, hírt közvetít.

Szvámí Tírtha: A sugár is egyfajta hatókör. A kör, egy igencsak különleges forma, mivel legkisebb kerülettel és legnagyobb területtel rendelkezik, ami a sugárnak és a középpontnak köszönhető. Szóval a sugár olyasmi, ami ismerős számotokra, a ti saját sugaratok. Például a falu, az ország ahol éltek az a ti hatókörötök, és még egy kicsivel több is. Ameddig ez terjed addig otthonosan, komfortosan érzitek magatokat. Ha ezen kívül kerültök, akkor kissé nyugtalanok lesztek, újnak, furcsának és szokatlannak érzitek majd a helyzetet. Természetesen, mindenkinek különböző a hatóköre, valakinek nagyon kicsi, van akinek nagyobb, de mindenkinek van egy határa a hatósugarának. Ez nem csupán fizikai dimenzió, mert azt könnyű lenne megérteni, hanem lelki értelemben is igaz. Ezt az elvet anyagi szinten is érzékelhetitek, megtapasztalhatjátok, úgy könnyebb. Menjetek el egy idegen helyre vagy országba, ahol minden ismeretlen, például hogyan vegyetek buszjegyet, hogyan kell azt érvényesíteni. Tiszta őrültség, mert ezek nagyon apró dolgok, mégis nagyon megzavarnak, nyugtalanná tesznek. Majd gyorsan alkalmazkodtok és minden értelmet nyer.

Ugyanígy mindenkinek van egy intellektuális hatósugara, mindaz amit ismertek, és ha valami ezen túl van, akkor azt nagyon nehéz megérteni, sőt nagyon nehéz egyetérteni vele. Tehát nem elég csak megérteni, rendben ez bonyolult dolog, hanem azon túlmutatóan, még el is kell fogadnunk. Ezért vágynak az emberek erre a teljesebb megértésre. Ez a vágy, hogy még többet tudjunk a bizonyíték arra, hogy létezik a teljes tudás, máskülönben nem kutatnánk folyamatosan a világ és a dolgok további megértését.

(folytatása következik)