Archive for February 29th, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2018 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

We started from the moon, right – that the moon is full of desires. When the moon-god had a major desire, he wanted to join the lilas, the dance of Krishna. But then he was perplexed: What to do? How to come closer to Krishna? He remembered this verse form the Shrimad Bhagavatam: akamah sarva-kamo va moksha-kama udara-dhih – ‘I have only one desire – to come closer to the lilas of Krishna. But what am I to do?’ So he started to consult the saintly devotees: “Please, tell me what can I do? I am in the sky. I am so far from the lilas. What am I to do? Sometimes I have a glimpse of the dance of Krishna and the gopies and it’s so charming that I start to melt, my body is just dissolving and from my full-moon phase I become a crescent moon. So, what am I to do, please instruct me, how can I come closer to the lilas of Krishna?”

Then the saintly devotees said: “Oh, our Krishna is a very expert dancer. A real dancer, a real actor always has a costume. And the most important element of His costume is the peacock feather. As you are a male, you cannot enter into the rasa-dance. Gopeshvar Mahadev will protect all those who want to enter. He himself is a male. But even he had to change his bodily type into a female, so that he can protect the dhama. So even for protection you have to convert yourself, change yourself; what to speak of entering the circle. Transformation, you see. Lord Shiva always has the crescent moon in his hair. And Gopeshvar Mahadev, as a protector of the dhama, although he is in a gopi form, still the crescent moon is there. So maybe you can be satisfied with this.”

“No”, Chandra said: “No, no. It’s not enough for me. I feel excluded from the dance. Give me another piece of advice.” They said: “All right, if you want to come closer, then you should transform yourself into a peacock feather.” Then the moon-god accepted this advice. And the bright full moon turned into a peacock feather. When Krishna saw this beautiful peacock feather, immediately He put it on His head. And then all the gopis that evening were extra charged and charmed by this new peacock feather over the head of Krishna. Then the full moon was even more happy in the sky, because in this way he was introduced into the lilas of Krishna more intimately.

Akamah sarva-kamo va/ moksha-kama udara-dhih/ tivrena bhakti-yogena/ yajeta purusham param[1] – “Whether you have no desire, or all desires, or only one desire, thirstily you have to serve the Supreme with devotion.”

And to accomplish our reading for today: “The devotees of the Lord in servitude are divided into four classes: appointed servants (such as Lord Brahma and Lord Shiva, who are appointed to control the material modes of passion and ignorance), devotees in servitude who are protected by the Lord, devotees who are always associates and devotees who are simply following in the footsteps of the Lord”.[2]

So, what was the definition of servitude? Help me, I forgot.

Krishna Priya: Continuous attraction and attachment to Krishna.

Swami Tirtha: Correct. You are part of a systematic spiritual school.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam, 2.3.10

[2] Nectar of devotion, Ch.36(Szvámí Tírtha, 2018.01.04-i szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Legutóbb onnan kezdtük beszélgetésünket, hogy a Hold tele van vágyakkal. Amikor a Holdistenben a legfőbb vágy megfogant az az volt, hogy csatlakozhasson Krisna táncos kedvteléséhez a rasza-lílához. Aztán teljesen zavarba jött, hogy mit is tegyen, hogy közelebb kerüljön  Krisnához? Eszébe jutott ez a vers a Bhágavata-puránából: akámah szarva-kámó vá, móksa-káma udára-dhíh – ‘Csak a Legfelsőbb boldogsága tesz engem is boldoggá – ezért szeretnék közelebb kerülni Krsna liláihoz. De akkor most mit kell tennem?’ Ezért megvitatta ezt a kérdését a szentéletű bhaktákkal: „Kérlek, mondjátok meg, hogy most mit tegyek? Én az égen vagyok, nagyon távol a líláktól. Mit tegyek? Néha egy szempillantásnyira megláthatom Krisna és a gópík táncát, ami olyan elbűvölő, hogy elkezdek megolvadni, a testem egyszerűen ellágyul, és telihold formám félholddá alakul. Mit tegyek tehát, kérlek mondjátok meg, hogyan kerülhetek közelebb Krisna líláihoz?”

Majd a szentéletű bhakták ezt felelték: „Ó, Krisna nagyon kiváló táncos, színész, s mint ilyennek, neki is mindig van jelmeze, mellyel átváltozik és ennek legfontosabb eleme a pávatoll. Mivel kedves Hold, te férfi vagy, nem léphetsz be a rasza-táncba. Gópésvar Mahádév (Síva) az, aki megvédi a rasza-táncot azoktól, akik szeretnének belépni oda. Ő maga is férfi, de még neki is át kellett változtatnia nőire a testét ahhoz, hogy betölthesse azt a szerepet, hogy ő legyen a szent dháma, a rasza-tánc szent helyszínének az oltalmazója. Tehát még ehhez a kapuőr szerephez is át kell formálódnotok, meg kell változtatnotok magatokat; hogy a körbe való belépésről ne is beszéljünk. Értitek, ez a transzformáció. Az Úr Síva mindig holdsarlót visel a hajkoronájában. És Gópésvar Mahádév, mint a szent dháma kapuőre, bár gópí formát öltött, mégis ott hordja a félholdat a hajában. Nos, így talán elégedetté tudtunk tenni ezzel a válasszal.”

„Nem”, felelte Csandra: „Nem, nem és nem! Nekem ennyi nem elég! Úgy érzem, mint akit kirekesztettek ebből a kedvtelésből. Kérlek adjatok egy másik tanácsot is!” Erre így szóltak: „Rendben, ha szeretnél közelebb kerülni, akkor pávatollá kell változnod.” A Holdisten pedig megfogadta ezt a tanácsot. A fénylő Telihold pávatollá változott és amikor Krisna megpillantotta ezt a gyönyörű kiegészítőt, azonnal a Hajába tűzte. S azon az éjjelen valamennyi gópí túlfűtött hangulattal volt eltelve és különlegesen erős vonzalmat érzett Krisna iránt, ettől az új pávatolltól. A Telihold pedig sokkal boldogabban ragyogott az égen, mert még bensőségesebb bebocsátást kapott Krisna líláiba. Akámah szarva-kámó vá, móksa-káma udára-dhíh/ tívréna bhakti-jógéna jadzséta purusam param[1] – „Aki fejlettebb értelemmel rendelkezik — akár tele van mindenféle anyagi vággyal, akár mentes azoktól, akár a felszabadulásra vágyik —, annak minden eszközzel a legfelsőbb egészet, az Istenség Személyiségét kell imádnia.”

És hogy befejezzük a mai olvasmányunkat, engedjetek meg még egy idézetet Rúpa-gószvámí: Az odaadás nektárja című művéből: Az Úrral szolgai viszonyban lévő bhaktákat négy csoportra oszthatjuk: kijelölt  szolgák (például az Úr Brahmá és az Úr Síva, akiket a szenvedély és a tudatlanság anyagi kötőerőinek irányítására jelöltek ki), azok a szolgai viszonyban lévő bhakták, akiket az Úr védelmez, azok a bhakták, akik mindig az Úr társai, valamint azok, akik csupán az Úr nyomdokait követik”[2].

Tehát mi is volt a definíciója a szolgai kapcsolatnak? Segítsetek kérlek már nem emlékszem.

Krisna-prijá: A Krisna iránti folyamatos vonzódás és ragaszkodás.

Szvámí Tírtha: Helyes! Látjátok, mi egy szisztematikus rendszerű lelki iskolába tartozunk.

(folytatása következik)

1. Bhágavata-purána, 2.3.10.
2. Az odaadás nektárja, 36. fejezet(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Започнахме от Луната, нали – че Луната е пълна с желания. Когато богът на Луната изпитвал едно голямо желание, то било да участва в лилата, в танца на Кришна. Обаче бил объркан: какво да стори? Как да се доближи до Кришна? Спомнил си този стих от „Шримад Бхагаватам“: акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих – „Имам само едно желание – да се доближа до лилата на Кришна. Но какво трябва да направя?“ Той започнал да се съветва със светите предани: „Моля ви, кажете ми какво мога да сторя? Аз съм на небето. Толкова съм далеч от лилата. Какво трябва да направя? Понякога зървам танца на Кришна с гопите и той е толкова прекрасен, че започвам да се топя, тялото ми се разпада и от пълна луна се превръщам в тъничка месечина. Какво трябва да сторя, моля ви, научете ме, как да се доближа до лилата на Кришна?”

Тогава светите предани казали: „О, нашият Кришна е много умел танцьор. Пък истинският танцьор, истинският актьор винаги има костюм. А на Неговия костюм, най-важният елемент е пауновото перо. Понеже си мъж, ти не можеш да встъпиш в танца раса. Гопешвар Махадев пази от всички, които искат да се вмъкнат. Той самият е мъж. Но дори на него му се наложи да смени тялото си на женско, за да може да пази дхама. Така че дори само да си пазител трябва да се промениш; какво да говорим, за да встъпиш в кръга. Трансформация. Бог Шива винаги носи месечина в косите си. А Гопешвар Махадев, като закрилник на дхама, макар да е в облика на гопи, все още носи месечината. Може би това може да те удовлетвори.”

„Не,“ – отвърнал Чандра – „Не, не. Това не ми е достатъчно. Чувствам се изключен от танца. Дайте ми друг съвет.” Те казали: „Добре, щом искаш да си по-близо, тогава трябва да се превърнеш в пауново перо.” Тогава лунният бог приел този съвет. И сияйната пълна Луна се превърнала в пауново перо. Щом Кришна зърнал това красиво пауново перо, Той незабавно го втъкнал в  косите си. И всички гопи тази вечер били изключително очаровани и възхитени от това ново пауново перо в косата на Кришна. Тогава пълната Луна била дори още по-щастлива в небесата, защото по този начин участвала в лилата на Кришна още по-интимно.

Акамах сарва-камо ва/ мокша-кама удара-дхих/ тиврена бхакти-йогена/ яджета пурушам парам[1] – „Дали нямаш никакви желания, или имаш всевъзможни желания, или имаш само едно желание – жадно трябва да служиш на Бога с преданост.”

И да завършим за днес: „Преданите на Бога, свързани с Него в отношения на служене, се делят на четири групи: 1) назначени слуги (като бог Брахма и бог Шива, на които е поверено да управляват материалните проявления на страстта и невежеството), 2) предани слуги, които са под закрилата на Бога, 3) предани, които са вечни придружители на Бога и 4) предани, които просто следват стъпките на Бога”.[2]

И така, какво беше определението за служене? Помогнете ми, че забравих.

Кришна Прия: Постоянно привличане и привързаност към Кришна.

Свами Тиртха: Правилно. Вие сте част от систематична духовна школа.

(следва продължение)

[1] “Шримад Бхагаватам”, 2.3.10

[2] “Нектара на предаността”, Гл.36(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 04.01.2018 vormittags, Sofia)

(eine Fortsetzung vom vorherigen Freitag)

Wir haben mit dem Mond angefangen, nicht wahr – dass der Mond voller Wünsche ist? Als der Mondgott ein großes Verlangen verspürte, war es, das er in der  Lila , dem Tanz Krishnas, teilnimmt. Jedoch war er verwirrt: Was tun? Wie nähert man sich Krishna? Ihr erinnert euch an diesen Vers von Srimad Bhagavatam: akamah sarva-kamo va moksha-kama udara-dhih – „Ich habe nur einen  Wunsch – sich Krishnas Lila zu nähern. Aber was soll ich tun?“ Er begann, sich mit den heiligen Anhängern zu beraten: „Sagt mir bitte, was ich tun kann? Ich bin im Himmel. Ich bin so weit von der Lila Krishnas entfernt. Was soll ich machen? Manchmal erhasche ich einen flüchtigen Blick vom Tanz von Krishna mit den Gopis und er ist so schön, dass ich anfange zu schmelzen, mein Körper schmilzt es zerfällt und von einem Vollmond verwandle ich mich in einen dünnen Mond. Was soll ich bitte tun? Bitte, bringt mir bei, wie ich mich Krishnas Lila nähern kann?“
Dann sagten die heiligen Anhänger: „Oh, unser Krishna ist ein sehr talentierter Tänzer. Übrigens der echte Tänzer, der echte Schauspieler hat immer ein Kostüm. Und von Seinem Anzug das wichtigste Element ist die Pfauenfeder. Da du ein Mann bist, kannst du nicht am Tanz Rasa teilnehmen. Gopeshwar Mahadev schützt vor allen, die sich einschleichen wollen. Er selbst ist ein Mann. Aber sogar er musste seinen Körper in einen weiblichen verwandeln, um das Dhama zu bewachen. Also, sogar als Beschützer muss man sich verwandeln; was soll man tun um in den Kreis einzutreten. Transformation. Lord Shiva trägt immer den Mond im Haar. Und Gopeshwar Mahadev trägt als Beschützer des Dhama, wenn auch in der Gestalt einer Gopi, immer noch den Mond. Vielleicht wird dich das befriedigen.“
„Nein“, antwortete Chandra, „Nein, nein. Das reicht mir nicht. ich fühle mich ausgeschlossen vom Tanz. Gebt mir noch einen Rat.“ Sie sagten: „Gut, wenn du näher dran sein willst musst du zu einer Pfauenfeder werden.“ Dann nahm der Mondgott diesen Rat an. Und der Strahlende Vollmond verwandelte sich in eine Pfauenfeder. Sobald Krishna diese wunderschöne Pfaufeder erblickte, steckte Er sie sofort in sein Haar. Und alle Gopis waren heute Abend außergewöhnlich fasziniert und erfreut über diese neue Pfauenfeder in Krishnas Haar. Dann war der volle Mond im Himmel noch glücklicher, weil er so an der Lila Krishnas noch inniger teilnahm.
Akamah sarva-kamo va/ moksha-kama udara-dhih/ tivrena bhakti-yogena/ yajeta Purusham Param [1] – „Entweder du hast keine Wünsche, oder du hast alle möglichen Wünsche, oder du hast nur einen Wunsch: Du musst Gott eifrig und hingebungsvoll dienen.“
Und zum Abschluss für heute: „Die Anhänger Gottes, die mit Ihm in Bezug auf Dienst verbunden sind, werden in vier Gruppen eingeteilt: 1) ernannte Diener (wie der Gott Brahma und der Gott Shiva, die damit betraut sind, die materiellen Manifestationen der Leidenschaft und der Ignoranz zu regeln), 2) Anhänger, die unter dem Schutz Gottes stehen, 3) Anhänger, die unter dem Schutz Gottes stehen und ewige Gefährten Gottes sind 4) Anhänger, die einfach den Fußstapfen Gottes folgen.“ [2]
Was war also die Definition von Service? Helft mir, ich habe es vergessen.
Krishna Priya: Ständige Anziehung und Bindung zu Krishna.
Swami Tirtha: Richtig. Ihr seid Teil einer systematischen spirituellen Schule.

Fortsetzung folgt

1. Shrimad Bhagavatam, 2.3.10
2. Nektar der Hingabe, Kap.36(из лекци Свами Тиртхи, 04.01.2018 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Мы начали с Луны, верно – луна полна желаний. Когда у бога луны возникло большое желание, он захотел присоединиться к лилам, танцу Кришны. Но он растерялся: что делать? Как приблизиться к Кришне? Он вспомнил этот стих из «Шримад-Бхагаватам»: акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих – «У меня есть только одно желание – приблизиться к лилам Кришны. Но что мне делать?» И он начал советоваться со святыми преданными: «Пожалуйста, скажите мне, что я могу сделать? Я в небе. Я так далек от лил. Что мне делать? Иногда я вижу танец Кришны и гопи, и это так очаровательно, что я начинаю таять, мое тело просто растворяется, и из фазы полнолуния я превращаюсь в серп луны. Итак, что мне делать, пожалуйста, наставь меня, как мне приблизиться к лилам Кришны?»

Тогда святые преданные сказали: «О, наш Кришна очень искусный танцор. У настоящего танцора, настоящего актера всегда есть костюм. И самый важный элемент Его костюма – павлинье перо. Поскольку ты мужчина, ты не можешь войти в танец раса. Гопешвар Махадев охраняет от всех, кто захочет войти. Сам он мужчина. Но даже ему пришлось изменить свое телосложение на женское, чтобы защитить дхаму. Так что даже для охраны тебе придется преобразовать себя, изменить себя; что уж говорить о вхождении в круг. Трансформация, видите ли. У Господа Шивы в волосах всегда изображен полумесяц. А Гопешвар Махадев, как защитник дхамы, хотя и находится в форме гопи, но полумесяц все же присутствует. Так что, возможно, тебя это удовлетворит».

«Нет», сказала Чандра: «Нет, нет. Мне этого мало. Я чувствую себя исключенным из танца. Дайте мне еще совет». Они сказали: «Хорошо, если ты хочешь подойти поближе, то тебе следует превратиться в павлинье перо». Тогда бог луны принял этот совет. И яркая полная луна превратилась в павлинье перо. Когда Кришна увидел это прекрасное павлинье перо, Он тут же возложил его на Себя, на голову. И тогда все гопи в тот вечер были еще более воодушевлены и очарованы этим новым павлиньим пером над головой Кришны. Тогда полная луна была еще счастливее на небе, потому что таким образом она более близко вошла в лилы Кришны.

Акамахсарва-камо ва/ мокша-кама удара-дхих/ тивренабхакти-йогена/ яджетапурушампарам[1] – «Независимо от того, нет ли у вас желаний, или есть все желания, или только одно желание, вы должны с жаждой и преданностью служить Всевышнему».

И чтобы завершить наше чтение на сегодня: «Преданные Господа, находящиеся в служении, делятся на четыре класса: 1) назначенные слуги (такие как Господь Брахма и Господь Шива, которые назначены контролировать материальные гуны страсти и невежества), 2) преданные в служении, тех, кого Господь защищает, 3) преданных, которые всегда являются спутниками Бога, и 4) преданных, которые просто следуют по стопам Господа».[2]

Итак, каково было определение служения? Помогите мне, я забыл.

Кришна Прия: Постоянное влечение и привязанность к Кришне.

Свами Тиртха: Верно. Вы являетесь частью систематической духовной школы.

(продолжение следует)

[1]“ШримадБхагаватам”, 2.3.10

[2]“Нектар преданности”, Гл.36