Archive for February 22nd, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 04.01.2018 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Now we are under the blessed moment of the full moon, right. And the moon, oh, he is very desirous. What to do if you have a lot of desires? Don’t quote me the Shrimad Bhagavatam so urgently, so immediately. Akamah sarva-kamo va/ moksha-kama udara-dhih/ tivrena bhakti-yogena/ yajeta purusham param.[1] Yes, this is what you wanted to quote, right?

But anyway, Shrimad Bhagavatam is very practical. It’s not something theoretical, floating in the air. No, this is very practical. Sukadeva Goswami and Shrimad Bhagavatam know human nature. Because it starts to describe us: akamah sarva-kamo va – whether you have no kama at all, which is very rare; or you have all the desires possible; moksha-kama – or you have only one desire, for liberation… So, the three categories of human beings are: with no desires, with all desires and with one desire. Akamah sarva-kamo va moksha-kama udara-dhih – whether you have all these varieties, tivrena – with thirst, you are suggested to serve the Supreme with thirst. Tivrena bhakti-yogena – with devotion. In this way you should worship the Supreme. Because then you will be compensated. You will receive everything.

Don’t forget about this. Don’t think that if you have some desires, you are excluded from the chance of perfection. Our chance is to improve ourselves, our standards. Tivrena bhakti-yogena – with deep desire, deep commitment, we should serve with devotion the Supreme. Then you might expect that there will be a transformation. If today you have no desires and a transformation happens to you, what will you receive?

Bhagavat Prasad: The desire to serve.

Swami Tirtha: Yes, you will have a lot of desires, right? If you have all the desires and some transformation comes to you, then what will happen?

Bhagavat Prasad: There will be only one.

Swami Tirtha: No, you will have no desires. That is the neutral platform. From the material ambitions you will come to the neutral platform. And if you have only one desire – of liberation – then what will happen?

Answer: You will achieve it.

Swami Tirtha: Yes, and you can go further. As soon as you go further, automatically it will be fulfilled and it will lose its importance. This is the meaning of transformation – something will change, the ambition will change, the desires will be purified, or nullified we can say.

Therefore we should worship a perfect Lord. We should follow a perfect example. And what is the ambition, what is the only goal of a pure devotee? To serve and to satisfy the Divine Couple. Therefore this very subtle cultivation will help us to acquire the same qualities, the same ambition. And that’s why we stress so much that proper association is crucial. If you associate with drunkards, you will become a drunkard, because these ideals will dominate you. If you associate with saints, saintly ideals will dominate over you. I think it’s common sense, right.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam, 2.3.10(Szvámí Tírtha 2018. 01. 04-i szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Jelenleg épp az áldó telihold időszakában vagyunk, és a Hold, ó, ő nagyon vágyakozó. Mitévők legyünk, ha tele vagyunk vágyakkal? Kérlek ne idézzétek nekem tüstént a Bhágavata- puránából azt, hogy: akámah szarva-kámó vá  móksa-káma uráda-dhíh  tívréna bhakti-jógéna   jadzséta purusam param[1]. (Aki fejlettebb értelemmel rendelkezik — akár tele van mindenféle anyagi vággyal, akár mentes azoktól, akár a felszabadulásra vágyik —, annak minden eszközzel a legfelsőbb egészet, az Istenség Személyiségét kell imádnia.)Ugye pont ezt szerettétek volna ti is mondani?
Mindenesetre a Bhágavata- purána nagyon gyakorlatias. Nem egy elméleti, fellegekben járó valami, hanem rendkívül gyakorlatias szentírás. Sukadév gószvámí és a Bhágavata-purána jól ismeri az emberi lélek természetét, mert a következőképp ír le bennünket. Akámah szarva-kámó vá – vagy egyáltalán nincs bennünk káma, ami fölöttébb ritka; vagy az összes lehetséges vágy megtalálható bennünk; vagy csak egyetlen vágyunk van már, ami a felszabadulás, móksa-káma… Tehát az emberek ebbe a három kategóriába sorolhatók: vagy vágy nélküliek, vagy az összes vágy megtalálható bennük, vagy csupán egyetlen vágyuk van. Akámah szarva-kámó vá  móksa-káma uráda-dhíh – akármelyik vágy él is bennünk, a szentírások azt javasolják, hogy tívréna – szomjúhozzunk a Legfelsőbb szolgálatára. Tívréna bhakti-jógéna – odaadással szomjazzuk a Legfelsőbb szolgálatát, mert ily módon kapunk viszonzást, így részesülhetünk mindenben.
Ne feledkezzetek meg erről! Ne gondoljátok azt, hogy ha vannak még vágyaitok, akkor már nincs esélyetek az üdvösségre. Igenis van lehetőségünk tovább fejlődni, feljebb emelni a szintet. Tívréna bhakti-jógéna – intenzív vágyakozással, őszinte elkötelezettséggel, odaadással kell szolgálnunk a Legfelsőbbet. Így számíthattok arra, hogy majd létrejön a transzformáció. Ha ma még nincsenek vágyaitok, viszont az átalakulás megtörténik veletek, mi az amire számíthattok?
Bhagavat-praszád: Lesz vágyunk a szolgálatra.
Szvámí Tírtha: Igen, lesz jó sok vágyatok, és ha közben létrejön az átalakulás, akkor mi fog történni?
Bhagavat-praszád: Utána már csak egy vágyunk lesz.
Szvámí Tírtha: Nem, nem lesznek vágyaitok. Ez a semleges szint. Az anyagi ambícióktól a semleges szintre fogtok kerülni. És ha már csak egy vágyatok van, ami a felszabadulás, akkor mi fog történni?
Válasz: Elnyeritek.
Szvámí Tírtha: Igen és még tovább is juttok. Amint tovább haladtok, automatikusan teljesülni fognak korábbi vágyaitok, viszont már jelentőségüket fogják veszíteni. Ez a transzformáció lényege, valami megváltozik, megtisztulnak a vágyak, vagy mondhatjuk azt is, hogy eltűnnek.
Ezért kell a mi tökéletes Urunkat imádni! Egy tökéletes példát kell követnünk. És mi motivál, mi az egyetlen célja egy tiszta bhaktának? Az Isteni Pár szolgálata és elégedettsége. Ezért ez a nagyon finom gyakorlat fog majd segíteni bennünket, hogy ugyanezeket a tulajdonságokat, ugyanezeket a törekvéseket elérjük. Ezért hangsúlyozzuk, hogy mennyire létfontosságú a megfelelő társulás. Ha iszákosokkal társultok, akkor ti is azzá váltok, mert az a minta fog hatni rátok. Ha pedig szentekkel társultok, akkor a szent eszmények azok, amik hatni fognak rátok. Úgy hiszem ez egyértelmű. Ugye?

(folytatása következik)

1.Srímad Bhágavatam  2.3.10.

 (от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Сега сме в благословеното време на пълнолунието. А луната е изпълнена с желания. Какво да прави човек, ако има много желания? И недейте веднага да ми цитирате „Шримад Бхагаватам“: Акамах сарва-камо ва/ мокша-кама удара-дхих/ тиврена бхакти-йогена/ яджета пурушам парам.[1] Точно това искахте да ми цитирате, нали?

Тъй или инак, “Шримад Бхагаватам” е много практичен. Това не са някакви теории, които се носят из въздуха. Не, съвсем практично е. Шукадева Госвами и „Шримад Бхагаватам“ познават човешката природа. Защото там сме описани ние: акамах сарва-камо ва – дали нямате никакви желания, което е голяма рядкост; или сте изпълнени с всевъзможни желания; мокша-кама – или имате само едно желание, за освобождение… И така, трите категории човешки същества са: които нямат желания, които са пълни с желания и които имат само едно желание. Акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих – независимо кой от тези варианти сте, тиврена – жадно, препоръката е да служите на Бога жадно. Тиврена бхакти-йогена – с преданост. Така трябва да обожавате Бога. Защото тогава ще бъдете възнаградени. Ще получите всичко.

Не забравяйте за това. Не си мислете, че ако изпитвате някакви желания сте изключени от възможността за съвършенство. Шансът ни е да ставаме все по-добри, да повдигаме стандартите си. Тиврена бхакти-йогена – с дълбоко желание, с дълбока посветеност трябва да служим предано на Бога. Тогава може да очаквате, че ще има трансформация. Ако сте от тези, дето нямат никакви желания, и ако днес се случи промяната, какво ще получите?

Бхагават Прасад: Желанието да служим.

Свами Тиртха: Да, ще се сдобиете с много желания. А ако имате всевъзможни желания и ви споходи промяна, какво ще се случи?

Бхагават Прасад: Желанието ще стане само едно.

Свами Тиртха: Не, тогава няма да имате желания. Това е неутралното ниво. От материалните амбиции, ще стигнете до нивото на неутралността. А ако имате само едно желание – за освобождение – тогава какво ще се случи?

Отговор: Ще бъде постигнато.

Свами Тиртха: Да, и ще продължите нататък. Веднага щом минете нататък, то от само себе си ще бъде изпълнено и ще изгуби своята значимост. Това означава трансформация – нещо ще се промени, стремежът ще се промени, желанията ще се пречистят, или можем да кажем, ще се обезсилят.

Затова трябва да обожаваме съвършения Бог. Трябва да следваме съвършения пример. А какъв е стремежът, каква е едничката цел на чистия предан? Да служи и удовлетворява Божествената Двойка. Затова това толкова фино култивиране ще ни помогне да придобием същите качества, същите стремежи. И затова толкова много подчертаваме, че правилното общуване е жизненоважно. Ако общувате с пияници, и вие ще се пропиете, защото тези идеали ще имат власт над вас. Ако общувате със светци, светите идеали ще имат власт над вас. Мисля, че това е съвсем смислено, нали?

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам“, 2.3.10(aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 04.01.2018 vormittags, Sofia)

(Fortsetzung vom vergangenen Freitag)

Wir befinden uns jetzt in der gesegneten Zeit des Vollmonds. Und der Mond ist gefüllt mit Wünsche. Was soll ein Mensch tun, wenn er viele Wünsche hat? Und zitiert mir nicht gleich Srimad Bhagavatam: Akamah sarva-kamo va/ moksha-kama udara-dhih/ tivrena bhakti-Yogena/ Yajeta Purusham Param.[1] Genau das wolltet ihr mir zitieren, nicht wahr?

Wie auch immer, Srimad Bhagavatam ist sehr praktisch. Das sind keine Theorien, die durch die Luft schweben. Nein, es ist ziemlich praktisch. Sukadeva Gosvami und ‘Srimad Bhagavatam kennen die menschliche Natur. Denn dort werden wir beschrieben: akamah sarva- kamo va – hast du keine Wünsche, was sehr selten vorkommt; oder du bist erfüllt von alle möglichen Wünsche; moksha-kama – oder du hast nur einen Wunsch, nach Befreiung… Und somit sind die drei Kategorien von Menschen: diejenigen, die keine Wünsche haben, die voller Wünsche sind und die, die nur einen Wunsch haben. Akamah sarva-kamo va moksha-kama udara-dhih –Unabhängig davon, welche dieser Optionen ihr seid, tivrena – durstig, lautet die Empfehlung, Gott zu dienen, durstig. Tivrena bhakti-yogena – mit Hingabe. So sollttet ihr Gott anbeten. Weil dann werdet ihr belohnt. Ihr werdet alles bekommen.

Vergiss es nicht. Denkt nicht, dass wenn ihr  irgendwelche Wünsche habt, von der Möglichkeit der Vollkommenheit ausgeschlossen werdet. Unsere Chance besteht darin, immer besser zu werden, ja wir erhöhen unsere Standards. Tivrena bhakti-yogena – mit tiefem Verlangen, mit tiefer Hingabe müssen wir Gott hingebungsvoll dienen. Dann könnt ihr damit rechnen, dass es Transformation geben wird. Wenn ihr zu denen gehört, die keine Wünsche haben, und wenn es heute passiert, was bekommt ihr?

Bhagavat Prasad: Den Wunsch zu dienen.

Swami Tirtha: Ja, ihr werdet viele Wünsche bekommen. Und wenn ihr viele Wünsche habt und die Veränderung kommt zu euch, was wird passieren?

Bhagavat Prasad: Der Wunsch wird nur einer sein.

Swami Tirtha: Nein, dann werdet ihr keine Wünsche haben. Dies ist die neutrale Ebene. Aus materiellen Ambitionen erreicht ihr die Ebene der Neutralität. Und wenn ihr nur einen Wunsch habt– nach Befreiung – was wird dann passieren?

Antwort: Es wird erreicht.

Swami Tirtha: Ja, und ihr werdet weitermachen. Sobald ihr weitergeht, ist es von selber erfüllt und verliert seine Bedeutung. Das bedeutet Transformation – etwas wird sich ändern, das Streben wird sich ändern, die Wünsche werden sich ändern sie reinigen sich, oder wir können sagen, sie werden entkräften.

Deshalb müssen wir den vollkommenen Gott anbeten. Wir müssen dem Perfekten  Beispiel folgen. Und was ist das Streben, was ist das einzige Ziel des reinen Anhängers? Zu dienen und das Göttliche Paar zu befriedigen. Deshalb wird uns diese gute Kultivierung helfen, die gleichen Qualitäten und die gleichen Ambitionen zu erlangen. Und deshalb betonen wir so sehr, dass eine ordnungsgemäße Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist. Wenn ihr mit Betrunkenen rumhängt, tut ihr das auch, ihr werdet euch betrinken, weil diese Ideale Macht über euch haben werden. Wenn ihr mit Heiligen kommuniziert, Heilige Ideale werden Macht über euch haben. Ich denke, das macht absolut Sinn, nicht wahr?

Fortsetzung folgt

1. Srimad Bhagavatam, 2.3.10(из лекции Свами Тиртхи, 04.01.2018 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

 Сейчас мы переживаем благословенный момент полнолуния. А луна, ой, она исполнена желаниями. Что делать, если желаний много? Не цитируйте мне сразу „Шримад Бхагаватам“: Акамах сарва-камо ва/ мокша-камаудара-дхих/ тиврена бхакти-йогена/яджетапурушам парам.[1] Да, это то, что вы хотели процитировать, верно?

Но в любом случае «Шримад Бхагаватам» очень практичен. Это не что-то теоретическое, парящее в воздухе. Нет, это очень практично. Шукадева Госвами и Шримад Бхагаватам знают человеческую природу. Потому что они начинают нас описывать: акамах сарва-камо ва – нет ли у вас камы вообще, что бывает очень редко; или у вас есть все возможные желания; мокша-кама – или у вас есть только одно желание – к освобождению… Итак, есть три категории людей: без желаний, со всеми желаниями и с одним желанием. Акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих – к какой бы из этих разновидностей вы ни были, тиврена – с жаждой, вам предлагается служить Всевышнему с жаждой. Тиврена бхакти-йогена – с преданностью. Таким образом вы должны поклоняться Всевышнему. Потому что тогда вы получите компенсацию. Вы получите все.

Не забывай об этом. Не думайте, что если у вас есть какие-то желания, вы лишены шанса на совершенство. Наш шанс — улучшить себя, свои стандарты. Тиврена бхакти-йогена – с глубоким желанием, глубокой преданностью мы должны с преданностью служить Всевышнему. Тогда вы можете ожидать, что произойдет трансформация. Если у вас нет желаний и с вами сегодня произойдет трансформация, что вы получите?

Бхагават Прасад: Желание служить.

Свами Тиртха: Да, у тебя будет много желаний, верно? Если у вас есть все желания и к вам придет какое-то преображение, что тогда произойдет?

Бхагават Прасад: Останется только одно.

Свами Тиртха: Нет, у вас не будет никаких желаний. Это нейтральная платформа. От материальных амбиций вы выйдете на нейтральную платформу. А если у вас есть только одно желание – освобождения – что тогда произойдет?

Отговор: Будет достигнуто.

Свами Тиртха: Да и можно пойти дальше. Как только вы пойдете дальше, автоматически оно исполнится и потеряет свое значение. В этом смысл трансформации – что-то изменится, амбиции изменятся, желания очистятся или, можно сказать, сведутся на нет.

Поэтому нам следует поклоняться совершенному Господу. Мы должны следовать совершенному примеру. И каковы амбиции, какова единственная цель чистого преданного? Служить и удовлетворять Божественную Чету. Поэтому это очень тонкое совершенствование поможет нам приобрести те же качества, те же амбиции. И именно поэтому мы так подчеркиваем, что правильное общение имеет решающее значение. Если вы общаетесь с пьяницами, вы станете пьяницей, потому что эти идеалы будут доминировать над вами. Если вы общаетесь со святыми, над вами будут доминировать святые идеалы. Я думаю, в этом есть здравый смысл, верно?

(продолжение следует)

[1]„Шримад Бхагаватам“, 2.3.10