Archive for November 2nd, 2023

(from a lecture of Swami Tirtha, 02.01.2018 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday)

May I ask a question to you? What do you like in Krishna?

Manoram: He is everything. In Bhagavad Gita it is said that He is the taste of water, He is the A in the alphabet and He is everything.

Swami Tirtha: So, you like this divine all-embracing presence. Others? What is your preference?

Comment: The unconditional love.

Prem Prasad: That He loves us and we love Him.

Swami Tirtha: That’s a real mystic answer. It’s not an official answer, but real. I like it so much! You are wise. And wisdom means the practical application of love. Others?

Manjari: I like His sense of humor.

Swami Tirtha: Sometimes killing, other times bitter… But so sweet, even if it is bitter. It is so sweet that we cannot give it up. This is attraction. Others?

Comment: I like the most that He is the all-attractive and the most beautiful. And when I brought some Christian, he said: “Wow! What an altar! What singing, dancing and food. The Christians cannot compare with this.” And he started to visit.

Swami Tirtha: Yes, in Mahaprabhu’s Mission full satisfaction is guaranteed. All your senses will be engaged. Your hearing, your vision, your smell, your taste, your touch – everything.

Once I heard about a very tricky yogi. He engaged his audience in dancing in a very special way. He started with talking about acupressure. And he said: “You know, on your soles there are very special points. And if you activate these points you can pay much more attention on my words. And the best way to activate these special points on your soles is dancing.” You see, yogis are sometimes very tricky. Engage you in dancing on some theoretical platform. But I think this is very much true, because also in the Chaitanya Charitamrita it is said that if you dance in front of the altar and the deities with raised hands, jumping in kirtan, then all the karmic reactions, all your burden is just thrown out. You get rid of your burden.

So, ‘What is your practice for your karmic purification?’ ‘I am dancing.’ Those who don’t understand – don’t mind them. Dance! Go on dancing! And I am really very serious. Because you cannot theoretically dance, right? You can only dance when you are invited. And when this mood comes, this all-attractive charming mood, then automatically you start to express yourself: by movement, by words, by singing, by tears, etc. Because the Bulgarian people are very emotional. Only the Italians are more emotional. What to speak of the Japanese? Hungarians are an exclusion; they are stone hearts, block heads. And two Hungarians mean three different opinions. We don’t have too much chance in Mahaprabhu’s mission. But He came for the fallen ones, right. So, maybe on this platform, due to this reason we might also have some small chance.

(to be continued)(Szvámí Tírtha, 2018.01.02-ai szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Szeretnék feltenni nektek egy kérdést: ti igazán mit szerettek Krisnában? 

Manóram: Ő minden! A Bhagavad-gítában az áll, hogy Ő a víz íze, az óm szótag a védikus mantrákban és hogy Ő a Mindenség forrása.

Szvámí Tírtha: Szóval ezt az isteni, mindent átható jelenlétét szeretitek. Más vélemény? Ti miért kedvelitek? 

Hozzászólás: Ő a feltétel nélküli szeretet.

Prémpraszád: Mert szeret és mi is szeretjük Őt.

Szvámí Tírtha: Ez egy igazán misztikus válasz! Nem igazán hivatalos, azonban igaz, és nekem nagyon tetszik! Bölcs vagy és a bölcsesség a szeretet gyakorlati alkalmazását jelenti. Másvalaki?

Manydzsarí: Nagyon szeretem a humorérzékét! 

Szvámí Tírtha: Néha megsemmisítő, máskor pedig igen fanyar… De édes, még akkor is, amikor  keserédes! Olyannyira, hogy nem tudunk lemondani róla. Ez a vonzereje. Még valaki? 

Hozzászólás: Leginkább azt szeretem Benne, hogy Ő a mindenkit vonzó és a leggyönyörűbb. Egyszer elhoztam egy keresztény barátomat ide, aki ámuldozott: ‘Hűha, micsoda oltár! És az éneklés, a közös tánc és az étel! A kereszténységet nem tudjuk összehasonlítani ezzel.’ Azóta ő is közénk tartozik. 

Szvámí Tírtha: Igen, Maháprabhu Missziójában a teljes elégedettség garantált. Kétségbevonhatatlanul magával fogja ragadni valamennyi érzékszervünket: a hallásunkat, a látásunkat, a szaglásunkat, az ízérzékelésünket, a tapintásunkat.. mindent! 

Egyszer hallottam egy nagyon csalafinta jógiról, aki trükkösen megtáncoltatta a hallgatóságot. Először az akupresszúráról kezdett el beszélni, majd azt mondta, hogy: Tudjátok, a talpon nagyon fontos érzékelő pontok vannak  és ha ezeket stimuláljátok, akkor sokkal koncentráltabb lesz a figyelmetek, jobban tudtok összpontosítani arra, amit mondok. És a legjobb módja ezeknek az akupunktúrás pontok stimulálásának, a tánc” Látjátok, a jógik néha igen cselesek. Elméleti meggyőzéssel képesek táncra perdíteni benneteket. Azt gondolom, hogy ez felettébb igaz, mert a Csaitanja-csaritámrtában az áll, hogy ha az oltár és a múrtik előtt feltartott kézzel ugrálva táncoltok, kírtanáztok, akkor valamennyi karmikus visszahatás, teher egyszerűen elszáll. Megszabadultok a problémáitoktól. 

Tehát: ‘Ti mit tesztek a karmikus megtisztulásotok érdekében?’ ‘Én táncolok.’ Ne foglalkozzatok azokkal, akik ezt nem értik. Táncoljatok! Folytassátok a táncot! Ezt nagyon komolyan mondom! Mert ugye elméletileg nem lehet táncolni, csak akkor, ha felkérnek benneteket. S amikor ebbe a hangulatba kerültök, ebbe a nagyon extatikus lelkiállapotba, akkor automatikusan mozdultok, jönnek a szavak, énekeltek, potyognak a  könnyeitek, stb. Ilyenek vagytok ti, bolgárok, nagyon érzelmesek, akiket csak az olaszok múlnak felül, mit sem szólva a japánokról! A magyarok nem tartoznak ezek közé: kirekesztőek, kőszívűek és makacsok. Két magyar felér három véleménnyel! Nincs sok lehetőségünk Maháprabhu missziójába tartozni. Másrészt Ő az elesettekért jött, tehát ilyen szempontból talán mégis van némi esélyünk. 

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 02.01.2018 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Може ли да ви запитам нещо? Какво харесвате у Кришна?

Манорам: Той е всичко. В „Бхагавад Гита” се казва, че Той е вкусът на водата, Той е „А” в азбуката, въобще Той е всичко.

Свами Тиртха: Значи ти харесва това божествено всеприсъствие. Други? Какви са вашите предпочитания?

Коментар: Безусловната любов.

Прем Прасад: Че Той ни обича и ние Го обичаме.

Свами Тиртха: Това е истински мистичен отговор. Не е официален, а истински. Много ми харесва! Ти си мъдър. Мъдрост означава практическото прилагане на любовта. Други?

Манджари: Харесва ми Неговото чувство за хумор.

Свами Тиртха: Понякога е убийствено, друг път горчиво… Ала е толкова сладко, дори когато е горчиво. Толкова сладко, че не можем да се откажем. Това се нарича привличане. Други?

Коментар: Най-много ми харесва, че Той е всепривличащият и най-прекрасният. Когато доведох един християнин, той каза: „Леле! Какъв олтар! Какви песни, танци и храна. Християните не могат да се сравняват с това.” И започна да посещава.

Свами Тиртха: Да, в Мисията на Махапрабху е гарантирано пълно удовлетворение. Всичките ви сетива ще бъдат въвлечени. Слушането, виждането, обонянието, вкусът, допирът – всичко.

Веднъж чух за един много хитър йоги. Той карал публиката си да танцува по много специален начин. Започвал с беседа за акупресурата. И казвал: „Знаете ли, на ходилата има много специални точки. Ако активирате тези точки, ще можете много повече да внимавате в думите ми. А най-добрият начин да активирате тези специални точки на ходилата е танцуването.” Виждате, йогите понякога са много хитри. Въвличат ви в танцуване на някакво теоретично ниво. Но аз мисля, че това е съвсем вярно, защото и в „Чайтаня Чаритамрита” се казва, че ако танцувате пред олтара и муртите с вдигнати ръце, скачайки по време на киртан, тогава всичките ви кармични последици, целия ви товар просто се изхвърля. Избавяте се от бремето си.

И така: „Каква е твоята практика за кармично пречистване?” „Ами, танцувам.” Онези, които не разбират – не им обръщайте внимание. Танцувайте! Продължавайте да танцувате! Наистина съм съвсем сериозен. Защото не можете да танцувате теоретично, нали? Можете да танцувате единствено когато сте поканени. А когато дойде това настроение, това всепривличащо пленително настроение, от само себе си започвате да се изразявате: чрез движения, чрез думи, чрез песни, чрез сълзи и т.н. Защото българите са много емоционални. Единствено италианците са по-емоционални. Какво да говорим за японците? Унгарците са изключение; те са с каменни сърца и квадратни глави. Двама унгарци – това са три различни мнения. Ние нямаме кой знае какъв шанс в Мисията на Махапрабху. Но Той е дошъл за пропадналите, нали? Така че може поради тази причина и за нас да има някакъв мъничък шанс.

 

(следва продължение)

 (aus einem Vortrag von Swami Tirtha, 02.01.2018 Abend, Sofia)

(Fortsetzung vom vorherigen Freitag)

Darf ich euch eine Frage stellen? Was magt ihr an Krishna?

Manoram: Er ist alles. In der Bhagavad Gita heißt es, dass Er der Geschmack von Wasser ist, Er ist das A im Alphabet und Er ist alles.

Swami Tirtha: Du magst also diese göttliche, allumfassende Präsenz. Andere? Was ist eure Präferenz?

Kommentar: Die bedingungslose Liebe.

Prem Prasad: Dass er uns liebt und wir ihn lieben.

Swami Tirtha: Das ist eine wirklich mystische Antwort. Es ist keine offizielle Antwort, sondern real. Ich mag es so sehr! Du bist weise. Und Weisheit bedeutet die praktische Anwendung der Liebe. Andere?

Manjari: Ich mag seinen Sinn für Humor.

Swami Tirtha: Manchmal tödlich, manchmal bitter … Aber so süß, auch wenn es so bitter ist. Es ist so süß, dass wir nicht darauf verzichten können. Das ist Anziehung. Andere?

Kommentar: Am meisten gefällt mir, dass Er der Allerattraktivste und Schönste ist. Und als ich einen Christen mitbrachte, sagte er: „Wow! Was für ein Altar! Was für Gesang, Tanz und Essen. Damit können sich die Christen nicht messen.“ Und er begann uns  zu besuchen.

Swami Tirtha: Ja, in Mahaprabhus Mission ist volle Zufriedenheit garantiert. All eure Sinne werden beansprucht. Euer Gehör, euer Sehen, euer Geruch, euer Geschmack, eure Berührung –alles.

Einmal hörte ich von einem sehr kniffligen Yogi. Er verwickelte sein Publikum auf eine ganz besondere Art und Weise zum Tanzen. Er begann damit, über Akupressur zu sprechen. Und er sagte: „Wisst ihr, auf euren Sohlen gibt es ganz besondere Punkte. Und wenn ihr diese Punkte aktiviert, könnt ihr viel besser meine Wörter folgen. Und der beste Weg, diese besonderen Punkte an Ihren Sohlen zu aktivieren, ist zu tanzen.” Sie sehen, Yogis sind manchmal sehr knifflig. Lasst euch auf einer theoretischen Plattform zum Tanzen einladen. Aber ich denke, das trifft durchaus zu, denn auch im Chaitanya Charitamrita wird es gesagt, wenn man mit erhobenen Händen vor dem Altar und den Gottheiten tanzt, wenn du im Kirtan hüpfst, werden alle karmischen Reaktionen und deine Last einfach weggeworfen. Du wirst deine Last los.

Also: „Was ist deine Praxis für deine karmische Reinigung?“ „Ich tanze.“ Diejenigen, die es nicht verstehen – stört sie nicht.Tanzt! Tanzt weiter! Und ich meine es wirklich sehr ernst. Weil man theoretisch nicht tanzen kann, oder? Tanzen kann man nur, wenn man dazu eingeladen ist. Und wenn diese Stimmung kommt, diese überaus attraktive, charmante Stimmung, dann fängt man automatisch am sich auszudrücken, durch Bewegung, durch Worte, durch Gesang, durch Tränen usw. Weil die bulgarische Menschen sehr emotional sind. Nur die Italiener sind emotionaler. Was soll man über die Japaner sagen? Ungarn sind eine Ausnahme; sie haben  Herzen aus Stein, blockige Köpfe. Und zwei Ungarn haben drei verschiedene Meinungen. Bei der Mahaprabhu Mission haben wir keine allzu großen Chancen. Aber er kam für die Gefallenen, richtig?. Aus diesem Grund vielleicht auf dieser Plattform, vielleicht haben wir auch eine kleine Chance.(из лекции Свами Тиртхи, 02.01.2018 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Свами Тиртха: Могу ли я задать вам вопрос? Что вам нравится в Кришне?

Манорам: Он есть все. В Бхагавад-Гите сказано, что Он — вкус воды, Он — буква А в алфавите и вообще Он — все.

Свами Тиртха: Итак, тебе нравится это божественное всеобъемлющее присутствие. Другие? Каковы ваши предпочтения?

Коментар: Безусловная любовь.

Прем Прасад: Что Он любит нас, и мы любим Его.

Свами Тиртха: Это настоящий мистический ответ. Это не официальный ответ, но настоящий. Мне это очень нравится! Ты мудр. А мудрость означает практическое применение любви. Другие?

Манджари: Мне нравится Его чувство юмора.

Свами Тиртха: Иногда убийственно, иногда горько… Но так сладко, хоть и горько. Это так сладко, что мы не можем от него отказаться. Это влечение. Другие?

Комментарий: Больше всего мне нравится то, что Он всепривлекательный и самый прекрасный. И когда я привел какого-то христианина, он сказал: «Ух ты! Какой алтарь! Какие песни, танцы и еда. Христиане не могут сравниться с этим». И он начал ходить посещать.

Свами Тиртха: Да, в Миссии Махапрабху гарантировано полное удовлетворение. Все ваши чувства будут задействованы. Ваш слух, ваше зрение, ваш обоняние, ваш вкус, ваше прикосновение – все.

Однажды я услышал об очень хитром йоге. Он особым образом вовлекал публику в танец. Он начинал с разговора об акупрессуре. И он говорил: «Знаешь, на ваших стопах есть совершенно особенные точки. И если вы активируете эти точки, вы сможете уделять моим словам гораздо больше внимания. И лучший способ активировать эти особые точки на ступнях — это танцы». Видите ли, йоги иногда бывают очень хитрыми. Займут вас танцами на каком-нибудь теоретическом уровне. Но я думаю, что это во многом правда, потому что также в Чайтанья-чаритамрите сказано, что если вы танцуете перед алтарем и божествами с поднятыми руками, прыгая в киртане, то все кармические реакции, весь ваш груз просто сбрасывается. Вы избавляетесь от своего бремени.

Итак: «Какова ваша практика кармического очищения?» «Я танцую». Те, кто не понимает – не обращайте на них внимания. Танцуйте! Продолжайте танцевать! И я действительно очень серьезен. Потому что теоретически невозможно танцевать, верно? Танцевать можно только тогда, когда тебя пригласят. И когда приходит это настроение, это всепритягивающее очаровательное настроение, то автоматически начинаешь выражать себя: движением, словами, пением, слезами и т. д. Потому что болгарский народ очень эмоционален. Только итальянцы более эмоциональны. Что уж говорить о японцах? Венгры – исключение; у них каменные сердца и квадратные головы. А два венгра – это три разных мнения. У нас не так уж много шансов в миссии Махапрабху. Но Он пришёл за падшими, верно. Так что, возможно, по этой причине на этой платформе у нас тоже будет небольшой шанс.

 

(продолжение следует)