Archive for October 29th, 2023

(from a lecture of Swami Tirtha, 01.10.2017 evening, Sofia)

Question: In the morning you said that money and women are not so important. Where is the place of family in this respect? Because these two make up family.

Swami Tirtha: Three – with you, right? Well, everything has got its place. Krishna also has His family. And not only one wife, but many. Everybody according to their capacity. As He possesses all the wealth in the world, He can take care of many ladies. Actually that happened in the end of the last yuga; now times have changed. And even if you possess all the wealth of the world, it’s very hard to maintain one lady.

Question: How did He manage?

Swami Tirtha: He is God. This proves that He is beyond human.

But to be serious about your question: we are not against family. Our process supports family life as an ashram. Because ashram is a place of spiritual progress. And ultimately it is said: grihe thako vane thako sada hari bole dako[1] – “Whether you live in the forest or you live in a home – just chant the holy names!”

But that specific quotation – to avoid women and money – concerns those who want to follow an ascetic life. Because usually these temptations come very easily if you want to avoid them. If a brahmachari wants to avoid women and money, it will very easily come to him. If you are a family man and you want to have money, it will come very difficultly. Material things always work on the opposite. Therefore don’t pay too much attention on this, pay attention on the spiritual side.

But family is definitely very important. Because even sannyasis are born from mothers. We need families to have ascetics. Definitely in my humble understanding we should support people in their respective duties. If you are a student, a brahmachari, you should be a good brahmachari. If you are a head of a family, you should be a very responsible person. If you are an ascetic, a sannyasi, you should live up to the standards. Because if everybody performs nicely his or her duties, everybody will progress nicely. Krishna is not reserved for the ascetics. He is there in your heart as well. He is with you. Irrespective of your ashram – whether you live alone or you live in a family – He is with you. This is the only thing that we have to realize: I’m a spiritual spark, I belong to Him and there is a loving connection between us.

But both wife and money are female energy. Therefore those who want to establish a family they have to be real men – to be able to yield and to serve and to use these energies. And as Krishna was a real guy, He could handle thousands of wives. He could provide the necessary wealth to maintain them. As He maintains the whole universe. So, I think in this respect we should be very much pro family. Because it is a very good place to practice and to improve our service mood.

[1] A line of the song Gay Goura Madhur Sware by Bhaktivinod Thakur(Szvámí Tírtha, 2017.10.01-jei szófiai esti tanításából)

Kérdés: Reggel azt említetted, hogy a pénz és a hölgyek nem olyan fontosak. Mit javasolsz, akkor mégis hogyan viszonyuljunk a család fogalmához? Mert ez a kettő alkotja a családot.

Szvámí Tírtha: Ez veled együtt már három, igaz? Nos, mindennek megvan a maga helye. Krisnának is van családja és nem csak egy felesége van, hanem sok. Mindenki a maga képességei szerint, ugyebár! Krisna a világ összes vagyonával rendelkezik, így több hölgyről tud gondoskodni. Valójában ez az előző juga végén volt így, mert most már más idők járnak. Ha a világ összes vagyona a birtokodban van, akkor is nagyon nehéz egyetlen hölgyet eltartani.

Kérdés: Hogyan sikerült neki?

Szvámí Tírtha: Ő Isten. Ez bizonyítja, hogy minden anyagi, emberi fölött áll.

De hogy komolyan válaszoljak a kérdésre: nem vagyunk családellenesek. A mi hitünk támogatja a családi életet, mint ásramot. Mert az ásram a lelki fejlődés helye, és végső soron azt mondják: grihe thako vane thako sada hari bole dako[1] Légy családos vagy szannjászí, mindig mondjad: Hari! Hari!”.

Ez az idézet – illetve a  hölgyek és a pénz kerülése – azokra vonatkozik, akik aszketikus életet akarnak élni. Mert általában ezek a kísértések nagyon könnyen jönnek, főleg, amikor egy brahmacsárí kerülni akarjuk őket., akkor azok nagyon könnyen áramlanak hozzá. De ha családos ember vagy, és pénzre vágysz, akkor  azt nagyon nehéz megszerezned. Az anyagi dolgok mindig ellenkezőleg hatnak. Ezért ne fordítsatok túl sok figyelmet erre, inkább a lelki oldalra figyeljetek fókuszáljatok.

De a család mindenféleképpen nagyon fontos. Még a szannjászik is anyától születnek. Szükségünk van családokra ahhoz, hogy legyenek aszkétáink. Az én szerény felfogásom szerint mindenképpen támogatnunk kell az embereket a saját feladataikban. Ha növendék vagy, akkorbrahmacsárínak-, ha családfő, akkor pedig nagyon felelősségteljes embernek kell lenned. Ha aszkéta vagy, egy szannjászí, akkor a  az előírásoknak megfelelően kell élned. Mert ha mindenki szépen végzi a feladatát, akkor mindenki annak megfelelően fog fejlődni. Krisna nincs az aszkétáknak fenntartva. Ő ott van a ti szívetekben is, veletek van. Függetlenül attól, hogy milyen ásramhoz tartoztok – akár egyedül éltek, akár családban – Ő veletek van. Ez az egyetlen dolog, amit fel kell ismernünk: Én egy lélekszikra vagyok, Hozzá tartozom, és szeretetteljes kapcsolat fűz össze bennünket.

De mind a feleség, mind a pénz női energia. Ezért azoknak, akik családot akarnak alapítani, igazi férfiakká kell  válniuk – hogy képesek legyenek megadni, szolgálni és használni ezeket az energiákat. És mivel Krisna igazi férfi volt, több ezer feleségről tudott gondoskodni. Tudta biztosítani a fenntartásukhoz szükséges vagyont ahogyan Ő a egész világegyetemet. Úgy gondolom tehát, hogy ebben a tekintetben nagyon is családpártinak kell lennünk. Mivel ez egy nagyon jó hely arra, hogy gyakoroljuk és növeljük a szolgálatkészségünket.

1. Bhaktivinód Thákur Srí Náma: Zengd Góra édes nevét! című dalának egy sora(от лекция на Свами Тиртха, 01.10.2017 вечер, София)

Въпрос: Сутринта казахте, че парите и жените не са толкова важни. Къде е мястото на семейството в този смисъл? Защото тези две неща правят семейството.

Свами Тиртха: Три – броим и Вас, нали? Всяко нещо си има място. Кришна също има семейство. При това не само с една съпруга, а с много. Всеки според възможностите си. Понеже Той притежава цялото богатство на света, може да се грижи и за много жени. Всъщност това се е случило в края на предишната юга; сега времената са се променили. Дори да имате цялото богатство на света е много трудно да поддържате и една жена.

Въпрос: Той как се е справял?

Свами Тиртха: Той е Бог. Това показва, че е отвъд човешкото.

Но сега сериозно по Вашия въпрос: ние не сме против семейството. Нашият процес подкрепя семейния живот като ашрам. Защото ашрамът е място за духовно израстване. И в края на краищата е казано: грихе тхако ване тхако сада хари боле дако[1] – „Независимо дали живееш в гората или у дома – просто възпявай светите имена!”

Обаче този специфичен цитат – да се избягват жените и парите – касае онези, които искат да следват аскетичен начин на живот. Защото обикновено тези изкушения много лесно те спохождат, ако искаш да ги избегнеш. Ако някой брахмачари иска да избягва жени и пари, те лесно ще дойдат. Ако си семеен човек и искаш да имаш пари, ще дойдат много трудно. Материалните неща винаги действат на обратно. Затова не им обръщайте прекалено много внимание, обръщайте внимание на духовната страна.

Но семейството определено е много важно. Защото дори саннясите са родени от майки. Нужни са семейства, за да има аскети. Моето смирено разбиране определено е, че трябва да подкрепяме хората в съответните им задължения. Ако си ученик, брахмачари, трябва да си добър брахмачари. Ако си глава на семейство, трябва да си много отговорен човек. Ако си аскет, санняси, трябва да израснеш до този стандарт. Защото ако всеки изпълнява добре своите задължения, всички ще напредват. Кришна не е резервиран за аскетите. Той е и във вашето сърце. Той е с вас. Независимо от вашия ашрам – дали живеете сам или в семейство – Той е с вас. Това е единственото, което трябва да осъзнаем: аз съм духовна искра, принадлежа на Бога и помежду ни има връзка на обич.

Но и съпругата, и парите са женска енергия. Затова тези, които искат да създадат семейство, трябва да са истински мъже – да са способни да овладеят, да служат и да боравят с тези енергии. Пък понеже Кришна е истински мъж, Той е могъл да се оправи с хиляди съпруги. Могъл е да осигури нужното богатство, за да ги поддържа. Тъй като Той поддържа цялата вселена. Така че мисля, в това отношение трябва да сме много „за” семейството. Защото то е много добро място за практикуване и усъвършенстване на настроението ни за служене.

[1] Ред от песента „Гай гоура мадхур сваре” от Бхактивинод Тхакур