Archive for May 15th, 2023

(from a lecture of Swami Tirtha, 29.09.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

The grand-master level of exposing the truth is when it’s so very surcharged with affection that the person doesn’t even think of any offence; he is not hurt. Actually this practice we can learn from our shastras. From krishna-lila you can understand how to expose to others their true face.

You know, Krishna is moving too fast – running here and there, always boiling you in the apprehension that He will go. How to stop a person from running up and down? Any ideas?

Somebody: Shoot him!

Swami Tirtha: Actually that was chosen by Krishna to leave the planet. He let Himself be shot. But we understood that we should start from ahimsa, right. Don’t kill others – this was the first message. So if you want to stop somebody from running up and down, maybe you can catch his hand. But what will happen? He is so strong that he will pull you along with himself. It’s not enough; catching the hand is not enough. So what to catch?

Answer: The heart.

Swami Tirtha: Ah, the heart – it’s romantic. It’s very nice, but be practical.

Somebody: Give him sugar and ghee.

Swami Tirtha: And then he will run to the sweets – good idea. But if you catch his feet, he cannot escape. This is one suggestion that the gopis followed: if you want to catch Krishna, catch His lotus feet and give them a little massage. And then He will feel very satisfied. He is also a good candidate for maha-vrata – practicing perfect contentment. You give Him a little caress and He feels happy – not moving, enjoying the situation. But then the gopis came with the message – when He was not able to move. “What is Your conception about love? What do You know about love? What kind of lover are You?” Krishna starts to feel uneasy. ‘My God, I’m on the hook!’ But this is very scientific, because then they start to explain: “There are three types of lovers. First category: who shares if he receives – so when he receives some love, he will respond to it. First class. Second is so full of emotions that even if he doesn’t receive, he will share. Third type: whether he receives or not, he is not sharing anything. What kind of lover are You?”

So, if you want to give a strong message to your partner, your devotee friend, your husband, your wife – first catch their feet. First give the service, right? Make him or her feel satisfied. And then come with the message. “What kind of lover are you? What do you know, what is your conception about love? Because we have a scientific understanding of that.”

This is our maha-vrata – to catch the lotus feet of God; and then your heart will also be captured, then your ability to serve with butter and sugar will be included. Then you don’t need any other technical control of the mind. You are simply there! You have no second thought. This is your first reality.

So, to be fully competent in maha-vrata, this is our suggestion. “Crystal-clear dedication to the Supreme, compassionate feelings towards other living entities and the ability to harmonize all the different aspects of daily life with the divine truth. This is the cream of spiritual advice for all those who are searching for the essence of the absolute truth.”

So this is my humble offer for you. Try to embrace these three principles in your heart and in our daily life: crystal-clear dedication, compassion and harmony.(Szvámí Tírtha 2017. 09. 29-i szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Az igazság feltárásának a nagymesteri szintje az, amikor annyira telve van szeretettel, hogy eszünkbe sem jut a támadó mentalitás és ezért nem is sérülünk. Valójában ezt tanulhatjuk a sásztrákból. A krisna-lílákból megérthetjük, hogyan mutathatjuk meg másoknak az igazi személyiségüket.

Azt tudjátok, hogy Krisna nagyon gyorsan változtatja helyét, jön-megy és nyugtalanok vagytok amiatt, hogy bármikor eltűnhet. Hogyan akadályozhatnánk meg azt, ha valaki hasonlóan viselkedne? Van valamilyen ötletetek?

Válasz: Lőjük le.

Szvámí Tírtha: Igazából ezért hagyta el Krisna a bolygónkat – hagyta Magát lelőni. Megértettük, hogy az ahinszától kell indulnunk – ne ölj, ez volt az első tanítás. Tehát, ha szeretnétek valakit megállítani, hogy ne szaladgáljon fel-alá, akkor talán megfoghatjátok a kezét. De mi fog történni? Valószínűleg annyira erős, hogy magával ránt majd, tehát nem elég, ha a kezét fogjátok meg, mit kell megragadnotok?

Válasz: A szívét.

Szvámí Tírtha: Ó, a szívet – ez romantikus. Nagyon szép, de mondjatok valami gyakorlati elképzelést.

Válasz: Adjunk neki cukrot és ghít.

Szvámí Tírtha: És akkor majd édességért fut – jó ötlet. Viszont, ha megragadjátok a lábát, akkor nem tud elmenekülni. Ez az egyik javaslat, amit a gópík követnek: ha el szeretnétek kapni Krisnát, akkor meg kell ragadnotok a lótuszlábait és egy kicsit meg is kell masszíroznotok. Ezzel nagyon elégedett lesz. Tökéletes jelölt a mahá-vratára, aki így cselekszik – a tökéletes elégedettség gyakorlása. Egy kicsit kedvesek vagytok vele és ettől boldog lesz – nem fog mozogni, hanem élvezi majd a helyzetet. Majd ekkor jöttek a gópík, amikor Krisna nem tudott mozdulni és kérdezgették: „Mi az elképzelésed a szeretetről? Mit gondolsz a szeretetről? Miféle szerető vagy te?” Majd Krisna kezdte kissé kényelmetlenül érezni magát. ‘Istenem, csapdába estem!’ Ez nagyon tudományos, mivel elkezdték megmagyarázni: „Három féle szerető van. Az első, aki megosztja, ha kap valamit – tehát, ha kap egy kis szeretetet, akkor válaszolni fog rá. Kiváló. A második típus annyira telve van érzelmekkel, hogy akkor is megosztja, ha nem kap semmit. A harmadik típus akár kap, akár nem, nem osztozik. Milyen szerető vagy Te?”

Tehát, ha határozottan szeretnétek valamit az értésére adni a társatoknak, a hittestvéreteknek, a házastársatoknak – először fogjátok meg a lábát, először szolgáljátok. Tegyétek elégedetté, majd később következhet az üzenet. „Milyen szerető vagy? Mit tudsz a szeretetről? Mit gondolsz a szeretetről? Nekünk csak tudományos megértésünk van ezekről.”

Ez a mi mahá-vratánk – megragadni Isten lótusz lábait; és akkor a szíveteket is rabul ejti beleértve a vajjal, cukorral történő szolgálatot is. Ezután már nem lesz szükség arra, hogy az elmét más gyakorlatokkal szabályozzátok. Egyszerűen részesei vagytok, nincs második gondolat, ez az első valóságotok.

Tehát, hogy teljesen megfelelő legyen a mahá-vratára ez a javaslatunk. „Kristálytiszta odaadás a Legfelsőbbnek, együttérzés más élőlények iránt és képesség a mindennapi élet és az isteni igazság mindenféle szempontból történő harmonizálására. Ez a lelki javaslatok legjava mindazoknak, akik az abszolút igazság lényegét keresik.”

Ezek a javaslataim számotokra. Próbáljátok alkalmazni ezeket a mindennapi életetekben és a szívetekben: kristálytiszta odaadás, együttérzés és harmónia.(от лекция на Свами Тиртха, 29.09.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Гросмайсторското ниво на казване на истината е когато се прави с такъв заряд на обич, че на човек дори не му и минава през ум да се обиди или нещо такова. Всъщност тази практика можем да научим от нашите шастри. От кришна-лила можете да разберете как да изправяте другите пред истинското им лице.

Знаете, че Кришна се движи много бързо – тича тук и там, винаги те пържи в опасението, че ще си тръгне. Как можеш да спреш някого да не тича нагоре-надолу? Някакви идеи?

Някой: Като бъде застрелян!

Свами Тиртха: Всъщност именно така е избрал Кришна да напусне планетата. Позволил е да бъде застрелян. Обаче разбрахме, че трябва да започнем от ахимса, нали? Не убивай – това беше първото послание. Така че ако искате да спрете някого да тича нагоре-надолу, може би можете да го уловите за ръката. Но какво ще стане? Той е толкова силен, че ще ви повлече със себе си. Това не стига; да го хванете за ръката не е достатъчно. Какво да хванете тогава?

Отговор: Сърцето.

Свами Тиртха: О, сърцето – това е романтично. Много хубаво, но бъдете практични.

Някой: Да му дадем захар и гхи.

Свами Тиртха: И той ще хукне към сладкишите – добра идея. Обаче ако го хванете за нозете, той няма да може да бяга. Това е препоръка, която гопите са последвали: ако искаш да уловиш Кришна, улови лотосовите Му нозе и им направи малко масаж. Тогава Той ще се почувства удовлетворен. Той също е добър кандидат за маха-врата – практикува съвършено удовлетворение. Погалиш Го мъничко и Той се чувства щастлив – не помръдва, наслаждава се на ситуацията. Но тогава гопите имали какво да кажат – когато Той вече не можел да мърда. „Какво разбираш Ти под любов? Какво въобще знаеш за любовта? Що за любим си Ти?” Кришна започва да се чувства неловко. „Леле, спипаха Ме.” Но всичко това е много научно, защото тогава те започват да обясняват: „Има три типа любими. Първата категория е този, който споделя полученото – тоест получи ли любов, ѝ отвръща. Първа класа. Вторият тип е дотолкова преизпълнен с чувства, че дори и да не получава нищо, пак дава. Третият тип: независимо дали получава или не, не дава нищо. Ти какъв тип любим си?”

Така че ако искате да отправите някое по-силно послание към свой партньор, към приятел бхакта, към съпруг или съпруга – най-напред му уловете нозете. Тоест първо му отдайте служене. Накарайте го да се чувства удовлетворен. Пък след това предявете посланието си. „Що за любим си ти? Какво въобще знаеш, какво разбираш от любов? Защото ние имаме съвсем научно разбиране за това.”

Това е нашият маха-врата – да хванем лотосовите нозе на Бога; тогава и сърцето ви ще бъде уловено, и способността ви да служите с масло и захар ще бъде включена. Тогава няма да ви е нужен никакъв друг технически контрол над ума. Просто сте там! Нямате втора или задна мисъл. Това е първата ви и единствена реалност.

И така, за да бъдете напълно компетентни в маха-врата, ето нашето предложение. „Кристално-чиста посветеност към всевишния, състрадателни чувства към другите живи същества и способност да се хармонизират всички различни аспекти на ежедневието с божествената истина. Това е каймакът на духовния съвет за всички тези, които търсят същината на абсолютната истина.”

Така че, това е смиреното ми предложение за вас. Стремете се да приемете тези три принципа в сърцето си и в ежедневния си живот: кристално-чиста посветеност, състрадание и хармония.