Archive for May 11th, 2023

(from a lecture of Swami Tirtha, 11.05.2017 am, Sofia)

We continue our readings from the Bhagavata Purana. Purana means ‘ancient’. But for us it means ‘eternal’. Ancient is not something old or outdated. Ancient means a touch of eternity – valid in the past and useful in the future. Therefore without the roots, there are no fruits. We need the deep roots of a tradition, of a spiritual lineage and then we can improve upon these truths. And there are many Puranas. Like Shiva Purana, Linga Purana, Vishnu Purana, Agni Purana – unlimited. But one is selected from all these which is connected with Bhagavan, with God Supreme. Of course all other sources are very useful for specific purposes. But for those who want to understand the science of God, Bhagavata Purana is the most useful. Are you satisfied with the science of God?

Krishna Priya: No.

Swami Tirtha: You are not satisfied and still you are smiling and shining so much! Science ultimately culminates in emotion. If you know something or somebody, you start to appreciate that, right? Of course, that is also true – if you start to appreciate something, then you start to know it. But sometimes people seem to dislike knowledge, other times it looks like they don’t understand love. Therefore a little knowledge and a little feeling is the best combination.

The Bhagavata Purana gives not a small dosage of knowledge and not a small dosage of love. So those who want to drink the nectar of immortality, they should drink deep into the Bhagavatam. If something is connected with God, it is surcharged and pervaded by God. So, we can say that this is the eternal science of God. And the most essential part is about the exchange – how the devotees, how the faithful feel and follow God Krishna. This is the most important thing – what are the motivations of a devotee? What is the inspiration of the heart of a pure saint? This is very interesting to understand, to approach this topic: What is motivating the pure saint? If we understand that, we have almost understood everything.

 

(to be continued)(Szvámí Tírtha, 2017.05.11-i szófiai délelőtti tanításából)

Folytassuk tovább a Bhágavata-purána tanulmányozását. A purána szó szerinti jelentése ‘ősi’, azonban számunkra azt jelenti, hogy ‘örök’. Az ősi nem régit, divatjamúltat jelent, hanem az örökkévalósághoz való kapcsolódást, mely ugyanúgy érvényes a múltra, mint amennyire hasznos a jövőre nézve. Gyökerek nélkül nincs gyümölcs sem! Szükségünk van a hagyomány, a lelki láncolat mély gyökereire és akkor ezeken az igazságokon keresztül mi is gazdagodhatunk. Végtelen számú purána létezik, mint például a Siva-purána, Linga-purána, Visnu-purána, Agni-purána. Ezek közül különösen egy emelkedik ki, amely a Legfelsőbbel, Bhagavánnal kapcsolatos. Természetesen az összes többi purána is nagyon jelentős a maga nemében, de azok számára, akik meg akarják érteni az isteni tudományt, a Bhágavata-purána a legmegfelelőbb. Megelégszetek Isten tudományával?

Krisna-prijá: Nem.

Szvámí Tírtha: Nem vagytok elégedettek, de hiszen olyan sokat mosolyogtok és annyira szépen ragyogtok! Az Ő tudománya végső soron az érzelmekben tetőzik. Ha ismertek valamit vagy valakit, akkor elkezditek értékelni is azt, vagy őt? Természetesen az is igaz, hogy, ha elkezdtek valamit értékelni, akkor elkezditek megismerni azt. De néha úgy tűnik, hogy az emberek nem igazán szeretik a tudást, máskor pedig úgy tűnik, hogy nem értik a szeretetet. Ezért a legjobb párosítás, egy kevés tudás és egy kevés érzelem.

A Bhágavata-purána nem kis adag tudást és kis adag érzelmet tartalmaz! Tehát azok, akik meg akarják kóstolni a halhatatlanság nektárját, azoknak hatalmasat kell kortyolniuk a Bhágavatamból. Ha valami kapcsolódik Istenhez, azt Ő feltölti és áthatja energiájával. Tehát leszögezhetjük, hogy ez Isten örök tudománya. A leglényegesebb rész, pedig a kölcsönösségről szól, hogyan éreznek a bhakták, az állhatatos hívek és hogyan követik az Úr Krisnát. Ez a legfontosabb, hogy mi lelkesít egy bhaktát? Mi inspirálja egy tiszta szent szívét? Nagyon érdekes megérteni, hogyan közelítsünk ehhez a témához: Mi motivál egy tiszta szentet? Ha ezt megértjük, akkor majdnem mindent megértettünk.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 11.05.2017 сутрин, София)

Продължаваме да четем от „Бхагавата Пурана”. Пурана означава „древна”. Ала за нас това значи „вечна”. Древно не е нещо остаряло или излязло от мода. Древно означава докосване до вечността – валидно за миналото, полезно и за бъдещето. Затова без корени няма плодове. Нужни са ни дълбоките корени на дадена традиция, на дадена духовна приемственост, пък сетне можем да разгръщаме тези истини.

Съществуват множество Пурани. Например „Шива Пурана”, „Линга Пурана”, „Вишну Пурана”, „Агни Пурана” – безчет са. Но сред всички тях е избрана една, която е свързана с Бхагаван, с Всевишния. Разбира се, и всички останали са много полезни за своите специфични цели. Но за онези, които искат да разберат науката за Бога, „Бхагавата Пурана” е най-ползотворна. Обаче удовлетворява ли ви науката за Бога?

Кришна Прия: Не.

Свами Тиртха: Не ви удовлетворява, а въпреки това сте така усмихнати и сияещи! Науката в края на краищата кулминира в чувства. Ако познаваш нещо или някого, започваш да го цениш, нали? Разбира се, вярно и е обратното – започнеш ли да цениш нещо, започваш и да го опознаваш. Но понякога хората като че ли не харесват знанието, друг път изглежда не разбират любовта. Затова малко знание и малко чувства – това е най-добрата комбинация.

„Бхагавата Пурана” дава немалка доза знание и немалка доза любов. Затова тези, които искат да пият нектара на безсмъртието, трябва да се вглъбят надълбоко в „Бхагаватам”. Щом нещо е свързано с Бога, то е наситено и проникнато от Бога. Така можем да кажем, че това е вечната наука за Бога. А най-съществената ѝ част касае обмена – как преданите, верните на Бог Кришна се чувстват и Го следват. Това е най-важното – каква е мотивацията на предания. Какво е вдъхновението в сърцето на чистия светец? Много е интересно да се разбере, да се навлезе в тази тема: какво тласка чистия светец? Разберем ли това, разбрали сме почти всичко.

(следва продължение)

 (из лекции Свами Тиртхи, 11.05.2017 утром, София)

Мы продолжаем читать Бхагавата-пурану. Пурана означает «древняя». Но для нас это означает «вечная». Древнее не является чем-то старым или устаревшим. Древнее означает прикосновение к вечности – актуальное в прошлом и полезное в будущем. Следовательно, без корней нет плодов. Нам нужны глубокие корни традиции, духовной линии, и тогда мы сможем улучшить эти истины.

И есть много Пуран. Подобно Шива-пуране, Линга-пуране, Вишну-пуране, Агни-пуране — не сосчитать. Но из всех их выбираем ту, которая связана с Багаваном, с Всевышним Богом. Конечно, все остальные источники очень полезны для конкретных целей. Но для тех, кто хочет понять науку о Боге, «Бхагавата-пурана» наиболее полезна. Довольны ли вы наукой о Боге?

Кришна Прия: Нет.

Свами Тиртха: Вы недовольны и все равно так улыбаетесь и сияете! Наука в конечном счете достигает кульминации в эмоциях. Если ты знаешь что-то или кого-то, ты начинаешь это ценить, верно? Конечно, и наоборот тоже верно — если ты начинаешь что-то ценить, ты начинаешь это познавать. Но иногда кажется, что люди не любят знания, а иногда кажется, что они не понимают любви. Поэтому немного знаний и немного чувств — лучшее сочетание.

«Бхагавата-пурана» дает не малую дозу знаний и не малую дозу любви. Поэтому, те, кто хотят пить нектар бессмертия, должны углубиться в Бхагаватам. Если что-то связано с Богом, оно наполнено и пронизано Богом. Итак, можно сказать, что это вечная наука о Боге. И самая важная часть касается обмена — как преданные, как верующие чувствуют и следуют за Богом Кришной. Это самое главное — каковы мотивы преданного? Что вдохновляет сердце чистого святого? Это очень интересно понять, подойти к этой теме: Что движет чистым святым? Если мы это поймем, мы почти все поняли.

(продолжение следует)