Archive for April 27th, 2023

(from a lecture of Swami Tirtha, 10.05.2017 pm, Sofia)

(continues from the previous Friday)

You can consider the mind an enemy or a friend. But one thing is for sure – the mind is just like a hungry ghost. It wants to eat, you have to feed it. What kind of foodstuff would you give it? It’s up to you. But the foodstuff will have an effect on the functioning of your mind. Our mind is selective. And I don’t know about your mind, but my mind has an inclination to bad, negative stuff. Always searching for the defects and always trying to find the mistakes and this and that… My God, I have a hard time!

We shouldn’t search for mistakes. We shouldn’t feed our mind with shortcomings. We shouldn’t feed our mind with bad news. Because then the bad news are not outside anymore, but inside. Then you will have really bad company. So we have to be careful with the foodstuff for the mind.

But as our mind needs something to feed on, we have to supply something. And as the three main functions of the mind are thinking, willing and feeling, therefore we have to give it super food, right, vegan.

So, what kind of super food is there for the first function of the mind – thinking? Think of God, think of His unlimited qualities.

The second function is the willpower. Think about your way out from the labyrinth – so, the super food for the willpower of the mind is your individual plan of salvation. You need to find the mission of your life. You shouldn’t wait for others to do that, it’s your job. Find you mission. Have a program for this lifetime: ‘Yes, I want to go home, back to Godhead. I want to use all my willpower to say “no” to illusion and say “yes” to the divine reality.’ In the ancient Christian scriptures baptism is described in a very detailed manner. When somebody wanted to join the church, he had to say, I think three times, “No” in rejection to the devil. So, use your willpower to isolate yourself from stupidity. This is the super food for the second function of the mind – use your willpower for the commitment to the truth.

What kind of super food to find for the third function of the mind – feeling?

Answer: Chanting of the holy names.

Swami Tirtha: Yes, let’s start with the simple food – compassion. Or you are feeling lonely in the spiritual sense, excluded from the divine reality. Then you can feel compassion for others.

But ultimately, why not feed our mind with the nectar of immortality, amrita! Give me amrita! Just recently I asked Pavitra Prabhu to bring some whipped cream for adding to some drink, some hot chocolate or something. But somehow it was stale; and then Pavitra Prabhu immediately said: “I will bring a new one, no problem.” Then I said: “It’s only one or two more days of staying here, so it’s not necessary to supply it.” But then I achieved a small enlightenment, I said: “No, I cannot tolerate living without the nectar for two days! So, bring the whipped cream.” Why should we tolerate living without this nectar, this super food for the soul if we can take it? Divine feelings are the best food for the soul! So, cultivate that, taste that nectar! You are born from the ocean of nectar. This is your destiny. Don’t be satisfied with anything less, you are born for enjoying the nectar of immortality! We are not born here to suffer and to end up in death. No, we are born to accomplish our journey and enjoy the divine nectar. The beautiful loving pastimes of the Divine Couple – this is the best food for the mind that we have to contemplate. This is the way to find your inner peace.

“This uncontrolled mind is the greatest enemy of the living entity. If one neglects it or gives it a chance, it will grow more and more powerful and will become victorious. Although it is not factual, it is very strong. It covers the constitutional position of the soul. O King, please try to conquer this mind by the weapon of service to the lotus feet of the spiritual master and of the Supreme Personality of Godhead. Do this with great care.”[1]

This is the way, this is the method. Yasya deve para bhaktir/ yatha deve tatha gurau/ tasyaite kathita hy arthah/ prakashante mahatmanah[2] – the divine glories are revealed to those, whose faith in the spiritual master and in God is complete, uninterrupted. Yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau – if you have full faith in God and, just in the same manner, in the master, then all the divine secrets will be revealed to you. Prakash – revelation.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam, 5.11.17

[2] Shvetashvatara Upanishad 6.23(Szvámí Tírtha, 2017.05.10-i szófiai délutáni tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Az elménk lehet az ellenségünk vagy a barátunk is. Egy dolog azonban biztos, hogy – az elme olyan, mint egy éhes szellem. Enni akar, tehát meg kell, hogy etessétek. Milyen ételt adnátok neki? Ez rajtatok múlik. Viszont ez az étel hatással lesz az elme működésére. Az elménk pedig szelektív és nem tudom, hogy a tiétek hogyan működik, de az enyém hajlamos a rossz, negatív dolgokra. Állandóan hibákat, hiányosságokat és hasonlókat keres … Istenem, nem egyszerű dolog ez!

Nem szabadna hibakeresőknek lennünk és nem szabadna, hogy a hiányosságaink, a rossz hírek befolyásolják, táplálják az elménket. Mivel ebben az esetben a rossz hírek már nem odakint, hanem idebent lesznek és akkor valóban rossz társaságba kerültök. Tehát óvatosnak kell lennünk, hogy mivel tápláljuk az elmét.

Mivel az elmének szüksége van arra, hogy valamin rágódjon, valamivel elfoglalja magát, ezért biztosítanunk kell számára valami „táplálékot”. Az elme három fő feladata: a gondolkodás, az akarat és az érzés, ezért „super food”-ot, tökéletes táplálékot kell kínálnunk a számára.

Nos, akkor nézzük meg, mi is az a tökéletes táplálék, amire az első területnek, a gondolkodásnak szüksége van? Istenen és az Ő végtelen tulajdonságain gondolkodni, meditálni.

A második terület az akarat. Képzeljétek el magatokat, amint éppen egy labirintusból szeretnétek kijutni. Tehát az elme akaratereje számára a tökéletes táplálék, a személyes üdvösségetek megvalósulásának képzete. Meg kell találnotok életetek küldetését, nem szabad másokra várnotok, ez a ti feladatotok. Találjátok meg az életfeladatotokat, legyen tervetek erre az életre: ‘Igen, haza akarok menni, vissza Istenhez. Minden akaraterőmet arra szeretném használni, hogy „nemet mondjak” az illúzióra és „igent” az Isteni valóságra.’ Az ősi keresztény szentírások nagyon részletesen leírják a megkeresztelés metódusát. Ha valaki szeretne csatlakozni a gyülekezethez, azt hiszem háromszor is „Nem-et” kell mondania az ördögnek. Tehát használjátok az akaraterőtöket, hogy elszigeteljétek magatokat az ostobaságoktól. Ez volt az elme második feladatának a tökéletes tápláléka – használjátok az akaraterőtöket az igazság iránti elköteleződéshez.

Milyen tökéletes táplálékot találjunk az elme harmadik feladatához – az érzelemhez?

Válasz: A Szent Nevek zengését.

Szvámí Tírtha: Igen. Kezdjük egy egyszerű táplálékkal, az együttérzéssel, különben lelkileg magányosnak fogjátok érezni magatokat, kirekesztődve a lelki világból. Ezután már együttérzőek tudtok lenni másokkal is.

De végül is miért ne tápláljuk elménket a halhatatlanság nektárával, amritával! Adjatok amritát! Minap megkértem Pavitra Prabhut, hogy legyen szíves hozzon egy kis tejszínhabot az italomba, talán a forró csokoládéba vagy ilyesmibe, de éppen megromlott. Erre Pavitra Prabhu nyomban felajánlotta, hogy „Mindjárt hozok a boltból egy másikat, semmi probléma.” Erre én „Már csak egy-két napig vagyok itt, szóval nem szükséges másikat hoznod.” Ám ekkor hirtelen megvilágosodott számomra valami, és azt mondtam: „Nem, két napig nem bírom ki nélkül! Szóval, hozzál kérlek tejszínhabot.” Miért kellene e nektár, a lélek tökéletes tápláléka nélkül élnünk, ha megtehetjük? A lélek legfőbb éltetője az Istenhez fűződő érzelmek! Tehát gyakoroljátok a folyamatot, ízleljétek az ambróziát! A Nektáróceán szülöttei vagytok, ez van elrendelve a számotokra. Ne elégedjetek meg kevesebbel, azért jöttetek a világra, hogy belemerüljetek a halhatatlanság nektárába! Nem azért láttuk meg a napvilágot, hogy szenvedjünk és meghaljunk, hanem azért, hogy beteljesítsük az utunkat és hogy megízleljük az égi nektárt. Az Isteni Pár csodálatos, szeretetteljes kedvtelései – ezek a legjobb táplálékai az elmének, amin meditálnunk kell. Ily módon lelhetitek meg a belső békéteket.

„A megzabolázatlan elme az élőlény legnagyobb ellensége. Ha valaki nem vigyáz vele, vagy esélyt ad neki, egyre hatalmasabbá válik, és végül győzedelmeskedni fog. Noha nem valóságos, mégis nagyon erős, és eltakarja szem elől a lélek örök helyzetét. Ó, király! Kérlek, próbálj ezen az elmén felülkerekedni a lelki tanítómester és az Istenség Legfelsőbb Személyisége lótuszlába szolgálatának fegyverével! Nagy figyelemmel törekedj erre!”[1]

Ez az út, és ez a mi módszerünk. Jaszja dévé pará bhaktir / jathá dévé tathá gurau / taszjaité kathitá hjartháh / prakásanté mahátmanah [2] – azon nagy lelkek előtt, akiknek rendíthetetlen hitük van az Úrban és a lelki tanítómesterben, a védikus tudás teljes jelentése automatikusan feltárul. Jaszja dévé pará bhaktir / jathá dévé tathá gurau ha teljes hitetek van Istenben és hasonlóképp a lelki tanítómesterben, akkor valamennyi isteni titok feltárul számotokra. Prakás – feltárul.

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána 5.11.17.

[2] Svétásvatara upanisad 6.23.(от лекция на Свами Тиртха, 10.05.2017 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Можете да се отнасяте с ума като с враг или като с приятел. Ала едно е сигурно – умът е досущ като гладен дух. Той иска да яде, трябва да го храните. Каква храна ще му давате – това зависи от вас. Но тази храна ще има въздействие върху функционирането на вашия ум. Умът подбира. И не знам как е с вашия ум, но моят ум има наклонност към лошото, негативното. Винаги търси дефектите, винаги се стреми да намира грешки и какво ли не… Господи, колко ми е трудно!

Не бива да търсим грешки. Не бива да храним ума си с недостатъци. Не бива да го храним с лоши вести. Защото тогава лошите вести вече няма да са навън, а вътре. И тогава ще си имаме наистина лоша компания. Затова нека сме внимателни с храната за ума.

Но понеже умът ни тъй или инак е нужно да яде, трябва да му даваме нещо. И понеже трите главни функции на ума са генерирането на мисли, желания и чувства, трябва да му даваме супер-храна, веган.

Каква супер-храна има за първата функция на ума – мисленето? Да мислим за Бога, да мислим за Неговите качества.

Втората функция е волята. Мислете за пътя си вън от лабиринта – така супер-храната за волята е вашият личен план за спасение. Трябва да намерите мисията на живота си. Не бива да чакате другите да свършат тази работа, тя е ваша задача. Открийте своето призвание. Имайте програма за живота си: „Да, аз искам да си ида у дома, при Бога. Искам с цялата си воля да кажа „не” на илюзията и „да” на божествената реалност!” В древните християнски писания кръщението е описано много подробно. Когато някой искал да се присъедини към църквата, трябвало да каже мисля три пъти „Не!”, отричайки се от дявола. Така че използвайте силата на волята си, за да се разграничите от глупостта. Това е супер-храната за втората функция на ума – използвайте волевата си сила, за да се посветите на истината.

А каква супер-храна има за третата функция на ума – чувстването?

Отговор: Възпяване на светите имена.

Свами Тиртха: Да, но нека започнем с една по-простичка храна – състраданието. Или да се усещате самотни в духовно отношение, вън от божествената реалност. Тогава можете да изпитвате състрадание към другите.

Но в края на краищата, защо да не храним ума си с нектара на безсмъртието, амрита! Дайте ми амрита! Наскоро помолих Павитра Прабху да ми донесе малко сметана, за да я добавя към някаква напитка – горещ шоколад. Обаче тя беше с изтекла годност; тогава Павитра Прабху веднага каза: „Ще донеса нова, няма проблем.” Отвърнах: „Тук съм още само ден-два, няма нужда да купуваш.” Но тогава ме споходи мъничко просветление и рекох: „Не, не мога да понеса да живея два дни без нектар! Дай сметана.” Защо да търпим да живеем без този нектар, без тази супер-храна за душата, ако можем да се сдобием с нея. Божествените чувства са най-добрата храна за душата! Затова отглеждайте ги, пийте този нектар! Вие сте родени от океана от нектар. Такава е съдбата ви. Не се удовлетворявайте с нищо по-малко, родени сме да се радваме на нектара на безсмъртието! Не сме се родили тук, за да страдаме и да приключим със смърт. Не, родени сме, за да извървим пътя си и да се насладим на божествения нектар. Прекрасните, пълни с любов игри на Божествената Двойка – това е най-добрата храна, която да съзерцава умът. Този е начинът да откриете вътрешния си покой.

„Този необуздан ум е най-големия враг на живото същество. Ако човек го остави без надзор или му даде шанс, умът ще набира все повече и повече мощ и накрая ще победи. Въпреки своята ефимерност, той е много силен. Умът покрива истинската позиция на душата. О, царю, моля те, опитай се да го покориш, използвайки за оръжие служенето в лотосовите нозе на духовния учител и на Върховния Бог. Прави това изключително внимателно.”[1]

Това е начинът, това е методът. Яся деве пара бхактир/ ятха деве татха гурау/ тасяите катхита хй артхах/ пракашанте махатманах[2] – божественото величие се разкрива на онези, чиято вяра в духовния учител и в Бога е пълна, нерушима. Яся деве пара бхактир ятха деве татха гурау – ако имате пълна вяра каквато в Бога, такава същата и в духовния учител, тогава всички божествени тайни ще се разкрият пред вас. Пракаш – откровение.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам”, 5.11.17

[2] „Шветашватара Упанишад”, 6.23

 (из лекции Свами Тиртхи, 10.05.2017 вечером, София) 

(продолжение с предыдущей пятницы)

Вы можете считать ум врагом или другом. Но одно можно сказать наверняка — ум подобен голодному призраку. Он хочет есть, его надо кормить. Какие продукты вы будете ему давать – это вам решать. Но пища окажет влияние на работу вашего ума. Наш ум избирателен. И я не знаю о вашем уме, но у моего ума есть склонность к плохим, негативным вещам. Всегда ищу дефекты и всегда пытаюсь найти ошибки и то, и это… Боже мой, мне тяжело!

Мы не должны искать ошибки. Мы не должны питать свой ум недостатками. Мы не должны питать свой ум плохими новостями. Потому что тогда плохие новости уже не снаружи, а внутри. Тогда у вас будет очень плохая компания. Поэтому мы должны быть осторожны с пищей для ума.

Но поскольку нашему уму нужно что-то для питания, мы должны что-то ему давать. И поскольку три основные функции ума — это мышление, желание и чувствование, поэтому мы должны давать ему супер-пищу, верно, веганскую.

Итак, что за супереда есть для первой функции ума – мышления? Думайте о Боге, думайте о Его безграничных качествах.

Вторая функция – сила воли. Думайте о своем выходе из лабиринта — значит, суперпища для силы воли разума — это ваш индивидуальный план спасения. Вам нужно найти миссию своей жизни. Вы не должны ждать, пока это сделают другие, это ваша работа. Найдите свою миссию. Составьте программу на эту жизнь: «Да, я хочу вернуться домой, обратно к Богу. Я хочу использовать всю свою силу воли, чтобы сказать «нет» иллюзии и сказать «да» божественной реальности». В древних христианских писаниях крещение описано очень подробно. Когда кто-то хотел присоединиться к церкви, он должен был сказать, по-моему, три раза «Нет» в отвержение дьяволу. Итак, используйте свою силу воли, чтобы оградить себя от глупости. Это суперпища для второй функции ума — использовать силу воли для приверженности истине.

Какую суперпищу найти для третьей функции разума – чувства?

Ответ: Воспевание святых имен.

Свами Тиртха: Да, начнем с простой пищи – сострадания. Или чувствовать себя одиноким в духовном смысле, исключенным из божественной реальности. Тогда вы сможете чувствовать сострадание к другим.

Но, в конце концов, почему бы не питать свой ум нектаром бессмертия, амритой! Дай мне амриту! Совсем недавно я попросил Павитру Прабху принести немного взбитых сливок для добавления в какой-нибудь напиток, горячий шоколад или что-то в этом роде. Но оказалось, что они были вне срока; и тогда Павитра Прабху сразу сказал: «Я принесу новый, без проблем». Тогда я сказал: «Я буду здесь еще только один или два дня пребывания, так что покупать не надо». Но потом достигнув небольшого просветления, я сказал: «Нет, я не могу жить без нектара два дня! Так что принесите взбитые сливки. Почему мы должны терпеть жизнь без этого нектара, этой суперпищи для души, если мы можем ее принять?

Божественные чувства – лучшая пища для души! Итак, взращивайте это, пробуйте этот нектар! Вы рождены из океана нектара. Это ваша судьба. Не довольствуйтесь меньшим, вы рождены для наслаждения нектаром бессмертия! Мы рождены здесь не для того, чтобы страдать и умереть. Нет, мы рождены, чтобы завершить наше путешествие и насладиться божественным нектаром. Прекрасные любовные игры Божественной Четы — это лучшая пища для ума, которую мы должны созерцать. Это способ обрести внутренний покой.

 „Необузданный ум — злейший враг живого существа. Если дать уму волю, если не следить за ним, он будет становиться все более могущественным и в конце концов полностью подчинит себе живое существо. При всей своей эфемерности он обладает огромной силой и способен полностью скрыть истинную природу души. О царь, срази же этого врага оружием служения лотосным стопам духовного учителя и Верховной Личности Бога. Служи им очень усердно, не жалея сил.”[1]

Это способ, это метод. Йасйа деве пара бхактир/ йатха деве татха гурау/ тасйаите катхита хй артхах/ пракашанте махатманах[2] – божественная слава открывается тем, чья вера в духовного учителя и в Бога полна и нерушима. Яасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау – если у вас есть полная вера в Бога и, точно так же, в гуру, тогда вам откроются все божественные тайны. Пракаш – откровение.

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам”, 5.11.17

[2] „Шветашватара Упанишад”, 6.23