Archive for April 6th, 2023

(from a lecture of Swami Tirtha, 10.05.2017 pm, Sofia) 

(continues from the previous Friday)

“The individual soul bereft of Krishna consciousness has many ideas and activities created in the mind by the external energy. They have been existing from time immemorial. Sometimes they are manifest in the wakening state and in the dream state, but during deep sleep [unconsciousness] or trance, they disappear. A person who is liberated in this lifetime can see all these things very properly.”[1]

So, these are the four different levels of consciousness. The ancient tradition, the ancient wisdom of yoga discusses the human structure in many, many different ways. The first state of consciousness is our awake state – when the senses are directed outward. The second state of consciousness is the dream state – when the functions of the senses are directed inward. Therefore you see dreams, it’s a dreaming state. The third one is when you are asleep, but you don’t see dreams. They say that on that platform you are connected to the causal level of reality, to some higher kind of inspirational sphere. And ultimately the forth level is called ‘the forth level’ – this is the spiritual one.

These are the different levels, the different methods of how our consciousness works. They say when you fall asleep you leave your body. And when you are awake from this dream, you return to your body – hopefully. Fortunately, this is under a precise system, so it’s not that you fall asleep and somebody else will come back to your body and we will return to somebody else’s body. Therefore when you are awake, you will say: “Oh, I had such a good sleep!” It’s a very unique, very strange thing that although you were out, still you remember something, right? That means your identity is not changed, not affected. ‘I had a good sleep!’ Although when you were sleeping, you felt that: ‘I am flying’, or ‘I am swimming in the ocean.’ You didn’t know that you are sleeping.

If we achieve a liberated state of consciousness, then we see the functioning of the consciousness of all these different levels. This achievement is called jivan-mukta – liberated during the lifetime. Although living here, you accomplished perfection. I think we all like this state. But I am not sure that we are all ready to pay the price for achieving it.

Do you like freedom? I think we all like freedom. Do you enjoy full freedom? Not so much. So, here is an objective: we like something, but we don’t posses it. Therefore we have to be careful about this and understand properly what is freedom. Because usually when people think that they are free, they are motivated by some unseen factors. So, freedom is a very high concept. And just to tell you a small, little secret: ultimate freedom comes from total commitment. (big sound of motor-horns outside) Yes, and now you didn’t hear anything. This is the nature of the secret, sorry.

 

 

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam, 5.11.12(Szvámí Tírtha, 2017.05.10-i szófiai délutáni tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

 A Krisna-tudattal nem rendelkező egyéni léleknek számtalan elképzelése van, és számtalan módon cselekszik. Ezeket az elképzeléseket és cselekedeteket a külső energia hozza létre az elmében, és időtlen idők óta léteznek. Az éber és az álmodó állapotban néha megnyilvánulnak, de mély alvás során [öntudatlan állapotban] vagy a transzban eltűnnek. Az, aki már ebben az életében felszabadult [dzsívan-mukta], tisztán látja mindezt.”[1]

Ez a négyféle tudatszint létezik. Az ősi tradíció és jógabölcselet különböző módokon magyarázza az emberi felépítést. A tudat első állapota az ébrenlét – amikor az érzékszerveink kifelé irányulnak. A második tudatállapot, az álom-állapot, amikor az érzékszervek befelé irányulnak, ezért látjuk az álmokat. A harmadik állapot, amikor alszotok, de nem láttok álomképeket. Azt mondják, hogy ezen a szinten ideiglenesen a kauzális, azaz oksági szférával kerülünk kapcsolatba, valamilyen magasabb rendű inspiráló szférával. És végül a negyedik szint, melyet ‘a negyediknek (tudatszint)’ hívnak, ez a lelki tudatállapot.

Ezek a különböző tudatszintek, a tudatunk működésének különféle folyamatai. Azt mondják, hogy alváskor elhagyjuk a testünket, és amikor felébredünk ebből az álomból, akkor remélhetőleg visszatérünk. Szerencsére, ezt egy megbízható rendszer működteti, így nem történhet az meg, hogy elalszotok és másvalaki kerül vissza a testetekbe, illetve, hogy mi keverednénk egy másik személy testébe. Tehát, amikor felébredtek, azt mondjátok, hogy: „Ó, milyen jót aludtam!” Nagyon kivételes, meglehetősen szokatlan dolog, hogy bár elhagytátok a testeteket, mégis emlékeztek valamire, igaz? Ez azt jelenti, hogy a személyazonosságotok nem változott, nem volt hatással rá, nem befolyásolta az álom. Csak annyi maradt meg, hogy ‘Milyen jót aludtam!’ Viszont, amíg aludtatok, azt éreztétek, hogy: ‘Repülök’, vagy azt, hogy ‘Az óceánban úszok’, és nem voltatok tudatosak arról, hogy valójában csak alszotok.

Viszont, ha sikerül egy felszabadult tudatállapotot elérni, akkor láthatjuk miként működnek ezek a különböző tudatszintek. Ezt az elért állapotot dzsívan-muktának hívják, ami azt jelenti, hogy még ebben az életében felszabadult. Bár itt éltek, de már megvalósítottátok a tökéletességet. Azt hiszem, mindannyian szeretjük ezt az állapotot, de nem vagyok benne biztos, hogy készek is vagyunk megfizetni ennek az árát.

Szeretitek a szabadságot? Azt gondolom, mindannyian szeretjük! Vajon rendelkeztek is ezzel a teljes szabadsággal? Nem igazán. Tehát itt adott egy cél, amit mindannyian szeretünk, viszont mégsem birtokoljuk. Szóval óvatosnak kell lennünk ezzel kapcsolatban és helyesen értelmezni azt, hogy mi is a szabadság. Általában, amikor az emberek azt gondolják, hogy szabadok, akkor valamilyen láthatatlan tényező befolyása alatt állnak. Tehát a szabadság egy nagyon magasztos fogalom! És csak, hogy eláruljak nektek egy apró titkot: a végleges szabadság a teljes elköteleződésből fakad. (hatalmas dudálás kintről) Igen, és most nem hallottatok semmit. Ez a titkok természete, sajnálom.

 

 

(folytatása következik)

 

[1] Bhágavata-purána  5.11.12.

 (от лекция на Свами Тиртха, 10.05.2017 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

 „Индивидуалната душа, лишена от Кришна съзнание, има многобройни идеи и дейности, породени в ума от външната енергия. Те съществуват от незапомнени времена. Понякога се проявяват в будно състояние или по време на сън, но при дълбок сън (безсъзнание) или транс те изчезват. Онзи, който е постигнал освобождение в този живот, може ясно да види всичко това.”[1]

И така, това са четирите различни нива на съзнание. Древната традиция, древната мъдрост на йога описва човешката структура по множество различни начини. Първото състояние на съзнанието ни е будното състояние – когато сетивата са насочени навън. Второто състояние на съзнанието е по време на сън – когато функциите на сетивата са насочени навътре. Затова виждате сънища, това е състоянието на сънуване. Третото е когато спите, но не сънувате. Казват, че в това състояние се свързвате с каузалното ниво на реалността, с една по-висша сфера на вдъхновение. И накрая четвъртото състояние се нарича „четвъртото състояние” – то е духовното.

Това са различните нива, различните методи, по които работи нашето съзнание. Казват, че когато заспивате, напускате тялото си. А когато се пробуждате от сън се връщате в тялото – в добрия случай. За късмет, всичко това работи по прецизна система, така че няма как като заспите някой друг да влезе във вашето тяло, а пък вие да заемете нечие друго тяло. Затова, когато се събудите казвате: „Ох, как добре се наспах!” Това е изключително странно, че макар да сте извън тялото, все пак помните нещо, нали? Това означава, че вашата идентичност не се променя, остава незасегната. „Наспах се!” Макар че докато сте спали, сте чувствали: „Аз летя!” или „Плувам в океана”. Не сте знаели, че спите.

Ако постигнем освободено състояние на съзнанието, тогава виждаме как то функционира на всички тези различни нива. Такова постижение се нарича дживан-мукта – да си освободен още приживе. Макар да живееш тук, постигнал си съвършенство. Мисля, че на всички ни се нрави такова състояние. Но не съм сигурен, че всички сме готови да платим цената за постигането му.

Харесва ли ви свободата? Мисля, че всички харесваме свободата. А радвате ли се на пълна свобода? Не особено. Ето ви цел: харесва ни нещо, но не го притежаваме. Затова трябва да сме внимателни в това отношение и да разберем правилно какво е свободата. Защото обикновено когато хората се мислят за свободни, те всъщност са тласкани от невидими фактори. Така че свободата е много висша концепция. И да ви издам една малка тайна: върховната свобода е пълната отдаденост. (силен шум от клаксони отвън) Да, и сега не чухте нищо. Такава е природата на тайните, съжалявам.

 

(следва продължение)

 

[1] „Шримад Бхагаватам”, 5.11.12(из лекции Свами Тиртхи, 10.05.2017 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

„Под влиянием внешней энергии в уме индивидуальной души, утратившей сознание Кришны, возникает множество идей и желаний. Они существуют с незапамятных времен и иногда во время бодрствования или сна проявляются, а иногда в глубоком сне (в бессознательном состоянии) либо в состоянии транса исчезают. Человек, достигший освобождения еще при жизни (дживан- мукта), ясно видит все это.”[1]

Итак, это четыре разных уровня сознания. Древняя традиция, древняя мудрость йоги обсуждает строение человека многими разными способами. Первое состояние сознания — это наше бодрствующее состояние, когда чувства направлены вовне. Второе состояние сознания — это состояние сна, когда функции органов чувств направлены внутрь. Поэтому вы видите сны, это состояние сна. Третье — когда спишь, но снов не видишь. Говорят, что на этой платформе вы связаны с каузальным уровнем реальности, с какой-то более высокой сферой вдохновления. И, наконец, четвертый уровень называется «четвертым уровнем» — это духовный уровень.

Это разные уровни, разные методы работы нашего сознания. Говорят, когда вы засыпаете, вы покидаете свое тело. И когда вы проснетесь от этого сна, вы вернетесь в свое тело — надеюсь. К счастью, это происходит по четкой системе, так что нет опасности, что вы заснете и кто-то другой войдет в ваше тело, а мы вернемся потом в чье-то чужое тело. Поэтому, проснувшись, вы говорите: «О, я так хорошо выспался!» Это очень уникальная, очень странная вещь, что, хотя тебя и не было дома, ты все же что-то помнишь, верно? Это означает, что ваша личность не изменена, не затронута. «Я хорошо выспался!» Хотя когда вы спали, вы чувствовали, что: «Я лечу» или «Я плыву в океане». Вы не знали, что спите.

Если мы достигаем освобожденного состояния сознания, то видим функционирование сознания на всех этих разных уровнях. Это достижение называется дживан-мукта — освобождение при жизни. Хотя и жил здесь, ты достиг совершенства. Я думаю, нам всем нравится это состояние. Но я не уверен, что мы все готовы заплатить за это цену.

Вам нравится свобода? Я думаю, мы все любим свободу. Вы наслаждаетесь полной свободой? Не так много. Итак, вот цель: нам что-то нравится, но мы этим не обладаем. Поэтому мы должны быть осторожны в этом и должным образом понимать, что такое свобода. Потому что обычно, когда люди думают, что они свободны, они руководствуются какими-то невидимыми факторами. Свобода — это очень высокая концепция. И просто открою вам маленький секрет: окончательная свобода исходит из полной приверженности делу. (громкий звук автомобильных гудков снаружи) Да, и теперь вы ничего не слышали. Такова природа секрета, извините.

 

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам”, 5.11.12