Archive for February 2nd, 2023

(from a lecture of Swami Tirtha, 10.05.2017 morning, Sofia)

Now we read the Eleventh Chapter from the Fifth Canto of the Shrimad Bhagavatam, Jada Bharata Instructs King Rahugaṇa.

“Jada Bharata said: “My dear King, although you are not at all experienced, you are trying to speak like a very experienced man. Consequently you cannot be considered an experienced person. An experienced person does not speak the way you are speaking about the relationship between a master and a servant or about material pains and pleasures. These are simply external activities. Any advanced, experienced man, considering the Absolute Truth, does not talk this way.

My dear King, talks of the relationship between the master and the servant, the king and the subject and so forth are simply talks about material activities. People interested in material activities which are expounded in the Vedas are intent on performing material sacrifices and placing faith in their material activities. For such people, spiritual advancement is definitely not manifested.

A dream becomes automatically known to a person as false and immaterial, and similarly one eventually realizes that material happiness in this life or the next, on this planet or a higher planet, is insignificant. When one realizes this, the Vedas, although an excellent source, are insufficient to bring about direct knowledge of the truth.”[1]

Very strong words. So far we tried to establish our faith in the Vedas. And here we hear that the Vedas are insufficient for direct experience of the Truth. Then what to do? Well, you can read the books of the Bulgarian Vaishnava Society because that’s a kind of explanation to the Vedas – how to translate the ancient, or better to say the eternal knowledge into an applicable form today. But as it is described here, the Vedas give people a kind of material religiousness. Or we can say, a kind of calculative spiritual process: ‘If you do this, you can achieve that. If you do that kind of sacrifice, that kind of benefit will come to you’ – in that sense it’s like a transaction. But here Jada Bharata wants to say something more, something beyond all these calculations.

When do we realize that a dream was a dream?

Baladev: When we are awake.

Swami Tirtha: Right. If you are awake, you know: ‘Oh, that was only a dream! That was not real.’ Although when you are inside your dream, it seams very real. But when you come to a different level of consciousness, you will say: ‘Oh, that was only a bad dream.’

But ‘dream’ has another meaning also. ‘My dream is to become a good devotee.’ Right, it’s also our dream. But here we cannot say: ‘When I awoke, I understood that it was very insignificant.’ So, ‘dream’ in one sense is like an illusion, or a very special state of mind. Or we can say something that we want to achieve – like an ideal. And how can we live without ideals? It’s impossible! We all need ideals that will nourish the heart and soul.

In that second sense we all need to have dreams. Because they also say ‘Dreams come true’. So, if our dream is to become a really spiritual person – it will come true. If we apply the method properly, sooner or later the spiritual power will pervade us. Just like if you put the iron into the fire, it will acquire the qualities of the fire. It will be reddish, it will be hot. In the same way, if we expose ourselves to the divine reality, some of its qualities should touch us.

And also Jada Bharata here mentioned that “You speak very inconsistently, you pose as an experienced person, but it looks like you are not.” Actually that means we all need realization. It’s not enough simply to repeat some words of some high knowledge, but let’s go there. This is called realization – when it starts to become yours. It’s a part of your reality, or you become a part of that reality – that’s even better.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam, 5.11.1-3(Szvámí Tírtha 2017.05.10-i szófiai reggeli tanításából)

A Bhágavata-purána ötödik énekének tizenegyedik fejezetéből azt a részt tanulmányozzuk, melyben Dzsada Bharat Rahugana királyt oktatja.

„Dzsada Bharat bráhmana így szólt: Kedves királyom! Noha egyáltalán nem vagy tapasztalt, igyekszel úgy beszélni, mintha az lennél. Ebből következően nem lehet tapasztalt embernek tekinteni téged. Egy tudással rendelkező ember nem beszél úgy a mester és szolga közötti kapcsolatról vagy az anyagi fájdalomról és örömről, ahogyan te. Ezek csak külsődleges cselekedetek. Egyetlen fejlett, tapasztalt, az Abszolút Igazságról gondolkodó ember sem beszél így.

Kedves királyom! A mester és a szolga, a király és az alattvaló közötti kapcsolatról szóló beszélgetések csupán anyagi cselekedetekről szólnak. Akik az anyagi cselekedetek iránt érdeklődnek, amelyekről a védák írnak, azok szeretnek anyagi áldozatokat bemutatni, és az anyagi tettekben hisznek. Az ilyen emberekre határozottan nem vár lelki fejlődés.

Ahogy az ember magától megérti, hogy az álom hamis és semmi jelentősége, úgy arra is ráébred, hogy az anyagi boldogság ebben az életben vagy a következőben, ezen a bolygón vagy egy felsőbbrendűn szintén jelentéktelen. Amikor ezt megérti, a védák annak ellenére, hogy kiváló források, többé nem elegendőek ahhoz, hogy elvezessék az igazság közvetlen ismeretéig.”[1]

Nagyon erős szavak! Eddig próbáltuk megerősíteni a hitünket a védákban, itt pedig azt halljuk, hogy a védák nem elegendőek a magasabb Igazság közvetlen megtapasztalásához. Akkor most mit tegyünk? Esetleg, elolvashatjátok a Bolgár Vaisnava Misszió könyveit, mert azok a védák egyfajta magyarázatául szolgálnak – hogyan értelmezzük és alkalmazhatjuk ma az ősi, vagy jobb, ha azt mondjuk örök tudást.. Viszont itt azt olvashatjuk, hogy a védák egyfajta anyagi vallásosságot, számító jellegű folyamatot nyújtanak az embereknek. Például, ‘Ha így tesztek, akkor elnyerhetitek vele azt, hogy… Ha olyan lelki áldozatot hoztok, akkor az a jótétemény vár rátok’ – ebben az értelemben egyfajta csere, adok-kapok elv érvényesül. Azonban itt Dzsada Bharat ennél többet szeretne mondani, ami túlmutat a kalkulatív számítgatásokon.

Mikor döbbenünk rá, hogy amit álmodunk az csupán egy álom volt?

Baladév: Amikor felébredünk.

Szvámí Tírtha: Igen. Ha felébredtek akkor tudjátok: ‘Ó, ez csak egy álom, nem a valóság volt!’ Bár, amikor benne vagytok az álomban, nagyon valósnak tűnik. Viszont, ha egy másik tudatszintre kerültök, akkor azt fogjátok mondani, hogy: ‘Ó, ez csak egy rossz álom volt!’

Azért az ‘álomnak’ van egy másik értelmezése is. ‘Az az álmom, hogy jó bhakta legyek.’ Ugye, erről is álmodozunk, de ebben az esetben nem mondhatjuk azt, hogy: ‘Amikor felébredtem, akkor megértettem, hogy ez egy csalóka, jelentéktelen álom volt csupán.’ Tehát az ‘álom’ bizonyos értelemben olyan, mint egy illúzió vagy egy nagyon különleges tudatállapot. Vagy úgy beszélünk róla, mint olyasvalami, amit szeretnénk elnyerni – mint egy eszmény. És hogyan is élhetnénk ideák nélkül? Lehetetlen! Mindannyiunknak szüksége van eszményekre, hiszen ezek táplálják a szívet és a lelket.

Ebben a második értelemben mindannyiunknak szüksége van álmokra, mert azt is mondják, hogy ‘Az álmok valóra válnak’. Tehát, ha az az álmunk, hogy igazán lelki emberekké váljunk, akkor valóra fog válni. Ha helyesen alkalmazzuk a módszert, a folyamatot, akkor előbb-utóbb áthat bennünket a lelki erő. Hasonlóképpen a vashoz, melyet, ha tűzbe tesztek, átveszi a tűz tulajdonságát. Izzóvörös és tűzforró lesz. Ugyanígy, ha hagyjuk, hogy ránk ragyogjon, áthasson bennünket az isteni valóság, akkor azok a tulajdonságok, az a minőség meg kell, hogy érintsen bennünket.

Ebben a szövegben Dzsada Bharat arról is beszél a királynak, hogy „Nagyon következetlenül szóltál, egy tapasztalt embernek adtad ki magad, de úgy tűnik, hogy mégsem vagy az.” Valójában ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak megvalósításra kell jutnunk. Nem elég egyszerűen elismételni a magasztos szavakat, hanem el is kell jutni oda. Ezt hívják megvalósításnak – amikor elkezd a sajátotokká válni. Része lesz az életeteknek, a saját valóságotoknak, vagy ti lesztek annak a valóságnak a részesei – az még csodálatosabb!

(folytatása következik) 

[1] Bhágavata purána 5.11.1-3.(от лекция на Свами Тиртха, 10.05.2017 сутрин, София)

Сега четем Единадесета глава от Пета Песен на „Шримад Бхагаватам”, „Напътствията на Джада Бхарата към цар Рахугана”.

„Джада Бхарата рече: „Скъпи мой царю, макар и да си съвсем неопитен, стараеш се да говориш като човек с опит. И все пак е ясно, че не си такъв. Един опитен човек не говори за материалните удоволствия и страдания, нито пък за отношенията между слуга и господар така, както ти го правиш. Всичко това са чисто и просто външни дейности. Един напреднал и опитен човек, познаващ Абсолютната Истина, не говори по този начин.

Скъпи мой царю, да се говори за отношенията между господар и слуга или между цар и поданик и прочие означава да се говори на материални теми. Хората, които се интересуват от материалните дейности, представени от Ведите, са погълнати от необходимостта да принасят материални жертви в името на светски постижения. При такива хора не се проявява ни най-малък духовен напредък.

Както, пробуждайки се, човек осъзнава, че сънят му е нереален и илюзорен, така идва и моментът, в който душата усеща, че материалното щастие е без значение както в този живот, така и в следващия, както на тази планета, така и на по-висшите. Осъзналата това душа разбира, че Ведите, макар и да са прекрасен източник на знания, не могат да предоставят пряко познание за Истината.[1]

Много силни думи. Досега сме се старали да изградим своята вяра във Ведите. А тук научаваме, че Ведите са недостатъчни за пряко преживяване на Истината. Какво да правим тогава? Например, можете да четете книгите на Българско Ваишнава Общество, понеже те са един вид тълкувание на Ведите – как да се преведе древното, или по-добре да кажем вечното знание в приложима за днешния ден форма. Ала както се описва тук, Ведите дават на хората един вид материалистична религиозност. Или можем да го наречем, пресметлив духовен процес: „Ако правиш това, можеш да постигнеш онова. Ако извършиш такова и такова жертвоприношение, такава и такава благодат ще получиш” – в такъв смисъл това е като сделка. Но тук Джада Бхарата иска да каже нещо повече, нещо отвъд цялата тази пресметливост.

Кога разбираме, че един сън е бил сън?

Баладев: Когато се събудим.

Свами Тиртха: Да. Когато се събудиш, знаеш: “О, това беше просто сън! Не беше истинско”. Макар че докато си вътре в съня, той изглежда съвсем реален. Ала щом минеш в друго ниво на съзнание си казваш: „Ох, това беше просто лош сън.”

Но думата dream[2] има и друго значение. „Моята мечта е да стана добър бхакта.” Това също е сън за нас, нали? Но в този случай не можем да кажем: „Като се събудих разбрах, че това е било много незначителна мечта”. Така че dream, сънят, в един смисъл е като илюзия, особено състояние на ума. Или може да бъде нещо, което искаме да постигнем – мечта, идеал. А нима можем да живеем без идеали? Невъзможно е! Всички се нуждаем от идеали, които да напоят сърцето и душата ни.

В този втори смисъл всички имаме нужда от мечти. Защото е казано също: „Мечтите се сбъдват”. Така че ако нашата мечта е да станем истински духовни хора – тя ще се сбъдне. Ако прилагаме метода правилно, рано или късно духовната сила ще ни проникне. Точно както като сложите желязо в огъня, то ще добие характеристиките на огъня. Ще почервенее, ще се нажежи. По същия начин, ако ние се предоставим на божествената реалност, някои от качествата ѝ неминуемо ще ни докоснат.

И също Джада Бхарата тук споменава: „Ти говориш много непоследователно; представяш се за опитен човек, но изглежда не си.” Всъщност това означава, че ние всички се нуждаем от реализация. Не е достатъчно просто да повтаряме думите на някакво възвишено знание, но нека стигнем дотам. Това се нарича реализация, осъществяване – когато нещо става ваше. Става част от вашата реалност, или вие ставате част от онази реалност – което е дори още по-добре.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам”, 5.11.1-3

[2] От англ. – „сън”, „мечта”(из лекции Свами Тиртхи, 10.05.2017 утром, София)

 

 

Теперь мы читаем одиннадцатую главу из пятой песни Шримад Бхагаватам, „Джада Бхарата наставляет царя Рахугану”.

 „Джада Бхарата сказал: О царь, ты вовсе не обладаешь глубокими познаниями, хотя и пытаешься говорить языком мудрецов. Истинный мудрец никогда бы не стал придавать отношениям господина и слуги или же материальным страданиям и удовольствиям такого значения, какое придаешь ты. Все это лишь различные проявления внешней энергии, и те, кто сведущ в духовной науке, кто познал Абсолютную Истину, объясняют их совсем с другой точки зрения.

Объясняя отношения господина и слуги или царя и подданных, ты попросту говоришь о материальной деятельности. Эта деятельность подробно описана в Ведах, и те, кого она привлекает, склонны совершать жертвоприношения ради мирских целей. Такие люди уповают лишь на свои материальные действия, поэтому их жизнь не озарена светом духовного знания.

Проснувшись, мы не придаем своим снам большого значения, ибо понимаем, что сон – это призрак, иллюзия. И точно так же рано или поздно душа осознает призрачность материального счастья, будь оно в этой жизни или в следующей, на этой планете или на высших. Такая душа стремится постичь саму суть истины, и для этого ей уже недостаточно Вед, хотя они и содержат очень много важных наставлений.”[1]

Очень сильные слова. До сих пор мы пытались утвердить нашу веру в Ведах. И здесь мы слышим, что Вед недостаточно для непосредственного переживания Истины. Тогда что делать? Ну, вы можете читать книги Болгарского общества вайшнавов, потому что это своего рода объяснение Вед – как перевести древние, а лучше сказать вечные знания в применимую сегодня форму. Но, как здесь описано, Веды наделяют людей своего рода материальной религиозностью. Или мы можем сказать, что это своего рода расчетливый духовный процесс: «Если вы сделаете это, вы сможете достичь этого. Если вы пойдете на такую жертву, к вам придет такая же польза» — в этом смысле это похоже на сделку. Но здесь Джада Бхарата хочет сказать что-то еще, что-то за пределами всех этих расчетов.

Когда мы понимаем, что сон был сном?

Баладев: Когда проснемся.

Свами Тиртха: Да. Когда проснешься, ты знаешь: “О, это было просто сон! Не было настоящим”. Хотя, когда вы находитесь внутри своего сна, это кажется очень реальным. Но когда вы перейдете на другой уровень сознания, вы скажете: «О, это был всего лишь плохой сон».

Но слово dream[2] имеет и другое значение. «Моя мечта — стать хорошим преданным». Да, это тоже наша мечта. Но здесь мы не можем сказать: «Когда я проснулся, я понял, что это было очень незначительно». Итак, «сон» в каком-то смысле подобен иллюзии или совершенно особому состоянию ума. Или мы можем сказать, что это что-то, чего мы хотим достичь – например, идеал. А как можно жить без идеалов? Это невозможно! Нам всем нужны идеалы, которые будут питать сердце и душу.

В этом втором смысле нам всем нужно иметь мечты. Потому что они также говорят: «Мечты сбываются». Так что, если наша мечта это стать действительно духовным человеком – она сбудется. Если мы правильно применяем метод, рано или поздно духовная сила наполнит нас. Также как если вы бросите железо в огонь, оно приобретет свойства огня. Будет красновато, будет жарко. Точно так же, если мы открываем себя божественной реальности, некоторые из ее качеств должны коснуться нас.

А еще Джада Бхарата тут упомянул, что «Ты говоришь очень непоследовательно, корчишь из себя опытного человека, но похоже, что это не так». На самом деле это означает, что мы все нуждаемся в реализации. Недостаточно просто повторять некие слова о каком-то высоком знании, но нужно достичь его. Это называется реализацией – когда это нечто становиться вашим. Это становится частью вашей реальности, или вы становитесь частью той реальности – это даже лучше.

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам”, 5.11.1-3

[2] С англ. – „сон”, „мечта”