Archive for January 19th, 2023

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.05.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Friday)

So, it’s very difficult to resolve problems of a relative platform on the relative platform. You make one step and then you create two other problems. Therefore practically there is only one solution – to come to a higher platform of existence. Everything is decided on the higher platforms. If you have a problem in body, then you can resolve it by the mind. If you have a problem in the mind, you can resolve that through the intellect. And if you have a problem in the intellect, you can resolve it by the spirit. If you are spiritually strong and healthy, then all the other levels of your existence should also harmonize sooner or later.

Therefore if we want to resolve the problems of material existence, we must come to the spiritual platform. What was the mantra for that? Aham brahmasmi – ‘I’m a spirit soul’. This is one duty of a spiritual practitioner – to realize his or her own self. To capture the conscious identity – ‘Who am I’? And if you had done that, then what will you do? ‘Oh, I have understood myself!’ or ‘I have captured my conscious identity’ – then what to do next? What can you do if you carry your soul in your hands? You can dedicate it as a flower offering at the lotus feet of the Divine Couple.

So, don’t stop half way: ‘I have captured my conscious identity.’ It’s not enough. Dedicate yourself. Bring this as a beautiful offering to the Lord. I feel that this is the real solution of any material problems, relative problems.

“O my dear lord, finally concluded the king, you are the friend of the Supreme Personality of Godhead, who is the friend of all living entities. You are therefore equal to everyone, and you are free from the bodily conception. Although I have committed an offense by insulting you, I know that there is no loss or gain for you due to my insult. You are fixed in your determination, but I have committed an offense. Because of this, even though I may be as strong as Lord Shiva, I shall be vanquished without delay due to my offense at the lotus feet of a Vaishnava.”[1]

Therefore please, avoid this offensive mentality. How can we achieve that most properly? If you are frightened by the negative consequences of these mistakes or if you are fixed in the consequences of positive association? Well, usually we human beings learn from our mistakes. But fear is an instrument to control others. I would like to follow such a path which teaches me how to behave properly. Which doesn’t frighten me with the consequences of bad behavior, but which will teach me how to behave properly. Do you agree? Therefore we need to learn the golden rules of the Golden Age.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam, 5.10.25(Szvámí Tírtha 2017.05.09-i, szófiai esti tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Tehát rendkívül nehéz a relatív szintű problémákat ugyanazon a szinten megoldani. Léptek egyet és ezzel nyomban másik két újabb problémát hoztok létre. Ezért gyakorlatilag egyetlen megoldás van – a létezés magasabb szintjére kell emelkedni. Minden magasabb szinten dől el! Ha problémátok van a testetekkel, akkor azt az elmétekkel tudjátok megoldani. Ha az elmétekben van a probléma, akkor azt az értelmetekkel tudjátok megoldani. Ha az értelmetekkel van probléma, akkor azt a lelketekkel tudjátok megoldani. Ha lelkileg, spirituálisan erősek és egészségesek vagytok, akkor előbb utóbb az életetek valamennyi különböző szintű problémájának is harmonizálódnia kell.

Ezért, ha meg akarjuk oldani az anyagi élet problémáit, akkor lelki szintre kell emelkednünk. Melyik mantrával érhető ez el? Aham brahmászmi – ‘Lélek vagyok’. A lelki élet gyakorlói számára az egyik megvalósítandó feladat – hogy eljussanak az önmegvalósítás végső fokáig. A tudatos lényünk megragadása, hogy – ‘Ki vagyok én’? S ha ezt eléritek, akkor mit kezdetek ezzel? ‘Ó, megtudtam ki is vagyok valójában!’ vagy ‘Megismertem önmagam, a tudatos énemet’ – és mit kell tennünk ezután? Mitévők legyetek, ha a kezetekbe vettétek a lelketek? Mintegy virág, felajánlhatjátok az Isteni Pár lótuszlábainál.

Tehát ne álljatok meg félúton: ‘Elértem a tudatos énemet.’ Ez nem elég! Adjátok, szenteljétek oda magatokat, gyönyörű felajánlásként az Úrnak. Úgy érzem, ez az igazi megoldás minden mulandó, anyagi problémára.

 „Óh, kedves uram! Az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, minden élőlény barátjának a barátja vagy, ezért mindenkivel egyformán bánsz, és mentes vagy a testi életfelfogástól. Noha sértést követtem el, mert megbántottalak, tudom, hogy te semmit sem veszítesz és semmit sem nyersz emiatt. Te megingathatatlan vagy, én azonban megsértettelek. Így aztán lehetek bár olyan erős, mint az Úr Siva, hamarosan el fogok pusztulni, mert megsértettem egy vaisnava lótuszlábát.”[1]

Ezért kérlek, vedd el tőlem ezt a sértő mentalitást! Hogyan tudjuk ezt legkönnyebben elérni? Ha a hibáitok negatív következményeitől rettegtek vagy inkább a pozitív következményekre fókuszáltok? Általában, mi emberek a hibáinkból tanulunk. Azonban a félelemmel irányítani tudjuk az embereket. Személy szerint én egy olyan utat szeretnék követni, ami a helyes viselkedésre tanít. Ami nem megrémít a helytelen viselkedések következményétől, hanem ami azt tanítja, hogyan kell helyesen viselkedni. Egyetértetek ezzel? Ezért az Aranykor aranyszabályait kell megtanulnunk!

 

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána, 5.10.25.(от лекция на Свами Тиртха, 09.05.2017 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Много е трудно да се решат проблемите на относителното ниво откъм относителното ниво. Правиш една стъпка и създаваш два нови проблема. Затова на практика има само едно решение – да се стигне до по-високо ниво на съществуване. Всичко се решава на по-високите нива. Ако имате проблем в тялото, можете да го разрешите в ума. Ако имате проблем с ума, можете да го разрешите чрез интелекта. А ако имате проблем с интелекта, можете да го разрешите в духа. Ако сте силни и здрави в духа, тогава всички останали нива на съществуването ви би следвало да се хармонизират рано или късно.

Затова ако искаме да решим проблемите на материалното битие, трябва да дойдем на духовното ниво. Коя беше мантрата за това? Ахам брахмасми – „аз съм душа от духа”. Това е едно от задълженията на духовния практикуващ – да осъзнае себе си. Да долови съзнателната си идентичност – „Кой съм аз?” А когато сте постигнали това, какво ще направите сетне? „О, аз разбрах себе си” или „аз улових съзнателната си самоличност” – и какво следва после? Какво можете да направите, ако държите душата си в шепи? Можете да я поднесете като приношение от цветенца в лотосовите нозе на Божествената Двойка.

Така че не спирайте насред пътя: „Аз постигнах съзнателната си самоидентификация”. Това не е достатъчно. Посветете себе си. Поднесете се като красиво приношение на Бога. Чувствам, че това е истинското решение за всички материални, относителни проблеми.

„О, мой скъпи господарю, ти си другар на Върховния Бог, който е приятел на всички живи същества. Затова си еднакво благоразположен към всекиго и си свободен от телесни концепции. Макар да извърших оскърбление, като те обидих, зная, че за теб няма нито загуба, нито печалба от моята обида. Ти си установен в своята решимост, обаче аз те оскърбих. Затова, независимо, че може да съм могъщ като Бог Шива, аз незабавно ще погина заради обидата, която нанесох в лотосовите нозе на един ваишнава.[1]

Затова моля ви, избягвайте този манталитет да оскърбявате. Как можем да постигнем това по най-добър начин? Ако се плашим от негативните последици на подобни грешки или ако гледаме в последиците от позитивното общуване? Обикновено ние, хората, се учим от грешките си. Обаче страхът е инструмент за контрол над останалите. Аз бих искал да следвам пътека, която ме учи как да постъпвам правилно. Която не ме плаши с последствията от лошото поведение, а ми казва как е правилно да се държа. Съгласни ли сте? Затова е нужно да научим златните правила на Златната Епоха.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам”, 5.10.25(из лекции Свами Тиртхи, 09.05.2017 вечером, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Очень сложно решить проблемы относительной платформы на относительной платформе. Вы делаете один шаг, а затем создаете две другие проблемы. Поэтому решение практически одно – выйти на более высокий уровень существования. Все решается на высших платформах. Если у вас есть проблема в теле, то вы можете решить ее с помощью ума. Если у вас есть проблема в уме, вы можете решить ее с помощью интеллекта. А если у вас есть проблема в интеллекте, вы можете решить ее духом. Если вы духовно сильны и здоровы, то все остальные уровни вашего существования тоже должны рано или поздно гармонизироваться.

Поэтому, если мы хотим решить проблемы материального существования, мы должны подняться на духовный уровень. Какая была мантра для этого? Ахам брахмасми – «я духовная душа». Это одна из обязанностей духовного практикующего — осознать себя. Чтобы зафиксировать сознательную идентичность — «Кто я?» А если ты это достиг, то что ты будешь делать потом? «О, я понял себя!» или «Я установил свою сознательную личность» — тогда что делать дальше? Что вы можете сделать, если вы держите свою душу в своих ладонях? Вы можете посвятить ее как цветочное подношение лотосным стопам Божественной Четы.

Поэтому не останавливайтесь на полпути: «Я постиг свою сознательную личность». Этого недостаточно. Посвятите себя. Принесите это как прекрасное подношение Господу. Я чувствую, что это реальное решение любых материальных, относительных проблем.

„О мой господин, ты близкий друг Верховного Господа, благожелателя всех живых существ. Поэтому ты ко всем относишься одинаково и полностью сознаешь различие между телом и духом. Я возвел на тебя хулу, но ты не принял обиду близко к сердцу, ибо ничто и никто не может смутить твоего спокойствия. Однако меня это вовсе не оправдывает. Даже если человек обладает могуществом Господа Шивы, нанося оскорбление лотосным стопам вайшнава, он обрекает себя на скорую гибель.[1]

Поэтому, пожалуйста, избегайте этого оскорбительного мышления. Как мы можем добиться этого наиболее правильно? Если вас пугают негативные последствия этих ошибок или если вы сфокусированы на последствиях позитивных ассоциаций? Ну, обычно мы, люди, учимся на своих ошибках. Но страх — это инструмент контроля над другими. Я хотел бы пойти по такому пути, который научит меня правильно себя вести. Который не пугает меня последствиями плохого поведения, а научит правильно себя вести. Вы согласны? Поэтому нам нужно усвоить золотые правила Золотого Века.

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам”, 5.10.25