Archives

Calendar

December 2022
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for December 8th, 2022

Dec

8

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.05.2017 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

Question of Kripadham: Sorry for the stupid question that I will ask. The question is why the ants are more important for Jada Bharata than following of the rules of varnashrama-dharma?

Swami Tirtha: To serve the king or save the ants? It’s a very good point, very good point. You know, these are instructive stories from the holy sacred tradition, we can try to understand them by general intellectual way. But in such cases the point is a little different, because all the circumstances and all the little episodes of the story serve a higher purpose. Actually the ants were the causes for the whole event. Because therefore Jada Bharata started to walk unevenly and therefore the king became angry and therefore these instructions started, which goes on for five more chapters.

Comment: That’s why the ants are more important.

Swami Tirtha: Correct. The ants are also very important. Because without them the story cannot start, it’s not complete. So, everything serves the purpose of conveying the teachings and the message. Even the small little ant has a very important part in this whole story.

Comment: They are also spirit.

Swami Tirtha: Sure, everybody is. Therefore Jada Bharata was very kind to them, trying to escape killing them. So, I think this is an important point. And usually we don’t consider ourselves kings – neither kings, nor carriers of the palanquin. Maybe we can become little ants in Mahaprabhu’s mission, so that the story unfolds. So, please always try to reflect upon yourself from another point of view. Because usually we are very egocentric. We want to observe and understand everything starting from ourselves. But try to observe yourself from the outside. Why God has put you in this life, in these circumstances, why?

Harilila: Maybe this is the purpose of Jada Bharata’s life – to reveal himself in this situation. Because he didn’t reveal to his father who was so devoted to him. Nor he revealed when he was threatened by death. But now he reveals.

Swami Tirtha: Correct, it’s very important. And also this shows that teaching is never in vain, right. His father tried his best “To educate my son for four months on the Gayatri” – no result. Like a dead horse. Of course he was aware even while being instructed, but he didn’t reveal. Yet now the time came when he can reveal, when he can save the king. He didn’t reveal his greatness to save himself: ‘You want to kill me, all right. Go ahead!’ But here is a prospective devotee, a good king, who could be instructed nicely. And who was ready to give up his royal abhiman, this king’s behavior, to accept shishya-abhiman: “Tell me”.

(to be continued)

 (Szvámí Tírtha 2017.05.09-i, szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Kripadhámá kérdése: Előre is elnézést szeretnék kérni az ostoba kérdésemért, ami az lenne, hogy miért fontosabbak Dzsada Bharat számára a hangyák, melyeket nem szeretne eltaposni, mint a varnásram-dharma, a vallás szabályozó elveinek a követése?

Szvámí Tírtha: A király szolgálata vagy a hangyák megmentése? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés! Tudjátok, ezek a szent hagyományok tanulságos történetei, melyet egy egyetemes szemlélettel kell tudnunk megérteni. Mivel a történet valamennyi apró mozzanata egy magasabb cél megvilágítását szolgálja, ezért a hangya-király problémája némileg rendhagyó. Valójában a hangyák okozták az egész bonyodalmat, mivel Bharat Mahárádzs őket kerülgetve kezdett el összevissza járni, áttételesen miattuk lett mérges a király, és nekik köszönhetően hallhattuk öt fejezeten keresztül a felemelő tanításokat.

Hozzászólás: Ezért fontosabbak a hangyák a királynál.

Szvámí Tírtha: Úgy van! A hangyák is rendkívül fontosak, mert nélkülük nem kezdődött volna el a történet és nem lenne teljes. Tehát minden a tanítások és az üzenet célba juttatását szolgálja. Még ezeknek a kis hangyáknak is nagyon fontos szerepe van ebben az egész történetben.

Hozzászólás: Ők is ugyanolyan lelkek.

Szvámí Tírtha: Igen, mindannyian azok vagyunk és ezért volt nagyon kedves hozzájuk Dzsada Bharat és próbálta elkerülni a megölésüket. Szóval, úgy gondolom, ez egy valóban fontos kérdés. Általában nem tartjuk magunkat királynak – se királynak, sem pedig gyaloghintó hordárnak. Talán kis hangyákká még válhatunk Maháprabhu missziójában, hogy kibontakozhasson a történet. Szóval kérlek próbáljatok meg mindig más nézőpontból tekinteni magatokra, mivel általában eléggé egocentrikusak vagyunk. Mindent magunkból kiindulva szemlélünk és értelmezünk, de olykor próbáljátok kívülről megfigyelni magatokat. Vajon miért helyezett ebbe az élethelyzetbe, ilyen körülmények közé titeket a Jóisten?

Harililá: Talán ez Dzsada Bharat életének a célja, hogy ebben a történetben fedje fel magát, mivel sem odaadó apja előtt, sem pedig, amikor halállal fenyegették nem fedte fel magát. Csak ekkor!

Szvámí Tírtha: Úgy van, ezt nagyon fontos megjegyeznünk. És ez azt is mutatja, hogy a tanítás sohasem hiábavaló. Az apja megtett mindent: “Négy hónapig próbáltam megtanítani neki a Gájatrí-mantrát” – eredménytelenül, akár egy döglött lónak. Önmegvalósított tudatát természetesen végig megtartotta, még akkor is, amikor félreértve őt utasítgatták, nem fedte fel önmagát. Most mégis elérkezett az idő, amikor leleplezhette önmagát, ezáltal mentve meg a királyt. Azért nem volt hajlandó feltárni saját ragyogó személyét, hogy önmagát megmentse: ‘Meg akartok ölni, rendben. Tegyétek!’ De itt egy leendő bhakta, egy jó király, aki kész feladni királyi abhimánját, a királyi attitűdjét, hogy elfogadhassa a sisja-abhimánt, hogy tanítvánnyá váljon és felsőbb tudásban részesítsék.: “Kérlek, mondd el, tárd fel, hogy megérthessem!”

(folytatása következik) 

 

 (от лекция на Свами Тиртха, 09.05.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Въпрос на Крипадхам: Извинявам се за глупавия въпрос, който ще задам. Въпросът ми е защо мравките са по-важни за Джада Бхарата от следването на правилата на варнашрама-дхарма?

Свами Тиртха: Дали да служи на царя или да спаси мравките? Това е много добър въпрос. Виждате ли, можем да се опитваме да разберем тези поучителни истории от святата традиция по обичайния интелектуален начин. Но в подобни случаи фокусът е малко по-различен, защото всички обстоятелства и дребни събития в историята служат на по-висша цел. Всъщност мравките били причината за цялата тази случка. Понеже именно затова Джада Бхарата вървял неравномерно, и затова царят се ядосал, и затова започнали тези учения, които продължават още пет глави.

Коментар: Ето затова мравките са по-важни.

Свами Тиртха: Правилно. Мравките също са много важни. Защото без тях историята няма как да започне, тя е непълна. Така че всичко служи на целта да се предаде учението, посланието. Дори мъничките мравки имат много важна роля в цялата тази история.

Коментар: Те също са дух.

Свами Тиртха: Да, всеки е. Затова и Джада Бхарата бил толкова добър към тях, стремейки се да не ги убива. Така че мисля, това е важно. И ние обикновено не се взимаме за царе – нито за царе, нито пък за носачи на паланкини. Но може би можем да станем мънички мравки в мисията на Махапрабху, така че историята да започне да се случва. Затова моля ви, винаги се опитвайте да мислите за себе си от друга гледна точка. Защото обикновено ние сме много егоцентрични. Искаме да гледаме и да разбираме всичко от собствената си камбанария. Но постарайте се да се погледнете отвън. Защо Бог ви е поставил в този живот, в тези обстоятелства, защо?

Харилила: Може би това е целта на Джада Бхарата – да се разкрие в тази ситуация. Защото той не се разкрил на баща си, който бил толкова посветен на него, нито пък се разкрил когато го заплашвала смъртта. Обаче сега се разкрива.

Свами Тиртха: Така е, това е много важно. И също показва, че обучението никога не е напразно, нали. Баща му как ли не се старал да научи сина си на Гаятри – без резултат. Джада Бхарата бил като умрял кон. Разбира се, той бил в пълно съзнание докато го обучавали, но не се разкрил. Но ето сега дошло времето да се разкрие, за да спаси царя. Той не разкрил величието си, за да спаси себе си: „Щом искате да ме убиете, добре. Действайте!” Но ето тук един възможен бхакта, добър цар, който може да получи добро напътствие. И който бил готов да изостави царствения си абхиман, царственото си поведение, за да приеме шишя-абхиман, настроението на ученика: „Научи ме!”

(следва продължение)(из лекции Свами Тиртхи, 09.05.2017 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Вопрос Крипадхама: Извините за глупый вопрос, который я задам. Вопрос в том, почему муравьи важнее для Джада Бхараты, чем следование правилам варнашрама-дхармы?

Свами Тиртха: Служить королю или спасти муравьев? Это очень хороший вопрос. Знаете, это поучительные истории из святой священной традиции, можно попытаться понять их общим интеллектуальным путем. Но в таких случаях дело немного в другом, потому что все обстоятельства и все маленькие эпизоды истории служат высшей цели. На самом деле муравьи были причиной всего события. Потому что поэтому Джада Бхарата ходил неровно, и поэтому царь рассердился, и поэтому начались эти наставления, которые продолжаются еще пять глав.

Комментарий: Вот почему муравьи важнее.

Свами Тиртха: Правильно. Муравьи тоже очень важны. Потому что без них история не может начаться, она не полная. Все служит цели передачи учения и послания. Даже маленький муравей играет очень важную роль во всей этой истории.

Комментарий: Они тоже дух.

Свами Тиртха: Конечно, как и все. Поэтому Джада Бхарата был очень добр к ним, пытаясь избежать их убийства. Так что, я думаю, это важный момент. И обычно мы себя королями не считаем – ни королями, ни носителями паланкина. Может быть, мы сможем стать маленькими муравьями в миссии Махапрабху, чтобы история раскрылась. Поэтому, пожалуйста, всегда старайтесь размышлять о себе с другой точки зрения. Потому что обычно мы очень эгоцентричны. Мы хотим наблюдать и понимать все, начиная с самих себя. Но попробуйте понаблюдать за собой со стороны. Почему Бог поместил вас в эту жизнь, в эти обстоятельства, почему?

Харилила: Может быть, это и есть цель жизни Джады Бхараты – раскрыть себя в этой ситуации. Потому что он не открыл себя отцу, кто был так предан ему. Он также не показал себя, когда ему угрожала смерть. Но теперь он раскрывается.

Свами Тиртха: Правильно, это очень важно. А еще это показывает, что учение никогда не бывает напрасным, верно. Его отец изо всех сил старался „Обучить моего сына Гаятри за четыре месяца” – безрезультатно. Как мертвая лошадь. Конечно, он был в курсе, даже когда его инструктировали, но он не раскрылся. Но теперь пришло время, когда он может раскрыться, когда он может спасти короля. Он открыл свое величие не для того, чтобы спасти себя: „Вы хотите меня убить, понятно. Давайте!” Но вот потенциальный преданный, хороший царь, которого можно хорошо напутствовать. И кто был готов отказаться от своего царственного абхимана, этого царского поведения, чтобы принять шишья-абхиман, настроение ученика: „Учи меня!”.

 

(продолжение следует)