Archives

Calendar

December 2022
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for December 4th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 20.06.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

So many meanings are there in this name ‘Krishna’. But there is yet another meaning of this word. I think we mentioned that before – ‘iron’. You wouldn’t expect iron to be connected to God Krishna. The all-attractive beautiful God – made of iron? How is that? We know that there is an attractive power in Krishna, yet He is the iron. Where is His attractive power coming from? The iron has no attractive power. Then where does it come from? You know there must be a source. What do you think?

Yashoda: I have some idea. Because Radhika is a metallurgist. She can operate with this iron.

Swami Tirtha: Ha! Correct! I think this is what you have to remember, because if you have a magnet, if you attach a piece of iron to that magnet, the iron will also have this magnetic power. So, if Krishna is like the iron, then His attractive power comes from the real magnet – radhe jaya jaya madhava dayite… Therefore we always say: ‘Radha-Govinda’, ‘Radhe, Shyam’, right? The boss is in the front. She is shakti; the power is behind the person.

Question of Matey: I have heard that Krishna wears some bracelets on His feet and on His hands. Could you please say something more about this?

Swami Tirtha: You might think that this is a decoration, but I think that this is His position – He is not free. His hands and feet are tied up. So you might call it a bracelet, but actually these are handcuffs. He is not free.

Matey: And who has put these handcuffs on Him?

Swami Tirtha: Big question! I have no idea! Maybe the mother, maybe the lover, maybe a very good devotee…? We have to think: who has power over God? Only a superior.

Premprasad: There is nobody, because He is the most superior.

Swami Tirtha: Yet He’s got some bracelets and rings here and there. You can go on thinking and meditating: how it is. But therefore we also have a necklace – to show that we are not free. Not free to run here and there. But we are eternally bound and hurled at the feet of the Lord. Isn’t that beautiful?

 

(to be continued)(Szvámí Tírtha 2017. 06. 20-i szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Láthatjátok milyen sok jelentése van ‘Krisna’ névnek, de van még egy, amit szerintem már korábban említettünk – ez pedig a ‘vas’. Azt nem gondolnátok ugye, hogy a vas is kapcsolódik Krisna Urunkhoz? A mindent vonzó gyönyörű Isten – vasból lenne? Hogy miért? Azt tudjuk, hogy Krisnának van vonzereje, azonban itt azt tudtuk meg, hogy Ő a vas. Honnan jön a vonzereje? A vasnak nincs vonzereje, de akkor honnan jön ez az erő? Az köztudott, hogy ehhez egy forrás is szükséges, mit gondoltok erről?

Jasódá: Van egy elképzelésem. Rádhiká otthon van a kohászatban, tud bánni a vassal.

Szvámí Tírtha: Helyes! Azt hiszem, erre emlékeznetek kell, mert, ha van egy mágnesetek és egy vasdarabot hozzákapcsoltok, akkor ennek a vasnak is lesz mágneses ereje. Tehát, ha Krisna olyan, mint a vas, akkor az Ő vonzereje az valódi mágnesből származik – rádhé dzsaja dzsaja mádhava dajité… Ezért mondjuk mindig: ‘Rádhá-Góvinda’, ‘Rádhé, Sjám’ igaz? A főnök elől van. Ő a shakti, az erő a személy mögött.

Matey kérdése: Úgy hallottam, hogy Krisna ékszereket visel a kezén és a lábán is. Tudnál esetleg erről többet mondani?

Szvámí Tírtha: Azt gondolhatjátok, hogy ezek dekorációs kellékek, de szerintem, ez az Ő helyzetét jelöli – azt, hogy nem szabad. A kezei és lábai meg vannak kötözve. Tehát ékszereknek hívjátok őket, pedig igazából ezek bilincsek. Krisna nem szabad.

Matey: És ki tette Rá ezeket a bilincseket?

Szvámí Tírtha: Ez egy jó kérdés! Fogalmam sincs! Talán az édesanyja, talán a kedvese vagy egy nagyon jó bhakta…? Gondolkodnunk kell: kinek van hatalma Isten fölött? Csakis olyasvalakinek, aki felette áll.

Prémpraszád: Mivel Ő a legfelsőbb, nincs senki fölötte.

Szvámí Tírtha: Mégis van néhány karkötője és gyűrűje itt-ott. Folytathatjátok tovább az elmélkedést és a meditációt: hogy is van ez. Ezért van nekünk is nyakláncunk – hogy megmutathassuk, hogy nem vagyunk szabadok. Nem szaladgálhatunk ide-oda. Örökre meg vagyunk kötözve és az Úr lábai elé vetve. Nem csodálatos ez?

 

 

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

 Толкова много смисли има в това име, „Кришна”. Но има още едно значение на тази дума. Мисля, че сме го споменавали преди – „желязо”. Не бихте очаквали желязото да е свързано с Бог Кришна. Всепривличащият прекрасен Бог – направен от желязо? Как така? Знаем, че има привличаща сила у Кришна, обаче Той е желязо. Откъде идва Неговата привличаща сила? Желязото няма силата да привлича. Тогава откъде идва тя? Знаете, че трябва да има източник. Как мислите?

Яшода: Аз имам идея. Понеже Радхика е металург, Тя може да борави с това желязо.

Свами Тиртха: Ха! Правилно! Мисля, че това трябва да го запомните, защото ако имате магнит и поставите парче желязо до магнита, желязото също придобива тази магнетична сила. Така че ако Кришна е като желязо, Неговата привличаща сила идва от истинския магнит – радхе джая джая мадхава даите… Затова винаги казваме: „Радха-Говинда, Радхе-Шям”, нали? Шефът е отпред. Тя е шакти, скритата сила зад личността.

Въпрос на Матей: Чувал съм, че Кришна носи гривни на краката и на ръцете. Може ли да разкажете повече за това?

Свами Тиртха: Може да си мислите, че това е украса, но аз смятам, че е позицията Му – Той не е свободен. Ръцете и нозете Му са оковани. Така че може да ги наричате гривни, обаче всъщност са белезници. Той не е свободен.

Матей: А кой Му е сложил тези белезници?

Свами Тиртха: Това е голям въпрос! Нямам представа! Може да е майка Му, може да е любимата Му, може да е някой много скъп предан…? Трябва да се замислим: кой има власт над Бога? Само някой висшестоящ.

Премпрасад: Няма кой да Му ги сложи, защото Той е най-висшестоящият.

Свами Тиртха: Въпреки това, по Него има тук-там гривни и пръстени. Можете да продължавате да мислите и да медитирате: как ли е? Обаче затова и ние имаме огърлица – да показва, че не сме свободни. Не сме свободни да тичаме насам-натам. Но сме завинаги вързани и хвърлени в лотосовите нозе на Бога. Не е ли прекрасно? 

(следва продължение)