Archive for November 27th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 20.06.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

If we want to analyze more deeply, more precisely Krishna’s name, then we have to separate the characters into K-R-S-N-A; or ‘ka’, ‘la’ or ‘ri’, ‘sa’, ‘na’, ‘a’. So not only ‘krish-na’, but also character by character. In Sanskrit you know the consonants always end with ‘a’, so the ‘k’ is like ‘ka’; ‘m’ is like ‘ma’, etc.

Ka’, the first letter of Krishna’s name, reminds us of the first step of the universe – this is creation. ‘Ka’ is a reflection of the creative power. What is the result of this creation? Creation means existence; remember, ‘krish’ also means ‘existence, reality’. What is the opposite of existence or reality? Nonexistence, death. So what is the power of this ‘ka’ in the beginning of Krishna’s name? It frightens away death. Because this is the creative power, so it is the total opposite of death, of annihilation. And which bodily part of Krishna will remind us of this creative power and this victory over death? Of course now you can quote any part of His body, because we know that Krishna is able to perform any function with any other bodily part. He can drink with the ears, He can speak with the eyes – He is the omnipotent God. But here this function is connected to His beautiful full-moon face. In general Brahma is connected to the creation, but a special Krishna’s form, Janardana, is connected to this first feature. So you see, ‘ka’ means creative power, frightening of death, a full-moon face, Brahma and Janardana. This is the first letter, first character.

What is the second? It is ‘ra’, but it is also used as ‘la’. And if the first character’s function was the creation, then what is the function of the second? It’s maintenance proper. What will be the effect of Krishna’s maintaining power? It will eliminate the sins. Therefore if you feel you have something to get rid of, if you feel you have some sins on stock, try to meditate over this maintaining power of Krishna – ‘la’ or ‘ra’. And this power is represented by the beautiful eyes of Krishna. Otherwise who is connected to the maintaining function of the universe? This is Vishnu, but here in this specific understanding this is Hari-Vishnu, especially The Knower of the Vedas. That means the divine knowledge will eliminate our sins. It will maintain our existence in a proper manner. And this blessing power is represented by the divine eyes of Krishna. Therefore in the Loving search for the lost servant Shrila Shridhara Maharaj describes this very important mantra from the Rig Veda: om tad vishnoh paramam padam sada pashyanti surayo diviva chakshuratatam – “The divine eyes are just like a blessing observer in heaven.” Therefore we are happy to expose ourselves to this divine vision.

And what is the third character of Krishna’s name? ‘Sa’ is the annihilation of the world. So, first “ka’, ‘ra’, ‘sa’ – creation, maintenance and annihilation. Therefore they say if you break up this word ‘God’, what is that? Generator, operator, destructor – G-O-D. We use codes. So here the third letter is ‘sa’ – ‘eliminate, annihilate’. What is the result of ‘sa’? It expels the ghosts, it’s a ghost-repellent. So if you have some little trouble with these guys around, just remember ‘sa’ – this aspect of Krishna’s name. And it really works, many devotees tell their personal stories. Once somebody told she had a nightmare – she was strangled by a ghost. She knew that she will be released if she could pronounce the name, but she could not talk. Finally after big struggle she could pronounce: “Krishna!” and immediately this nightmare finished.

This is the effect of Krishna’s name in this third character. And this is represented by His arms. Usually for what purpose Krishna uses His arms? If He wants to capture something. For example, if He wants to embrace you, He will use His arms. And if you hug somebody, a real hug means strong. Not only 35% patting on the shoulder, but a real hug. Therefore Krishna’s arms are compared to snakes. Because when a snake captures something, just strangles it – so strong! So the beautiful arms of Krishna will save us from these ghosts. And in general who is connected to annihilation? Lord Shiva – he is also always with snakes. And in one sense he is a liberator also.

What is there with the next character? This is ‘na’. Now we are beyond the creation; now we come to the divine platform, therefore only the result we can see. What is the result of this fourth character of Krishna’s name – ‘na’? This will protect us from any disease. And this power is represented by the lotus feet of Krishna. What is the ultimate disease? Illusion – this is the material disease. So if we surrender at the lotus feet of Krishna, we will be protected from this disease.

And finally there is this ‘a’ at the end of Krishna’s name; this will bring you peace. ‘From the sounds I am the A,’ as said in the Gita[1] by Krishna. Lord Jesus repeats the same: “I am the alpha and the omega, the beginning and the end.” And this peaceful aspect of Krishna is represented by His whole body. So, if you say ‘Krishna!’, this is not only the bliss of existence, but all these different functions, results and blessings are included.

(to be continued) 

[1] Bhagavad Gita 10.33(Szvámí Tírtha 2017. 06. 20-i szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Amennyiben szeretnénk még áthatóbban tanulmányozni Krisna nevét, akkor szét kell választanunk betűkre: K-R-S-N-A; vagy ‘ka’, ‘la’ vagy ‘ri’, ‘sa’, ‘na’, ‘a’. Tehát nem csak, mint ‘krisna’, hanem betűről betűre. Tudjátok a szanszkrt nyelvben a mássalhangzók mindig ‘a’ betűre végződnek, így a ‘k’ betű ‘ka’; az ‘m’ ‘ma’ és így tovább.

‘Ka’; ez Krisna nevének első betűje, mely emlékeztet minket az univerzum első lépésére, a teremtésre. ‘Ka’ a kreatív erő visszatükröződése. Mi a hatása ennek a teremtésnek? A teremtés létezést jelent, ha visszaemlékeztek ‘kris’ annyit jelent ‘létezés, valóság’. Mi az ellentéte a létezésnek, a valóságnak? A nemlét, a halál. Tehát milyen erő rejlik Krisna nevének kezdőbetűjében? Elijeszti a halált; hiszen ez a teremtő erő teljesen ellentéte az elmúlásnak és a pusztításnak. Krisnának melyik testrésze emlékeztet minket erre a teremtő erőre, a halál feletti győzelemre? Természetesen most a test bármely részét mondhatjátok, hiszen tudjuk, hogy Krisna képes bármely funkciót ellátni a test bármely részével. Tud inni a füleivel, beszélni a szemeivel – Ő a mindenható Isten. Ez a funkció kapcsolódik az Ő gyönyörű telihold arcához. Általánosságban a teremtéshez Brahmá kapcsolódik, de Krisna egy különleges formája, Dzsanárdana is ehhez köthető. Tehát a ‘ka’ teremtő erőt jelent, a halál elijesztését; a telihold arcot, Brahmát és Dzsanárdanát. Ez az első betű, az első karakter.

Melyik a második? Ez a ‘ra’, de ‘la’ betűként is használják és amennyiben az első betű szerepe a teremtés volt, akkor mi lesz a második betűé? Ez a megfelelő fenntartás. Mi lesz Krisna fenntartó erejének a hatása? Megsemmisíti a bűnöket. Ezért, ha azt érzitek, hogy megszabadulnátok valamitől vagy esetleg van valami bűn a batyutokban, akkor meditáljatok Krisna fenntartó erején – a ‘la’ vagy ‘ra’ betűn. Ezt az erőt Krisna gyönyörű szemei képviselik. Egyébként ki köthető az univerzum fenntartásához? Ő Visnu, de ebben a konkrét értelmezésben Ő Hari-Visnu, aki a legjobban ismeri a Védákat. Ez annyit jelent, hogy az isteni tudás megsemmisíti a bűneinket. Megfelelő módon fogja fenntartani a létezésünket; és ezt az áldásos erőt Krisna isteni szemei képviselik. Ezért írja Sríla Srídhar Mahárádzs A kutatás című művében ezt a nagyon fontos mantrát a Rg-védából: óm tad visnóh paramam padam szadá pasjanti szúrajó divíva csaksurátatam – „Az isteni szemek olyanok, mint egy áldó tekintet a mennyből.” Ezért boldogan tesszük ki magunkat ennek az isteni tekintetnek.

Lássuk mi Krisna nevének harmadik betűje? ‘Sa’, azaz a világ elpusztítása. Tehát először ‘ka’, majd a ‘ra’ ezután a ‘sa’ – teremtés, fenntartás és pusztítás. Ha betűkre bontjátok ezt a szót: ‘God’, mi lesz a jelentése? ’Generator’ – teremtő, ’operator’ – fenntartó, ’destructor’ – pusztító. G-O-D, titkos kódokat használunk. Tehát itt a harmadik betű a ‘sa’ – ‘megsemmisít, elpusztít’. Mi lesz a ‘sa’ hatása? Elűzi a szellemeket, szellemírtó. Tehát, ha van valami problémátok szellemekkel, akkor csak emlékezzetek Krisna nevének erre a részére ‘sa’. Ez tényleg működik, nagyon sok bhakta mesélte el a személyes történeteit ezzel kapcsolatban. Egyszer valaki azt mesélte, hogy rémálma volt, meg akarta fojtani egy szellem. Tudta, hogy szabadon engedik, ha kiejti Krisna nevét, de nem tudott beszélni. Majd végül, miután nagy küzdelem árán kiejtette Krisna nevét, a rémálom azonnal véget ért.

Így hat Krisna nevének harmadik betűje, ami Krisna karjait képviseli. Általában mikor használja Krisna a karjait? Amikor valamit el szeretne kapni. Például, ha át szeretne ölelni, akkor a karjait használja. Ha megöleltek valakit, az egy erős eszköz. Nem arra gondolok, amikor 35%-os vállveregetés történik, hanem amikor igazán átöleltek valakit. Ezért hasonlítják Krisna karjait a kígyókhoz, mert amikor egy kígyó elkap valamit, hogy megfojtsa – az nagyon erőteljes. Tehát Krisna gyönyörű karjai megmentenek minket ezektől a szellemektől. Általában ki kapcsolódik a pusztításhoz? Az Úr Siva – Őt is mindig kígyóval ábrázolják és bizonyos értelemben ő is felszabadító.

Melyik a következő betű? Ez a ‘na’. Most már túl vagyunk a teremtésen; elérkeztünk az isteni szinthez, ahol csak az eredményt láthatjuk. Mi a hatása Krisna neve negyedik betűjének, ami a ‘na’? Ez megvéd minket minden betegségtől és ezt az erőt Krisna lótuszlábai képviselik. Mi az alapvető betegség? Az illúzió – ez az anyagi betegség. Tehát, ha meghódolunk Krisna lótuszlábai előtt, akkor védve leszünk ettől a betegségtől.

Végül még ott van az ‘a’ Krisna nevének végén; ami elhozza a békét. ‘A betűk közül az A vagyok’ mondja a Gítában1 Krisna. Az Úr Jézus is ugyanezt mondta: „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég.” És Krisnának ezt a békés aspektusát az egész teste képviseli. Tehát, ha azt mondjátok ‘Krisna!’, az nem csak a létezés boldogságát jelenti, hanem tartalmazza ezeket a különböző funkciókat, eredményeket és áldásokat is.

(folytatása következik)

1. Bhagavad-gítá 10.33.

 

 (от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Ако искаме да анализираме по-дълбоко и по-прецизно името на Кришна, трябва да разгледаме поотделно буквите К-Р-Ш-Н-А; иначе казано „ка”, „ла” или „ра”, „ша”, „на”, „а”. Тоест не просто сричките „криш-на”, но и буква по буква. В санскрит, знаете, съгласните винаги завършват с „а”, така че „к” е „ка”;”м” е „ма” и т.н.

„Ка”, първата буква от името на Кришна, ни припомня за първата стъпка във вселената – сътворението. „Ка” е отражение на творческата сила. Какъв е резултатът от това сътворение? Сътворение означава съществуване; спомняте си, „криш” значеше също „битие, реалност”. Кое е обратното на битие, на реалност? Небитие, смърт. Тогава каква е силата на тази „ка” в началото на името на Кришна? Тя пропъжда смъртта. Понеже това е творческата сила, тя е пълната противоположност на смъртта, на разрухата. А коя част от тялото на Кришна ще ни напомня за тази творческа сила и за победата над смъртта? Разбира се, сега можете да назовете всяка част от тялото Му, защото знаем, че Кришна може да извършва всяка една функция с коя да е Своя телесна част. Той може да пие с ушите, може да говори с очите – Той е всемогъщият Бог. Но тук тази функция е свързана с прекрасното Му луноподобно лице. В общ смисъл Брахма е свързан със сътворението, но една специална форма на Кришна, Джанардана, е свързана с тази първа характеристика. И така, виждате: „ка” означава творческа сила, пропъждане на смъртта, пълнолунно лице, Брахма и Джанардана. Това е първата буква.

Коя е втората? „Ра”, но тя се използва и като „ла”. И щом функцията на първата буква беше сътворението, тогава каква е функцията на втората? Поддържането. Какъв ще е ефектът от поддържащата сила на Кришна? Тя премахва греховете. Затова ако чувствате, че сте понатрупали някакви грехове, стремете се да медитирате върху тази поддържаща сила на Кришна – „ла” или „ра”. И тази сила е представена от красивите очи на Кришна. Иначе кой е свързан с поддържащата функция на вселената? Вишну, но тук в това специфично разбиране това е Хари-Вишну, и по-специално познавачът на Ведите. Това означава, че божественото знание ще отстрани греховете ни. То ще поддържа съществуването ни по правилен начин. И тази благославяща сила е представена от божествените очи на Кришна. Затова в „Търсейки с обич изгубения слуга” Шрила Шридхара Махарадж споменава тази толкова важна мантра от Риг Веда: ом тад вишнох парамам падам сада пашянти сурайо дивива чакшурататам – „Божествените очи са досущ като благославящ наблюдател в небето.” Затова ние с радост се предоставяме на този божествен поглед.

А коя е третата буква в името на Кришна? „Ша” е унищожението на света. И така: „ка”, „ра”, „ша” – сътворение, поддържане, унищожение. Затова казват, че ако разделим по букви думата Бог (God – англ.), какво се получава? Генератор, оператор, деструктор – G-O-D; създател, поддръжник, унищожител. Ние използваме кодове. И така, тук третата буква е „ша” – „премахване, унищожение”. Какъв е резултатът от „ша”? Пропъжда призраците, тя е репелент срещу зли духове. Така че ако имате някакъв проблем с подобни същества, просто си спомнете „ша” – този аспект от името на Кришна. Това наистина действа, много предани са разказвали свои лични истории. Веднъж една бхакта сподели, че имала кошмар как я души призрак. Знаела, че ще се освободи ако произнесе името, обаче не можела да говори. Накрая с голяма борба успяла да промълви: „Кришна!” и незабавно кошмарът приключил.

Това е ефектът от третата буква в името на Кришна. И той е представен от ръцете. Обикновено с каква цел Кришна използва ръцете си? Когато иска да хване нещо. Например, ако иска да ви прегърне, Той ще използва ръцете си. А като прегръщате някого, истинската прегръдка е силна. Не някакво 35 процентово потупване по рамото, а истинска прегръдка. Затова ръцете на Кришна се сравняват със змии. Защото когато змията хване нещо, тя го стиска силно! Така че прекрасните ръце на Кришна ще ни спасят от призраците. А в общ смисъл кой е свързан с унищожението? Бог Шива – той също винаги е със змии. И в един смисъл също е освободител.

Коя е следващата буква? Това е „на”. Сега вече сме отвъд творението; стигаме до божественото ниво, затова можем да видим само резултата. Какъв е резултатът от тази четвърта буква в името на Кришна – „на”? Тя ще ни пази от всякаква болест. А тази сила е представена от лотосовите нозе на Кришна. Коя в крайна сметка е болестта? Илюзията – тя е материалната болест. Значи ако се отдадем в лотосовите нозе на Кришна, ще бъдем защитени от тази болест.

И накрая в името на Кришна има „а”; тя донася мир. „От буквите Аз съм А”, казва в „Гита”[1] Кришна. Исус Христос повтаря същото: „Аз съм алфата и омегата, началото и краят.” И този умиротворяващ аспект на Кришна е представен от цялото Му тяло. И така, като казвате „Кришна!”, това не е само блаженството на съществуването, но и всички тези различни функции, резултати и благословии са включени.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 10.33