Archive for November 20th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 20.06.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

We all know that one main meaning of Krishna’s name is attractive power, all-attractive. Nevertheless the first syllable ‘krish’ means existence, reality, life in general. While ‘na’ at the end means bliss, anandam. In this way we can say that krish-na, reality and bliss, is like the bliss of life, the bliss of existence, the happy life, or the never-ending happiness. So we can say that even happiness about ourselves comes from God, because we are part of that beautiful superior spiritual energy. As we discussed, we share some divine qualities.

Some people have a material conception about Krishna – that He is like a solar hero or an amalgamation of different personalities, and so many others… But actually Krishna is a very high and we can say the original conception of divinity. Therefore Shrila Shridhara Maharaj says that beyond all the religious conceptions we have to come to the Krishna concept of divinity. This is something very important, please remember: the Krishna conception of divinity. This feature is including all other possible aspects of divinity.

Usually we expect certain features from God. But as we discussed, in Krishna we find four unique extra qualities that we can never find in anybody else. Krishna’s form is very beautiful. His skin is dark – bluish or blackish. Another meaning of the word ‘krishna’ is ‘black, dark’. And also He’s got a peacock feather in the hair as an ultimate decoration. It also reminds Him and reminds us of His guru in dancing – because His guru in dancing is the peacock. Therefore He wears a peacock feather always on His head, because He’s the God of dancing. And He’s got a very special sign – this is the flute that we discussed recently. From the flute you can understand that this is Krishna. And His form is tribhanga – bending in three places, curved. Therefore it’s so difficult to forget Him. He is like a nail, yet a special nail. If a nail is very straight, you can easily drive it in the wood and you can easily draw it out. But if the nail is bended, curved – you cannot remove it. Therefore Krishna is in a bending form – once He entered our heart, it’s almost impossible to remove. And He looks like a human – therefore he is more attractive for the humans. Maybe if He wants to attract the butterflies, He comes in a butterfly form. But as He wants to preach to the human beings, He comes in a human form – His original human form.

(to be continued)(Szvámí Tírtha 2017. 06. 20-i szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Azt mindannyian tudjuk, hogy Krisna nevének egyik legmeghatározóbb jelentése a vonzerő, a mindenkit vonzó. Míg az első szótag ‘krs’ jelentése létezés, valóság, általában az élet maga, addig a ‘na’ szótag a végén ánanda, boldogság. Így azt mondhatjuk, hogy a kris-na szó jelentése, valóság és boldogság, tehát az élet boldogsága, a létezés öröme, a boldog élet vagy a végtelen boldogság. Azt mondhatjuk, hogy még a velünk kapcsolatos boldogság is Istentől ered, hiszen részei vagyunk ennek a gyönyörű legfelsőbb lelki energiának és ahogy azt megbeszéltük részesedünk némi isteni minőségben.

Vannak emberek, akik anyagi módon viszonyulnak Krisnához – mint például, hogy Ő a Naphérosz, vagy különböző személyiségek összeolvadásának tartják és hasonlóak. Valójában Krisna egy nagyon magas és úgymond az istenség eredeti aspektusa. Ezért mondja Sríla Srídhar Mahárádzs, hogy minden vallási felfogáson túl el kell jutnunk az istenség Krisna-koncepciójához. Ez egy nagyon fontos dolog, kérlek emlékezzetek erre: az istenség Krisna-koncepciója. Ez a felfogás magába foglalja az istenség valamennyi lehetséges aspektusát.

Általában bizonyos jellemvonásokat, tulajdonságokat várunk el Istentől; és ahogy megbeszéltük Krisnának van négy olyan egyedi tulajdonsága, amit senki másban nem találunk meg. Krisna formája rendkívül gyönyörű. A bőre sötét – kékes feketés. Egy másik jelentése a ‘krisna’ szónak, hogy ‘fekete, sötét’. A hajában pedig mindig van egy nélkülözhetetlen díszítőelem, a pávatoll, ami állandóan emlékezteti Őt és minket is a táncos gurujára – mert Krisna guruja a táncban a páva. Ezért visel mindig pávatollat a fején, hiszen Ő a táncoló Isten. Van még egy különleges ismertetőjele – a fuvolája, amiről nemrég beszéltünk. A fuvolából tudhatjuk, hogy Ő Krisna. A testtartása, pedig a tribhanga – három ívben hajló. Ezért nagyon nehéz Őt elfelejteni. Olyan, mint egy szög, egy különleges szög, ami, ha egyenes nagyon könnyen beverhető, illetve kihúzható a fából. Viszont, ha görbe a szög – nem tudjátok kihúzni. Ezért van Krisnának hajlított formája – ha egyszer belép a szívetekbe, szinte lehetetlen eltávolítani onnan. Krisna olyan külsőleg, mint egy ember – ezért még vonzóbb az emberek számára. Talán, ha pillangókat szeretne magához vonzani, akkor pillangó formában jönne el. Mivel az embereknek akar prédikálni, ezért emberi alakban jön el – az Ő eredeti emberi alakjában.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Всички знаем, че едно главно значение на името на Кришна е „привличаща сила”, „Всепривличащият”. Но освен това първата сричка „криш” значи „съществуване, реалност, живот” най-общо казано. А „на” в края значи „блаженство, анандам”. Така можем да кажем, че криш-на, „реалност и блаженство” – това е като блаженството на живота, радостта от съществуването, щастливият живот, или никога несвършващото щастие. Затова можем да кажем, че дори нашето собствено щастие идва от Бога, защото и ние сме частичка от тази прекрасна, възвишена, духовна енергия. Както сме говорили, споделяме общи божествени качества.

Някои хора имат материално разбиране за Кришна – че Той е като някакъв слънчев герой или смесица от различни личности, и какво ли още не… Но всъщност Кришна е много висша, можем да кажем изначална концепция за божественото. Затова Шрила Шридхара Махарадж казва, че отвъд всички религиозни концепции трябва да стигнем до разбирането за Бог като Кришна. Това е нещо много важно, моля ви, запомнете го: разбирането за Бог като Кришна. Този аспект включва всички останали възможни аспекти на божественото.

Обикновено ние очакваме от Бог определени характеристики. Но както сме говорили, у Кришна намираме четири уникални допълнителни характеристики, които никога не се откриват у никого другиго. Формата на Кришна е много красива. Кожата Му е тъмна – синкава или възчерна. Това е друго значение на думата „кришна” – „черен, тъмен”. Освен това Той има пауново перо в косите като основно украшение. То напомня и на Него, и на нас кой е учителят Му по танци – защото Неговият гуру в танцуването е паунът. Затова Той винаги носи пауново перо на главата си, защото е танцуващият Бог. И Той има един много специален знак – флейтата, за която говорихме наскоро. По флейтата може да разберете, че това е Кришна. А формата Му е трибханга – с три извивки. Затова е толкова трудно да бъде забравен. Той е като пирон, но особен пирон. Ако един пирон е съвсем прав, лесно можете да го вкарате в дървото и лесно можете да го извадите. Обаче ако пиронът е крив, огънат – не можете да го помръднете. Затова Кришна застава в извита поза – веднъж влезе ли в сърцето ни е почти невъзможно да излезе. И изглежда досущ като човек – затова е толкова привлекателен за хората. Може би ако искаше да привлече пеперудите, щеше да дойде в облика на пеперуда. Ала понеже иска да проповядва на човешките същества, Той идва в човешки образ – Неговият изначален образ е човешки.

(следва продължение)