Archive for November 17th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 09.05.2017 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

“My dear King and hero, said Jada Bharata, whatever you have spoken sarcastically is certainly true. Actually these are not simply words of chastisement, for the body is the carrier. The load carried by the body does not belong to me, for I am the spirit soul. There is no contradiction in your statements because I am different from the body. I am not the carrier of the palanquin; the body is the carrier. Certainly, as you have hinted, I have not labored carrying the palanquin, for I am detached from the body. You have said that I am not stout and strong, and these words are befitting a person who does not know the distinction between the body and the soul. The body may be fat or thin, but no learned man would say such things of the spirit soul. As far as the spirit soul is concerned, I am neither fat nor skinny; therefore you are correct when you say that I am not very stout. Also, if the object of this journey and the path leading there were mine, there would be many troubles for me, but because they relate not to me but to my body, there is no trouble at all.

Fatness, thinness, bodily and mental distress, thirst, hunger, fear, disagreement, desires for material happiness, old age, sleep, attachment for material possessions, anger, lamentation, illusion and identification of the body with the self are all transformations of the material covering of the spirit soul. A person absorbed in the material bodily conception is affected by these things, but I am free from all bodily conceptions. Consequently I am neither fat nor skinny nor anything else you have mentioned.” Unexpected teachings from a palanquin carrier.

“My dear King, you have unnecessarily accused me of being dead though alive. In this regard, I can only say that this is the case everywhere because everything material has its beginning and end. As far as your thinking that you are the king and master and are thus trying to order me, this is also incorrect because these positions are temporary. Today you are a king and I am your servant, but tomorrow the position may be changed, and you may be my servant and I your master. These are temporary circumstances created by providence.

My dear King, if you still think that you are the King and that I am your servant, you should order me, and I should follow your order. I can then say that this differentiation is temporary, and it expands only from usage or convention. I do not see any other cause. In that case, who is the master, and who is the servant? Everyone is being forced by the laws of material nature; therefore no one is master, and no one is servant. Nonetheless, if you think that you are the master and that I am the servant, I shall accept this. Please order me. What can I do for you?

My dear King, you have said, “You rascal, you dull, crazy fellow! I am going to chastise you, and then you will come to your senses.” In this regard, let me say that although I live like a dull, deaf and dumb man, I am actually a self-realized person. What will you gain by punishing me? If your calculation is true and I am a madman, then your punishment will be like beating a dead horse. There will be no effect. When a madman is punished, he is not cured of his madness.”[1]

Strong words, right. I think it’s really unexpected. Just imagine yourself, riding your palanquin then somebody starts: ‘Oh, you are not the King and I am not your servant! But if you like it I can accept. What can I do for you?” It’s a little annoying. But here certain very important things were mentioned; there was a long list: “I’m not fat, I’m not thin, I’m not young, I don’t possess, I have no bodily conception, no attachments, nothing. I am a soul.” This part we all like. We all want to achieve that state of perfect consciousness, when we never forget about our spiritual identity. And sometimes we are impatient, trying to achieve that realization, without first becoming a king, and then an ascetic, and then a deer, and then a madman, and then being sacrificed or killed, etc. etc. It doesn’t come so easy. So, if you want to achieve that platform, be prepared.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 5.10.9-13(Szvámí Tírtha 2017.05.09-i, szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

„A nagy brahmana, Dzsada Bharat így szólt: Kedves királyom és hősöm! Mindaz, amit gúnyosan mondtál, kétségtelenül igaz. Valójában ezek nemcsak korholó szavak, hiszen a test a teherhordó. A teher, amit visz, nem tartozik hozzám, hiszen én a szellemi lélek vagyok. Állításaid nem ellentmondásosak, hiszen én nem vagyok azonos ezzel a testtel. Nem én viszem ezt a gyaloghintót, hanem a testem. Ahogyan utaltál rá, én egyáltalán nem vittem ezt a hintót, mert különbözöm ettől a testtől. Azt mondtad, hogy nem vagyok markos és erős. Ezek a szavak egy olyan emberhez illenek, aki nem ismeri a különbséget a test és a lélek között. A test lehet kövér vagy sovány, de egyetlen művelt ember sem mondana ilyet a szellemi lélekről. Ami a lelket illeti, én nem vagyok sem kövér vagy sovány, ezért helyesen szólsz, amikor azt mondod, hogy nem vagyok valami erős. Ha utunk végcélja és az odavezető út az enyém volna, kétségtelenül szintén sok nehézséggel kellene szembenéznem, de mivel nem velem, hanem testemmel állnak kapcsolatban, egyáltalán nem okoznak gondot.

Kövérség, soványság, a testet és az elmét érő szenvedések, szomjúság, éhség, félelem, viszály, az anyagi boldogságra irányuló vágyak, öregkor, alvás, ragaszkodás az anyagi tulajdonhoz, düh, bánat, illúzió és a testtel való azonosítás – valamennyi a szellemi lelket befedő anyag átalakulása csupán. Aki anyagi, testi felfogásban él, arra hatással vannak ezek a dolgok, én azonban mentes vagyok minden testi felfogástól. Nem vagyok hát sem kövér, sem sovány, és semmi más, amit említettél.” Nos, ez meglehetősen váratlan tanítás egy gyaloghintót szállító személytől.

„Kedves királyom! Fölöslegesen vádoltál azzal, hogy halott vagyok, noha élek. Ezzel kapcsolatban csak azt mondhatom, hogy mindenütt így van ez, hiszen minden anyagi dolognak van kezdete és vége. Az, hogy azt gondolod, hogy te vagy a király és a mester, és így parancsolni próbálsz nekem, szintén helytelen, hiszen ezek a rangok csupán ideiglenesek. Ma te vagy a király és én vagyok a szolgád, de holnap ez megváltozhat, és talán te leszel az én szolgám, én pedig az urad leszek. Átmeneti állapotok ezek, melyeket a gondviselés hoz létre.

Kedves királyom! Ha még mindig azt gondolod, hogy te király vagy, én pedig a szolgád, akkor neked parancsolnod kell, nekem pedig engedelmeskednek kell utasításodnak. Én azonban erre azt mondom, hogy ez a megkülönböztetés csupán ideiglenes, és csak a szokás vagy a hagyomány hatására jön létre. Semmilyen más okát nem látom. Ha ez így van, akkor ki a mester és ki a szolga? Mindenkit az anyagi természet törvényei kényszerítenek, ezért senki sem mester vagy szolga. Ha mégis úgy véled, hogy te vagy a mester és én a szolgád vagyok, elfogadom. Kérlek, utasíts! Mit tehetek érted? 

Kedves királyom!  Azt mondtad: „Te gazember, te félnótás bolond! Megbüntetlek, s akkor majd észhez térsz!” Ezzel kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy bár úgy teszek, mintha egy süketnéma félkegyelmű lennék, valójában önmegvalósított lélek vagyok. Mit érsz azzal, ha megbüntetsz? Ha úgy van, ahogy gondolod, és valóban őrült vagyok, akkor büntetésed olyan lesz, mintha egy halott lovat vernél: nem lesz hatása. Ha megbüntetsz egy őrültet, nem gyógyul ki őrületéből.”[1]

Ugye ezek igencsak erős szavak és azt hiszem, meglehetősen váratlanok. Csak képzeljétek el magatokat, ahogy a gyaloghintón ringatóztok és valaki a következőket mondja nektek: ‘Ó, te nem király és én pedig nem a szolgád vagyok! De, ha ezt akarod hinni, akkor elfogadom ezt is. Utasíts, mit tehetek érted?” Ez kicsit felháborító, de itt rendkívül fontos dolgoknak a hosszú listája van megemlítve: „Nem vagyok sem kövér, sem vékony, sem fiatal, sem öreg, nincsen vagyonom, nem azonosítom magam az anyagi testemmel, nincsenek ragaszkodásaim, semmi sem az enyém, lélek vagyok.” Ez a megvalósítás mindannyiunknak tetszik. Valamennyien ezt a tökéletes tudatállapotot szeretnénk elérni, amikor egyáltalán nem feledkezünk meg a lelki személyiségünkről. Néha igencsak türelmetlenek vagyunk és próbálkozunk elérni ezt a megvalósítást anélkül, hogy először királyok, majd lemondott aszkéták, később őzek, őrültek vagy isteneknek szóló áldozat, esetleg meggyilkolt személyek stb. lennénk. Nem adják olyan könnyen! Szóval, ha ezt a szintet szeretnétek elérni, legyetek felkészülve.

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána 5.10.9-13.(из лекция на Свами Тиртха, 09.05.2017 сутрин, София)

(продължава от предишният петък)

„Великият брамин Джада Бхарата каза: „Мой скъпи царю и герою, всичко онова, което ти изрече със сарказъм, несъмнено е вярно. Всъщност това не са просто укорителни думи, защото в действителност тялото е носачът. Товарът, носен от тялото, не е мой, защото аз съм духовна душа. Няма противоречие в словата ти, тъй като аз съм различен от своето тяло. Аз не съм носач на паланкин; тялото е носачът. Несъмнено, както ти намекна, не съм се уморил, носейки паланкина, понеже съм непривързан към своето тяло. Ти каза, че не съм як и силен и подобни думи подобават на човек, който не познава разликата между тялото и душата. Тялото може да е дебело или хилаво, но никой учен човек не може да каже подобно нещо за духовната душа. Що касае душата, аз не съм нито як, нито кльощав, затова ти беше прав, когато каза, че не съм много силен. Освен това, ако целта на това пътуване и пътят, водещ към нея, бяха мои, за мен щеше да има много проблеми, ала понеже те нямат връзка с мен, а с тялото ми, проблеми няма.

Дебелина, слабост, телесни или умствени страдания, жажда, глад, страх, несъгласие, желания за материално щастие, старост, сън, привързаност към материални притежания, гняв, скръб, илюзия и отъждествяване на тялото с аза – всичко това са трансформации на материалното покривало на духовната душа. Онзи, който е потънал в материалните телесни концепции се влияе от всички тези неща, но аз съм свободен от телесно разбиране. Следователно нито съм дебел, нито кльощав, нито какъвто и да било от характеристиките, които ти спомена. Неочаквани поучения от един носач на паланкин!

„Мой скъпи царю, ти ненужно ме обвини, че съм мъртъв, макар и още жив. В тази връзка мога само да кажа, че така е навсякъде, тъй като всичко материално си има начало и край. Що се отнася пък до това, че се мислиш за цар и господар, и че можеш да ми заповядваш, това също е неправилно, понеже тези позиции са временни. Днес си цар, а аз съм твой слуга, ала утре позициите ни може да се сменят – може ти да си ми слуга, а аз твой господар. Това са непостоянни обстоятелства, породени от провидението.

Мой скъпи царю, ако все още си мислиш, че ти си царят, а аз съм твой слуга, трябва да ми заповядваш, а аз трябва да следвам заповедите ти. Тогава ще кажа, че тези разграничения са временни и произлизат само от установилата се практика. Не виждам никаква друга причина. В такъв случай кой е господарят и кой слугата? Всеки е подчинен на законите на материалната природа; така че никой не е господар или пък слуга. Ако въпреки това смяташ, че ти си господарят, а аз слугата, ще приема това. Моля те, заповядай ми. Какво мога да направя за теб?

Мой скъпи царю, ти каза: „Негоднико, глупецо, безумецо! Ще те накажа и тогава ще дойдеш на себе си!” В тази връзка нека ти кажа, че макар да живея като невменяем и глухоням, аз всъщност съм себеосъзната душа. Какво ще спечелиш като ме накажеш? Ако ти си прав и аз наистина съм луд, наказанието ти ще е като да удряш мъртъв кон. Няма да има ефект. Когато наказват безумеца, той не се изцелява от лудостта.[1]

Силни думи, а? Мисля, че наистина е неочаквано. Представете си, возите се на паланкин и изведнъж някой започва: „Ти не си никакъв цар и аз не съм твой слуга! Но щом искаш да играем, хайде, заповядвай ми! Какво да направя за теб?” Дразнещо е. Обаче тук се споменаха някои много важни неща, списъкът беше дълъг: „Аз не съм дебел, не съм слаб, не съм млад, нямам притежания, нямам телесно разбиране, нямам привързаности, нямам нищо. Аз съм душа.” Тази част на всички ни се нрави. Всички искаме да постигнем такова състояние на съвършено съзнание, когато никога не забравяме духовната си самоличност. И понякога сме нетърпеливи в стремежа си да постигнем това осъзнаване, без най-напред да се станали царе, сетне аскети, сетне елени, сетне безумци, без да сме били пожертвани или убити, и т.н. Не става толкова лесно. Така че ако искате да достигнете това ниво, подгответе се.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.10.9-13(из лекции Свами Тиртхи, 09.05.2017 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

„Джада Бхарата, достойнейший из брахманов, отвечал царю: О великий герой и правитель, своими язвительными речами ты не только выразил недовольство мной, но и прекрасно объяснил истинное положение вещей. Ведь на самом деле паланкин несу не я, а мое тело. Я — вечная душа, а не тело, поэтому груз, который несет тело, не имеет ко мне никакого отношения. В твоих словах нет противоречия, ибо я и мое тело — отнюдь не одно и то же. Именно тело несет твой паланкин, а поскольку я отличен от тела, меня, как ты и намекнул, эта работа ничуть не утомила. Ты сказал, что я не слишком упитан и не отличаюсь силой, однако утверждать такое может лишь тот, кто не понимает различия между телом и душой. Полным или худым может быть только тело — ни один образованный человек не станет приписывать эти качества душе. Но с другой стороны, ты прав: я, душа, не тучный и не худой, поэтому вполне можно сказать, что я не слишком упитан. Кроме того, если бы весь этот путь с паланкином должен был проделать я, мне пришлось бы немало потрудиться, однако этот путь прошел не я, а мое тело; от меня же вообще не потребовалось никаких усилий.

Полнота, худоба, телесные и психические страдания, жажда, голод, страх, разногласия, стремление к мирскому счастью, старость, сон, привязанность к материальной собственности, гнев, скорбь, иллюзия и отождествление себя с телом — все это различные порождения материальной оболочки души. Они служат источником беспокойства для тех, кто находится во власти материальных, телесных представлений. Что до меня, то я полностью свободен от таких представлений и потому не считаю себя ни тучным, ни худым. То же самое касается и всех остальных качеств, которые ты назвал. Неожиданные учения от носителя паланкина!

„О досточтимый царь, ты упрекнул меня, назвав живым мертвецом. На это могу лишь заметить, что то же самое можно сказать о каждом: все материальное имеет начало и конец. Кроме того, ты считаешь себя господином, царем, и пытаешься приказывать мне, однако это тоже заблуждение, ибо наши земные отношения преходящи. Сегодня ты царь, а я твой слуга, но завтра все может измениться, и ты станешь моим слугой, а я — твоим господином. Все эти временные обстоятельства возникают по воле провидения.

О царь, если ты все еще считаешь себя повелителем, а меня — слугой, тогда приказывай мне, и я буду повиноваться. На самом деле различие между господином и слугой временно, условно, и мы признаем его только потому, что так принято. Другой причины я не вижу. Разве можно кого-то в этом мире назвать господином или слугой? Каждый находится во власти законов материальной природы, поэтому нет здесь ни слуг, ни господ. Но если ты все- таки считаешь себя господином, а меня слугой — повелевай мной. Чем я могу служить тебе?

Ты назвал меня негодяем, сумасшедшим, тупицей и пообещал наказать, чтобы привести в чувство. Да будет тебе известно, о царь, что, хоть я и веду себя как глухонемой и слабоумный, на самом деле я — осознавшая себя душа. Чего ты добьешься, наказывая меня? Даже если, как ты говоришь, я сумасшедший, то наказывать меня — все равно что стегать дохлую лошадь. Никакого толку от этого не будет, ибо наказанием сумасшедшего не вылечишь.[1]

Сильные слова, да. Я думаю, это действительно неожиданно. Только представьте, что вы едете на своем паланкине, и тут кто-то начинает: „О, вы не король, а я вам не слуга! Но если вам это нравится, я могу принять. Что я могу сделать для вас?” Это немного раздражает. Но здесь были упомянуты некоторые очень важные вещи; был длинный список: „Я не толстый, я не худой, я не молодой, я не богат, у меня нет телесного понимания, нет привязанностей, ничего. Я душа”. Эта часть нам всем нравится. Мы все хотим достичь того состояния совершенного сознания, когда мы никогда не забываем о своей духовной сущности. И иногда мы нетерпеливы, пытаясь достичь этого осознания, не став сначала королем, потом аскетом, потом оленем, потом сумасшедшим, а потом быть принесённым в жертву или убитым и т. д. и т. д. Так не бывает, легко. Итак, если вы хотите достичь этой платформы, готовтесь.

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.10.9-13