Archive for November 13th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 20.06.2017 evening, Sofia)

Actually we can say that sambandha is yoga. Because yoga means to be connected. So if the foundation of any spiritual practice is sambandha or yoga, then what is the next step? What is abhidheya?

Answer: Serving.

Swami Tirtha: Good. And what type of school of yoga we belong to? It’s called bhakti, right. So the next step – what to do – is bhakti. Practice bhakti, practice devotional service. Based on yoga you practice bhakti; what you will reach? Prema, divine love. It’s very simple: yoga, bhakti, prema – this is our program for this lifetime. And hopefully this is the program for all our friends who practice yoga. They are in the first step – yoga. Yoga is there to establish the connection with God, with divinity. Then second: if you want to do something about your relationship with the Supreme – practice bhakti, join the devotional service, practice all the different elements of this bhakti process. What are the nine main practices of bhakti? Shravanam, kirtanam, vishnu-smaranam, archanam, vandanam, pada-sevanam, dasyam, sakhyam, atma-nivedanam. These are the nine principles: listen to the stories of God, glorify Him and remember Him – these are your individual activities, we can say that shravanam-kirtanam this is like the personal foundation; and what we can do is archanam, vandanam and pada-sevanam – the worship, the prayers and the different practical services; and what we can develop – we can develop service mood, friendly mood and finally we can fully dedicate ourselves – dasyam, sakhyam, atma-nivedanam. You see, it works three by three – three are united under one main idea, main focus.

So, practice bhakti and finally you will reach prema, divine love. And love of Godhead is a higher stage than atmarama. Atmarama – the bliss that we can perceive from our own spiritual identity – is a very high stage, but even higher is the bliss that we can perceive from the interaction between Krishna and Radha. Are you happy about yourself?

Answer: Yes!

Swami Tirtha: Good! This is atmarama – ‘I’m happy!’ But we can be happier if we meditate upon the Divine Couple.

Yet what is this attractive power here that invites us to dance? That helps us to move, to make the next step – although life is so complicated? Where does this attractive power come from?

Answer: From Gurudev?

Swami Tirtha: No! Don’t be so romantic, it comes from God. So, let’s discuss this topic: why Krishna? ‘God’ is like a very general name. General and generic also. Not specified. Like ‘human being’ – this is our generic name, not specified. All are included. So, all the aspects of this supreme divine reality are included in the name ‘God’. And more specifically we say ‘Krishna’. But why Krishna? Why not Rama? Why not Buddha? Why not Jesus? Why not Allah? Or you can bring all the other names of God. Why? Why Krishna? ‘Because you belong to the Krishnaite, ha? No, there is some more reason. But what – this is what we have to understand.

Krishna is a very popular God in India. Usually humans are lovers, right, because this is what makes our life so exciting, ha? Human beings are lovers; and in all the young couples loving each other people want to see Krishna and Radha – as a reflection, this makes them to remember the Divine Couple. Krishna is such a nice hero – handsome, young, powerful, healthy, wealthy, wise, everything. He is a real ideal! So everything is there in Him – what else!? And He is so human. He is not showing any frightening divine aspect; He comes like us. No thunderbolts and burning bushes… no, He comes like a cowherd, very charming.

(to be continued)(Szvámí Tírtha 2017. 06. 20-i szófiai esti tanításából)

Igazából azt mondhatjuk, hogy a szambandha egyenlő a jógával, hiszen a jóga jelentése összekapcsolódni. Tehát, ha bármely lelki gyakorlatnak az alapja a szambandha vagyis a jóga, akkor mi lesz a következő lépés? Mit jelent az abhidhéja?

Válasz: Szolgálat.

Tírtha Szvámí: Helyes; és milyen jóga iskolához tartozunk? Bhaktinak hívják, helyes.

Tehát a következő lépés – hogy mit kellene tennünk – ez a bhakti. Gyakorolni a bhaktit, gyakorolni az odaadó szolgálatot. Ha a jóga alapján gyakoroljátok a bhaktit; mit fogtok elérni? A prémát, az istenszeretetet. Nagyon egyszerű: jóga, bhakti, préma – ez a tervünk erre az életre és remélhetőleg minden barátunknak, aki gyakorolja a jógát ugyanez a terve. Az első lépést gyakorolják – jóga. A jóga megteremti a kapcsolatot Istennel, az isteni természettel. Majd a második lépés következik: ha szeretnétek tenni valamit a Legfelsőbbel való kapcsolatért – gyakoroljátok a bhaktit, kapcsolódjatok be az odaadó szolgálatba, gyakoroljátok az összes elemét a bhakti folyamatának. Mi a bhakti kilenc fő gyakorlata? Sravanam, kírtanam, visnu-szmaranam, arcsanam, vandanam, páda-szévanam, dászjam, szakhjam, átma-nivédanam. Ez a kilenc alapelv: Isten dicsőségéről hallani, dicsőíteni és emlékezni Rá – ezek az egyéni gyakorlataitok; azt mondhatjuk, hogy sravanam-kírtanam ezek a személyes alapgyakorlatok; és mit tehetünk, amikor az arcsanam, vandanam és páda-szévanam gyakorlatokat csináljuk? Imádat, fohászok és különféle gyakorlati szolgálatok; és mit kell kifejlesztenünk? A szolgálói hangulatot, a baráti hangulatot és végül önmagunkat kell teljesen átadnunk – dászjam, szakhjam, átma-nivédanam. Látjátok, háromszor három – három egyesül egy fő eszme alatt.

Tehát gyakoroljátok a bhaktit és végül eléritek a prémát, az istenszeretetet. Isten szeretete magasabb szintű, mint az átmáráma. Átmáráma – az a boldogság, amit saját lelki identitásunkból érzékelhetünk – ez egy nagyon magas szint, de még magasabb az a boldogság, amit Rádhá és Krisna találkozásakor érzékelhetünk. Boldogok vagytok?

Válasz: Igen!

Tírtha Szvámí: Jó! Ezt jelenti az átmáráma – ‘Boldog vagyok!’ Viszont még boldogabbak lehetünk, ha az Isteni Páron meditálunk.

Mégis mi vonz minket ebbe a táncba? Ez segít minket mozdulni, megtenni a következő lépést – lehet, hogy az élet ennyire bonyolult? Honnan jön ez a vonzerő?

Válasz: Gurudévtől?

Tírtha Szvámí: Ne legyetek ennyire romantikusak, Istentől jön. Beszéljünk erről egy kicsit: miért Krisna? ‘Isten’ ez egy nagyon egyetemes megnevezés. Egyetemes és általános is. Nem meghatározott. Olyan, mint az ‘emberi élőlény’ – ez az általános megnevezésünk, nem konkrét. Mindenki beletartozik. Tehát a legfelsőbb isteni valóságnak minden aspektusa beletartozik ebbe a megnevezésbe, hogy – ‘Isten’. Az mondjuk ‘Krisna’, de miért Krisna? Miért nem Ráma, Buddha, Jézus vagy Allah? Vagy mondhatnánk mást is, ahogy Istent szólítják. Miért? Miért Krisna? Mert ide tartoztok? Nem, ennél több oka van, de mi az? Ez az, amit meg kell értenünk.

Krisna nagyon kedvelt Isten Indiában. Általában az emberek szerelmesek, mert ez teszi az életüket izgalmassá, igaz? Az emberek szerelmesek; és minden fiatal párban, akik szeretik egymást, az emberek Rádhát és Krisnát szeretnék látni – mint egy visszatükröződés, ez emlékezteti őket az Isteni Párra. Krisna olyan, mint egy igazi hős – jóképű, fiatal, erős, egészséges, gazdag, bölcs. Egy igazi ideál! Tehát mindennel rendelkezik – és mit mondhatunk még? Azt, hogy annyira emberi. Nem mutatja az ijesztő arcát, emberként jön el. Nincs villámlás és égő csipkebokor… nem, tehénpásztorként jön el és ez annyira bájos.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

Всъщност можем да кажем, че самбандха е йога. Защото йога означава да си свързан. И така, ако основата на всяка духовна практика е самбандха или йога, тогава коя е следващата стъпка? Кое е абхидхея?

Отговор: Служенето.

Свами Тиртха: Добре. А ние към коя школа на йога принадлежим? Нарича се бхакти, нали. Така че следващата стъпка – какво има да се прави – е бхакти. Практикувайте бхакти, практикувайте предано служене. Опирайки се на йога, практикуваме бхакти; какво ще постигнем? Према, божествена любов. Съвсем просто е: йога, бхакти, према – това е програмата ни за този живот. Надяваме се такава е програмата и за всички приятели, които практикуват йога. Те са на първата стъпка – йога. Йога е за да се установи връзка с Бога, с божественото. После втората стъпка е: ако искате да направите нещо за своята връзка с Бога – практикувайте бхакти, включете се в преданото служене, практикувайте различните елементи на този бхакти процес. Кои са деветте основни практики в бхакти? Шраванам, киртанам, вишну-смаранам, арчанам, ванданам, пада-севанам, дасям, сакхям, атма-ниведанам. Това са деветте принципа: слушайте историите за Бога, възхвалявайте Го и Го помнете – това са собствените ви занимания, можем да кажем, че шраванам-киртанам е личната основа; а това, което можем да правим е арчанам, ванданам и пада-севанам – обожанието, молитвите и различните практически служения; и какво можем да развием – настроение на служене, приятелско отношение и накрая напълно да се посветим – дасям, сакхям, атма-ниведанам. Виждате, обединени са в групи по три около една основна идея, фокус.

И така, практикувайте бхакти и накрая ще достигнете према, божествената любов. А божествената любов е по-висше ниво от атмарама. Атмарама – блаженството, което можем да усетим от собствената си духовна същност – е много високо ниво, ала дори по-високо е блаженството, което можем да почувстваме от взаимоотношенията между Радха и Кришна. Вие щастливи ли сте със себе си?

Отговор: Да!

Свами Тиртха: Добре! Това е атмарама – „Щастлив съм!” Обаче можем да сме още по-щастливи, ако медитираме върху Божествената Двойка.

Но каква е тази привличаща сила тук, която ни приканва да танцуваме? Която ни помага да действаме, да правим стъпка след стъпка, макар животът да е толкова сложен? Откъде идва тази привличаща сила?

Отговор: От Гурудев?

Свами Тиртха: Не! Не бъдете толкова романтични; идва от Бог. Затова нека поговорим на тази тема: защо Кришна? „Бог” е много общо название. Общо и обобщаващо. Не е специфично. Както „човешко същество” – това е нашето общо название, не е специфично. Всички са включени. Така и всички аспекти на тази висша божествена реалност са включени в наименованието „Бог”. А по-специфично ние казваме „Кришна”. Но защо Кришна? Защо не Рама? Защо не Буда? Защо не Исус? Защо не Аллах? Или всяко едно друго име на Бога. Защо? Защо точно Кришна? „Защото сте от кришнарите”, а? Не, има друга причина. Но каква – именно това трябва да разберем.

Кришна е много известен Бог в Индия. Хората обикновено са любовници, нали, защото това е, което прави животът вълнуващ. Човешките същества са любовници; И във всички млади влюбени двойки хората искат да видят Радха и Кришна – като отражение, това ги кара да си припомнят Божествената Двойка. Кришна е такъв прекрасен герой – красив, млад, силен, здрав, богат, мъдър, всичко. Той е истински идеал! У него има всичко – какво повече!? И е толкова човечен. Не разкрива някакъв плашещ божествен аспект; Той е точно като нас. Без мълнии и горящи храсти… не, Той идва като пленителен пастир.

(следва продължение)