Archive for November 6th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 08.01.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

Our duty in human life is to serve the divine purpose. If we search for divinity, actually that makes us real human beings. But it’s not enough only to search, it’s better to find. Because if we are still searchers, that means we didn’t find yet. Therefore we need to become practitioners and then we can find our goal.

Let me tell you a few words about the shelter. Shelter is like a special blessing for people who want to find their path in spiritual life. It’s beyond any religious commitments, because the point here is that we commit ourselves to the supreme ultimate truth. And we pray that we enjoy the protection of this divine potency.

The mantra that we repeat in shelter is a prayer for illumination. This is from very ancient sources. The first line goes like: asato maa sad gamaya – ‘From the unreal lead me to reality’. Do you agree? We need it desperately! The unreal has tricked us so many times. About so many things we thought that ‘this is real’ and then it turned out to be fake. I think this life is so complicated that only by divine help we can find the real stuff, we can find reality. Therefore we pray: ‘From the unreal, asat, please lead me to reality!’

The second line says: tamaso maa jyotir gamaya – ‘From the darkness lead me to the light!’ From the darkness – the darkness of ignorance; bring me to the light – the light of illumination, enlightenment. The place of no mistake.

And finally the third line says: mrityor maa amritam gamaya – ‘From death lead me to eternity’. I think no explanation is needed here. We live in this very limited lifetime and we want to find something beyond the limitation of time.

With this beautiful prayer we can invite the divine guidance in our life, we can submit ourselves under this divine protection. And from simple searchers we become practitioners. Because if we repeat this mantra, with that we serve two purposes. One is that the divine will will accomplish. The Lord is merciful and He is waiting for us to come closer to Him. So if we make one step, He is very happy and He will make hundreds of steps. And the second purpose is the beautiful accomplishment of divine love. So, first is the divine will and second is the divine love fulfilled.

It is said that the spiritual consciousness just like the sun rises on the horizon of our heart. This very special power, the power of consciousness, pervades our whole body, our whole system. Just like when the sun rises on the early morning horizon. First everything is still dark. Then you start to see the first shades of the hope for light to come. It heralds the good message that light will come. Then when the first ray touches the horizon you see everything already. And it takes a few minutes for the whole sun globe to rise above the horizon. So always have that in mind: when the sun is up everything is clear. When the divine sun is over the horizon of our heart, everything is clear. Krishna surya-sama, maya haya andhakara[1] – Krishna is like the sun and illusion is like the darkness. And where is the sun, the darkness has no power.

Therefore we pray asato maa sad gamaya – ‘From the unreal lead me to the real’; tamaso maa jyotir gamaya – ‘From the darkness lead me to the light’; and mrityor maa amritam gamaya – ‘From death lead me to amrita, the nectarean eternal life’.

Maybe you will ask what the requirements are. We have to make it. Once we start a spiritual practice, we have to do it. Otherwise it will not have good effect on us. It’s the best to chant this mantra in the early morning – then the vibration of the environment is very peaceful and it’s easier to concentrate on the divine goals.

And by following this practice you can expect three things happening to you. The first is: ‘Remember!’ Remember that you belong there. The second is: ‘Be conscious!’ Be conscious about your spiritual identity. And if we can manifest that fully, what will happen? ‘Be happy!’ You will be simply happy. Life is so simple. And success is so close. For your personal success in your spiritual endeavors and to help me please do that! And also for the victory of the divine will and divine love.

[1] Chaitanya Charitamrita, Madhya.22.31(Szvámí Tírtha 2017. 01. 08-i szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Az emberi létben az a kötelességünk, hogy szolgáljuk az isteni célt. Igazából az tesz minket valódi emberré, ha az isteni valóságot keressük. Azonban nem elegendő keresni, jobb, ha rátaláltok; hiszen keresőnek lenni annyit jelent, hogy még nem találtuk meg. Ezért kell gyakorlókká válnunk, így aztán rálelhetünk a célunkra.

Hadd mondjak néhány szót az oltalomról és az oltalomvételről! Az oltalom, olyan, mint egy különleges áldás azoknak az embereknek, akik szeretnék megtalálni az útjukat a lelki életben. Túl mindenféle vallási elköteleződésen, hiszen itt az a lényeg, hogy rábízzuk magunkat a legfelsőbb végső igazságra és azért fohászkodunk, hogy élvezhessük ezt az isteni védelmet.

A mantra, amit az oltalomvétel folyamatát gyakorolva zengünk a megvilágosodás fohásza, ami egy nagyon ősi forrásból származik. Az első sora: aszató má szad gamaja – ‘A valótlanból vezess a valósba’. Egyetértetek ezzel? Nagy szükségünk van rá! A valótlan már oly sokszor rászedett bennünket. Annyi dologról hittük, hogy: ‘Ez igazi’, majd később kiderült, hogy hamis. Azt gondolom, hogy az élet annyira bonyolult, hogy csak isteni segítséggel vagyunk képesek rátalálni az igaz dolgokra, a valóságra. Ezért fohászkodjuk azt, hogy ‘Kérlek, vezess a valótlanból, aszat, a valósba!’

A második sor így szól: tamaszó má dzsjótir gamaja – ’A sötétségből vezess a világosságba!’ A sötétségből – a tudatlanság sötétségéből; vigyél a fénybe – a megvilágosodás fényébe, arra a helyre, ahol nincsenek hibák, félreértések vagy tévedések.

Végül a harmadik sor így hangzik: mrtjór má amrtam gamaja – ’A halálból vezess a halhatatlanságba!’ Azt gondolom ehhez nem kell magyarázat; korlátozott élettartammal rendelkezünk és szeretnénk találni valamit az idő korlátain túl.

Ezzel a gyönyörű fohásszal meginvitálhatjuk az isteni vezetést az életünkbe és alávethetjük magunkat ennek az isteni oltalomnak, így egyszerű keresőkből valódi gyakorlókká válhatunk. Azzal, ha ezt a mantrát zengjük két célt is szolgálunk: az egyik az, hogy beteljesül az isteni akarat. Az Úr nagyon kegyes és vár ránk, hogy közelebb kerüljünk Hozzá. Ha egyet lépünk felé, nagyon boldog lesz és Ő százat lép felénk. A másik cél pedig az istenszeretet gyönyörű megvalósítása. Tehát először az isteni akarat, majd az istenszeretet fog beteljesülni.

Azt mondják, hogy a lelki tudat, olyan, mint a napfelkelte szívünk horizontján. Ez egy nagyon különleges erő, a tudat ereje, az egész testünket, az egész rendszerünket áthatja, hasonlóképp, ahogyan a Nap kel fel korán reggel a horizonton. Először még minden sötét, majd elkezditek látni az eljövendő fény reménységének első árnyékait; ezek jó üzenetet hoznak: a fény hamarosan el fog jönni. Majd, amikor az első fénysugár eléri a horizontot, már minden láttok. Beletelik néhány percbe, amíg az egész Napkorong a horizont fölé emelkedik. Ezt mindig tartsátok észben: amikor a Nap fent van, minden tiszta. Ha az isteni Nap a szívünk horizontja felett van, minden világos. Krsna szúrja szama, májá-haja andhakár1Krisna akár a nap, az illúzió, mint a sötétség; és ahol ott a nap, a sötétségnek nincs ereje.
Ezért fohászkodjuk aszató má szad gamaja – ’A valótlanból vezess a valósba’; tamaszó má dzsjótir gamaja – ’A sötétségből vezess a világosságba’; mrtjór má amrtam gamaja – ’A halálból vezess az amrtába, a nektári örök életbe’.

Talán érdekel titeket, melyek azok a dolgok, amiket meg kell tennünk. Ha egyszer elkezdjük a lelki gyakorlatainkat, akkor végig kell csinálnunk, máskülönben nem lesz jó hatással ránk. A legjobb, ha ezt a mantrát a kora reggeli órákban zengitek – amikor még a környezet nyugodt és könnyebb koncentrálni az isteni célokra.

Ennek a gyakorlatnak a követésével három dologra lehet számítani, ami megtörténik az emberrel. Az első: ’Emlékezz!’ Emlékezni fogtok, hogy oda tartoztok. A második: ’Légy tudatos!’ Tudatában lesztek a lelki identitásotoknak. Majd, ha ezt teljes mértékben megvalósítottuk mi fog történni? ’Légy boldog!’ Egyszerűen boldogok lesztek. Az élet oly’ egyszerű és a siker annyira közel van. Tegyétek meg a személyes sikeretekért a lelki törekvéseitekben és segítsetek nekem is, kérlek! Valamint az isteni akarat és az istenszeretet győzelméért is gyakoroljátok.

1 Csaitanja-csaritámrta, Madhja 22.31.(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Нашият дълг в човешкия живот е да служим на божествената цел. Да търсим божественото – всъщност това е което ни прави човешки същества. Но не е достатъчно само да търсим, по-добре да намерим. Защото ако си оставаме търсещи, това означава, че все още не сме намерили. Затова нека станем практикуващи и тогава ще можем да открием целта си.

Но да ви кажа няколко думи за подслона. Подслонът е специална благословия за онези, които искат да намерят своя път в духовния живот. Той е над всякаква религиозна принадлежност, защото идеята тук е да се посветим на най-висшата истина. И се молим да се радваме на закрилата на тази божествена енергия.

Мантрата, която повтаряме в подслона е молитва за просветление. Тя е от много древни извори. Първият ред гласи: асато маа сад гамая – „От нереалното води ме към реалността”. Съгласни ли сте, че отчаяно се нуждаем от това? Нереалното ни е подмамвало толкова пъти. За толкова много неща сме си мислели: „това е истинско”, а после се е оказвало лъжовно. Мисля, че животът е толкова сложен, че единствено с божествена помощ можем да открием истинското, да намерим реалността. Затова се молим: „От нереалното, асат, моля те, води ме към реалността!”

Вторият ред казва: тамасо маа джйотир гамая – „От мрака води ме към светлината!” От мрака, от тъмнината на невежеството, отведи ме в светлината – светлината на озарението, на просветлението. Там, където няма грешки.

И накрая третият ред гласи: мритйор маа амритам гамая – „От смъртта води ме към вечността”. Мисля, че тук не са нужни обяснения. Ние живеем този толкова ограничен живот и искаме да намерим нещо отвъд пределите на времето.

С тази красива молитва можем да призовем божественото водачество в живота си, можем да се отдадем под Божията закрила. И от просто търсещи да станем практикуващи. Защото ако повтаряме тази мантра, с това служим на две цели. Едната е, че се осъществява божествената воля. Господ е милостив, Той ни чака да се приближим към Него. Ако направим една крачка, Той е много щастлив и ще направи стотици крачки. А втората цел е прекрасното осъществяване на божествената любов. И така, първо божествената воля, а сетне и божествената любов се сбъдват.

Казва се, че духовното съзнание досущ като слънце изгрява на хоризонта на нашето сърце. Тази толкова специална сила, силата на съзнанието, прониква цялото ни тяло, целите нас. Точно както когато слънцето изгрява на хоризонта рано сутрин. Отначало всичко е още тъмно. После започвате да виждате първите отсенки на надеждата, че ще съмне. Те носят радостната вест, че светлината иде. Сетне щом първият лъч докосне хоризонта, вече виждате всичко. Нужни са няколко минутки цялото слънчево кълбо да се вдигне над хоризонта. Затова винаги помнете: когато слънцето изгрее, всичко става ясно. Когато божественото слънце изгрее на хоризонта на сърцето ни, всичко е ясно. Кришна суря-сама, мая хая андхакара[1] – Кришна е като слънцето, а илюзията е като тъмнината. А където е слънцето, тъмнината няма власт.

Затова се молим: асато маа сад гамая – „От нереалното води ме към истинското”; тамасо маа джйотир гамая – „От мрака води ме към светлината”; и мритйор маа амритам гамая – „От смърт води ме към амрита, нектарния вечен живот”.

Може би ще запитате какви са изискванията. Трябва да го правим. Започнем ли веднъж дадена духовна практика, трябва да я следваме. Иначе няма да ни споходи добрият ефект. Най-добре е тази мантра да се повтаря рано сутрин – тогава вибрацията на обкръжението е много умиротворена и е по-лесно да се съсредоточим върху божествените цели.

И следвайки тази практика можете да очаквате да ви се случат три неща. Първото е: „Помнете!” Помнете, че принадлежите там. Второто е: „Бъдете осъзнати!” Бъдете осъзнати за духовната си идентичност. И ако съумеем да проявим това напълно, какво ще се случи? „Радвайте се!” Просто бъдете щастливи. Животът е толкова прост. И успехът е толкова близко. Моля ви, правете го – за личния ви успех в духовните ви усилия и за да помогнете на мен! А също и за победата на божествената воля и на божествената любов.

 

[1] „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя.22.31