Archive for November, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 20.06.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

If we want to analyze more deeply, more precisely Krishna’s name, then we have to separate the characters into K-R-S-N-A; or ‘ka’, ‘la’ or ‘ri’, ‘sa’, ‘na’, ‘a’. So not only ‘krish-na’, but also character by character. In Sanskrit you know the consonants always end with ‘a’, so the ‘k’ is like ‘ka’; ‘m’ is like ‘ma’, etc.

Ka’, the first letter of Krishna’s name, reminds us of the first step of the universe – this is creation. ‘Ka’ is a reflection of the creative power. What is the result of this creation? Creation means existence; remember, ‘krish’ also means ‘existence, reality’. What is the opposite of existence or reality? Nonexistence, death. So what is the power of this ‘ka’ in the beginning of Krishna’s name? It frightens away death. Because this is the creative power, so it is the total opposite of death, of annihilation. And which bodily part of Krishna will remind us of this creative power and this victory over death? Of course now you can quote any part of His body, because we know that Krishna is able to perform any function with any other bodily part. He can drink with the ears, He can speak with the eyes – He is the omnipotent God. But here this function is connected to His beautiful full-moon face. In general Brahma is connected to the creation, but a special Krishna’s form, Janardana, is connected to this first feature. So you see, ‘ka’ means creative power, frightening of death, a full-moon face, Brahma and Janardana. This is the first letter, first character.

What is the second? It is ‘ra’, but it is also used as ‘la’. And if the first character’s function was the creation, then what is the function of the second? It’s maintenance proper. What will be the effect of Krishna’s maintaining power? It will eliminate the sins. Therefore if you feel you have something to get rid of, if you feel you have some sins on stock, try to meditate over this maintaining power of Krishna – ‘la’ or ‘ra’. And this power is represented by the beautiful eyes of Krishna. Otherwise who is connected to the maintaining function of the universe? This is Vishnu, but here in this specific understanding this is Hari-Vishnu, especially The Knower of the Vedas. That means the divine knowledge will eliminate our sins. It will maintain our existence in a proper manner. And this blessing power is represented by the divine eyes of Krishna. Therefore in the Loving search for the lost servant Shrila Shridhara Maharaj describes this very important mantra from the Rig Veda: om tad vishnoh paramam padam sada pashyanti surayo diviva chakshuratatam – “The divine eyes are just like a blessing observer in heaven.” Therefore we are happy to expose ourselves to this divine vision.

And what is the third character of Krishna’s name? ‘Sa’ is the annihilation of the world. So, first “ka’, ‘ra’, ‘sa’ – creation, maintenance and annihilation. Therefore they say if you break up this word ‘God’, what is that? Generator, operator, destructor – G-O-D. We use codes. So here the third letter is ‘sa’ – ‘eliminate, annihilate’. What is the result of ‘sa’? It expels the ghosts, it’s a ghost-repellent. So if you have some little trouble with these guys around, just remember ‘sa’ – this aspect of Krishna’s name. And it really works, many devotees tell their personal stories. Once somebody told she had a nightmare – she was strangled by a ghost. She knew that she will be released if she could pronounce the name, but she could not talk. Finally after big struggle she could pronounce: “Krishna!” and immediately this nightmare finished.

This is the effect of Krishna’s name in this third character. And this is represented by His arms. Usually for what purpose Krishna uses His arms? If He wants to capture something. For example, if He wants to embrace you, He will use His arms. And if you hug somebody, a real hug means strong. Not only 35% patting on the shoulder, but a real hug. Therefore Krishna’s arms are compared to snakes. Because when a snake captures something, just strangles it – so strong! So the beautiful arms of Krishna will save us from these ghosts. And in general who is connected to annihilation? Lord Shiva – he is also always with snakes. And in one sense he is a liberator also.

What is there with the next character? This is ‘na’. Now we are beyond the creation; now we come to the divine platform, therefore only the result we can see. What is the result of this fourth character of Krishna’s name – ‘na’? This will protect us from any disease. And this power is represented by the lotus feet of Krishna. What is the ultimate disease? Illusion – this is the material disease. So if we surrender at the lotus feet of Krishna, we will be protected from this disease.

And finally there is this ‘a’ at the end of Krishna’s name; this will bring you peace. ‘From the sounds I am the A,’ as said in the Gita[1] by Krishna. Lord Jesus repeats the same: “I am the alpha and the omega, the beginning and the end.” And this peaceful aspect of Krishna is represented by His whole body. So, if you say ‘Krishna!’, this is not only the bliss of existence, but all these different functions, results and blessings are included.

(to be continued) 

[1] Bhagavad Gita 10.33(Szvámí Tírtha 2017. 06. 20-i szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Amennyiben szeretnénk még áthatóbban tanulmányozni Krisna nevét, akkor szét kell választanunk betűkre: K-R-S-N-A; vagy ‘ka’, ‘la’ vagy ‘ri’, ‘sa’, ‘na’, ‘a’. Tehát nem csak, mint ‘krisna’, hanem betűről betűre. Tudjátok a szanszkrt nyelvben a mássalhangzók mindig ‘a’ betűre végződnek, így a ‘k’ betű ‘ka’; az ‘m’ ‘ma’ és így tovább.

‘Ka’; ez Krisna nevének első betűje, mely emlékeztet minket az univerzum első lépésére, a teremtésre. ‘Ka’ a kreatív erő visszatükröződése. Mi a hatása ennek a teremtésnek? A teremtés létezést jelent, ha visszaemlékeztek ‘kris’ annyit jelent ‘létezés, valóság’. Mi az ellentéte a létezésnek, a valóságnak? A nemlét, a halál. Tehát milyen erő rejlik Krisna nevének kezdőbetűjében? Elijeszti a halált; hiszen ez a teremtő erő teljesen ellentéte az elmúlásnak és a pusztításnak. Krisnának melyik testrésze emlékeztet minket erre a teremtő erőre, a halál feletti győzelemre? Természetesen most a test bármely részét mondhatjátok, hiszen tudjuk, hogy Krisna képes bármely funkciót ellátni a test bármely részével. Tud inni a füleivel, beszélni a szemeivel – Ő a mindenható Isten. Ez a funkció kapcsolódik az Ő gyönyörű telihold arcához. Általánosságban a teremtéshez Brahmá kapcsolódik, de Krisna egy különleges formája, Dzsanárdana is ehhez köthető. Tehát a ‘ka’ teremtő erőt jelent, a halál elijesztését; a telihold arcot, Brahmát és Dzsanárdanát. Ez az első betű, az első karakter.

Melyik a második? Ez a ‘ra’, de ‘la’ betűként is használják és amennyiben az első betű szerepe a teremtés volt, akkor mi lesz a második betűé? Ez a megfelelő fenntartás. Mi lesz Krisna fenntartó erejének a hatása? Megsemmisíti a bűnöket. Ezért, ha azt érzitek, hogy megszabadulnátok valamitől vagy esetleg van valami bűn a batyutokban, akkor meditáljatok Krisna fenntartó erején – a ‘la’ vagy ‘ra’ betűn. Ezt az erőt Krisna gyönyörű szemei képviselik. Egyébként ki köthető az univerzum fenntartásához? Ő Visnu, de ebben a konkrét értelmezésben Ő Hari-Visnu, aki a legjobban ismeri a Védákat. Ez annyit jelent, hogy az isteni tudás megsemmisíti a bűneinket. Megfelelő módon fogja fenntartani a létezésünket; és ezt az áldásos erőt Krisna isteni szemei képviselik. Ezért írja Sríla Srídhar Mahárádzs A kutatás című művében ezt a nagyon fontos mantrát a Rg-védából: óm tad visnóh paramam padam szadá pasjanti szúrajó divíva csaksurátatam – „Az isteni szemek olyanok, mint egy áldó tekintet a mennyből.” Ezért boldogan tesszük ki magunkat ennek az isteni tekintetnek.

Lássuk mi Krisna nevének harmadik betűje? ‘Sa’, azaz a világ elpusztítása. Tehát először ‘ka’, majd a ‘ra’ ezután a ‘sa’ – teremtés, fenntartás és pusztítás. Ha betűkre bontjátok ezt a szót: ‘God’, mi lesz a jelentése? ’Generator’ – teremtő, ’operator’ – fenntartó, ’destructor’ – pusztító. G-O-D, titkos kódokat használunk. Tehát itt a harmadik betű a ‘sa’ – ‘megsemmisít, elpusztít’. Mi lesz a ‘sa’ hatása? Elűzi a szellemeket, szellemírtó. Tehát, ha van valami problémátok szellemekkel, akkor csak emlékezzetek Krisna nevének erre a részére ‘sa’. Ez tényleg működik, nagyon sok bhakta mesélte el a személyes történeteit ezzel kapcsolatban. Egyszer valaki azt mesélte, hogy rémálma volt, meg akarta fojtani egy szellem. Tudta, hogy szabadon engedik, ha kiejti Krisna nevét, de nem tudott beszélni. Majd végül, miután nagy küzdelem árán kiejtette Krisna nevét, a rémálom azonnal véget ért.

Így hat Krisna nevének harmadik betűje, ami Krisna karjait képviseli. Általában mikor használja Krisna a karjait? Amikor valamit el szeretne kapni. Például, ha át szeretne ölelni, akkor a karjait használja. Ha megöleltek valakit, az egy erős eszköz. Nem arra gondolok, amikor 35%-os vállveregetés történik, hanem amikor igazán átöleltek valakit. Ezért hasonlítják Krisna karjait a kígyókhoz, mert amikor egy kígyó elkap valamit, hogy megfojtsa – az nagyon erőteljes. Tehát Krisna gyönyörű karjai megmentenek minket ezektől a szellemektől. Általában ki kapcsolódik a pusztításhoz? Az Úr Siva – Őt is mindig kígyóval ábrázolják és bizonyos értelemben ő is felszabadító.

Melyik a következő betű? Ez a ‘na’. Most már túl vagyunk a teremtésen; elérkeztünk az isteni szinthez, ahol csak az eredményt láthatjuk. Mi a hatása Krisna neve negyedik betűjének, ami a ‘na’? Ez megvéd minket minden betegségtől és ezt az erőt Krisna lótuszlábai képviselik. Mi az alapvető betegség? Az illúzió – ez az anyagi betegség. Tehát, ha meghódolunk Krisna lótuszlábai előtt, akkor védve leszünk ettől a betegségtől.

Végül még ott van az ‘a’ Krisna nevének végén; ami elhozza a békét. ‘A betűk közül az A vagyok’ mondja a Gítában1 Krisna. Az Úr Jézus is ugyanezt mondta: „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég.” És Krisnának ezt a békés aspektusát az egész teste képviseli. Tehát, ha azt mondjátok ‘Krisna!’, az nem csak a létezés boldogságát jelenti, hanem tartalmazza ezeket a különböző funkciókat, eredményeket és áldásokat is.

(folytatása következik)

1. Bhagavad-gítá 10.33.

 

 (от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Ако искаме да анализираме по-дълбоко и по-прецизно името на Кришна, трябва да разгледаме поотделно буквите К-Р-Ш-Н-А; иначе казано „ка”, „ла” или „ра”, „ша”, „на”, „а”. Тоест не просто сричките „криш-на”, но и буква по буква. В санскрит, знаете, съгласните винаги завършват с „а”, така че „к” е „ка”;”м” е „ма” и т.н.

„Ка”, първата буква от името на Кришна, ни припомня за първата стъпка във вселената – сътворението. „Ка” е отражение на творческата сила. Какъв е резултатът от това сътворение? Сътворение означава съществуване; спомняте си, „криш” значеше също „битие, реалност”. Кое е обратното на битие, на реалност? Небитие, смърт. Тогава каква е силата на тази „ка” в началото на името на Кришна? Тя пропъжда смъртта. Понеже това е творческата сила, тя е пълната противоположност на смъртта, на разрухата. А коя част от тялото на Кришна ще ни напомня за тази творческа сила и за победата над смъртта? Разбира се, сега можете да назовете всяка част от тялото Му, защото знаем, че Кришна може да извършва всяка една функция с коя да е Своя телесна част. Той може да пие с ушите, може да говори с очите – Той е всемогъщият Бог. Но тук тази функция е свързана с прекрасното Му луноподобно лице. В общ смисъл Брахма е свързан със сътворението, но една специална форма на Кришна, Джанардана, е свързана с тази първа характеристика. И така, виждате: „ка” означава творческа сила, пропъждане на смъртта, пълнолунно лице, Брахма и Джанардана. Това е първата буква.

Коя е втората? „Ра”, но тя се използва и като „ла”. И щом функцията на първата буква беше сътворението, тогава каква е функцията на втората? Поддържането. Какъв ще е ефектът от поддържащата сила на Кришна? Тя премахва греховете. Затова ако чувствате, че сте понатрупали някакви грехове, стремете се да медитирате върху тази поддържаща сила на Кришна – „ла” или „ра”. И тази сила е представена от красивите очи на Кришна. Иначе кой е свързан с поддържащата функция на вселената? Вишну, но тук в това специфично разбиране това е Хари-Вишну, и по-специално познавачът на Ведите. Това означава, че божественото знание ще отстрани греховете ни. То ще поддържа съществуването ни по правилен начин. И тази благославяща сила е представена от божествените очи на Кришна. Затова в „Търсейки с обич изгубения слуга” Шрила Шридхара Махарадж споменава тази толкова важна мантра от Риг Веда: ом тад вишнох парамам падам сада пашянти сурайо дивива чакшурататам – „Божествените очи са досущ като благославящ наблюдател в небето.” Затова ние с радост се предоставяме на този божествен поглед.

А коя е третата буква в името на Кришна? „Ша” е унищожението на света. И така: „ка”, „ра”, „ша” – сътворение, поддържане, унищожение. Затова казват, че ако разделим по букви думата Бог (God – англ.), какво се получава? Генератор, оператор, деструктор – G-O-D; създател, поддръжник, унищожител. Ние използваме кодове. И така, тук третата буква е „ша” – „премахване, унищожение”. Какъв е резултатът от „ша”? Пропъжда призраците, тя е репелент срещу зли духове. Така че ако имате някакъв проблем с подобни същества, просто си спомнете „ша” – този аспект от името на Кришна. Това наистина действа, много предани са разказвали свои лични истории. Веднъж една бхакта сподели, че имала кошмар как я души призрак. Знаела, че ще се освободи ако произнесе името, обаче не можела да говори. Накрая с голяма борба успяла да промълви: „Кришна!” и незабавно кошмарът приключил.

Това е ефектът от третата буква в името на Кришна. И той е представен от ръцете. Обикновено с каква цел Кришна използва ръцете си? Когато иска да хване нещо. Например, ако иска да ви прегърне, Той ще използва ръцете си. А като прегръщате някого, истинската прегръдка е силна. Не някакво 35 процентово потупване по рамото, а истинска прегръдка. Затова ръцете на Кришна се сравняват със змии. Защото когато змията хване нещо, тя го стиска силно! Така че прекрасните ръце на Кришна ще ни спасят от призраците. А в общ смисъл кой е свързан с унищожението? Бог Шива – той също винаги е със змии. И в един смисъл също е освободител.

Коя е следващата буква? Това е „на”. Сега вече сме отвъд творението; стигаме до божественото ниво, затова можем да видим само резултата. Какъв е резултатът от тази четвърта буква в името на Кришна – „на”? Тя ще ни пази от всякаква болест. А тази сила е представена от лотосовите нозе на Кришна. Коя в крайна сметка е болестта? Илюзията – тя е материалната болест. Значи ако се отдадем в лотосовите нозе на Кришна, ще бъдем защитени от тази болест.

И накрая в името на Кришна има „а”; тя донася мир. „От буквите Аз съм А”, казва в „Гита”[1] Кришна. Исус Христос повтаря същото: „Аз съм алфата и омегата, началото и краят.” И този умиротворяващ аспект на Кришна е представен от цялото Му тяло. И така, като казвате „Кришна!”, това не е само блаженството на съществуването, но и всички тези различни функции, резултати и благословии са включени.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 10.33

 (from a lecture of Swami Tirtha, 09.05.2017 morning, Sofia)

(continues from the previous Friday)

We are never kings and never servants – because it will change very quickly. From this sweet sixteen we very quickly become a dried sixty. So, why pay so much attention to the environment, to the circumstances around this body? Better we focus our attention to the eternal part. Therefore from time to time we need to come together to remind ourselves. ‘Oh, wait a minute. I am not simply my environment. I am not my false identity as a king of the situation.’

But how did Jada Bharata have this very strong conviction? Shrila Prabhupada in the purports mentions one mantra for that, like a condensed teaching – it’s a mahavakya actually, the great words of the Upansihads: aham brahmasmi, ‘I am a soul. I am a spirit soul.’[1]

Aham brahmasmi. It’s one great sentence. Aham – ‘I’, brahma – ‘spirit’, asmi – ‘am’. ‘I am a spirit soul.’ So condensed! There are such great sentences coming from the teachings and it’s good to remember them. Especially if we are exposed to some material influence or some lapse of consciousness. When you forget your identity, then you have to remind yourself: “No, no, no. I’m not the body, I ‘m not the king. I’m not the palanquin carrier, but I’m not the king either. I’m the soul.’ It’s very useful, especially in a turbulent situation, to be fixed in your conviction.

And I like so much these expressions, like “beating the dead horse”. Not so much use, it will not move. Sometimes our laziness is like a dead horse. You try to use the stick, but no results. And also there is another point here: that when a madman is punished, his madness will not stop. Maybe the action is there, but no reaction is coming. “Teachings for a foolish person are not for his benefit but for his anger. A foolish person will be angry if you teach him.” Correct, it happens like this? Exactly. Sometimes it happens to us also. Somebody tries to teach us, (and we say): “Ah, shut up!” But then you should remember this very important thing: ‘Oh, now I act as a fool.’ So, I don’t know which is better – to act like a fool or a dead horse. Sometimes it’s better as a dead horse. Because at least there is no bad reaction, no stupidity. Better we become a live horse, ready to take the good instruction. Then there is no need to use the stick. I think this ‘dead horse’ will be like something to remember.

 

(to be continued)

[1] Brihadaranyaka Upanishad 1.4.10(Szvámí Tírtha 2017.05.09-i, szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Valójában sem királyok, sem szolgák nem vagyunk – mert ezek az élethelyzetek nagyon gyorsan váltják egymást. Erőtől duzzadó, tizenhat éves ifjúkból nagyon gyorsan, kiégett hatvanasokká válhatunk. Akkor miért is fordítunk oly sok figyelmet a testet érintő dolgokra, a környezetünkre, a körülményeinkre? Jobban tesszük, ha az örökkévaló dolgokra koncentrálunk és emiatt gyűlünk össze időről időre, hogy mint a történet királya mi is emlékeztessük magunkat minderre. ‘Ó, várjunk csak egy pillanatot! Nem azonosíthatom magam a körülményeimmel, nem vagyok egyenlő a hamis önazonosságommal, mint ez a király.’

De, vajon hogyan jutott Dzsada Bharat erre a nagyon szilárd meggyőződésre? Sríla Prabhupád a magyarázatában egy mantrát említ, ami olyan, mint egy tömör tanítás – valójában ez egy mahávákja, az upansiadok nagy mantrája: aham brahmászmi, ‘Lélek vagyok. Szellemi lélek vagyok.’[1]

Aham brahmászmi. Ez egyetlen nagyszerű mondat. Aham – ‘Én’, brahma – ‘lélek’, aszmi – ‘vagyok’. ‘Lélek vagyok.’ Ennyire tömör! Ilyen és ehhez hasonló, fontos mondásokat ismerhetünk meg a tanításokból, melyekre áldásos emlékeznünk. Különösen akkor, ha valamilyen anyagi befolyásnak, a lelki tudatosságunk elvesztésének vagyunk kitéve. Amikor elfeledkeztek a valódi önazonosságotokról, akkor néha emlékeztetni kell magatokat: „Nem, nem, nem! Nem ez a test vagyok, nem vagyok se király, se gyaloghintó hordár. Lélek vagyok.” Nagyon hasznos erre emlékeznünk, különösen akkor, ha összecsapnak fejünk felett a hullámok, hogy erősek legyünk a hitünkben.

Máskülönben én nagyon szeretem az olyan kifejezéseket, mint a „Ne csépeld a döglött lovat!” Nincs túl sok értelme, úgysem fog megmozdulni. Előfordul, hogy a lustaságunk olyan, mint egy döglött ló. Próbáljátok bottal megfenyíteni, de nem lesz semmi foganatja. S van itt még egy fontos dolog: ha megbüntettek egy őrültet, attól még nem fog elmúlni az őrültsége. Lehet, hogy cselekedtek, de nem lesz semmi hatása. „Ha egy ostoba embert tanítotok, az nem az ő javát szolgálja, hanem csak mérgessé válik tőle. Egy balga ember csak mérges lesz, ha tanítani kezditek.” Ugye ez szerintetek is így van? Néha velünk is előfordul, hogy valaki megpróbál tanítani bennünket, (és mi azt mondjuk): “Á, fogd be!” De akkor emlékezzetek erre a nagyon fontos dologra: ‘Ó, most nagyon ostoba voltam.’ Szóval nem tudom mi a jobb – ostoba módjára cselekedni vagy egy döglött lovat ütlegelni. Néha jobb az utóbbi, mert legalább annak nincs rossz visszahatása, nincs ostobaság. Kedvezőbb, ha eleven lovakká válunk, mely kész elfogadni a helyes útmutatást és akkor feleslegessé válik a pálca. Azt hiszem ez a döglött ló olyasvalami lesz, ami megmarad az emlékezetünkben.

 

(folytatása következik)

 

[1] Brhadáranjaka-upanisad 1.4.10.(от лекция на Свами Тиртха, 09.05.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Ние никога не сме нито царе, нито слуги – защото всичко това се променя много бързо. От сладките шестнадесет години много бързо преминаваме към сухите шестдесет. Така че защо да отделяме толкова голямо внимание на обстоятелствата, свързани с това тяло? По-добре да се фокусираме върху вечната страна. Затова от време на време трябва да се събираме заедно и да си припомняме: „Чакай малко, аз не съм просто условията, в които се намирам. Не съм това мое лъжовно разбиране, че съм цар на ситуацията.”

Но как Джада Бхарата е добил тази толкова непоколебима убеденост? В коментара Шрила Прабхупада споменава в тази връзка една мантра, която е като кондензирано напътствие – всъщност тя е махавакя, едно от великите послания на Упанишадите: ахам брахмасми, „Аз съм душа. Аз съм душа от духа.”[1]

Ахам брахмасми. Това е велика сентенция. Ахам – „аз”, брахма – „дух”, асми – „съм”. „Аз съм духовна душа.” Толкова е концентрирано! Има такива велики сентенции, идващи от Ученията, и е добре да се помнят. Особено когато сме изложени на някакво материално въздействие или на изопачено съзнание. Когато забравите кои сте, трябва да си напомните: „Не, не, не, аз не съм тялото, аз не съм царят. Не съм носачът на паланкина, но не съм и царят. Аз съм душата.” Много е полезно, особено в турбулентна ситуация, да сме стабилни в убедеността си.

И много ми харесват тези изрази, като „да удряш умрял кон”. Няма полза, той няма да помръдне. Понякога нашата леност е като умрял кон. Опитвате с камшика, но резултат няма. И още нещо е споменато тук: че когато наказват лудия, това не слага край на лудостта му. Има действие, но няма отклик. „Да поучаваш глупеца не му носи добро, а само го разгневява.” Вярно ли е, че се получава така? Именно така. Понякога и на нас ни се случва. Някой се опитва да ни каже нещо, а ние отвръщаме: „О, я млъквай!” Но тогава трябва да си припомните това толкова важно нещо: „Сега се държа като глупак.” Не знам кое е по-добре – да се държиш като глупак или като умрял кон. Понякога умрелият кон е по-добър. Поне не върши глупости, които да носят лоши последици. Още по-добре е да сме живи коне, готови да приемат добрите напътствия. Тогава няма нужда от камшик. Мисля, че този „умрял кон” ще се запомни.

 

(следва продължение)

[1] „Брихадараняка Упанишад” 1.4.10(из лекции Свами Тиртхи, 09.05.2017 утром, София)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Мы никогда не короли и никогда не слуги — потому что это очень быстро меняется. Из сладкого шестнадцатилетия мы очень быстро превращаемся в сухое шестидесятилетие. Так зачем же уделять столько внимания окружению, обстоятельствам вокруг этого тела? Лучше сосредоточить наше внимание на вечной стороне. Поэтому время от времени нам нужно собираться вместе, чтобы напоминать себе. — О, подождите минутку, я не просто мои окружение и обстоятельства. Я не моя ложная личность как король ситуации.

Но откуда у Джады Бхараты такое сильное убеждение? Шрила Прабхупада в комментарии упоминает для этого одну мантру, как сжатое учение – на самом деле это махавакья, великие слова Упанишад: ахам брахмасми, „Я душа. Я духовная душа.”[1]

Ахам брахмасми. Это великая фраза. Ахам – „я”, брахма – „дух”, асми – „есть”. „Я духовная душа”. Так сжато! Из Учений исходят такие замечательные фразы, и хорошо их помнить. Особенно, если мы подвергаемся какому-то материальному влиянию или какому-то упадку сознания. Когда вы забываете свою личность, вам приходится напоминать себе: „Нет, нет, нет. Я не тело, я не король. Я не носильщик паланкинов, но и не король. Я душа”. Очень полезно, особенно в неспокойной ситуации, быть твердым в своих убеждениях.

А мне так нравятся эти выражения, типа „бить дохлую лошадь”. Бесполезно, она не будет двигаться. Иногда наша лень подобна дохлой лошади. Вы пытаетесь использовать палку, но безрезультатно. И еще здесь есть еще один момент: когда сумасшедший будет наказан, его безумие не прекратится. Действие есть, но реакции нет. „Учить глупца не приносит ему пользы, а только его гневает. Глупый человек рассердится, если вы будете его учить”. Верно, что бывает так? Именно так. Иногда это случается и с нами. Кто-то пытается нас учить, а мы говорим: „А, заткнись!” Но тогда вы должны помнить очень важную вещь: „О, теперь я поступаю как дурак”. Так что я не знаю, что лучше — поступать как дурак или дохлая лошадь. Иногда дохлая лошадь лучше. Потому что по крайней мере  не делает глупостей и не порождает плохой реакции. Лучше быть живой лошадью, готовой к хорошему обучению. Тогда нет необходимости использовать палку. Я думаю, что эта „мертвая лошадь” будет чем-то запоминающимся.

 

(продолжение следует)

[1] „Брихадараняка Упанишад” 1.4.10

 (from a lecture of Swami Tirtha, 20.06.2017 evening, Sofia)

(continues from the previous Monday)

We all know that one main meaning of Krishna’s name is attractive power, all-attractive. Nevertheless the first syllable ‘krish’ means existence, reality, life in general. While ‘na’ at the end means bliss, anandam. In this way we can say that krish-na, reality and bliss, is like the bliss of life, the bliss of existence, the happy life, or the never-ending happiness. So we can say that even happiness about ourselves comes from God, because we are part of that beautiful superior spiritual energy. As we discussed, we share some divine qualities.

Some people have a material conception about Krishna – that He is like a solar hero or an amalgamation of different personalities, and so many others… But actually Krishna is a very high and we can say the original conception of divinity. Therefore Shrila Shridhara Maharaj says that beyond all the religious conceptions we have to come to the Krishna concept of divinity. This is something very important, please remember: the Krishna conception of divinity. This feature is including all other possible aspects of divinity.

Usually we expect certain features from God. But as we discussed, in Krishna we find four unique extra qualities that we can never find in anybody else. Krishna’s form is very beautiful. His skin is dark – bluish or blackish. Another meaning of the word ‘krishna’ is ‘black, dark’. And also He’s got a peacock feather in the hair as an ultimate decoration. It also reminds Him and reminds us of His guru in dancing – because His guru in dancing is the peacock. Therefore He wears a peacock feather always on His head, because He’s the God of dancing. And He’s got a very special sign – this is the flute that we discussed recently. From the flute you can understand that this is Krishna. And His form is tribhanga – bending in three places, curved. Therefore it’s so difficult to forget Him. He is like a nail, yet a special nail. If a nail is very straight, you can easily drive it in the wood and you can easily draw it out. But if the nail is bended, curved – you cannot remove it. Therefore Krishna is in a bending form – once He entered our heart, it’s almost impossible to remove. And He looks like a human – therefore he is more attractive for the humans. Maybe if He wants to attract the butterflies, He comes in a butterfly form. But as He wants to preach to the human beings, He comes in a human form – His original human form.

(to be continued)(Szvámí Tírtha 2017. 06. 20-i szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Azt mindannyian tudjuk, hogy Krisna nevének egyik legmeghatározóbb jelentése a vonzerő, a mindenkit vonzó. Míg az első szótag ‘krs’ jelentése létezés, valóság, általában az élet maga, addig a ‘na’ szótag a végén ánanda, boldogság. Így azt mondhatjuk, hogy a kris-na szó jelentése, valóság és boldogság, tehát az élet boldogsága, a létezés öröme, a boldog élet vagy a végtelen boldogság. Azt mondhatjuk, hogy még a velünk kapcsolatos boldogság is Istentől ered, hiszen részei vagyunk ennek a gyönyörű legfelsőbb lelki energiának és ahogy azt megbeszéltük részesedünk némi isteni minőségben.

Vannak emberek, akik anyagi módon viszonyulnak Krisnához – mint például, hogy Ő a Naphérosz, vagy különböző személyiségek összeolvadásának tartják és hasonlóak. Valójában Krisna egy nagyon magas és úgymond az istenség eredeti aspektusa. Ezért mondja Sríla Srídhar Mahárádzs, hogy minden vallási felfogáson túl el kell jutnunk az istenség Krisna-koncepciójához. Ez egy nagyon fontos dolog, kérlek emlékezzetek erre: az istenség Krisna-koncepciója. Ez a felfogás magába foglalja az istenség valamennyi lehetséges aspektusát.

Általában bizonyos jellemvonásokat, tulajdonságokat várunk el Istentől; és ahogy megbeszéltük Krisnának van négy olyan egyedi tulajdonsága, amit senki másban nem találunk meg. Krisna formája rendkívül gyönyörű. A bőre sötét – kékes feketés. Egy másik jelentése a ‘krisna’ szónak, hogy ‘fekete, sötét’. A hajában pedig mindig van egy nélkülözhetetlen díszítőelem, a pávatoll, ami állandóan emlékezteti Őt és minket is a táncos gurujára – mert Krisna guruja a táncban a páva. Ezért visel mindig pávatollat a fején, hiszen Ő a táncoló Isten. Van még egy különleges ismertetőjele – a fuvolája, amiről nemrég beszéltünk. A fuvolából tudhatjuk, hogy Ő Krisna. A testtartása, pedig a tribhanga – három ívben hajló. Ezért nagyon nehéz Őt elfelejteni. Olyan, mint egy szög, egy különleges szög, ami, ha egyenes nagyon könnyen beverhető, illetve kihúzható a fából. Viszont, ha görbe a szög – nem tudjátok kihúzni. Ezért van Krisnának hajlított formája – ha egyszer belép a szívetekbe, szinte lehetetlen eltávolítani onnan. Krisna olyan külsőleg, mint egy ember – ezért még vonzóbb az emberek számára. Talán, ha pillangókat szeretne magához vonzani, akkor pillangó formában jönne el. Mivel az embereknek akar prédikálni, ezért emberi alakban jön el – az Ő eredeti emberi alakjában.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Всички знаем, че едно главно значение на името на Кришна е „привличаща сила”, „Всепривличащият”. Но освен това първата сричка „криш” значи „съществуване, реалност, живот” най-общо казано. А „на” в края значи „блаженство, анандам”. Така можем да кажем, че криш-на, „реалност и блаженство” – това е като блаженството на живота, радостта от съществуването, щастливият живот, или никога несвършващото щастие. Затова можем да кажем, че дори нашето собствено щастие идва от Бога, защото и ние сме частичка от тази прекрасна, възвишена, духовна енергия. Както сме говорили, споделяме общи божествени качества.

Някои хора имат материално разбиране за Кришна – че Той е като някакъв слънчев герой или смесица от различни личности, и какво ли още не… Но всъщност Кришна е много висша, можем да кажем изначална концепция за божественото. Затова Шрила Шридхара Махарадж казва, че отвъд всички религиозни концепции трябва да стигнем до разбирането за Бог като Кришна. Това е нещо много важно, моля ви, запомнете го: разбирането за Бог като Кришна. Този аспект включва всички останали възможни аспекти на божественото.

Обикновено ние очакваме от Бог определени характеристики. Но както сме говорили, у Кришна намираме четири уникални допълнителни характеристики, които никога не се откриват у никого другиго. Формата на Кришна е много красива. Кожата Му е тъмна – синкава или възчерна. Това е друго значение на думата „кришна” – „черен, тъмен”. Освен това Той има пауново перо в косите като основно украшение. То напомня и на Него, и на нас кой е учителят Му по танци – защото Неговият гуру в танцуването е паунът. Затова Той винаги носи пауново перо на главата си, защото е танцуващият Бог. И Той има един много специален знак – флейтата, за която говорихме наскоро. По флейтата може да разберете, че това е Кришна. А формата Му е трибханга – с три извивки. Затова е толкова трудно да бъде забравен. Той е като пирон, но особен пирон. Ако един пирон е съвсем прав, лесно можете да го вкарате в дървото и лесно можете да го извадите. Обаче ако пиронът е крив, огънат – не можете да го помръднете. Затова Кришна застава в извита поза – веднъж влезе ли в сърцето ни е почти невъзможно да излезе. И изглежда досущ като човек – затова е толкова привлекателен за хората. Може би ако искаше да привлече пеперудите, щеше да дойде в облика на пеперуда. Ала понеже иска да проповядва на човешките същества, Той идва в човешки образ – Неговият изначален образ е човешки.

(следва продължение)