Archives

Calendar

October 2022
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for October 6th, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 08.05.2017 morning, Rila)

(continues from the previous Friday)

It is suggested for the brahmins also to consume blood. Can you explain me how?

Paramananda: In the form of milk.

Swami Tirtha: Correct. Because milk is actually a transformation of blood. Therefore there is a saying ‘the baby has drunk this with the mother’s milk’). Why? Because that came to him through this substance. It transfers the consciousness, it transfers the message. In this way if the brahmins take blood and flesh of the cows – the blood is the milk and the flesh is the ghee. This is our animal sacrifice. If you say “Sva-ha”, you pour the ghee into the sacrificial fire, without interrupting the life of the living being. If you offer the milk and then take it, then it will bring a different state of consciousness to you.

So, sacrifice is a very complex thing. Everything depends on the influence of the gunas. Those under limited or lower influence they will offer the body, they will kill the body. We should offer the consciousness. That’s very delicate. In a very refined way we have to make this sacrifice, because the ultimate sacrifice is to give your life and love, your flesh and blood. This is what we have to dedicate in a very aesthetic manner.

Question of Mahadev: Gurudev, a very weird thought came to my mind. People say that the human milk is closest to the goat’s milk. Does it mean that necessarily we have similar consciousness like goats, or it’s just chemical similarity?

Swami Tirtha: I don’t know, I didn’t hear this. But usually we prefer the cow’s milk, because that is sattvic. Other types of animals convey different types of mentalities. But the goat milk is very popular, because it’s less rejected by the body. The body is usually more tolerant to take it if you have intolerance to lactose. If you have some problem, then it might help you. So, maybe this is one reason why they consider it more befitting – due to health issues.

But in any case milk is a transfer of loving care.

 

(to be continued)

 (Szvámí Tírtha 2017.05.08-i, Rila-hegység reggeli előadásából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

A bráhmanák számára is javasolt, hogy fogyasszanak vért. Meg tudnátok magyarázni, hogy milyen formában?

Paramánanda: Tejként.

Szvámí Tírtha: Helyes, mivel a tej módosult vér. Ezért van az a mondásunk, hogy ‘ezt a baba az anyatejjel szívta magába’). Miért? Mert ezen az esszenciális táplálékon keresztül jutott a gyermek valamihez. Ez által megy át a tudat és mindenféle üzenet. Ily módon, ha a bráhmanák a tehén vérét és húsát fogyasztják, az ebben az esetben azt jelenti, hogy a vér a tej, a hús pedig a ghí. Ez a mi állatáldozatunk. Amikor a tűzáldozatnál azt mondjátok, hogy „Szváhá” és ghít öntötök a tűzbe, akkor ily módon nem szükséges kioltanunk egy élőlény életét. Ha felajánljátok a tejet és azután fogyasszátok el, akkor az egy másfajta, emelkedettebb tudatállapotot eredményez.

Tehát az áldozat egy nagyon komplex dolog, mivel mindent a gunák befolyásolnak. A korlátolt vagy alacsonyabb tudatszintű személyek a húsvér testet fogják megölni és felajánlani, nekünk pedig inkább a hozzá kötődő emelkedett tudatot kell felajánlanunk. Ez egy rendkívül érzékeny dolog. Nagyon kifinomult módon kell végeznünk ezt a tűzáldozatot, mert legvégül az életeteket, a szereteteteket, a húsvér valótokat kell feláldoznotok. Ez az, amit mesteri szépséggel kell odaszentelnünk.

Mahádév kérdése: Gurudév, egy kicsit szokatlan gondolat ötlött az eszembe. Azt mondják, hogy az anyatej az, ami leginkább hasonlít a kecsketejre. Ez azt is jelenti, hogy szükségszerűen a kecskékhez hasonló a tudatunk is, vagy ez pusztán a tej kémiai összetételének a hasonlósága?

Szvámí Tírtha: Nem tudom én nem hallottam erről, de mi általában a tehéntejet szeretjük jobban, mivel az szattvikus tudatállapotú. A különböző állatok más-más tudatszinttel rendelkeznek. Bár a kecsketej nagyon népszerű, mert jobban tolerálja a szervezet abban az esetben, ha például valakinek laktóz intoleranciája van. Ha ilyen jellegű problémátok adódik, akkor ez segíthet. Szóval ez lehet az egyik oka annak, hogy miért tartják megfelelőbbnek, ha egészségügyi probléma adódik.

Mindenesetre a tej közvetíti a szeretetteljes gondoskodást.

 

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 08.05.2017 сутрин, Рила)

(продължава от предишния петък)

За брамините също се препоръчва да консумират кръв. Можете ли да ми обясните как?

Парамананда: Под формата на мляко.

Свами Тиртха: Правилно. Защото млякото всъщност е трансформация на кръвта. Затова има поговорка: „Засукал го е с майчиното си мляко”. Защо? Защото е дошло при него чрез тази субстанция. Тя носи съзнанието, носи посланието. По този начин брамините приемат кръвта и плътта на кравата – кръвта е млякото, а плътта е гхи, пречистеното масло. Това е нашето животинско жертвоприношение. Като казвате „сва-ха”, изливате гхи в жертвения огън, без да прекъсвате живота на съществото. Ако предлагате млякото и го приемате след това, то ще ви донесе различно състояние на съзнанието.

Така че жертвата е много сложно нещо. Всичко зависи от влиянието на гуните. Тези, които се намират под ограниченото, по-низше влияние, поднасят тялото, като го убиват. Ние трябва да поднасяме съзнанието. Това е нещо много деликатно. По много фин начин трябва да правим тази жертва, защото най-висшата жертва е да отдадем живота и любовта си – своята плът и кръв. Тях трябва да посветим по един много естетичен начин.

Въпрос на Махадев: Гурудев, хрумна ми една много странна мисъл. Хората казват, че човешкото мляко е най-близо до козето мляко. Това означава ли, че задължително съзнанието ни е подобно на козите, или подобието е просто в химическия състав?

Свами Тиртха: Не знам, не съм чувал това. Но обикновено ние предпочитаме кравето мляко, защото е саттвично. Другите животни предават различен тип манталитет. Козето мляко е много популярно, защото в по-малка степен се отхвърля от тялото. Обикновено сте по-толерантни към него, ако имате непоносимост към лактоза. Ако имате проблем, то може да ви помогне. Може би това е една причина защо го считат за по-подходящо – във връзка с някакви здравословни проблеми.

Ала във всички случаи млякото е преносител на любяща грижовност.

 

(следва продължение)

 (из лекции Свами Тиртхи, 08.05.2017 утром, Рила)

(продолжение с предыдущей пятницы)

Браминам также предлагается пить кровь. Можете ли вы объяснить мне, как?

Парамананда: В виде молока.

Свами Тиртха: Правильно. Потому что молоко на самом деле является преобразованием крови. Поэтому есть поговорка: „Это младенец выпил с молоком матери”. Почему? Потому что это пришло к нему через эту субстанцию. Она передает сознание, он передает послание. Таким образом, брамины принимают кровь и плоть коровы, кровь это молоко, а плоть — это гхи. Это наша животное жертвоприношение. Когда вы говорите „Сва-ха” и выливаете топленое масло в жертвенный огонь, вы не прерываете жизнь живого существа. Если вы предлогаете молоко, а затем принимаете его, это принесет вам другое состояние сознания.

Так что, жертвоприношение — очень сложная вещь. Все зависит от влияния гун. Те, кто находится под ограниченным или более низким влиянием, они предлагают тело, они убьют его. Мы должны предложить сознание. Это очень деликатно. Мы должны очень утонченно принести эту жертву, потому что высшая жертва — это отдать свою жизнь и любовь, свою плоть и кровь. Это то, что мы должны посвятить в очень эстетической манере.

Вопрос Махадева: Гурудев, мне пришла в голову очень странная мысль. В народе говорят, что человеческое молоко ближе всего к козьему. Означает ли это, что у нас обязательно одинаковое сознание, как у коз, или это просто химическое сходство?

Свами Тиртха: Не знаю, я этого не слышал. Но обычно мы предпочитаем коровье молоко, потому что оно саттвично. Другие типы животных передают разные типы менталитета. Козье молоко очень популярно, потому что меньше отторгается организмом. Организм обычно более толерантен к его приему, если у вас непереносимость лактозы. Если у вас есть какие-то проблемы, то это может вам помочь. Так что, может быть, это одна из причин, почему они считают это более подходящим — из-за проблем со здоровьем.

Но в любом случае молоко — это передача любящей заботы.

 

 (продолжение следует)