Archive for September 1st, 2022

(from a lecture of Swami Tirtha, 08.05.2017 morning, Rila)

Today we have to continue our readings to complete the story because now we are in a very exciting moment. This is Chapter Nine from the Fifth Canto of Shrimad Bhagavatam, The Supreme Character of Jada Bharata.

“Shukadeva Gosvami continued: My dear King, after giving up the body of a deer, Bharata Maharaja took birth in a very pure brahmana family. There was a brahmana who belonged to the dynasty of Angira. He was fully qualified with brahminical qualifications. He could control his mind and senses, and he had studied the Vedic literatures and other subsidiary literatures. He was expert in giving charity, and he was always satisfied, tolerant, very gentle, learned and non-envious. He was self-realized and engaged in the devotional service of the Lord. He remained always in a trance. He had nine equally qualified sons by his first wife, and by his second wife he begot twins — a brother and a sister, of which the male child was said to be the topmost devotee and foremost of saintly kings — Bharata Maharaja. This, then, is the story of the birth he took after giving up the body of a deer.”[1]

Here we get a glimpse of the brahminical qualities: self-control, studies, knowledge, charity, contentment, tolerance, gentle behavior, being learned and no envy. So, if you want to qualify yourselves, here is a list. There are many different qualities that you might obtain. Some people come with qualities; some people can obtain some qualities; others cannot obtain some qualities. But they are the real candidates for the path of mercy.

So, finally, after his off-trail, diversion into another species, Bharata Maharaja came back to the human species.

“Due to his being especially gifted with the Lord’s mercy, Bharata Maharaja could remember the incidents of his past life. Although he received the body of a brahmana, he was still very much afraid of his relatives and friends who were not devotees. He was always very cautious of such association because he feared that he would again fall down. Consequently he manifested himself before the public eye as a madman — dull, blind and deaf — so that others would not try to talk to him. In this way he saved himself from bad association. Within he was always thinking of the lotus feet of the Lord and chanting the Lord’s glories, which save one from the bondage of fruitive action. In this way he saved himself from the onslaught of nondevotee associates.”[2]

Again, very strange behavior, right – coming from a brahmin family and acting like a fool. Externally he is a fool, internally he is a devotee. Well, if I look at myself, externally I try to pose as intelligent and internally I am non-devotee. So, who is more fool – Bharata Maharaja or us?

Practically there is always a little difference, a little discrepancy between the inner picture that you have about yourself and the external reality – your ideals and your reality. His remembrance was always there, he was always conscious about the mistakes he had made and therefore he could maintain his level of consciousness. In the same way we also have to develop this inner core of our conviction. And in the light of that permanent conviction we can go and live and do what is necessary.

In the rasic shastras you will find a special state of bhava. Bhava is very refined divine loving disposition. There are different types, like bhava, vibhava, anubhava, vyabhicari-bhava, many different types of categories. But what I want to mention here this is sthayi-bhava, the permanent mood. We had a griha-stha ceremony here – to stay at your home, to be fixed in your home – stha. So, here is the same – stha, sthayi-bhava, like firmly established bhava, permanently there. If you come to some kind of established, deep-rooted understanding and practice, then you are safe, just like Bharata Maharaja.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 5.9.1-2

[2] Shrimad Bhagavatam 5.9.3(Szvámí Tírtha 2017.05.07-i, Rila-hegység reggeli előadásából)

Ma mindenképpen tovább kell folytatnunk Bharat Mahárádzs és az őz életének alakulását, hogy kerek legyen a történet, és mivel most egy nagyon izgalmas pillanathoz érkeztünk. Ez pedig a Bhágavata-purána ötödik énekének kilencedik fejezete, mely Dzsada Bharata Isteni jellemvonását taglalja.

„Sríla Sukadéva gószvámí folytatta: Kedves királyom! Miután Bharat Mahárádzs elhagyta az őztestet, egy nagyon tiszta bráhmana-családban született meg. Volt egy bráhmana, aki Angira dinasztiájába tartozott. Rendelkezett minden szükséges brahmanikus tulajdonsággal, uralkodott az elméje és az érzékei fölött, tanulmányozta a védikus írásokat és az azt kiegészítő irodalmat. Sokat adományozott, mindig elégedett, türelmes, nagyon nyájas és bölcs volt, s mentes volt az irigységtől. Önmegvalósított lélekként szüntelen transzba merülve az Úr odaadó szolgálatát végezte. Első feleségétől kilenc fia született, valamennyien kiváló képességekkel, második feleségének pedig ikreket, egy fiút és egy leányt nemzett. A fiúgyermekről azt mondták, hogy a legkiválóbb bhakta és szent király: Bharat Mahárádzs. Így született hát meg újra, miután őztestét elhagyta.”[1]

Itt bepillantást nyerhetünk a brahmanikus tulajdonságokba: önuralom, szentírások tanulmányozása, ismeretek szerzése, adományozás, elégedettség, tolerancia, szelídség és mentesség az irigységtől. Tehát, ha szeretnétek eldönteni, hogy hova is tartoztok, itt van a lista. Itt láthatók azok a képességek, melyekre szert tehettek. Néhányan már eleve rendelkeznek bizonyos képességekkel; mások szert tehetnek ezekre és megint mások pedig képtelenek arra, hogy ilyen tulajdonságokat nyerjenek. Azonban ők az igazi jelöltek a kegy folyamatára!

S végül, miután egy más fajnak az életét élte, Bharat Mahárádzs ismét emberként született meg.

„Bharata Mahárádzs elnyerte az Úr különleges kegyét, ezért emlékezett előző életeinek eseményeire. Noha egy bráhmana testében élt, nagyon félt azoktól a rokonaitól, akik nem voltak bhakták. Mindig nagyon óvakodott a társaságuktól, mert félt, hogy újra el fog bukni. Az emberek előtt emiatt őrültnek – együgyűnek, vaknak és süketnek – tettette magát, hogy ne próbáljanak beszélni hozzá. Így kerülte el a rossz társaságot. Belül mindig az Úr lótuszlábára gondolt és dicsőségéről énekelt, ami megszabadítja az embert a gyümölcsöző tettek bilincseitől. Így menekült meg az abhakták támadásától.”[2]

Itt ismét egy szokatlan viselkedést tapasztalhatunk, igaz – bráhmin családból származott, mégis úgy viselkedett, mint egy őrült. Külsőleg bolondnak tettette magát, belül pedig igazi bhakta volt. Nos, ha magamba nézek, külsőleg igyekszem intelligensnek tűnni, de belsőleg nem vagyok bhakta. Szóval ki az ostobább – Bharat Mahárádzs vagy mi?

Gyakorlatilag mindig van némi különbség, ellentmondás a magunkról alkotott belső kép és a külsőleg tapasztalható valóság között – az eszményeitek és a valóság között. Ő mindig vissza tudott emlékezni előző életeire, mindig tudatos volt az elkövetett hibáiról, így mindig meg tudta őrizni a tudatszintjét. Hasonlóan nekünk is fejlesztenünk kell meggyőződésünknek ezt a belső magját és ennek fényében mehetünk, élhetünk, tesszük, ami kell.

A raszikus sásztrák írnak egy nagyon különleges bháváról. A bháva egy a Jóistenre irányuló nagyon kifinomult szeretetteljes érzelemvilág, melynek különböző típusai vannak. Ezek a bháva, vibháva, anubháva, vjabhicsári-bháva különféle kategóriái. Viszont, amiről leginkább szeretnék itt szólni az a sztháji-bháva, az az állandósult, folyamatosan fennálló hangulat. Tartottunk itt egy griha-szthá ceremóniát – melynek a lényege, hogy a családosok kötődjenek az otthonhoz, állapodjanak meg – ezt jelenti a szthá. Itt is ugyanerről van szó – szthá, sztháji-bháva, mely olyan, mint egy szilárdan megalapozott bháva, mely állandóan jelen van. Ha egyfajta bizonyosságra – mélyen gyökerező megértésre juttok és követitek a lelki gyakorlataitokat, akkor biztonságban vagytok, éppúgy, mint Bharat Mahárádzs.

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána 5.9.1-2.

[2] Bhágavata-purána 5.9.3.

 (от лекция на Свами Тиртха, 08.05.2017 сутрин, Рила)

Днес ще продължим да четем, за да довършим историята, тъй като сега сме в много вълнуващ момент. Това е Глава Девета от Пета Песен на „Шримад Бхагаватам”, „Възвишеният нрав на Джада Бхарата”.

„Шукадева Госвами продължи: „Мой скъпи царю, след като изоставил тялото си на елен, Бхарата Махарадж се преродил в много чисто браминско семейство. Имало един брамин, който принадлежал към династията Ангира и притежавал всички брамински качества. Умеел да владее ума и сетивата си, бил изучил ведическите писания и останалата допълнителна литература. Бил експерт в раздаването на подаяния, бил винаги удовлетворен, търпелив, много благороден, мъдър и независтлив. Бил себеосъзнат и се занимавал с предано служене на Бога. Постоянно пребивавал в транс. Имал девет също толкова квалифицирани синове от първата си жена, а от втората се сдобил с близнаци — братче и сестриче, от които момчето се казва, че било възвишеният предан и най-великият сред светите царе Бхарата Махарадж. По-надолу следва историята за раждането, което той приел, след като напуснал еленското си тяло.”[1]

Тук хвърляме поглед към браминските качества: себеконтрол, изучаване, познание, благотворителност, удовлетворение, търпение, благородни постъпки, мъдрост и липса на завист. Така че ако искате да се квалифицирате, ето списък. Има множество различни качества, които можете да добиете. Някои хора се раждат с качества; някои могат да придобият дадени качества; други пък не съумяват да придобият качества. Но тъкмо те са истинските кандидати за пътеката на милостта.

И така накрая, след като преживял едно раждане в животински вид, Бхарата Махарадж се върнал отново като човек.

„Понеже бил специално дарен с Божията милост, Бхарата Махарадж можел да си спомня събитията от миналите си животи. Макар да получил тяло на брахмана, той въпреки всичко много се страхувал от своите роднини и близки, които не били преданоотдадени. Винаги бил много нащрек при такова общуване, защото се боял да не пропадне отново. Затова се държал пред хората като безумец — тъпоумен, сляп и глух — за да не се опитват да го заговарят. По този начин се пазел от лошо общуване. Вътре в себе си винаги мислел за лотосовите нозе на Бога и възпявал Божията слава, което спасява човека от оковите на плодоносните дела. Така се избавил от атаките на непреданото общуване.”[2]

Това отново е много странно поведение – произхождал от браминско семейство, а се държал като глупак. Външно бил глупак, а вътрешно – преданоотдаден. Ако се вгледам в себе си, външно се опитвам да се представям за интелигентен, а вътрешно ми липсва преданост. Тогава кой е по-голям глупак – Бхарата Махарадж или ние?

На практика винаги има някаква разлика, някакво несъответствие между вътрешната картина, която имаме за себе си, и външната реалност – между идеалите и истината. Той винаги помнел, винаги бил осъзнат за грешките, които бил допуснал, и затова бил способен да поддържа нивото на съзнанието си. По същия начин и ние трябва да развием такава съкровена сърцевина на нашата убеденост. И в светлината на тази неизменна убеденост можем да продължаваме да живеем и да вършим каквото е необходимо.

В раса-шастрите ще прочетете за един специален тип бхава. Бхава е много пречистено, божествено, любящо отношение. Има различни видове, като бхава, вибхава, анубхава, вябхичари-бхава, множество разнообразни типове и категории. Но това, което искам да спомена тук е стхаи-бхава, неизменното настроение. Имахме гриха-стха церемония – да се задомиш, да се установиш в дом – стха. Тук е същото – стха, стхаи-бхава – стабилно установена, постоянна бхава. Ако постигнете някакво стабилно, дълбоко вкоренено разбиране и практика, тогава сте в безопасност, досущ като Бхарата Махарадж.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.9.1-2

[2] „Шримад Бхагаватам” 5.9.3(из лекции Свами Тиртхи, 08.05.2017 утром, Рила)

Сегодня мы продолжим наши чтения, чтобы завершить историю, потому что сейчас мы находимся в очень захватывающем моменте. Это глава девятая из Пятой песни „Шримад Бхагаватам”, „Величие Джада Бхараты”.

 „Шрила Шукадева Госвами продолжал: „О царь Парикшит, покинув тело оленя, Махараджа Бхарата родился в семье достойнейшего брахмана, потомка рода Ангиры. Этот брахман обладал всеми брахманскими добродетелями. Он владел своим умом, чувствами и изучил все Веды и дополняющие их писания. Всегда удовлетворенный, терпеливый, обходительный, он отличался мудростью, никому не завидовал и щедро раздавал милостыню. Он постиг свою духовную природу и, посвятив себя преданному служению Господу, всегда пребывал в духовном трансе. Одна его жена родила ему девять сыновей, таких же добродетельных, как и он. А другая родила двойню — мальчика и девочку, — и мальчиком был не кто иной, как величайший преданный и лучший из праведных царей, Махараджа Бхарата. Итак, сейчас я расскажу, что с ним было после того, как он покинул тело оленя.”[1]

Здесь мы бросаем взгляд на брахманические качества: самоконтроль, учеба, знание, милосердие, удовлетворенность, терпимость, благородное поведение, мудрость и отсутствие зависти. Итак, если вы хотите квалифицировать себя, вот список. Есть много разных качеств, которые вы можете приобрести. Некоторые люди рождаются с качествами; некоторые люди могут приобрести некоторые качества; другие же не могут получить никакие качества. Но они настоящие кандидаты на путь милосердия.

Итак, в конце концов, после того, как Бхарата Махарадж сбился с пути, отклонившись в другой вид, он вернулся к человеческому роду.

 „Махарадже Бхарате была дарована особая милость Господа: он помнил свои прошлые жизни. Поэтому он, хотя и родился брахманом, стороной обходил тех своих родственников и знакомых, которые не были преданными. Он всячески избегал общения с ними, боясь снова стать жертвой материальных привязанностей. Оттого на людях он изображал из себя слепого, глухого, слабоумного и вообще вел себя как безумец, лишь бы никто не вступал с ним в разговор. Это спасало его от дурного общения. Он всегда думал о лотосных стопах Господа и мысленно прославлял Его деяния, способные вызволить душу из рабства кармы. Так Махараджа Бхарата оберегал свою духовную жизнь от губительного влияния непреданных.”[2]

Опять же, очень странное поведение – происходит из семьи брамина, а ведет себя как дурак. Внешне он глупец, внутри он преданный. Что ж, если я посмотрю на себя, то внешне я стараюсь изображать из себя умного, а внутренне я не преданный. Так кто же глупее — Бхарата Махараджа или мы?

Практически всегда есть небольшая разница, небольшое несоответствие между внутренней картиной, которую вы имеете о себе, и внешней реальностью — вашими идеалами и вашей реальностью. Он всегда помнил, он всегда осознавал ошибки, которые он совершил, и поэтому он мог поддерживать свой уровень сознания. Точно так же и мы должны развивать это внутреннее ядро нашего убеждения. И в свете этого постоянного убеждения мы можем идти, жить и делать то, что необходимо.

В раса шастрах вы найдете особый тип бхавы. Бхава — это очень утонченное божественное любящее отношение. Есть разные типы, такие как бхава, вибхава, анубхава, вйабхичари-бхава, много разных категорий. Но то, что я хочу здесь упомянуть, это стхайи-бхава, постоянное настроение. Мы говорили уже о церемонии гриха-стха — остаться у вас дома, закрепиться в вашем доме — стха. Итак, здесь то же самое – стха, стхайи-бхава, как твердо установленная бхава, постоянное настроение. Если вы придете к какому-то устоявшемуся, глубоко укоренившемуся пониманию и практике, тогда вы в безопасности, так же как и Бхарата Махараджа.

(продолжение следует)

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.9.1-2

[2] „Шримад Бхагаватам” 5.9.3